Hỗ trợ bộ đọc màn hình dành cho Skype for Business

Bài viết này dành cho những người bị khiếm khuyết về thị giác hoặc nhận thức sử dụng chương trình đọc màn hình như Trình tường thuật của Microsoft, JAWS hoặc NVDA với Microsoft 365 sản phẩm. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập trang chủ Hỗ trợ của Microsoft.

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Skype for Business. Để tìm thông tin về cách tạo cuộc họp Skype for Business người khuyết tật dễ dàng truy nhập, hãy xem mục Giúp dễ dàng truy nhập cuộc họp Skype for Business của bạn đối với người khuyết tật.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Skype for Business

Làm việc với các cuộc họp trong Skype for Business

Làm việc với cuộc gọi và IM trong Skype for Business

Xem thêm

Khiến các cuộc họp Skype for Business trở nên dễ truy nhập hơn cho những người khuyết tật

Video: Giúp mọi người dễ dàng truy nhập cuộc họp Skype của bạn

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Skype for Business. Để tìm thông tin về cách tạo cuộc họp Skype for Business người khuyết tật dễ dàng truy nhập, hãy xem mục Giúp dễ dàng truy nhập cuộc họp Skype for Business của bạn đối với người khuyết tật.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Skype for Business

Làm việc với các cuộc họp trong Skype for Business

Làm việc với cuộc gọi và IM trong Skype for Business

Xem thêm

Khiến các cuộc họp Skype for Business trở nên dễ truy nhập hơn cho những người khuyết tật

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Skype for Business for Android. Để tìm thông tin về cách tạo cuộc họp Skype for Business for Android người khuyết tật dễ dàng truy nhập, hãy xem mục Giúp dễ dàng truy nhập cuộc họp Skype for Business của bạn đối với người khuyết tật.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Skype for Business

Làm việc với các cuộc họp trong Skype for Business

Làm việc với cuộc gọi và IM trong Skype for Business

Xem thêm

Khiến các cuộc họp Skype for Business trở nên dễ truy nhập hơn cho những người khuyết tật

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Skype for Business trong Outlook trên web. Để tìm thông tin về cách tạo cuộc họp Skype for Business người khuyết tật dễ dàng truy nhập, hãy xem mục Giúp dễ dàng truy nhập cuộc họp Skype for Business của bạn đối với người khuyết tật.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Skype for Business

Làm việc với cuộc gọi và IM trong Skype for Business

Làm việc với Skype Meeting Broadcast

Với Skype Meeting Broadcast, bạn có thể lên lịch, tạo và truyền phát các cuộc họp hoặc sự kiện đến với nhiều khán giả trực tuyến. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo mục Skype Meeting Broadcast là gì?

Xem thêm

Khiến các cuộc họp Skype for Business trở nên dễ truy nhập hơn cho những người khuyết tật

Quan trọng:  Thông tin về các dịch vụ khẩn cấp nơi cung cấp tính năng gọi
PSTN Với Tính năng Gọi PSTN, Dịch vụ Khẩn cấp hoạt động khác với dịch vụ điện thoại truyền thống theo các cách sau: (i) Gọi PSTN có thể không biết vị trí thực tế của người gọi Dịch vụ Khẩn cấp, điều này có thể dẫn đến việc cuộc gọi được định tuyến đến trung tâm gọi Dịch vụ Khẩn cấp sai và/hoặc các dịch vụ khẩn cấp được gửi đến vị trí không đúng; (ii) nếu thiết bị của người dùng không có điện, đang bị mất điện hoặc vì bất kỳ lý do nào, không thể truy cập Internet, người dùng không thể thực hiện cuộc gọi Dịch vụ Khẩn cấp thông qua các dịch vụ Gọi PSTN; và (iii) Có thể sử dụng các dịch vụ Gọi PSTN ở bất kỳ nơi nào trên thế giới có kết nối Internet, người dùng không nên thực hiện cuộc gọi Dịch vụ Khẩn cấp từ một địa điểm bên ngoài quốc gia của họ vì cuộc gọi có thể sẽ không được định tuyến tới trung tâm cuộc gọi thích hợp ở địa điểm đó.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×