Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.

As a community administrator, you have governance over your community's appearance and membership. You can also designate additional community admins to help you with these tasks.

To manage community files and resources, see Manage Viva Engage community resources.
 

Note: Updates you make to community membership, permissions, and other settings in Viva Engage or Microsoft 365 can take up to 24 hours to replicate across your network. Member counts can be inaccurate for up to 30 days due to user lifecycle.

Add or remove community members

If you need to add large groups of members and your organization runs Viva Engage as a Microsoft 365 connected network, you can manage your community's membership as a group in Microsoft Entra ID. Learn more about Viva Engage and Microsoft 365 groups. You can also use CSV files to add several members to your community at a time. 

 1. On the home page of the community, select the + icon in the Members tile.

 2. Search for the people you want to add by typing their name in the search box.

 3. Select the options icon (...) next to the person’s name and choose an option to add or remove the person. 

  When you add or remove a member, the community content doesn't change. New members get access to all content (including previous posts) in the community. Former members of a private community can no longer access that community's content, except for their old posts through the All Activity feed and notifications. Their posts remain in the community feed.

Cover photos can both brand and illustrate the purpose of your community. Community admins can upload a photo for their community on the web or in the mobile app.

Yammer community cover image

 1. In the community header, select Upload Cover Photo.

 2. From the file list, select an image to upload.

  The file must be 20 MB or less and either a PNG, JPEG, or a non-animated GIF. The web cover photo dimensions are 680 x 275 pixels.

 1. In the community header, select the cover photo.

 2. In the top-right corner, select the options icon (...).

 3. From the file list, select Take a Photo or Upload a Picture.

  Upload a mobile photo to your Yammer community

As community admin, you can assign more community admins. Communities can have up to 100 admins. 

Viva Engage verified admin can also assign community admins. A Viva Engage network admin can assign community admins for a public community. To assign a community admin for a private community, they must first belong to that community.

 1. In the Members tile, select the number next to the word Members to open up the member panel.

 2. Search for a person by name or email.

 3. Select the options icon (...) next to the person’s name, and then select Make admin.

  Admins have a star next to their icon that shows up under Members. You can also see the community admins from the About Page members pane.

If you're the community admin for a private community, you'll get a notification in Viva Engage each time someone requests membership in your community.

Learn more

Find a complete list of permissions for Community admins.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Explore subscription benefits, browse training courses, learn how to secure your device, and more.

Communities help you ask and answer questions, give feedback, and hear from experts with rich knowledge.

Thông tin này có hữu ích không?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×