Príklady bežných vzorcov v zoznamoch

Použitie vzorcov vo vypočítaných stĺpcoch v zoznamoch môže pomôcť pri pripočítaní k existujúcim stĺpcom, napríklad pri výpočte dane z predaja z ceny. Možno ich kombinovať na programové overovanie údajov. Ak chcete pridať vypočítaný stĺpec, kliknite na položku + pridať stĺpec a potom vyberte položku Viac.

Poznámka: Vypočítavané polia môžu fungovať iba vo svojom vlastnom riadku, takže nie je možné odkazovať na hodnotu v inom riadku alebo stĺpcoch, ktoré sú v inom zozname alebo knižnici. Vyhľadávacie polia, ktoré nie sú podporované vo vzorci, a ID nového vloženého riadka nie je možné použiť, pretože pri spracovaní vzorca ID neexistuje.

Pokiaľ nie je uvedené inak, pri zadávaní vzorcov sa nepoužívajú medzery medzi kľúčovými slovami a operátormi.

Nasledujúci zoznam nie je vyčerpávajúci. Ak chcete zobraziť všetky vzorce, pozrite si abecedný zoznam na konci tohto článku.

Výberom niektorého nadpisu ho otvorte a pozrite si podrobné pokyny. 

Nasledujúce vzorce môžete použiť na otestovanie podmienky príkazu a vrátenia hodnoty Áno alebo Nie, na otestovanie alternatívnej hodnoty, napríklad OK alebo Nie je to OK, alebo na vrátenie prázdnych buniek alebo pomlčiek, ktoré predstavujú nulovú hodnotu.

Kontrola, či je číslo väčšie alebo menšie ako iné číslo

Na vykonanie tohto porovnania sa používa funkcia IF.

Stĺpec1

Stĺpec2

Vzorec

Popis (možný výsledok)

15000

9000

=[Stĺpec1]>[Stĺpec2]

Je hodnota Stĺpec1 väčšia ako Stĺpec2? (Áno)

15000

9000

=IF([Stĺpec1]<=[Stĺpec2]; "OK"; "Nie je to OK")

Je hodnota Stĺpec1 menšia alebo rovná ako Stĺpec2? (Nie je to OK)

Vrátenie logickej hodnoty po porovnaní obsahu stĺpcov

Ak chcete výsledok, ktorý je logickou hodnotou (Áno alebo Nie), môžete použiť funkcie AND, ORNOT.

Stĺpec1

Stĺpec2

Stĺpec3

Vzorec

Popis (možný výsledok)

15

9

8

=AND([Stĺpec1]>[Stĺpec2]; [Stĺpec1]<[Stĺpec3])

Je hodnota 15 väčšia ako 9 a menšia ako 8? (Nie)

15

9

8

=OR([Stĺpec1]>[Stĺpec2]; [Stĺpec1]<[Stĺpec3])

Je hodnota 15 väčšia ako 9 alebo menšia ako 8? (Áno)

15

9

8

=NOT([Stĺpec1]+[Stĺpec2]=24)

15 plus 9 nerovná sa 24? (Nie)

Ak chcete výsledok, ktorý je iným výpočtom alebo akoukoľvek inou hodnotou než Áno alebo Nie, môžete použiť funkcie IF, ANDOR.

Stĺpec1

Stĺpec2

Stĺpec3

Vzorec

Popis (možný výsledok)

15

9

8

=IF([Stĺpec1]=15; "OK"; "Nie je to OK")

Ak sa hodnota Stĺpec1 rovná 15, potom sa vráti výsledok OK. (OK)

15

9

8

=IF(AND([Stĺpec1]>[Stĺpec2]; [Stĺpec1]<[Stĺpec3]); "OK"; "Nie je to OK")

Ak je hodnota 15 väčšia ako 9 a menšia ako 8, potom sa vráti výsledok OK. (Nie je to OK)

15

9

8

=IF(OR([Stĺpec1]>[Stĺpec2]; [Stĺpec1]<[Stĺpec3]); "OK"; "Nie je to OK")

Ak je hodnota 15 väčšia ako 9 alebo menšia ako 8, potom sa vráti výsledok OK. (OK)

Zobrazenie núl ako prázdnych buniek alebo pomlčiek

Ak chcete zobraziť nulu, vykonajte jednoduchý výpočet. Ak chcete zobraziť prázdnu bunku alebo pomlčku, môžete použiť funkciu IF.

Stĺpec1

Stĺpec2

Vzorec

Popis (možný výsledok)

10

10

=[Stĺpec1]-[Stĺpec2]

Druhé číslo odčítané od prvého (0)

15

9

=IF([Stĺpec1]-[Stĺpec2];"-";[Stĺpec1]-[Stĺpec2])

Ak je výsledok nula, vráti pomlčku (-)

Skrytie chybových hodnôt v stĺpcoch

Ak chcete zobraziť pomlčku, hodnotu #NEDOSTUPNÝ alebo NA namiesto chybnej hodnoty, môžete použiť funkciu ISERROR.

Stĺpec1

Stĺpec2

Vzorec

Popis (možný výsledok)

10

0

=[Stĺpec1]/[Stĺpec2]

Výsledky v chybe (#DELENIENULOU)

10

0

=IF(ISERROR([Stĺpec1]/[Stĺpec2]);"NA";[Stĺpec1]/[Stĺpec2])

Vráti hodnotu NA, keď je hodnotou chyba

10

0

=IF(ISERROR([Stĺpec1]/[Stĺpec2]);"-";[Stĺpec1]/[Stĺpec2])

Vráti hodnotu pomlčka (-), keď je hodnotou chyba

Vyhľadanie prázdnych polí

Ak chcete vyhľadať prázdne polia, môžete použiť funkciu ISBLANK.

Stĺpec1

Vzorec

Popis (možný výsledok)

Želé

=ISBLANK([Stĺpec1]

Vráti výsledok Áno alebo Nie podľa toho, či ide o prázdnu hodnotu alebo nie

Oceľ

=IF(ISBLANK([Stĺpec1]); "Nie je to OK"; "OK")

Vyplňte vlastné možnosti – prvú pre prázdnu hodnotu, druhú pre inú hodnotu

Ďalšie funkcie IS nájdete v téme IS (funkcie).

Nasledujúce vzorce môžete použiť na vykonávanie výpočtov založených na dátumoch a časoch, ako je napríklad pridanie počtu dní, mesiacov alebo rokov k dátumu, výpočet rozdielu medzi dvoma dátumami a konverzia času na desatinnú hodnotu.

Pripočítanie dátumov

Ak chcete k dátumu pridať určitý počet dní, použite operátor sčítania (+).

Poznámka: Keď pracujete s dátumami, typ výsledku vypočítaného stĺpca musí byť nastavený na Dátum a čas.

Stĺpec1

Stĺpec2

Vzorec

Popis (výsledok)

9.6.2007

3

=[Stĺpec1]+[Stĺpec2]

Pripočíta 3 dni k dátumu 9. 6. 2007 (12. 6. 2007)

10.12.2008

54

=[Stĺpec1]+[Stĺpec2]

Pripočíta 54 dní k dátumu 10.12.2008 (2.2.2009)

Ak chcete k dátumu pridať určitý počet mesiacov, môžete použiť funkcie DATE, YEAR, MONTHDAY.

Stĺpec1

Stĺpec2

Vzorec

Popis (výsledok)

9.6.2007

3

=DATE(YEAR([Stĺpec1]);MONTH([Stĺpec1])+[Stĺpec2];DAY([Stĺpec1]))

Pripočíta 3 mesiace k dátumu 9. 6. 2007 (9. 9. 2007)

10.12.2008

25

=DATE(YEAR([Stĺpec1]);MONTH([Stĺpec1])+[Stĺpec2];DAY([Stĺpec1]))

Pripočíta 25 mesiacov k dátumu 10.12.2008 (10.1.2011)

Ak chcete k dátumu pridať určitý počet rokov, môžete použiť funkcie DATE, YEAR, MONTHDAY.

Stĺpec1

Stĺpec2

Vzorec

Popis (výsledok)

9.6.2007

3

=DATE(YEAR([Stĺpec1])+[Stĺpec2];MONTH([Stĺpec1]);DAY([Stĺpec1]))

Pripočíta 3 roky k dátumu 9.6.2007 (9.6.2010)

10.12.2008

25

=DATE(YEAR([Stĺpec1])+[Stĺpec2];MONTH([Stĺpec1]);DAY([Stĺpec1]))

Pripočíta 25 rokov k dátumu 10.12.2008 (10.12.2033)

Ak chcete k dátumu pridať kombináciu dní, mesiacov a rokov, môžete použiť funkcie DATE, YEAR, MONTHDAY.

Stĺpec1

Vzorec

Popis (výsledok)

9.6.2007

=DATE(YEAR([Stĺpec1])+3;MONTH([Stĺpec1])+1;DAY([Stĺpec1])+5)

Pripočíta 3 roky, 1 mesiac a 5 dní k dátumu 9.6.2007 (14.7.2010)

10.12.2008

=DATE(YEAR([Stĺpec1])+1;MONTH([Stĺpec1])+7;DAY([Stĺpec1])+5)

Pripočíta 1 rok, 7 mesiacov a 5 dní k dátumu 10.12.2008 (15.7.2010)

Výpočet rozdielu medzi dvoma dátumami

Tento výpočet môžete vykonať pomocou funkcie DATEDIF.

Stĺpec1

Stĺpec2

Vzorec

Popis (výsledok)

01-jan-1995

15-jún-1999

=DATEDIF([Stĺpec1]; [Stĺpec2];"d")

Vráti počet dní medzi týmito dvomi dátumami (1626)

01-jan-1995

15-jún-1999

=DATEDIF([Stĺpec1]; [Stĺpec2];"rm")

Vráti počet mesiacov medzi týmito dátumami, pričom ignoruje rok (5)

01-jan-1995

15-jún-1999

=DATEDIF([Stĺpec1]; [Stĺpec2];"rd")

Vráti počet dní medzi týmito dátumami, pričom ignoruje rok (165)

Výpočet rozdielu medzi dvoma časmi

Ak chcete zobraziť výsledok v štandardnom formáte času (hodiny:minúty:sekundy), môžete použiť operátor odčítania (-) a funkciu TEXT. Pre fungovanie tohto postupu platí, že hodiny nesmú presiahnuť hodnotu 24 a minúty a sekundy nesmú presiahnuť hodnotu 60.

Stĺpec1

Stĺpec2

Vzorec

Popis (výsledok)

09.06.2007 10:35

09.06.2007 15:30

=TEXT([Stĺpec2]-[Stĺpec1];"h")

Hodiny medzi dvoma hodnotami času (4)

09.06.2007 10:35

09.06.2007 15:30

=TEXT([Stĺpec2]-[Stĺpec1];"h:mm")

Hodiny a minúty medzi dvoma hodnotami času (4:55)

09.06.2007 10:35

09.06.2007 15:30

=TEXT([Stĺpec2]-[Stĺpec1];"h:mm:ss")

Hodiny, minúty a sekundy medzi dvoma hodnotami času (4:55:00)

Ak chcete zobraziť výsledok v súčte, ktorý je založený na jednej časovej jednotke, môžete použiť funkciu INT, prípadne funkciu HOUR, MINUTE alebo SECOND.

Stĺpec1

Stĺpec2

Vzorec

Popis (výsledok)

09.06.2007 10:35

10.06.2007 15:30

=INT(([Stĺpec2]-[Stĺpec1])*24)

Celkový počet hodín medzi dvoma hodnotami času (28)

09.06.2007 10:35

10.06.2007 15:30

=INT(([Stĺpec2]-[Stĺpec1])*1440)

Celkový počet minút medzi dvoma hodnotami času (1735)

09.06.2007 10:35

10.06.2007 15:30

=INT(([Stĺpec2]-[Stĺpec1])*86400)

Celkový počet sekúnd medzi dvoma hodnotami času (104100)

09.06.2007 10:35

10.06.2007 15:30

=HOUR([Stĺpec2]-[Stĺpec1])

Hodiny medzi dvoma hodnotami času, kde rozdiel neprekračuje 24 (4)

09.06.2007 10:35

10.06.2007 15:30

=MINUTE([Stĺpec2]-[Stĺpec1])

Minúty medzi dvoma hodnotami času, kde rozdiel neprekračuje 60 (55)

09.06.2007 10:35

10.06.2007 15:30

=SECOND([Stĺpec2]-[Stĺpec1])

Sekundy medzi dvoma hodnotami času, kde rozdiel neprekračuje 60 (0)

Konvertovanie času

Ak chcete konvertovať hodiny zo štandardného formátu času na desatinné číslo, môžete použiť funkciu INT.

Stĺpec1

Vzorec

Popis (výsledok)

10:35

=([Stĺpec1]-INT([Stĺpec1]))*24

Počet hodín od 00:00 (10,583333)

12:15

=([Stĺpec1]-INT([Stĺpec1]))*24

Počet hodín od 00:00 (12,25)

Ak chcete konvertovať hodiny z desatinného čísla na štandardný formát času (hodiny:minúty:sekundy), môžete použiť operátor delenia a funkciu TEXT.

Stĺpec1

Vzorec

Popis (výsledok)

23:58

=TEXT(Stĺpec1/24; "hh:mm:ss")

Hodiny, minúty a sekundy od 00:00 (00:59:55)

2:06

=TEXT(Stĺpec1/24; "h:mm")

Hodiny a minúty od 00:00 (0:05)

Vloženie juliánskeho dátumu

Juliánsky dátum odkazuje na formát dátumu, ktorý je kombináciou aktuálneho roka a počtu dní od začiatku roka. Napríklad 1. januára 2007 sa zastupí ako 2007001 a 31. december 2007, sa zastupí ako 2007365. Tento formát nie je založený na juliánskych kalendároch.

Ak chcete konvertovať dátum do formátu juliánskeho kalendára, môžete použiť funkcie TEXTDATEVALUE.

Stĺpec1

Vzorec

Popis (výsledok)

23.6.2007

=TEXT([Stĺpec1];"rr")&TEXT(([Stĺpec1]-DATEVALUE("1/1/"& TEXT([Stĺpec1];"rr"))+1);"000")

Dátum v juliánskom formáte s dvojciferným rokom (07174)

23.6.2007

=TEXT([Stĺpec1];"rrrr")&TEXT(([Stĺpec1]-DATEVALUE("1/1/"&TEXT([Stĺpec1];"rr"))+1);"000")

Dátum v juliánskom formáte so štvorciferným rokom (2007174)

Ak chcete konvertovať dátum na juliánsky dátum, ktorý sa používa v astronómii, použite konštantu 2415018,50. Tento vzorec funguje iba pre dátumy nasledujúce po 1. 3. 1901, a ak používate dátumový systém 1900.

Stĺpec1

Vzorec

Popis (výsledok)

23.6.2007

=[Stĺpec1]+2415018,50

Dátum v juliánskom formáte, ktorý sa používa v astronómii (2454274,50)

Zobrazovanie dátumov ako dní v týždni

Ak chcete konvertovať dátumy na textový formát dňa v týždni, môžete použiť funkcie TEXTWEEKDAY.

Stĺpec1

Vzorec

Popis (možný výsledok)

19-feb-2007

=TEXT(WEEKDAY([Stĺpec1]); "dddd")

Vypočíta deň v týždni pre príslušný dátum a vráti celý názov dňa (pondelok)

3-jan-2008

=TEXT(WEEKDAY([Stĺpec1]); "ddd")

Vypočíta deň v týždni pre príslušný dátum a vráti skrátený názov dňa (Št)

Nasledujúce vzorce môžete použiť na rôzne matematické výpočty, napríklad sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie čísel, výpočet priemeru alebo mediánu čísel, zaokrúhlenie čísla a počítanie hodnôt.

Sčítanie čísel

Ak chcete sčítať čísla v dvoch alebo viacerých stĺpcoch v riadku, môžete použiť operátor sčítania (+) alebo funkciu SUM.

Stĺpec1

Stĺpec2

Stĺpec3

Vzorec

Popis (výsledok)

6

5

4

=[Stĺpec1]+[Stĺpec2]+[Stĺpec3]

Sčíta hodnoty v prvých troch stĺpcoch (15)

6

5

4

=SUM([Stĺpec1];[Stĺpec2];[Stĺpec3])

Sčíta hodnoty v prvých troch stĺpcoch (15)

6

5

4

=SUM(IF([Stĺpec1]>[Stĺpec2]; [Stĺpec1]-[Stĺpec2]; 10); [Stĺpec3])

Ak je hodnota Stĺpec1 väčšia ako Stĺpec2, sčíta rozdiel a Stĺpec3. V opačnom prípade sčíta 10 a Stĺpec3 (5)

Odčítanie čísel

Ak chcete odčítať čísla v dvoch alebo viacerých stĺpcoch v riadku, môžete použiť operátor odčítania (-) alebo funkciu SUM so zápornými číslami.

Stĺpec1

Stĺpec2

Stĺpec3

Vzorec

Popis (výsledok)

15000

9000

–8 000

=[Stĺpec1]-[Stĺpec2]

Odčíta 9 000 od 15 000 (6 000)

15000

9000

–8 000

=SUM([Stĺpec1]; [Stĺpec2]; [Stĺpec3])

Sčíta čísla v prvých troch stĺpcoch vrátane záporných hodnôt (16 000)

Výpočet rozdielu medzi dvoma číslami vo forme percenta

Môžete použiť operátory odčítania (-) a delenia (/) a funkciu ABS.

Stĺpec1

Stĺpec2

Vzorec

Popis (výsledok)

2342

2500

=([Stĺpec2]-[Stĺpec1])/ABS([Stĺpec1])

Percento odchýlky (6,75 % alebo 0,06746)

Násobenie čísel

Ak chcete násobiť čísla v dvoch alebo viacerých stĺpcoch v riadku, môžete použiť operátor násobenia (*) alebo funkciu PRODUCT.

Stĺpec1

Stĺpec2

Vzorec

Popis (výsledok)

5

2

=[Stĺpec1]*[Stĺpec2]

Vynásobí čísla v prvých dvoch stĺpcoch (10)

5

2

=PRODUCT([Stĺpec1]; [Stĺpec2])

Vynásobí čísla v prvých dvoch stĺpcoch (10)

5

2

=PRODUCT([Stĺpec1];[Stĺpec2];2)

Vynásobí čísla v prvých dvoch stĺpcoch a číslo 2 (20)

Delenie čísel

Ak chcete deliť čísla v dvoch alebo viacerých stĺpcoch v riadku, môžete použiť operátor delenia (/).

Stĺpec1

Stĺpec2

Vzorec

Popis (výsledok)

15000

12

=[Stĺpec1]/[Stĺpec2]

Číslo 15 000 vydelí číslom 12 (1 250)

15000

12

=([Stĺpec1]+10000)/[Stĺpec2]

Spočíta 15 000 a 10 000 a potom súčet vydelí číslom 12 (2083)

Výpočet priemernej hodnoty čísel

Priemer sa tiež označuje ako stredná hodnota. Ak chcete vypočítať priemer čísel v dvoch alebo viacerých stĺpcoch v riadku, môžete použiť funkciu AVERAGE.

Stĺpec1

Stĺpec2

Stĺpec3

Vzorec

Popis (výsledok)

6

5

4

=AVERAGE([Stĺpec1]; [Stĺpec2];[Stĺpec3])

Priemer čísiel v prvých troch stĺpcoch (5)

6

5

4

=AVERAGE(IF([Stĺpec1]>[Stĺpec2]; [Stĺpec1]-[Stĺpec2]; 10); [Stĺpec3])

Ak je hodnota Stĺpec1 väčšia ako Stĺpec2, vypočíta priemer pre rozdiel a Stĺpec3. V opačnom prípade vypočíta priemer pre hodnotu 10 a Stĺpec3 (2,5)

Výpočet mediánu čísel

Medián je hodnota v strede zoradeného rozsahu čísel. Funkciu MEDIÁN môžete použiť na vypočítanie mediánu skupiny čísel.

A

B

C

D

E

F

Vzorec

Popis (výsledok)

10

7

9

27

0

4

=MEDIAN(A; B; C; D; E; F)

Medián čísel v prvých 6 stĺpcoch (8)

Výpočet najväčšieho alebo najmenšieho čísla v rozsahu

Ak chcete vypočítať najmenšie alebo najväčšie číslo v dvoch alebo viacerých stĺpcoch v riadku, môžete použiť funkcie MINMAX.

Stĺpec1

Stĺpec2

Stĺpec3

Vzorec

Popis (výsledok)

10

7

9

=MIN([Stĺpec1]; [Stĺpec2]; [Stĺpec3])

Najmenšie číslo (7)

10

7

9

=MAX([Stĺpec1]; [Stĺpec2]; [Stĺpec3])

Najväčšie číslo (10)

Spočítanie hodnôt

Ak chcete spočítať číselné hodnoty, môžete použiť funkciu COUNT.

Stĺpec1

Stĺpec2

Stĺpec3

Vzorec

Popis (výsledok)

Apple

12.12 2007

=COUNT([Stĺpec1]; [Stĺpec2]; [Stĺpec3])

Spočíta počet stĺpcov, ktoré obsahujú číselné hodnoty. Táto možnosť vylúči dátum a čas, text a nulové hodnoty (0)

12 EUR

#DELENIENULOU!

1,01

=COUNT([Stĺpec1]; [Stĺpec2]; [Stĺpec3])

Spočíta počet stĺpcov, ktoré obsahujú číselné hodnoty, ale nezahrnie chyby a logické hodnoty (2)

Zvýšenie alebo zníženie čísla o určitú percentuálnu hodnotu

Tento výpočet môžete vykonať pomocou percentuálneho operátora (%).

Stĺpec1

Stĺpec2

Vzorec

Popis (výsledok)

23

3 %

=[Stĺpec1]*(1+5%)

Zvýši hodnotu čísla Stĺpec1 o 5 % (24,15)

23

3 %

=[Stĺpec1]*(1+[Stĺpec2])

Zvýši hodnotu čísla Stĺpec1 o percentuálnu hodnotu Stĺpec2: 3 % (23,69)

23

3 %

=[Stĺpec1]*(1-[Stĺpec2])

Zníži hodnotu čísla Stĺpec1 o percentuálnu hodnotu Stĺpec2: 3 % (22,31)

Umocnenie čísla na príslušnú mocninu

Tento výpočet môžete vykonať pomocou operátora umocnenia (^) alebo funkcie POWER.

Stĺpec1

Stĺpec2

Vzorec

Popis (výsledok)

5

2

=[Stĺpec1]^[Stĺpec2]

Vypočíta päť na druhú (25)

5

3

=POWER([Stĺpec1]; [Stĺpec2])

Vypočíta päť na tretiu (125)

Zaokrúhlenie čísla

Ak chcete zaokrúhliť číslo, môžete použiť funkcie ROUNDUP, ODD alebo EVEN.

Stĺpec1

Vzorec

Popis (výsledok)

20,3

=ROUNDUP([Stĺpec1];0)

Zaokrúhli číslo 20,3 nahor na najbližšie celé číslo (21)

-5,9

=ROUNDUP([Stĺpec1];0)

Zaokrúhli číslo -5,9 nahor na najbližšie celé číslo (-5)

12,5493

=ROUNDUP([Stĺpec1];2)

12,5493 sa zaokrúhli nahor na najbližšiu stotinu, na dve desatinné miesta (12,55)

20,3

=EVEN([Stĺpec1])

20,3 sa zaokrúhli nahor na najbližšie párne číslo (22)

20,3

=ODD([Stĺpec1])

20,3 sa zaokrúhli nahor na najbližšie nepárne číslo (21)

Ak chcete zaokrúhliť číslo nadol, môžete použiť funkciu ROUNDDOWN.

Stĺpec1

Vzorec

Popis (výsledok)

20,3

=ROUNDDOWN([Stĺpec1];0)

20,3 sa zaokrúhli nadol na najbližšie celé číslo (20)

-5,9

=ROUNDDOWN([Stĺpec1];0)

-5,9 sa zaokrúhli nadol na najbližšie celé číslo (-6)

12,5493

=ROUNDDOWN([Stĺpec1];2)

12,5493 sa zaokrúhli nadol na najbližšiu stotinu na dve desatinné miesta (12,54)

Ak chcete zaokrúhliť číslo na najbližšie číslo alebo zlomok, môžete použiť funkciu ROUND.

Stĺpec1

Vzorec

Popis (výsledok)

20,3

=ROUND([Stĺpec1];0)

20,3 sa zaokrúhli nadol, pretože zlomková časť je menšia ako 0,5 (20)

5,9

=ROUND([Stĺpec1];0)

5,9 sa zaokrúhli nahor, pretože zlomková časť je väčšia než 0,5 (6)

-5,9

=ROUND([Stĺpec1];0)

-5,9 sa zaokrúhli nadol, pretože zlomková časť je menšia ako -0,5 (-6)

1,25

=ROUND([Stĺpec1]; 1)

Číslo sa zaokrúhli na najbližšiu desatinu (jedno desatinné miesto). Keďže časť, ktorá sa má zaokrúhliť, je rovná 0,05 alebo väčšia, číslo sa zaokrúhli nahor (výsledok: 1,3)

30,452

=ROUND([Stĺpec1]; 2)

Číslo sa zaokrúhli na najbližšiu stotinu (dve desatinné miesta). Keďže časť, ktorá sa má zaokrúhliť, 0,002, je menšia ako 0,005, číslo sa zaokrúhli nadol (výsledok: 30,45)

Ak chcete zaokrúhliť číslo na platnú číslicu väčšiu ako 0, môžete použiť funkcie ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, INTLEN.

Stĺpec1

Vzorec

Popis (výsledok)

5492820

=ROUND([Stĺpec1];3-LEN(INT([Stĺpec1])))

Zaokrúhli číslo na 3 platné číslice (5 490 000)

22230

=ROUNDDOWN([Stĺpec1];3-LEN(INT([Stĺpec1])))

Zaokrúhli spodné číslo nadol na 3 platné číslice (22 200)

5492820

=ROUNDUP([Stĺpec1]; 5-LEN(INT([Stĺpec1])))

Zaokrúhli číslo na 5 platných číslic (5 492 900)

Nasledujúce vzorce môžete použiť na prácu s textom, ako je napríklad kombinovanie alebo reťazenie hodnôt z viacerých stĺpcov, porovnanie obsahu stĺpcov, odstránenie znakov alebo medzier a opakovanie znakov.

Zmena veľkosti písmen v texte

Ak chcete zmeniť veľkosť písmen v texte, môžete použiť funkcie UPPER, LOWER alebo PROPER.

Stĺpec1

Vzorec

Popis (výsledok)

nina Vietzen

=UPPER([Stĺpec1])

Zmení text na veľké písmená (NINA VIETZEN)

nina Vietzen

=LOWER([Stĺpec1])

Zmení text na malé písmená (nina vietzen)

nina Vietzen

=PROPER([Stĺpec1])

Zmení text na všetky začiatočné písmená veľké (Nina Vietzen)

Spojenie mena a priezviska

Ak chcete spojiť meno a priezvisko, môžete použiť operátor ampersand (&) alebo funkciu CONCATENATE.

Stĺpec1

Stĺpec2

Vzorec

Popis (výsledok)

Dušan

Sýkora

=[Stĺpec1]&[Stĺpec2]

Spojí dva reťazce (DušanSýkora)

Dušan

Sýkora

=[Stĺpec1]&" "&[Stĺpec2]

Spojí dva reťazce oddelené medzerou (Dušan Sýkora)

Dušan

Sýkora

=[Stĺpec2]&", "&[Stĺpec1]

Spojí dva reťazce a budú oddelené čiarkou a medzerou (Sýkora, Dušan)

Dušan

Sýkora

=CONCATENATE([Stĺpec2]; ","; [Stĺpec1])

Spojí dva reťazce a budú oddelené čiarkou (Sýkora,Dušan)

Spojenie textu a čísel z odlišných stĺpcov

Ak chcete spojiť text a čísla, môžete použiť funkciu CONCATENATE operátor ampersand (&) alebo funkciu TEXT a operátor ampersand.

Stĺpec1

Stĺpec2

Vzorec

Popis (výsledok)

Mráz

28

=[Stĺpec1]&" dosiahol predaj "&[Stĺpec2]&" jednotiek."

Spojí vyššie uvedený obsah do vety (Mráz dosiahol predaj 28 jednotiek.)

Gajdoš

40 %

=[Stĺpec1]&" dosiahol predaj "&TEXT([Stĺpec2];"0 %")&" z celkového predaja."

Spojí vyššie uvedený obsah do vety (Gajdoš dosiahol predaj 40 % z celkového predaja.)

Poznámka: Funkcia TEXT pripojí formátovanú hodnotu Stĺpec2 namiesto základnej hodnoty, čo je 0,4.

Mráz

28

=CONCATENATE([Stĺpec1];" dosiahol predaj ";[Stĺpec2];" jednotiek.")

Spojí vyššie uvedený obsah do vety (Mráz dosiahol predaj 28 jednotiek.)

Spojenie textu s dátumom alebo časom

Ak chcete spojiť text s dátumom alebo časom, môžete použiť funkciu TEXT a operátor ampersand (&).

Stĺpec1

Stĺpec2

Vzorec

Popis (výsledok)

Dátum fakturácie

5-jún-2007

="Dátum výpisu: "&TEXT([Stĺpec2], "d-mmm-rrrr")

Spojí text s dátumom (Dátum výpisu: 5-jún-2007)

Dátum fakturácie

5-jún-2007

=[Stĺpec1]&" "&TEXT([Stĺpec2]; "dd-mmm-rrrr")

Kombinuje text a dátum z odlišných stĺpcov do jedného stĺpca (Dátum fakturácie 05-jún-2007)

Porovnanie obsahu stĺpcov

Ak chcete porovnať stĺpec s ďalším stĺpcom alebo so zoznamom hodnôt, môžete použiť funkcie EXACTOR.

Stĺpec1

Stĺpec2

Vzorec

Popis (možný výsledok)

BD122

BD123

=EXACT([Stĺpec1];[Stĺpec2])

Porovná obsah prvých dvoch stĺpcov (Nie)

BD122

BD123

=EXACT([Stĺpec1]; "BD122")

Porovná obsah Stĺpec1 a reťazec BD122 (Áno)

Kontrola, či hodnota stĺpca alebo jej časť zodpovedá konkrétnemu textu

Ak chcete skontrolovať, či hodnota stĺpca alebo jej časť zodpovedá konkrétnemu textu, môžete použiť funkcie IF, FIND, SEARCHISNUMBER.

Stĺpec1

Vzorec

Popis (možný výsledok)

Vietzen

=IF([Stĺpec1]="Vietzen"; "OK"; "Nie je to OK")

Skontroluje, či Stĺpec1 zodpovedá textu Vietzen (OK)

Vietzen

=IF(ISNUMBER(FIND("v";[Stĺpec1])), "OK"; "Nie je to OK")

Skontroluje, či Stĺpec1 obsahuje písmeno v (OK)

BD123

=ISNUMBER(FIND("BD";[Stĺpec1]))

Skontroluje, či Stĺpec1 obsahuje skratku BD (Áno)

Spočítanie stĺpcov, ktoré nie sú prázdne

Ak chcete spočítať stĺpce, ktoré nie sú prázdne, môžete použiť funkciu COUNTA.

Stĺpec1

Stĺpec2

Stĺpec3

Vzorec

Popis (výsledok)

Predaj

19

=COUNTA([Stĺpec1]; [Stĺpec2])

Spočíta počet stĺpcov, ktoré nie sú prázdne (2)

Predaj

19

=COUNTA([Stĺpec1]; [Stĺpec2]; [Stĺpec3])

Spočíta počet stĺpcov, ktoré nie sú prázdne (2)

Odstránenie znakov z textu

Ak chcete odstrániť znaky z textu, môžete použiť funkcie LEN, LEFTRIGHT.

Stĺpec1

Vzorec

Popis (výsledok)

Vitamín A

=LEFT([Stĺpec1];LEN([Stĺpec1])-2)

Vráti 7 (9 – 2) znakov, pričom začne zľava (Vitamín)

Vitamín B1

=RIGHT([Stĺpec1]; LEN([Stĺpec1])-8)

Vráti 2 (10 – 8) znakov, pričom začne sprava (B1)

Odstránenie medzier na začiatku a na konci stĺpca

Ak chcete odstrániť medzery zo stĺpca, môžete použiť funkciu TRIM.

Stĺpec1

Vzorec

Popis (výsledok)

  Dobrý deň všetkým!

=TRIM([Stĺpec1])

Odstráni medzery na začiatku a na konci (Dobrý deň všetkým!)

Opakovanie znaku v stĺpci

Ak chcete opakovať znak v stĺpci, môžete použiť funkciu REPT.

Vzorec

Popis (výsledok)

=REPT(".";3)

Zopakuje bodku 3-krát (...)

=REPT("-";10)

Zopakuje pomlčku 10-krát (----------)

Abecedný zoznam funkcií

Nižšie je uvedený abecedný zoznam prepojení na funkcie dostupné pre používateľov SharePoint používateľov. Obsahuje trigonometrické, štatistické a finančné funkcie, ako aj vzorce s podmienkou, vzorce dátumu, matematické vzorce a textové vzorce.

ABS (funkcia)

ACOS (funkcia)

ACOSH (funkcia)

AND (funkcia)

ASIN (funkcia)

ASINH (funkcia)

ATAN (funkcia)

ATAN2 (funkcia)

AVERAGE (funkcia)

AVERAGEA (funkcia)

BETADIST (funkcia)

BETAINV (funkcia)

BINOMDIST (funkcia)

CEILING (funkcia)

CHAR (funkcia)

CHIDIST (funkcia)

CHOOSE (funkcia)

CODE (funkcia)

CONCATENATE (funkcia)

CONFIDENCE (funkcia)

COS (funkcia)

COUNT (funkcia)

COUNTA (funkcia)

CRITBINOM (funkcia)

DATE (funkcia)

DATEDIF (funkcia)

DATEVALUE (funkcia)

DAY (funkcia)

DAYS360 (funkcia)

DDB (funkcia)

DEGREES (funkcia)

DOLLAR (funkcia)

EVEN (funkcia)

EXACT (funkcia)

EXPONDIST (funkcia)

FACT (funkcia)

FDIST (funkcia)

FIND (funkcia)

FINV (funkcia)

FISHER (funkcia)

FIXED (funkcia)

GAMMADIST (funkcia)

GAMMAINV (funkcia)

GAMMALN (funkcia)

GEOMEAN (funkcia)

HARMEAN (funkcia)

HOUR (funkcia)

HYPGEOMDIST (funkcia)

IF (funkcia)

INT (funkcia)

IPmt (funkcia)

IS (funkcie)

LEFT (funkcia)

LEN (funkcia)

LN (funkcia)

Log (funkcia)

LOG10 (funkcia)

LOGINV (funkcia)

LOGNORMDIST (funkcia)

LOWER (funkcia)

MAX (funkcia)

Me (funkcia)

MEDIAN (funkcia)

MID (funkcia)

MIN (funkcia)

MINA (funkcia)

MINUTE (funkcia)

MOD (funkcia)

MONTH (funkcia)

NEGBINOMDIST (funkcia)

NORMDIST (funkcia)

NORMSDIST (funkcia)

NORMSINV (funkcia)

NOT (funkcia)

NPER (funkcia)

NPV (funkcia)

ODD (funkcia)

OR (funkcia)

PMT (funkcia)

POWER (funkcia)

PPMT (funkcia)

PRODUCT (funkcia)

PROPER (funkcia)

PV (funkcia)

RADIANS (funkcia)

REPLACE (funkcia)

REPT (funkcia)

RIGHT (funkcia)

ROUND (funkcia)

ROUNDDOWN (funkcia)

ROUNDUP (funkcia)

SEARCH (funkcia)

SECOND (funkcia)

SIGN (funkcia)

SIN (funkcia)

SINH (funkcia)

SQRT (funkcia)

STANDARDIZE (funkcia)

STDEVA (funkcia)

STDEVP (funkcia)

STDEVPA (funkcia)

SUM (funkcia)

SUMSQ (funkcia)

SYD (funkcia)

TANH (funkcia)

TDIST (funkcia)

TEXT (funkcia)

TIME (funkcia)

TINV (funkcia)

TODAY (funkcia)

TRIM (funkcia)

TRUE (funkcia)

UPPER (funkcia)

USDOLLAR (funkcia)

VALUE (funkcia)

VAR (funkcia)

VARA (funkcia)

VARP (funkcia)

VARPA (funkcia)

Weekday (funkcia)

WEIBULL (funkcia)

YEAR (funkcia)

Ďalšie zdroje informácií

Ak tu nie je uvedené, čo sa pokúšate urobiť, zistite, či sa to dá urobiť v Excel. Tu je niekoľko ďalších zdrojov. Niektoré z nich sa môžu vzťahovať na staršie verzie, takže nemožno vylúčiť rozdiely v zobrazenom používateľskom rozhraní. Napríklad položky v ponuke Akcie lokality v Outlooku SharePoint už sú v ponuke Nastavenia Tlačidlo nastavení služieb Office 365 – pripomína ozubené koliesko vedľa vášho mena lokality.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×