Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.

In Viva Engage, communities provide a central place for your conversations, files, events, and updates. When you join a community, you can participate in that community's feed. 

Screenshot shows community landing page with official communities.

 1. To join a Viva Engage community, select the Communities tab.

 2. From the discovery page, filter your communities by RecommendedOfficial (communities that your organization endorses), Alphabetical order, and Community size.

  On mobile, select Discovery

  Directly below that, use the filter to select a category (like, Official, which is shown here).

  Screenshot shows the discovery page filtered to show only official communities

 3. When you find a community you want to be a part of, select the Join button. A padlock icon appears on the Join button for private communities. 

  If the community is private, you’ll be added if the community administrator approves your request.
  If the community is public, you’ll be added right away.

Learn more

Use questions and answers in a Viva Engage community

Mute a community in Viva Engage 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Explore subscription benefits, browse training courses, learn how to secure your device, and more.

Communities help you ask and answer questions, give feedback, and hear from experts with rich knowledge.

Thông tin này có hữu ích không?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×