Štatistické funkcie (odkaz)

Ak chcete získať podrobné informácie o funkcii, kliknite na jej názov nachádzajúci sa v prvom stĺpci.

Poznámka: Označenia verzií predstavujú verziu Excelu, v ktorej bola funkcia predstavená. Tieto funkcie nie sú k dispozícii v starších verziách. Značka verzie 2013 napríklad označuje, že táto funkcia je k dispozícii v Exceli 2013 a všetkých novších verziách.

Funkcia

Popis

Funkcia AVEDEV

Vráti priemernú hodnotu absolútnych odchýlok údajových bodov od ich priemeru

Funkcia AVERAGE

Vráti priemernú hodnotu argumentov

Funkcia AVERAGEA

Vráti priemernú hodnotu argumentov vrátane čísel, textu a logických hodnôt

Funkcia AVERAGEIF

Vráti priemernú hodnotu (aritmetický priemer) buniek v rozsahu spĺňajúcich zadané kritériá

Funkcia AVERAGEIFS

Vráti priemernú hodnotu (aritmetický priemer) buniek spĺňajúcich viacero kritérií

Funkcia BETA.DIST
Excel 2010

Vráti hodnotu funkcie kumulatívneho rozdelenia pravdepodobnosti beta

Funkcia BETA.INV
Excel 2010

Vráti inverznú hodnotu funkcie kumulatívneho rozdelenia pre určené rozdelenie pravdepodobnosti beta

Funkcia BINOM.DIST
Excel 2010

Vráti hodnotu binomického rozdelenia pravdepodobnosti jednotlivých veličín

Funkcia BINOM.DIST.RANGE
Exceli 2013

Vráti pravdepodobnosť skúšobného výsledku pomocou binomického rozdelenia

Funkcia BINOM.INV
Excel 2010

Vráti najmenšiu hodnotu, pre ktorú je hodnota kumulatívneho binomického rozdelenia menšia alebo rovnajúca sa hodnote kritéria

Funkcia CHISQ.DIST
Excel 2010

Vráti hodnotu funkcie kumulatívnej hustoty pravdepodobnosti beta

Funkcia CHISQ.DIST.RT
Excel 2010

Vráti hodnotu jednostrannej pravdepodobnosti pre rozdelenie chí-kvadrát

Funkcia CHISQ.INV
Excel 2010

Vráti hodnotu funkcie kumulatívnej hustoty pravdepodobnosti beta

Funkcia CHISQ.INV.RT
Excel 2010

Vráti inverznú hodnotu hodnoty jednostrannej pravdepodobnosti rozdelenia chí-kvadrát

Funkcia CHISQ.TEST
Excel 2010

Vráti hodnotu výsledku testu nezávislosti

Funkcia CONFIDENCE.NORM
Excel 2010

Vráti hodnotu intervalu spoľahlivosti pre strednú hodnotu základného súboru

Funkcia CONFIDENCE.T
Excel 2010

Vráti hodnotu intervalu spoľahlivosti pre strednú hodnotu populácie so Studentovým t-rozdelením

Funkcia CORREL

Vráti hodnotu korelačného koeficientu pre dva súbory údajov

Funkcia COUNT

Spočíta počet čísel v zozname argumentov

Funkcia COUNTA

Spočíta počet hodnôt v zozname argumentov

Funkcia COUNTBLANK

Spočíta počet prázdnych buniek v rozsahu

Funkcia COUNTIF

Spočíta bunky v rozsahu, ktoré zodpovedajú daným kritériám

Funkcia COUNTIFS

Spočíta bunky v rozsahu, ktoré zodpovedajú viacerým kritériám

Funkcia COVARIANCE.P
Excel 2010

Vráti hodnotu kovariancie, priemernú hodnotu súčinu párových odchýlok

Funkcia COVARIANCE.S
Excel 2010

Vráti vzorovú kovarianciu, čiže priemer odchýlok produktov pre jednotlivé páry údajových bodov v dvoch množinách údajov

Funkcia DEVSQ

Vráti súčet druhých mocnín odchýlok

Funkcia EXPON.DIST
Excel 2010

Vráti hodnotu exponenciálneho rozdelenia

Funkcia F.DIST
Excel 2010

Vráti hodnotu rozdelenia pravdepodobnosti F

Funkcia F.DIST.RT
Excel 2010

Vráti hodnotu rozdelenia pravdepodobnosti F

Funkcia F.INV
Excel 2010

Vráti inverznú hodnotu hodnoty rozdelenia pravdepodobnosti F

Funkcia F.INV.RT
Excel 2010

Vráti inverznú hodnotu hodnoty rozdelenia pravdepodobnosti F

Funkcia F.TEST
Excel 2010

Vráti hodnotu výsledku F-testu

Funkcia FISHER

Vráti hodnotu Fisherovej transformácie

Funkcia FISHERINV

Vráti inverznú hodnotu Fisherovej transformácie

Funkcia FORECAST

Vráti hodnotu lineárneho trendu

Poznámka: V programe Excel 2016 je táto funkcia nahradená funkciou FORECAST.LINEAR, ktorá patrí medzi nové prognostické funkcie, ale je kompatibilná so staršími verziami.

Funkcia FORECAST.ETS
Excel 2016

Na základe existujúcich (historických) hodnôt vráti budúcu hodnotu, a to pomocou AAA verzie algoritmu exponenciálneho vyrovnávania (ETS)

Funkcia FORECAST.ETS.CONFINT
Excel 2016

Vráti interval spoľahlivosti pre hodnotu predpovede ku konkrétnemu cieľovému dátumu

Funkcia FORECAST.ETS.SEASONALITY
Excel 2016

Vráti dĺžku opakujúceho sa vzoru, ktorý Excel zistí v zadanom časovom rade

Funkcia FORECAST.ETS.STAT
Excel 2016

Vráti štatistickú hodnotu ako výsledok predpovedaného časového radu

Funkcia FORECAST.LINEAR
Excel 2016

Vráti budúcu hodnotu na základe existujúcich hodnôt

Funkcia FREQUENCY

Vráti rozdelenie početnosti ako zvislé pole

Funkcia GAMMA
Exceli 2013

Vráti hodnotu funkcie gama

Funkcia GAMMA.DIST
Excel 2010

Vráti hodnotu rozdelenia gama

Funkcia GAMMA.INV
Excel 2010

Vráti inverznú hodnotu kumulatívneho rozdelenia gama

Funkcia GAMMALN

Vráti prirodzený logaritmus funkcie gama, Γ(x)

Funkcia GAMMALN.PRECISE
Excel 2010

Vráti prirodzený logaritmus funkcie gama, Γ(x)

Funkcia GAUSS
Exceli 2013

Vráti hodnotu o 0,5 nižšiu než štandardné normálne kumulatívne rozdelenie

Funkcia GEOMEAN

Vráti hodnotu geometrického priemeru

Funkcia GROWTH

Vráti hodnoty exponenciálneho trendu

Funkcia HARMEAN

Vráti hodnotu harmonického priemeru

Funkcia HYPGEOM.DIST

Vráti hodnotu hypergeometrického rozdelenia

Funkcia INTERCEPT

Vráti súradnice prieniku priamky lineárnej regresie

Funkcia KURT

Vráti špicatosť množiny údajov

Funkcia LARGE

Vráti k-tu najväčšiu hodnotu v množine údajov

Funkcia LINEST

Vráti parametre lineárneho trendu

Funkcia LOGEST

Vráti parametre exponenciálneho trendu

Funkcia LOGNORM.DIST
Excel 2010

Vráti hodnotu funkcie kumulatívneho lognormálneho rozdelenia

Funkcia LOGNORM.INV
Excel 2010

Vráti inverznú hodnotu hodnoty funkcie kumulatívneho lognormálneho rozdelenia

Funkcia MAX

Vráti najvyššiu hodnotu zo zoznamu argumentov

Funkcia MAXA

Vráti najvyššiu hodnotu zo zoznamu argumentov vrátane čísel, textu a logických hodnôt

MAXIFS (funkcia)
Excel 2016

Vráti maximálnu hodnotu nachádzajúcu sa v bunkách špecifikovaných určenou skupinou podmienok alebo kritérií.

Funkcia MEDIAN

Vráti medián daných čísel

Funkcia MIN

Vráti najnižšiu hodnotu zo zoznamu argumentov

MINIFS (funkcia)
Excel 2016

Vráti minimálnu hodnotu nachádzajúcu sa v bunkách špecifikovaných určenou skupinou podmienok alebo kritérií.

Funkcia MINA

Vráti najnižšiu hodnotu zo zoznamu argumentov vrátane čísel, textu a logických hodnôt

Funkcia MODE.MULT
Excel 2010

Vráti zvislé pole najčastejšie sa vyskytujúcich alebo opakujúcich hodnôt v poli alebo v rozsahu údajov

Funkcia MODE.SNGL
Excel 2010

Vráti hodnotu, ktorá sa v množine údajov vyskytuje najčastejšie

Funkcia NEGBINOM.DIST
Excel 2010

Vráti hodnotu záporného binomického rozdelenia

Funkcia NORM.DIST
Excel 2010

Vráti hodnotu normálneho kumulatívneho rozdelenia

Funkcia NORM.INV
Excel 2010

Vráti inverznú hodnotu hodnoty normálneho kumulatívneho rozdelenia

Funkcia NORM.S.DIST
Excel 2010

Vráti hodnotu štandardného normálneho kumulatívneho rozdelenia

Funkcia NORM.S.INV
Excel 2010

Vráti inverznú hodnotu štandardného normálneho kumulatívneho rozdelenia

Funkcia PEARSON

Vráti hodnotu Pearsonovho koeficientu korelácie

Funkcia PERCENTILE.EXC
Excel 2010

Vráti k-ty percentil v rozsahu hodnôt, kde k je z otvoreného intervalu 0..1.

Funkcia PERCENTILE.INC
Excel 2010

Vráti k-ty percentil hodnôt v rozsahu

Funkcia PERCENTRANK.EXC
Excel 2010

Vráti pozíciu hodnoty v množine údajov ako percentuálnu hodnotu (hodnotu väčšiu ako 0 a menšiu ako 1) množiny údajov

Funkcia PERCENTRANK.INC
Excel 2010

Vráti percentuálne poradie hodnoty v množine údajov

Funkcia PERMUT

Vráti počet permutácií pre daný počet objektov

Funkcia PERMUTATIONA
Exceli 2013

Vráti počet permutácií pre daný počet objektov (s opakovaniami), ktoré môžu byť vybraté z celkového počtu objektov

Funkcia PHI
Exceli 2013

Vráti hodnotu funkcie hustoty pre štandardné normálne rozdelenie

Funkcia POISSON.DIST
Excel 2010

Vráti hodnoty Poissonovho rozdelenia

Funkcia PROB

Vráti hodnotu pravdepodobnosti, s akou sa hodnoty v rozsahu nachádzajú medzi dvoma hranicami

Funkcia QUARTILE.EXC
Excel 2010

Vráti kvartil množiny údajov na základe hodnôt percentilov, ktoré sú väčšie ako 0 a menšie ako 1

Funkcia QUARTILE.INC
Excel 2010

Vráti kvartil množiny údajov

Funkcia RANK.AVG
Excel 2010

Vráti pozíciu čísla v zozname čísel

Funkcia RANK.EQ
Excel 2010

Vráti pozíciu čísla v zozname čísel

Funkcia RSQ

Vráti hodnotu druhej mocniny Pearsonovho koeficientu korelácie

Funkcia SKEW

Vráti šikmosť rozdelenia

Funkcia SKEW.P
Exceli 2013

Vráti šikmosť rozdelenia na základe populácie: charakteristika stupňa asymetrie rozdelenia okolo strednej hodnoty

Funkcia SLOPE

Vráti gradient priamky lineárnej regresie

Funkcia SMALL

Vráti k-tu najmenšiu hodnotu v množine údajov

Funkcia STANDARDIZE

Vráti normalizovanú hodnotu

Funkcia STDEV.P
Excel 2010

Vypočíta smerodajnú odchýlku na základe celého súboru

Funkcia STDEV.S
Excel 2010

Odhadne smerodajnú odchýlku na základe vzorky

Funkcia STDEVA

Odhadne smerodajnú odchýlku na základe vzorky vrátane čísel, textu a logických hodnôt

Funkcia STDEVPA

Vypočíta smerodajnú odchýlku na základe celého súboru vrátane čísel, textu a logických hodnôt

Funkcia STEYX

Vráti štandardnú chybu predpokladanej hodnoty y pre každé x v regresii

Funkcia T.DIST
Excel 2010

Vráti percentuálne body (pravdepodobnosť) pre Studentovo t-rozdelenie

Funkcia T.DIST.2T
Excel 2010

Vráti percentuálne body (pravdepodobnosť) pre Studentovo t-rozdelenie

Funkcia T.DIST.RT
Excel 2010

Vráti hodnotu Studentovho t-rozdelenia

Funkcia T.INV
Excel 2010

Vráti hodnotu t Studentovho t-rozdelenia ako funkciu pravdepodobnosti a stupňov voľnosti

Funkcia T.INV.2T
Excel 2010

Vráti inverznú hodnotu hodnoty Studentovho t-rozdelenia

Funkcia T.TEST
Excel 2010

Vráti hodnotu pravdepodobnosti súvisiacu so Studentovým t-testom

Funkcia TREND

Vráti hodnoty lineárneho trendu

Funkcia TRIMMEAN

Vráti priemernú hodnotu vnútornej časti množiny údajov

Funkcia VAR.P
Excel 2010

Vypočíta hodnotu rozptylu na základe celého súboru

Funkcia VAR.S
Excel 2010

Odhadne hodnotu rozptylu na základe vzorky

Funkcia VARA

Odhadne hodnotu rozptylu na základe vzorky vrátane čísel, textu a logických hodnôt

Funkcia VARPA

Vypočíta hodnotu rozptylu na základe celého súboru vrátane čísel, textu a logických hodnôt

Funkcia WEIBULL.DIST
Excel 2010

Vráti hodnotu Weibullovho rozdelenia

Funkcia Z.TEST
Excel 2010

Vráti jednostrannú hodnotu pravdepodobnosti z-testu

Dôležité: Vypočítané výsledky vzorcov a niektoré funkcie excelových hárkov sa v počítačoch s Windowsom používajúcich architektúru x86 alebo x86-64 a počítačoch s Windowsom RT používajúcich architektúru ARM môžu mierne líšiť. Ďalšie informácie o odlišnostiach.

Súvisiace témy

Zoznam funkcií Excelu (podľa kategórie)
Zoznam funkcií Excelu (podľa abecedy)

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×