Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Để cung cấp độ chính xác hàm cao hơn, chức năng hàm thống nhất đáp ứng sự mong đợi, và tên hàm mô tả đúng hơn về chức năng hàm, một số hàm Excel đã được cập nhật, đổi tên, hoặc bổ sung vào thư viện hàm trong Excel 2010.

Để có tính tương hợp về sau, các hàm đã đổi tên vẫn sẵn dùng với tên cũ của chúng.

Trong bài viết này

Hàm được cải tiến độ chính xác

Đối với các hàm sau, các thay đổi về giải thuật đã được thực thi để cải thiện độ chính xác và hiệu năng của hàm. Chẳng hạn, vì hàm BETADIST trước đây không chính xác, nên giải thuật mới đã được thực thi để cải thiện độ chính xác của hàm này. Hàm MOD giờ đây sử dụng giải thuật mới để đạt được cả độ chính xác lẫn tốc độ, và hàm RAND giờ đây sử dụng giải thuật số ngẫu nhiên mới.

Độ chính xác được cải tiến

Thể loại hàm

Hàm ASINH

Các hàm toán học và lượng giác (tham khảo)

Hàm BETA.DIST, Hàm BETADIST

Hàm thống kê (tham khảo) , Hàm tương thích (tham khảo)

Hàm BETA.INV, Hàm BETAINV

Hàm thống kê (tham khảo) , Hàm tương thích (tham khảo)

Hàm BINOM.DIST, Hàm BINOMDIST

Hàm thống kê (tham khảo), Hàm tương thích (tham khảo)

Hàm BINOM.INV, Hàm CRITBINOM

Hàm thống kê (tham khảo), Hàm tương thích (tham khảo)

Hàm CHISQ.INV.RT, Hàm CHIINV

Hàm thống kê (tham khảo), Hàm tương thích (tham khảo)

Hàm CHISQ.TEST, Hàm CHITEST

Hàm thống kê (tham khảo), Hàm tương thích (tham khảo)

Hàm CONVERT

Hàm kỹ thuật (tham khảo)

Hàm CUMIPMT

Hàm tài chính (tham khảo)

Hàm CUMPRINC

Hàm tài chính (tham khảo)

Hàm ERF

Hàm kỹ thuật (tham khảo)

Hàm ERFC

Hàm kỹ thuật (tham khảo)

Hàm F.DIST.RT, Hàm FDIST

Hàm thống kê (tham khảo), Hàm tương thích (tham khảo)

Hàm F.INV.RT, Hàm FINV

Hàm thống kê (tham khảo), Hàm tương thích (tham khảo)

Hàm FACTDOUBLE

Các hàm toán học và lượng giác (tham khảo)

Hàm GAMMA.DIST, Hàm GAMMADIST

Hàm thống kê (tham khảo), Hàm tương thích (tham khảo)

Hàm GAMMA.INV, Hàm GAMMAINV

Hàm thống kê (tham khảo)

Hàm tương thích

Hàm GAMMALN

Hàm thống kê (tham khảo)

Hàm GEOMEAN

Hàm thống kê (tham khảo)

Hàm HYPGEOM.DIST, Hàm HYPGEOMDIST

Hàm thống kê (tham khảo), Hàm tương thích (tham khảo)

Hàm IMLOG2

Hàm kỹ thuật (tham khảo)

Hàm IMPOWER

Hàm kỹ thuật (tham khảo)

Hàm IPMT

Hàm tài chính (tham khảo)

Hàm IRR

Hàm tài chính (tham khảo)

Hàm LINEST

Hàm thống kê (tham khảo)

Hàm LOGNORM.DIST, Hàm LOGNORMDIST

Hàm thống kê (tham khảo), Hàm tương thích (tham khảo)

Hàm LOGNORM.INV, Hàm LOGINV

Hàm thống kê (tham khảo), Hàm tương thích (tham khảo)

Hàm MOD

Các hàm toán học và lượng giác (tham khảo)

Hàm NEGBINOM.DIST, Hàm NEGBINOMDIST

Hàm thống kê (tham khảo), Hàm tương thích (tham khảo)

Hàm NORM.DIST, Hàm NORMDIST

Hàm thống kê (tham chiếu), Hàm tương thích

Hàm NORM.INV, Hàm NORMINV

Hàm thống kê (tham chiếu), Hàm tương thích

Hàm NORM.S.DIST, Hàm NORMSDIST

Hàm thống kê (tham khảo), Hàm tương thích (tham khảo)

Hàm NORM.S.INV, Hàm NORMSINV

Hàm thống kê (tham khảo), Hàm tương thích (tham khảo)

Hàm PMT

Hàm tài chính (tham khảo)

Hàm PPMT

Hàm tài chính (tham khảo)

Hàm POISSON.DIST, Hàm POISSON

Hàm thống kê (tham khảo), Hàm tương thích (tham khảo)

Hàm RAND

Các hàm toán học và lượng giác (tham khảo)

Hàm STDEV.S, Hàm STDEV

Hàm thống kê (tham khảo), Hàm tương thích (tham khảo)

Hàm T.DIST.RT, Hàm TDIST

Hàm thống kê (tham khảo), Hàm tương thích (tham khảo)

Hàm T.DIST.2T

Hàm thống kê (tham khảo)

Hàm T.INV.2T, Hàm TINV

Hàm thống kê (tham khảo), Hàm tương thích (tham khảo)

Hàm VAR.S, Hàm VAR

Hàm thống kê (tham khảo), Hàm tương thích (tham khảo)

Hàm XIRR

Hàm tài chính (tham khảo)

Đầu Trang

Hàm được đổi tên

Các Hàm thống kê (tham khảo) sau đây đã được đổi tên để thống nhất hơn với định nghĩa hàm của cộng đồng khoa học và với các tên hàm khác trong Excel. Tên hàm mới cũng mô tả chính xác hơn về chức năng của chúng. Chẳng hạn, vì CRITBINOM trả về nghịch đảo của phân bố nhị thức, nên BINOM.INV là tên thích hợp hơn.

Một số hàm được đổi tên, chẳng hạn như BETA.DIST, có một tham số bổ sung để bạn có thể chỉ định loại phân bố (lũy tích bên trái hoặc mật độ xác suất).

Để có tính tương hợp về sau với các phiên bản Excel cũ hơn, các hàm này vẫn sẵn dùng với tên cũ của chúng trong thể loại Hàm tương thích (tham khảo). Tuy nhiên, nếu tính tương hợp về sau là không bắt buộc, thì thay vào đó bạn nên bắt đầu sử dụng hàm mới.

Hàm thống kê được đổi tên

Hàm được đổi tên

Hàm tương thích

Hàm BETA.DIST

Hàm BETADIST

Hàm BETA.INV

Hàm BETAINV

Hàm BINOM.DIST

Hàm BINOMDIST

Hàm BINOM.INV

Hàm CRITBINOM

Hàm CHISQ.DIST.RT

Hàm CHIDIST

Hàm CHISQ.INV.RT

Hàm CHIINV

Hàm CHISQ.TEST

Hàm CHITEST

Hàm CONFIDENCE.NORM

Hàm CONFIDENCE

Hàm COVARIANCE.P

Hàm COVAR

Hàm EXPON.DIST

Hàm EXPONDIST

Hàm F.DIST.RT

Hàm FDIST

Hàm F.INV.RT

Hàm FINV

Hàm F.TEST

Hàm FTEST

Hàm GAMMA.DIST

Hàm GAMMADIST

Hàm GAMMA.INV

Hàm GAMMAINV

Hàm HYPGEOM.DIST

Hàm HYPGEOMDIST

Hàm LOGNORM.DIST

Hàm LOGNORMDIST

Hàm LOGNORM.INV

Hàm LOGINV

Hàm MODE.SNGL

Hàm MODE

Hàm NEGBINOM.DIST

Hàm NEGBINOMDIST

Hàm NORM.DIST

Hàm NORMDIST

Hàm NORM.INV

Hàm NORMINV

Hàm NORM.S.DIST

Hàm NORMSDIST

Hàm NORM.S.INV

Hàm NORMSINV

Hàm PERCENTILE.INC

Hàm PERCENTILE

Hàm PERCENTRANK.INC

Hàm PERCENTRANK

Hàm POISSON.DIST

Hàm POISSON

Hàm QUARTILE.INC

Hàm QUARTILE

Hàm RANK.EQ

Hàm RANK

Hàm STDEV.P

Hàm STDEVP

Hàm STDEV.S

Hàm STDEV

Hàm T.DIST.2T

Hàm TDIST

Hàm T.DIST.RT

Hàm TDIST

Hàm T.INV.2T

Hàm TINV

Hàm T.TEST

Hàm TTEST

Hàm VAR.P

Hàm VARP

Hàm VAR.S

Hàm VAR

Hàm WEIBULL.DIST

Hàm WEIBULL

Hàm Z.TEST

Hàm ZTEST

Đầu Trang

Hàm mới

Các hàm sau đây đã được thêm vào thư viện hàm của Excel. Các hàm này có thể được sử dụng trong phiên bản Excel hiện tại nhưng không tương thích với phiên bản Excel cũ hơn. Nếu tính tương hợp về sau là bắt buộc, bạn có thể chạy Bộ kiểm tra Tương thích để có thể thực hiện các thay đổi cần thiết trong trang tính của mình nhằm tránh lỗi.

Hàm mới

Thể loại hàm

Mục đích

Hàm NETWORKDAYS.INTL

Hàm ngày và thời gian (tham khảo)

Trả về số ngày làm việc trọn vẹn giữa hai ngày bằng cách dùng tham số để cho biết có bao nhiêu ngày cuối tuần và đó là những ngày nào

Hàm WORKDAY.INTL

Hàm ngày và thời gian (tham khảo)

Trả về số sê-ri của ngày trước hoặc sau một số ngày làm việc đã xác định bằng cách dùng tham số để cho biết có bao nhiêu ngày cuối tuần và đó là những ngày nào

Hàm AGGREGATE

Các hàm toán học và lượng giác (tham khảo)

Trả về một giá trị tổng hợp trong một danh sách hoặc cơ sở dữ liệu

Hàm CEILING.PRECISE

Các hàm toán học và lượng giác (tham khảo)

Làm tròn số thành số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa. Bất kể dấu của số, số sẽ được làm tròn lên.

Hàm ISO.CEILING

Các hàm toán học và lượng giác (tham khảo)

Làm tròn số lên, đến số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa

Hàm CHISQ.DIST

Hàm thống kê (tham khảo)

Trả về hàm mật độ xác suất beta lũy tích

Hàm CHISQ.INV

Hàm thống kê (tham khảo)

Trả về hàm mật độ xác suất beta lũy tích

Hàm CONFIDENCE.T

Hàm thống kê (tham khảo)

Trả về khoảng tin cậy của trung bình tổng thể bằng cách dùng phân bố t Student

Hàm COVARIANCE.S

Hàm thống kê (tham khảo)

Trả về hiệp phương sai mẫu, trung bình của các độ lệch tích cho mỗi cặp điểm dữ liệu trong hai tập dữ liệu

Hàm ERF.PRECISE

Hàm kỹ thuật (tham khảo)

Trả về hàm lỗi

Hàm ERFC.PRECISE

Hàm kỹ thuật (tham khảo)

Trả về hàm ERF bổ sung được tích hợp giữa x và vô cực

Hàm F.DIST

Hàm thống kê (tham khảo)

Trả về phân bố xác suất F

Hàm F.INV

Hàm thống kê (tham khảo)

Trả về giá trị đảo của phân bố xác suất F

Hàm FLOOR.PRECISE

Các hàm toán học và lượng giác (tham khảo)

Làm tròn số thành số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa. Bất kể dấu của số, số sẽ được làm tròn lên.

Hàm GAMMALN.PRECISE

Hàm thống kê (tham khảo)

Trả về lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x)

Hàm MODE.MULT

Hàm thống kê (tham khảo)

Trả về một mảng dọc của các giá trị thường xảy ra nhất, hoặc các giá trị lặp lại trong một mảng hoặc phạm vi dữ liệu

Hàm PERCENTILE.EXC

Hàm thống kê (tham khảo)

Trả về phân vị thứ k của các giá trị trong phạm vi, tại đó k nằm trong phạm vi 0..1, loại trừ

Hàm PERCENTRANK.EXC

Hàm thống kê (tham khảo)

Trả về thứ hạng của một giá trị trong một tập dữ liệu dưới dạng phần trăm (không bao gồm 0..1) của tập dữ liệu

Hàm QUARTILE.EXC

Hàm thống kê (tham khảo)

Trả về tứ phân vị của tập dữ liệu, dựa trên các giá trị phân vị từ 0..1, loại trừ

Hàm RANK.AVG

Hàm thống kê (tham khảo)

Trả về thứ hạng của số trong danh sách số

Hàm T.DIST

Hàm thống kê (tham khảo)

Trả về Điểm Phần trăm (xác suất) cho phân bố t Student

Hàm T.INV

Hàm thống kê (tham khảo)

Trả về giá trị t của phân bố t Student dưới dạng một hàm của xác suất và bậc tự do

Đầu Trang

Tính tương hợp về sau

Nếu bạn phải chia sẻ trang tính của mình với người không cài đặt Excel 2010, thì bạn có thể sử dụng hàm tương thích thay vì hàm được đổi tên. Phiên bản Excel cũ hơn sẽ nhận ra tên cũ của hàm và cung cấp kết quả mong đợi.

Tìm hàm tương thích

Để tìm tất cả các hàm tương thích, hãy làm như sau:

  1. Trên tab Công thức, trong nhóm Thư viện Hàm, hãy bấm Chèn Hàm.

  2. Trong hộp Hoặc chọn một thể loại, hãy bấm Tương thích.

    Hộp thoại Chèn Hàm

Chọn đúng hàm trong trang tính

Khi bạn bắt đầu nhập hàm vào trang tính, tính năng Tự động Hoàn tất Công thức sẽ liệt kê cả hàm được đổi tên lẫn hàm tương thích. Các biểu tượng khác nhau giúp bạn dễ dàng hơn khi bấm vào hàm mình muốn dùng.

Ví dụ về Tự động Hoàn tất Hàm

Kiểm tra các vấn đề tương thích

Như đã đề cập ở phần trước trong bài viết này, các hàm mới không tương thích với phiên bản Excel cũ hơn. Phiên bản Excel cũ hơn không thể nhận ra các hàm mới, và lỗi #NAME? sẽ được hiển thị thay vì kết quả mong đợi. Trước khi bạn lưu sổ làm việc của mình theo định dạng tệp ở phiên bản Excel cũ hơn, bạn có thể chạy Bộ kiểm tra Tương thích để xác định xem có phải hàm mới đã được dùng hay không. Bằng cách này, bạn có thể thực hiện các thay đổi cần thiết để tránh lỗi.

Để chạy Bộ kiểm tra Tương thích, hãy làm như sau:

  1. Bấm Nút Office, rồi bấm Thông tin.

  2. Bên dưới Chuẩn bị Phân phối, hãy bấm Kiểm tra Vấn đề rồi bấm Kiểm tra Tính tương thích.

    Hộp thoại Bộ kiểm tra Tương thích

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×