Chủ đề liên quan
×
Sử dụng Yammer hàng ngày
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Sử dụng Yammer hàng ngày

Gia nhập cộng đồng

Những cộng đồng mà bạn đã thuộc về được liệt kê trong ngăn bên trái.

Tìm và tham gia nhiều cộng đồng hơn

  1. Chọn Khám phá Cộng đồng.

  2. Duyệt hoặc sử dụng Tìm kiếm để tìm cộng đồng.
    Xem qua trang Giới thiệu, cuộn qua nguồn cấp dữ liệu cộng đồng hoặc xem các thành viên để tìm những cộng đồng liên quan.

  3. Chọn Gia nhập khi bạn tìm thấy một cộng đồng mà bạn muốn tham gia.

  4. Dưới Thành viên Cộng đồng, hãy nhập tên hoặc địa chỉ email của bất kỳ người nào mà bạn muốn thêm vào cộng đồng.

    Nếu đó là công khai, bạn sẽ được thêm ngay lập tức. Nếu đó là cuộc họp riêng tư, bạn sẽ được thêm vào nếu người quản trị cộng đồng phê duyệt yêu cầu của bạn.

Bạn muốn xem thêm?

Yammer Hướng dẫn Người dùng Cuối

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×