Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn muốn giữ hồ sơ về công việc của mình ở một nơi hoặc hiển thị thông tin nhanh về dữ liệu của mình, bạn có thể thêm sơ đồ Visio (còn gọi là bản vẽ) vào một trang trong sổ ghi chép OneNote của bạn. Trong thế giới sổ sách và bìa kẹp, tùy chọn này tương đương với việc tạo bản sao của sơ đồ và gắn vào ghi chú giấy của bạn.

Khi thêm sơ đồ Visio vào một trang trong OneNote, bạn có thể:

Ảnh chụp màn hình của biểu đồ Visio được nhúng trong OneNote 2016.

Hãy nhớ rằng mọi thay đổi mà bạn thực hiện cho sơ đồ trong OneNote sẽ không xuất hiện ở tệp gốc trong Visio. Tương tự, nếu bạn thay đổi sơ đồ Visio gốc, thì thay đổi của bạn sẽ không xuất hiện ở bản sao trong OneNote.

Đính kèm tệp Visio

Nếu bạn muốn tạo bản sao của sơ đồ và thêm nối kết đến bản sao đó trực tiếp vào ghi chú của bạn tại đúng nơi mà bạn sẽ cần nó sau này, thì hãy sử dụng tùy chọn này. Nối kết sẽ xuất hiện dưới dạng biểu tượng mà sẽ mở sơ đồ Visio đầy đủ chức năng khi bạn bấm đúp vào đó.

Quan trọng:  Chỉ cần nhớ rằng bạn đang tạo bản sao của sơ đồ Visio gốc. Những thay đổi bạn thực hiện với bản sao trong OneNote sẽ không hiển thị trong bản gốc của bạn. Và việc thay đổi bản gốc sẽ không cập nhật lên bản sao.

 1. Chọn Chèn > Sơ đồ > Bản vẽ Visio Hiện có.

  Ảnh chụp màn hình của nút Chèn Sơ đồ trong OneNote 2016.

 2. Tìm và bấm vào tệp bạn muốn thêm, rồi chọn Chèn.

 3. Chọn Đính kèm Tệp.

  Ảnh dưới đây cho thấy diện mạo của sơ đồ được đính kèm.

  Ảnh chụp màn hình về cách đính kèm tệp Visio vào một trang trong OneNote 2016.

  Quan trọng:  Đảm bảo bạn không xóa biểu tượng này, hoặc bạn sẽ không thể mở hoặc sửa sơ đồ.

Nhúng ảnh tĩnh của sơ đồ

Tùy chọn này sẽ tạo bản sao cho sơ đồ của bạn và thêm nối kết đến bản sao đó trực tiếp vào ghi chú của bạn cùng với ảnh tĩnh của sơ đồ. Nối kết sẽ xuất hiện dưới dạng biểu tượng mà sẽ mở sơ đồ Visio đầy đủ chức năng khi bạn bấm đúp vào đó. Nếu bạn cập nhật sơ đồ được nối kết, thì ảnh nhúng sẽ tự động làm mới để hiển thị thay đổi của bạn.

Quan trọng:  Chỉ cần nhớ rằng bạn đang tạo bản sao của sơ đồ Visio gốc. Những thay đổi bạn thực hiện với bản sao trong OneNote sẽ không hiển thị trong bản gốc của bạn. Và việc thay đổi bản gốc sẽ không cập nhật lên bản sao.

 1. Chọn Chèn > Sơ đồ > Bản vẽ Visio Hiện có.

 2. Tìm và bấm vào tệp bạn muốn thêm, rồi chọn Chèn.

 3. Chọn Chèn Sơ đồ.

  Ảnh dưới đây cho thấy diện mạo của bản vẽ được nhúng.

  Ảnh chụp màn hình về cách thêm sơ đồ Visio hiện có vào OneNote 2016.

  Lưu ý:  Đảm bảo bạn không xóa biểu tượng này, nếu không thì bạn sẽ không thể sửa sơ đồ.

Tạo sơ đồ mới

Nếu bạn muốn tạo sơ đồ Visio mới, thì bạn có thể làm điều đó trực tiếp từ ghi chú của mình.

Giống như nhúng ảnh tĩnh của sơ đồ hiện có, tùy chọn này sẽ chèn một biểu tượng mà sẽ mở sơ đồ Visio đầy đủ chức năng khi bạn bấm đúp vào đó và hiển thị ảnh tĩnh của sơ đồ trên trang. Nếu bạn cập nhật sơ đồ được nối kết, thì ảnh nhúng sẽ tự động làm mới để hiển thị thay đổi của bạn.

 1. Chọn Chèn > Sơ đồ > Bản vẽ Visio Mới.

  Một biểu tượng Visio xuất hiện trên trang, cùng với một ảnh tĩnh trống của sơ đồ.

 2. Để sửa sơ đồ, hãy bấm đúp vào biểu tượng.

  Ảnh chụp màn hình về cách chèn sơ đồ Visio mới vào OneNote 2016.

  Lưu ý:  Đảm bảo bạn không xóa biểu tượng này, nếu không thì bạn sẽ không thể sửa sơ đồ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×