Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.
Drive engagement in a Viva Engage live event

Use these best practices to drive engagement in a live event:

 • In your invitation, remind people that they can participate from their device.

 • Pick a time that works in as many time zones as participants are in as possible.

 • Invite people using the tools they use most: Viva Engage, Microsoft Teams, Outlook, or SharePoint in Microsoft 365. And don't hesitate to send out a reminder the day before and again right before the event - it works!

 • Build momentum by having participants ask questions in the week before the event.

 • Motivate contributors by using question and answer to mark the best answers to questions asked during the event.

Use question and answer in a live event - for participants

 1. Participants can ask a question or make a comment.

 2. Anyone in the Viva Engage community can reply to a question.
  In your reply, consider adding a link to where the question was answered: perhaps a place in the video or a Viva Engage or Microsoft Teams conversation.

 3. Community admins or the person asking the question can mark the best answer. The best answer shows at the top of the list, making it easy for participants to scan for best answers. Participants can hover over the best answer to see who contributed it.

  If you ask the question, you'll see Check mark icon under the replies that can be used to mark a best answer.

 4. In Viva Engage, select whether to see all questions, or only questions without a best answer.

  At the top of the conversation feed, select All Conversations, and select either All Questions or Unanswered Questions.

Monitoring questions during a live event - for organizers

The organizer and any community admins can help manage questions during an event.

 • To look for questions that don't have a Best Answer marked, use the conversations filter and select  Unanswered Questions.

 • To mark a comment as the best answer, in the options below the answer, select the Check Mark icon.

  Tip: To override a best answer, use the selections under the answer to select a new Best Answer, or mark the current best answer as wrong (the X icon).

 • To ask someone specific to answer the question, @mention them in your reply.

 • In the best answers, consider adding a link to a place in the video or a link to a Viva Engage or Microsoft Teams conversation where the question was answered.

Learn More

Enable questions, answers, and comments for live events

Get insights about live events in Viva Engage

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Explore subscription benefits, browse training courses, learn how to secure your device, and more.

Communities help you ask and answer questions, give feedback, and hear from experts with rich knowledge.

Thông tin này có hữu ích không?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×