Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat funkcji, kliknij jej nazwę w pierwszej kolumnie.

Uwaga: Znaczniki wersji wskazują wersję programu Excel, w której wprowadzono funkcję. Te funkcje nie są dostępne we wcześniejszych wersjach. Na przykład znacznik wersji 2013 wskazuje, że ta funkcja jest dostępna w programie Excel 2013 i wszystkich nowszych wersjach.

Funkcja

Opis

NAL.ODS

Zwraca narosłe odsetki dla papieru wartościowego z oprocentowaniem okresowym.

NAL.ODS.WYKUP

Zwraca narosłe odsetki dla papieru wartościowego z oprocentowaniem w terminie wykupu.

AMORT.NIELIN

Zwraca amortyzację dla każdego okresu rozliczeniowego przy użyciu współczynnika amortyzacji.

AMORT.LIN

Zwraca amortyzację dla każdego okresu rozliczeniowego.

WYPŁ.DNI.OD.POCZ

Zwraca liczbę dni od początku okresu dywidendy do dnia rozliczeniowego.

WYPŁ.DNI

Zwraca liczbę dni w okresie dywidendy, z uwzględnieniem dnia rozliczeniowego.

WYPŁ.DNI.NAST

Zwraca liczbę dni od dnia rozliczeniowego do daty następnego dnia dywidendy.

WYPŁ.DATA.NAST

Zwraca dzień następnej dywidendy po dniu rozliczeniowym.

WYPŁ.LICZBA

Zwraca liczbę dywidend płatnych między dniem rozliczeniowym a dniem wykupu.

WYPŁ.DATA.POPRZ

Zwraca dzień poprzedniej dywidendy przed dniem rozliczeniowym.

SPŁAC.ODS

Zwraca wartość procentu składanego płatnego między dwoma okresami.

SPŁAC.KAPIT

Zwraca wartość kapitału skumulowanego spłaty pożyczki między dwoma okresami.

DB

Zwraca amortyzację środka trwałego w danym okresie metodą degresywną z zastosowaniem stałej bazowej.

DDB

Zwraca amortyzację środka trwałego za podany okres metodą degresywną z zastosowaniem podwójnej bazowej lub metodą określoną przez użytkownika.

STOPA.DYSK

Zwraca wartość stopy dyskontowej papieru wartościowego.

CENA.DZIES

Konwertuje cenę w postaci ułamkowej na cenę wyrażoną w postaci dziesiętnej.

CENA.UŁAM

Konwertuje cenę wyrażoną w postaci dziesiętnej na cenę wyrażoną w postaci ułamkowej.

ROCZ.PRZYCH

Zwraca wartość rocznego przychodu z papieru wartościowego o okresowych wypłatach oprocentowania.

EFEKTYWNA

Zwraca wartość efektywnej rocznej stopy procentowej.

FV

Zwraca przyszłą wartość inwestycji.

WART.PRZYSZŁ.KAP

Zwraca przyszłą wartość kapitału początkowego wraz z szeregiem procentów składanych.

STOPA.PROC

Zwraca wartość stopy procentowej papieru wartościowego całkowicie ulokowanego.

IPMT

Zwraca wysokość płatności odsetek dla inwestycji za dany okres.

IRR

Zwraca wartość wewnętrznej stopy zwrotu dla serii przepływów gotówkowych.

ISPMT

Oblicza wysokość odsetek płatnych w określonym okresie inwestycji.

ROCZ.PRZYCH.M

Zwraca wartość zmodyfikowanego okresu Macauleya dla papieru wartościowego o założonej wartości nominalnej 100 zł.

MIRR

Zwraca wartość wewnętrznej stopy zwrotu dla przypadku, gdy dodatnie i ujemne przepływy gotówkowe mają różne stopy.

NOMINALNA

Zwraca wysokość nominalnej rocznej stopy procentowej.

NPER

Zwraca liczbę okresów dla inwestycji.

NPV

Zwraca wartość bieżącą netto inwestycji na podstawie szeregu okresowych przepływów gotówkowych i stopy dyskontowej.

CENA.PIERW.OKR

Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z nietypowym pierwszym okresem.

RENT.PIERW.OKR

Zwraca rentowność papieru wartościowego z nietypowym pierwszym okresem.

CENA.OST.OKR

Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z nietypowym ostatnim okresem.

RENT.OST.OKR

Zwraca rentowność papieru wartościowego z nietypowym ostatnim okresem.

O.CZAS.TRWANIA
Excel 2013

Zwraca liczbę okresów wymaganych przez inwestycję do osiągnięcia określonej wartości.

PMT

Zwraca wartość okresowej płatności raty rocznej.

PPMT

Zwraca wysokość spłaty kapitału w przypadku inwestycji dla danego okresu.

CENA

Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z oprocentowaniem okresowym.

CENA.DYSK

Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego zdyskontowanego.

CENA.WYKUP

Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z oprocentowaniem w terminie wykupu.

PV

Zwraca wartość bieżącą inwestycji.

RATE

Zwraca wysokość stopy procentowej dla pojedynczego okresu raty rocznej.

KWOTA.WYKUP

Zwraca wartość kapitału otrzymanego przy wykupie papieru wartościowego całkowicie ulokowanego.

RÓWNOW.STOPA.PROC
Excel 2013

Zwraca równoważną stopę procentową dla określonego wzrostu wartości inwestycji.

SLN

Zwraca amortyzację środka trwałego za jeden okres metodą liniową.

SYD

Zwraca amortyzację środka trwałego za dany okres metodą sumy cyfr lat amortyzacji.

RENT.EKW.BS

Zwraca rentowność ekwiwalentu obligacji dla bonu skarbowego.

CENA.BS

Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej bonu skarbowego.

RENT.BS

Zwraca rentowność bonu skarbowego.

VDB

Oblicza amortyzację środka trwałego w danym okresie lub jego części metodą degresywną.

XIRR

Zwraca wartość wewnętrznej stopy zwrotu dla serii rozłożonych w czasie przepływów gotówkowych, niekoniecznie okresowych.

XNPV

Zwraca wartość bieżącą netto dla serii rozłożonych w czasie przepływów gotówkowych, niekoniecznie okresowych.

RENTOWNOŚĆ

Zwraca rentowność papieru wartościowego z oprocentowaniem okresowym.

RENT.DYSK

Zwraca roczną rentowność zdyskontowanego papieru wartościowego, na przykład bonu skarbowego.

RENT.WYKUP

Zwraca roczną rentowność papieru wartościowego oprocentowanego przy wykupie.

Ważne: Obliczone wyniki formuł i niektórych funkcji arkusza programu Excel mogą się nieco różnić w przypadku komputera z systemem Windows i architekturą x86 lub x86-64 oraz komputera z systemem Windows RT i architekturą ARM. Dowiedz się więcej o różnicach.

Funkcje programu Excel (według kategorii)

Funkcje programu Excel (alfabetycznie)

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×