Klik på et bogstav for at gå til funktioner, der starter med dette. Eller tryk på Ctrl+F for at finde en funktion ved at skrive de første bogstaver eller et beskrivende ord. For at få detaljerede oplysninger om en funktion skal du klikke på dens navn i den første kolonne.

A B C D E F G H I J K L M   

N O P Q R S T U V W X Y Z

Bemærk!: Versionsmarkører angiver den version af Excel, hvor en funktion blev introduceret. Disse funktioner er ikke tilgængelige i tidligere versioner.

Vigtigt!: De beregnede resultater af formler og visse regnearksfunktioner i Excel kan være en smule anderledes, hvis du sammenligner en Windows-pc, der anvender en x86- eller x86-64-arkitektur, og en pc med Windows RT, der anvender en ARM-arkitektur. Lær mere om forskellene.

Funktionsnavn

Type og beskrivelse

Funktionen ABS

Matematik og trigonometri:    Returnerer et tals absolutte værdi

Funktionen PÅLØBRENTE

Finansiel:    Returnerer den påløbne rente for et værdipapir med periodiske renteudbetalinger

Funktionen PÅLØBRENTE.UDLØB

Finansiel:    Returnerer den påløbne rente for et værdipapir, hvor renteudbetalingen finder sted ved papirets udløb

Funktionen ARCCOS

Matematik og trigonometri:    Returnerer et tals arcus cotangens

funktionen ARCCOSH

Matematik og trigonometri:    Returnerer den inverse hyperbolske cosinus af et tal

Funktionen ARCCOT
 Excel 2013

Matematik og trigonometri:    Returnerer arcus cotangens til et tal

Funktionen ARCCOTH
 Excel 2013

Matematik og trigonometri:    Returnerer den hyperbolske arcus cotangens til et tal

Funktionen SAMLING

Matematik og trigonometri:    Returnerer en samling på en liste eller i en database

Funktionen ADRESSE

Opslag og reference:    Returnerer en reference som tekst til en enkelt celle i et regneark

Funktionen AMORDEGRC

Finansiel:    Returnerer afskrivningsbeløbet for hver regnskabsperiode ved hjælp af en afskrivningskoefficient

Funktionen AMORLINC

Finansiel:    Returnerer afskrivningsbeløbet for hver regnskabsperiode

Funktionen OG

Logisk:    Returnerer SAND, hvis alle argumenterne er sande

Funktionen ARABISK
 Excel 2013

Matematik og trigonometri:    Konverterer et romertal til arabertal

Funktionen OMRÅDER

Opslag og reference:    Returnerer antallet af områder i en reference

Funktionen MATRIXTILTEKST
Knappen Office 365

Tekst:    Returnerer en matrix af tekstværdier fra et bestemt område

Funktionen ASC

Tekst:    Ændrer engelske tegn i fuld bredde (dobbelt-byte) eller katakana i en tegnstreng til tegn i halv bredde (enkelt-byte)

Funktionen ARCSIN

Matematik og trigonometri:    Returnerer et tals arcus sinus

Funktionen ARCSINH

Matematik og trigonometri:    Returnerer et tals inverse hyperbolske sinus

Funktionen ARCTAN

Matematik og trigonometri:    Returnerer arcus cotangens til et tal

Funktionen ARCTAN2

Matematik og trigonometri:    Returnerer de angivne x- og y-koordinaters arcus tangens

Funktionen ARCTANH

Matematik og trigonometri:    Returnerer den hyperbolske arcus cotangens til et tal

Funktionen MAD

Statistisk:    Returnerer den gennemsnitlige numeriske afvigelse fra stikprøvens middelværdi

Funktionen MIDDEL

Statistisk:    Returnerer middelværdien af argumenterne

Funktionen AVERAGEA

Statistisk:    Returnerer middelværdien af argumenterne og medtager tal, tekst og logiske værdier

Funktionen MIDDEL.HVIS

Statistisk:    Returnerer gennemsnittet (den aritmetiske middelværdi) af alle de celler, der opfylder et givet kriterium, i et område

Funktionen MIDDEL.HVISER

Statistisk:    Returnerer gennemsnittet (den aritmetiske middelværdi) af alle de celler, der opfylder flere kriterier.

Funktionen BAHTTEKST

Tekst:    Konverterer et tal til tekst ved hjælp af valutaformatet ß (baht)

Funktionen BASIS

Matematik og trigonometri:    Konverterer et tal til en tekstrepræsentation med den givne radikand (base)

Funktionen BESSELI

Teknisk:    Returnerer den modificerede Bessel-funktion In(x)

Funktionen BESSELJ

Teknisk:    Returnerer Bessel-funktionen Jn(x)

Funktionen BESSELK

Teknisk:    Returnerer den modificerede Bessel-funktion Kn(x)

Funktionen BESSELY

Teknisk:    Returnerer Bessel-funktionen Yn(x)

Funktionen BETAFORDELING

Kompatibilitet:    Returnerer den kumulative betafordelingsfunktion

I Excel 2007 er dette en statistisk funktion.

Funktionen BETA.FORDELING
Excel 2010

Statistisk:    Returnerer den kumulative betafordelingsfunktion

Funktionen BETAINV

Kompatibilitet:    Returnerer den inverse kumulative fordelingsfunktion for en angivet betafordeling

I Excel 2007 er dette en statistisk funktion.

Funktionen BETA.INV
Excel 2010

Statistisk:    Returnerer den inverse kumulative fordelingsfunktion for en angivet betafordeling

Funktionen BIN.TIL.DEC

Teknisk:    Konverterer et binært tal til et decimaltal

Funktionen BIN.TIL.HEX

Teknisk:    Konverterer et binært tal til et heksadecimalt tal

Funktionen BIN.TIL.OKT

Teknisk:    Konverterer et binært tal til et oktaltal

Funktionen BINOMIALFORDELING

Kompatibilitet:    Returnerer punktsandsynligheden for binomialfordelingen

I Excel 2007 er dette en statistisk funktion.

Funktionen BINOMIAL.FORDELING
Excel 2010

Statistisk:    Returnerer punktsandsynligheden for binomialfordelingen

Funktionen BINOMIAL.DIST.INTERVAL
 Excel 2013

Statistisk:    Returnerer sandsynligheden af prøveresultater ved hjælp af en binomial fordeling

Funktionen BINOMIAL.INV
Excel 2010

Statistisk:    Returnerer den mindste værdi for x, for hvilken det gælder, at fordelingsfunktionen er mindre end eller lig med kriterieværdien

Funktionen PVARIGHED
 Excel 2013

Teknisk:    Returnerer et 'bitbaseret OG' af to tal

Funktionen BITLSKIFT
 Excel 2013

Teknisk:    Returnerer en værdi, der er forskudt mod venstre med forskydning bit

Funktionen BITELLER
 Excel 2013

Teknisk:    Returnerer et 'bitbaseret ELLER' af 2 tal

Funktionen BITRSKIFT
 Excel 2013

Teknisk:    Returnerer en værdi, der er forskudt mod højre med forskydning bit

Funktionen BITXELLER
 Excel 2013

Teknisk:    Returnerer et bitbaseret 'Eksklusivt eller' af to tal

Funktionen KALD

Tilføjelsesprogram og automatisering:    Kalder en procedure i et DLL-bibliotek eller i en koderessource

Funktionen AFRUND.LOFT

Kompatibilitet:    Afrunder et tal til nærmeste heltal eller til nærmeste multiplum af betydning

Funktionen LOFT.MAT
 Excel 2013

Matematik og trigonometri:    Runder et tal op til nærmeste heltal eller til nærmeste multiplum af betydning

Funktionen LOFT.PRECISE

Matematik og trigonometri:    Afrunder et tal til nærmeste heltal eller til nærmeste multiplum af signifikans. Tallet rundes op uanset dets fortegn.

Funktionen CELLE

Oplysninger:    Returnerer oplysninger om formatering, placering eller indhold af en celle

Denne funktion findes ikke i Excel til internettet.

Funktionen CHAR

Tekst:    Returnerer det tegn, der svarer til kodenummeret

Funktionen CHIFORDELING

Kompatibilitet:    Returnerer fraktilsandsynligheden for en chi2-fordeling

Bemærk!: I Excel 2007 er dette en statistisk funktion.

Funktionen CHIINV

Kompatibilitet:    Returnerer den inverse fraktilsandsynlighed for en chi2-fordeling

Bemærk!: I Excel 2007 er dette en statistisk funktion.

Funktionen CHITEST

Kompatibilitet:    Foretager en test for uafhængighed

Bemærk!: I Excel 2007 er dette en statistisk funktion.

Funktionen CHI2.FORDELING
Excel 2010

Statistisk:    Returnerer fordelingsfunktionen for betafordelingen

Funktionen CHI2.FORD.RT
Excel 2010

Statistisk:    Returnerer fraktilsandsynligheden for en chi2-fordeling

Funktionen CHI2.INV
Excel 2010

Statistisk:    Returnerer fordelingsfunktionen for betafordelingen

Funktionen CHI2.INV.RT
Excel 2010

Statistisk:    Returnerer den inverse fraktilsandsynlighed for en chi2-fordeling

Funktionen CHI2.TEST
Excel 2010

Statistisk:    Foretager en test for uafhængighed

Funktionen VÆLG

Opslag og reference:    Vælger en værdi på en liste med værdier

Funktionen RENS

Tekst:    Fjerner alle tegn, der ikke kan udskrives, fra tekst

Funktionen KODE

Tekst:    Returnerer en numerisk kode for det første tegn i en tekststreng

Funktionen KOLONNE

Opslag og reference:    Returnerer kolonnenummeret for en reference

Funktionen KOLONNER

Opslag og reference:    Returnerer antallet af kolonner i en reference

Funktionen KOMBIN

Matematik og trigonometri:    Returnerer antal kombinationer med gentagelser for et givet antal elementer

Funktionen KOMBINA
 Excel 2013

Matematik og trigonometri:   
Returnerer antal kombinationer med gentagelser for et givent antal elementer

Funktionen KOMPLEKS

Teknisk:    Konverterer reelle og imaginære koefficienter til et komplekst tal

Funktionen SAMMENKÆDNING
2019

Tekst:    Kombinerer teksten fra flere områder og/eller strenge men den indeholder ikke afgrænseren eller IgnoreEmpty-argumenter.

Funktionen CONCATENATE

Tekst:    Sammenkæder adskillige tekstelementer til ét tekstelement

Funktionen KONFIDENSINTERVAL

Kompatibilitet:    Returnerer konfidensintervallet for middelværdien for en population

I Excel 2007 er dette en statistisk funktion.

Funktionen KONFIDENS.NORM
Excel 2010

Statistisk:    Returnerer konfidensintervallet for middelværdien for en population

Funktionen KONFIDENST
Excel 2010

Statistisk:    Returnerer konfidensintervallet for middelværdien for en population ved hjælp af en Students t-fordeling

Funktionen KONVERTER

Teknisk:    Konverterer et tal fra én måleenhed til en anden

Funktionen KORRELATION

Statistisk:    Returnerer korrelationskoefficienten mellem to datasæt

Funktionen COS

Matematik og trigonometri:    Returnerer cosinus til et tal

Funktionen COSH

Matematik og trigonometri:    Returnerer den hyperbolske cosinus af et tal

Funktionen COT
 Excel 2013

Matematik og trigonometri:    Returnerer den hyperbolske cosinus af et tal

Funktionen COTH
 Excel 2013

Matematik og trigonometri:    Returnerer cotangens til en vinkel

Funktionen TÆL

Statistisk:    Tæller antallet af tal på en liste med argumenter

Funktionen TÆLV

Statistisk:    Tæller antallet af værdier på en liste med argumenter

Funktionen ANTAL.BLANKE

Statistisk:    Tæller antallet af tomme celler i et område

Funktionen TÆL.HVIS

Statistisk:    Tæller antallet af celler, som opfylder de givne kriterier, i et område

Funktionen TÆL.HVISER

Statistisk:    Tæller antallet af celler inden for et område, som opfylder flere kriterier

Funktionen KUPONDAGE.SA

Finansiel:    Returnerer antallet af dage fra starten af kuponperioden til afregningsdatoen

Funktionen KUPONDAGE.A

Finansiel:    Returnerer antallet af dage i kuponperioden, der indeholder afregningsdatoen

Funktionen KUPONDAGE.ANK

Finansiel:    Returnerer antallet af dage fra afregningsdatoen til næste kupondato

Funktionen KUPONDAG.NÆSTE

Finansiel:    Returnerer den næste kupondato efter afregningsdatoen

Funktionen KUPONBETALINGER

Finansiel:    Returnerer antallet af kuponudbetalinger mellem afregnings- og udløbsdatoen

Funktionen KUPONDAG.FORRIGE

Finansiel:    Returnerer den forrige kupondato før afregningsdatoen

Funktionen KOVARIANS

Kompatibilitet:    Beregner kovariansen mellem to stokastiske variabler

I Excel 2007 er dette en statistisk funktion.

Funktionen KOVARIANS.P
Excel 2010

Statistisk:    Beregner kovariansen mellem to stokastiske variabler

Funktionen KOVARIANS.S
Excel 2010

Statistisk:    Returnerer kovariansen, dvs. gennemsnittet af produktet af standardafvigelsen for hvert datapar i to datasæt

Funktionen KRITBINOM

Kompatibilitet:    Returnerer den mindste værdi for x, for hvilken det gælder, at fordelingsfunktionen er mindre end eller lig med kriterieværdien

I Excel 2007 er dette en statistisk funktion.

Funktionen CSC
 Excel 2013

Matematik og trigonometri:    Returnerer cosekanten af en vinkel

Funktionen CSCH
 Excel 2013

Matematik og trigonometri:    Returnerer den hyperbolske cosekant af en vinkel

Funktionen KUBE.KPI.MEDLEM

Kube:    Returnerer et navn, egenskab og måleenhed for nøgletal (KPI), og viser navnet og egenskaben i cellen. Et nøgletal er en målbar størrelse, f.eks. bruttooverskud pr. måned eller personaleomsætning pr. kvartal, som bruges til at holde øje med en organisations præstationer.

Funktionen KUBEMEDLEM

Kube:    Returnerer et medlem eller en tupel fra kubehierarkiet. Bruges til at validere, om et medlem eller en tupel findes i kuben.

Funktionen KUBEMEDLEM.EGENSKAB

Kube:    Returnerer værdien af en egenskab for et medlem i kuben. Bruges til at validere, om et medlemsnavn findes i kuben, og returnere den angivne egenskab for medlemmet.

Funktionen KUBERANGERET.MEDLEM

Kube:    Returnerer det n. eller rangerede medlem i et sæt. Bruges til at returnere et eller flere elementer i et sæt, f.eks. topsælgere eller de 10 bedste elever.

KUBESÆT, funktionen

Kube:    Definerer et beregnet sæt medlemmer eller tupler ved at sende et sætudtryk til kuben på serveren, som opretter sættet og returnerer det til Microsoft Office Excel.

Funktionen KUBESÆT.ANTAL

Kube:    Returnerer antallet af elementer i et sæt.

Funktionen KUBEVÆRDI

Kube:    Returnerer en sammenlagt (aggregeret) værdi fra en kube.

Funktionen AKKUM.RENTE

Finansiel:    Returnerer den akkumulerede rente, der betales på et lån mellem to perioder

Funktionen AKKUM.HOVEDSTOL

Finansiel:    Returnerer den akkumulerede nedbringelse af hovedstol mellem to perioder

Funktionen DATO

Dato og klokkeslæt:    Returnerer serienummeret for en bestemt dato

Funktionen DATO.FORSKEL

Dato og klokkeslæt:    Beregner antallet af dage, måneder eller år mellem to datoer. Denne funktion er nyttig i formler, hvor du skal beregne en alder.

Funktionen DATOVÆRDI

Dato og klokkeslæt:    Konverterer en dato i form af tekst til et serienummer

Funktionen DMIDDEL

Database:    Returnerer gennemsnittet af de valgte databaseposter

Funktionen DAG

Dato og klokkeslæt:    Konverterer et serienummer til en dag i måneden

Funktionen DAGE
 Excel 2013

Dato og klokkeslæt:    Returnerer antallet af dage mellem to datoer

Funktionen DAGE360

Dato og klokkeslæt:    Beregner antallet af dage mellem to datoer på grundlag af et år med 360 dage

Funktionen DB

Finansiel:    Returnerer afskrivningen på et aktiv i en angivet periode ved anvendelse af saldometoden

Funktionen DBCS
 Excel 2013

Tekst:    Ændrer engelske tegn i halv bredde (enkelt-byte) eller katakana i en tegnstreng til tegn i fuld bredde (dobbelt-byte)

Funktionen DTÆL

Database:    Tæller de celler, der indeholder tal, i en database

Funktionen DTÆLV

Database:    Tæller udfyldte celler i en database

Funktionen DSA

Finansiel:    Returnerer afskrivningsbeløbet for et aktiv over en bestemt periode ved anvendelse af dobbeltsaldometoden eller en anden afskrivningsmetode, som du angiver

Funktionen DEC.TIL.BIN

Teknisk:    Konverterer et binært tal til et decimaltal

Funktionen DEC.TIL.HEX

Teknisk:    Konverterer et decimaltal til et heksadecimalt tal

Funktionen DEC.TIL.OKT

Teknisk:    Konverterer et decimaltal til et oktaltal

Funktionen DECIMAL
 Excel 2013

Matematik og trigonometri:    Konverterer en tekstrepræsentation af et tal i en given base til et decimaltal

Funktionen GRADER

Matematik og trigonometri:    Konverterer radianer til grader

Funktionen DELTA

Teknisk:    Tester, om to værdier er ens

Funktionen SAK

Statistisk:    Returnerer summen af de kvadrerede afvigelser fra middelværdien

Funktionen DHENT

Database:    Uddrager en enkelt post, der opfylder de angivne kriterier, fra en database

Funktionen DISKONTO

Finansiel:    Returnerer et værdipapirs diskonto

Funktionen DMAKS

Database:    Returnerer den største værdi blandt markerede databaseposter

Funktionen DMIN

Database:    Returnerer den mindste værdi blandt markerede databaseposter

Funktionen KR

Tekst:    Konverterer et tal til tekst ved hjælp af valutaformatet kr. (kroner)

Funktionen KR.DECIMAL

Finansiel:    Konverterer en kronepris udtrykt som brøk til en kronepris udtrykt som decimaltal

Funktionen KR.BRØK

Finansiel:    Konverterer en kronepris udtrykt som decimaltal til en kronepris udtrykt som brøk

Funktionen DPRODUKT

Database:    Ganger værdierne i et bestemt felt med poster, der opfylder kriterierne i en database

Funktionen DSTDAFV

Database:    Beregner et skøn over standardafvigelsen baseret på en stikprøve af markerede databaseposter

Funktionen DSTDAFVP

Database:    Beregner standardafvigelsen baseret på hele populationen af markerede databaseposter

Funktionen DSUM

Database:    Adderer de tal i feltkolonnen med poster i databasen, der opfylder kriterierne

Funktionen VARIGHED

Finansiel:    Returnerer den årlige løbetid for et værdipapir med periodiske renteudbetalinger

Funktionen DVARIANS

Database:    Estimerer variansen baseret på en stikprøve fra de valgte databaseposter

Funktionen DVARIANSP

Database:    Beregner variansen baseret på hele populationen af udvalgte databaseposter

Funktionen EDATO

Dato og klokkeslæt:    Returnerer serienummeret for den dato, der ligger det angivne antal måneder før eller efter startdatoen

Funktionen EFFEKTIV.RENTE

Finansiel:    Returnerer den årlige effektive rente

Funktionen KODNINGSURL
 Excel 2013

Web:    Returnerer en URL-kodet streng

Denne funktion findes ikke i Excel til internettet.

Funktionen SLUT.PÅ.MÅNED

Dato og klokkeslæt:    Returnerer serienummeret på den sidste dag i måneden før eller efter et angivet antal måneder

Funktionen FEJLFUNK

Teknisk:    Returner fejlfunktionen

Funktionen ERF.PRECISE
Excel 2010

Teknisk:    Returner fejlfunktionen

Funktionen FEJLFUNK.KOMP

Teknisk:    Returner den komplementære fejlfunktion

Funktionen ERFC.PRECISE
Excel 2010

Teknisk:    Returnerer den komplementære FEJLFUNK-funktion integreret mellem x og uendeligt

Funktionen FEJLTYPE

Oplysninger:    Returnerer et tal, der svarer til en fejltype

Funktionen EUROCONVERT

Tilføjelsesprogram og automatisering:    Konverterer et tal til euro, konverterer et tal fra euro til en valuta i et af de lande, der har indført euroen, eller konverterer fra en valuta i et af de lande, der har indført euroen, til en anden valuta i et af de andre euro-medlemslande vha. euro som omregningsgrundlag.

LIGE, funktionen

Matematik og trigonometri:    Runder et tal op til nærmeste lige heltal

Funktionen EXACT

Tekst:    Kontrollerer, om to tekstværdier er identiske

Funktionen EXP

Matematik og trigonometri:    Returnerer e opløftet til n'te potens, hvor n er et angivet tal

Funktionen EKSP.FORDELING
Excel 2010

Statistisk:    Returnerer eksponentialfordelingen

Funktionen EKSPFORDELING

Kompatibilitet:    Returnerer eksponentialfordelingen

I Excel 2007 er dette en statistisk funktion.

Funktionen FACT

Matematik og trigonometri:    Returnerer arcus cotangens til et tal

Funktionen DOBBELT.FAKULTET

Matematik og trigonometri:    Returnerer den hyperbolske arcus cotangens til et tal

Funktionen FALSK

Logisk:    Returnerer den logiske værdi FALSK

Funktionen F.FORDELING
Excel 2010

Statistisk:    Returnerer fraktilsandsynligheden for F-fordelingen

Funktionen FFORDELING

Kompatibilitet:    Returnerer fraktilsandsynligheden for F-fordelingen

I Excel 2007 er dette en statistisk funktion.

Funktionen F.FORDELING.RT
Excel 2010

Statistisk:    Returnerer fraktilsandsynligheden for F-fordelingen

Funktionen FILTRER

Knappen Office 365

Opslag og reference:    Filtrerer et dataområde ud fra kriterier, du angiver

Funktionen FILTRERXML
 Excel 2013

Web:    Returnerer bestemte data fra XML-indholdet ved at bruge den angivne XPath

Denne funktion findes ikke i Excel til internettet.

Funktionerne FIND og FINDB

Tekst:    Søger efter en tekstværdi i en anden tekstværdi (der skelnes mellem store og små bogstaver)

Funktionen F.INV
Excel 2010

Statistisk:    Returnerer den inverse fraktilsandsynlighed for F-fordelingen

Funktionen F.INV.RT
Excel 2010

Statistisk:    Returnerer den inverse fraktilsandsynlighed for F-fordelingen

Funktionen FINV

Kompatibilitet:    Returnerer den inverse fraktilsandsynlighed for F-fordelingen

I Excel 2007er dette en statistisk funktion.

Funktionen FISHER

Statistisk:    Returnerer Fisher-transformationen

Funktionen FISHERINV

Statistisk:    Returnerer den inverse Fisher-transformation

Funktionen FIXED

Tekst:    Formaterer et tal som tekst med et fast antal decimaler

Funktionen FLOOR

Kompatibilitet:    Runder et tal ned mod nul

I Excel 2007 og Excel 2010 er dette en matematisk og trigonometrisk funktion.

Funktionen AFRUND.BUND.MAT
 Excel 2013

Matematik og trigonometri:    Runder et tal ned til det nærmeste heltal eller til det nærmeste betydende multiplum

Funktionen AFRUND.GULV.PRECISE

Matematik og trigonometri:    Afrunder et tal til nærmeste heltal eller til nærmeste multiplum af signifikans. Tallet rundes op uanset dets fortegn.

Funktionen PROGNOSE

Statistisk:    Returnerer en prognoseværdi baseret på lineær tendens

I Excel 2016 er denne funktion erstattet med PROGNOSE.LINEÆR, som en del af de nye prognosefunktioner, men den er stadig tilgængelig for kompatibilitet med tidligere versioner.

Funktionen PROGNOSE.ETS
Excel 2016

Statistisk:    Returnerer en fremtidig værdi baseret på eksisterende (historiske) værdier ved hjælp af AAA-versionen af algoritmen Eksponentiel udjævning (ETS)

Funktionen FORECAST.ETS.CONFINT
Excel 2016

Statistisk:    Returnerer et konfidensinterval for prognoseværdien på den angivne måldato

Funktionen FORECAST.ETS.CONFINT
Excel 2016

Statistisk:    Returnerer længden af det gentagelsesmønster, som Excel registrerer for den angivne tidsserie

Funktionen FORECAST.ETS.STAT
Excel 2016

Statistisk:    Returnerer en statistisk værdi som et resultat af en prognose for tidsserier

Funktionen PROGNOSE.LINEÆR
Excel 2016

Statistisk:    Returnerer en fremtidig værdi baseret på eksisterende værdier

Funktionen FORMELTEKST
 Excel 2013

Opslag og reference:    Returnerer formlen på den angivne reference som tekst

Funktionen FREKVENS

Statistisk:    Returnerer en frekvensfordeling i en søjlevektor

Funktionen F.TEST
Excel 2010

Statistisk:    Returnerer resultatet af en F-test

Funktionen FTEST

Kompatibilitet:    Returnerer resultatet af en F-test

I Excel 2007 er dette en statistisk funktion.

Funktionen FV

Finansiel:    Returnerer fremtidsværdien af en investering

Funktionen FVTABEL

Finansiel:    Returnerer den fremtidige værdi af en hovedstol, når der er tilskrevet rente og rentes rente efter forskellige rentesatser

Funktionen GAMMA
 Excel 2013

Statistisk:    Returnerer gammafunktionsværdien

Funktionen GAMMA.FORDELING
Excel 2010

Statistisk:    Returnerer gammafordelingen

Funktionen GAMMAFORDELING

Kompatibilitet:    Returnerer gammafordelingen

I Excel 2007 er dette en statistisk funktion.

Funktionen GAMMA.INV
Excel 2010

Statistisk:    Returnerer den inverse fordelingsfunktion for gammafordelingen

Funktionen GAMMAINV

Kompatibilitet:    Returnerer den inverse fordelingsfunktion for gammafordelingen

I Excel 2007 er dette en statistisk funktion.

Funktionen GAMMALN

Statistisk:    Returnerer den naturlige logaritme til gammafordelingen, G(x)

Funktionen GAMMALN.PRECISE
Excel 2010

Statistisk:    Returnerer den naturlige logaritme til gammafordelingen, G(x)

Funktionen GAUSS
 Excel 2013

Statistisk:    Returnerer 0,5 mindre end standardnormalfordelingen

Funktionen STØRSTE.FÆLLES.DIVISOR

Matematik og trigonometri:    Returnerer den største fælles divisor

Funktionen GEOMIDDELVÆRDI

Statistisk:    Returnerer det geometriske gennemsnit

Funktionen GETRIN

Teknisk:    Tester, om et tal er større end en grænseværdi

Funktionen GETPIVOTDATA

Opslag og reference:    Returnerer data, der er lagret i en pivottabelrapport

Funktionen FORØGELSE

Statistisk:    Returnerer værdier langs en eksponentiel tendens

Funktionen HARMIDDELVÆRDI

Statistisk:    Returnerer det harmoniske gennemsnit

Funktionen HEX.TIL.BIN

Teknisk:    Konverterer et heksadecimalt tal til et binært tal

Funktionen HEX.TIL.DEC

Teknisk:    Konverterer et hexadecimaltal til et decimaltal

Funktionen HEX.TIL.OKT

Teknisk:    Konverterer et heksadecimalt tal til et oktaltal

Funktionen VOPSLAG

Opslag og reference:    Søger i den øverste række af en matrix og returnerer værdien af den angivne celle

Funktionen TIME

Dato og klokkeslæt:    Konverterer et serienummer til en time

Funktionen HYPERLINK

Opslag og reference:    Opretter en genvej kaldet et hyperlink, der åbner et dokument, som er lagret på en netværksserver, på et intranet eller på internettet

Funktionen HYPGEO.FORDELING

Statistisk:    Returnerer den hypergeometriske fordeling

Funktionen HYPGEOFORDELING

Kompatibilitet:    Returnerer den hypergeometriske fordeling

I Excel 2007 er dette en statistisk funktion.

Funktionen HVIS

Logisk:    Angiver en logisk test, der skal udføres

Funktionen HVIS.FEJL

Logisk:    Returnerer en værdi, du angiver, hvis en formel evauleres som en fejl. Returnerer i modsat fald resultatet af formlen

Funktionen HVISIT
 Excel 2013

Logisk:    Returnerer den værdi, du angiver, hvis udtrykket giver #N/A, ellers returneres resultatet af udtrykket

Funktionen HVISER
2019

Logisk:    Kontrollerer, om en eller flere betingelser er opfyldt, og returnerer en værdi, der svarer til den første betingelse der er SAND.

Funktionen IMAGABS

Teknisk:    Returnerer den absolutte værdi (modulus) for et komplekst tal

Funktionen IMAGINÆR

Teknisk:    Returnerer den imaginære koefficient for et komplekst tal

Funktionen IMAGARGUMENT

Teknisk:    Returnerer argumentet theta, en vinkel udtrykt i radianer

Funktionen IMAGKONJUGERE

Teknisk:    Returnerer den komplekse konjugation af et komplekst tal

Funktionen IMAGCOS

Teknisk:    Returnerer cosekanten af et komplekst tal

Funktionen IMAGCOSH
 Excel 2013

Teknisk:    Returnerer den hyperbolske cosinus af et komplekst tal

Funktionen IMAGCOT
 Excel 2013

Teknisk:    Returnerer cotangens af et komplekst tal

Funktionen IMAGCSC
 Excel 2013

Teknisk:    Returnerer cosekanten af et komplekst tal

Funktionen IMCSCH
 Excel 2013

Teknisk:    Returnerer den hyperbolske cosekant af et komplekst tal

Funktionen IMAGDIV

Teknisk:    Returnerer kvotienten for to komplekse tal

Funktionen IMAGEKSP

Teknisk:    Returnerer et komplekst tals eksponentialfunktion

Funktionen IMAGLN

Teknisk:    Returnerer et komplekst tals naturlige logaritme

Funktionen IMAGLOG10

Teknisk:    Returnerer et komplekst tals titalslogaritme

Funktionen IMAGLOG2

Teknisk:    Returnerer et komplekst tals totalslogaritme

Funktionen IMAGPOTENS

Teknisk:    Returnerer et komplekst tal opløftet til en heltalspotens

Funktionen IMAGPRODUKT

Teknisk:    Returnerer produktet af komplekse tal

Funktionen IMAGREELT

Teknisk:    Returnerer den reelle koefficient for et komplekst tal

Funktionen IMAGSEC
 Excel 2013

Teknisk:    Returnerer sekanten af et komplekst tal

Funktionen IMAGSECH
 Excel 2013

Teknisk:    Returnerer den hyperbolske sekant af et komplekst tal

Funktionen IMAGSIN

Teknisk:    Returnerer cosekanten af et komplekst tal

Funktionen IMAGSINH
 Excel 2013

Teknisk:    Returnerer den hyperbolske sinus af et komplekst tal

Funktionen IMAGKVROD

Teknisk:    Returnerer et komplekst tals kvadratrod

Funktionen IMAGSUB

Teknisk:    Returnerer forskellen mellem to komplekse tal

Funktionen IMAGSUM

Teknisk:    Returnerer summen af komplekse tal

Funktionen IMAGTAN
 Excel 2013

Teknisk:    Returnerer tangensen for et komplekst tal

Funktionen INDEKS

Opslag og reference:    Anvender et indeks til at vælge en værdi fra en reference eller en matrix

Funktionen INDIREKTE

Opslag og reference:    Returnerer en reference, der er angivet af en tekstværdi

Funktionen INFO

Oplysninger:    Returnerer oplysninger om det aktuelle operativmiljø

Denne funktion findes ikke i Excel til internettet.

HELTAL, funktionen

Matematik og trigonometri:    Runder et tal ned til det nærmeste heltal

Funktionen SKÆRING

Statistisk:    Returnerer skæringsværdien på y-aksen i en lineær regression

Funktionen RENTEFOD

Finansiel:    Returnerer renten på et fuldt ud investeret værdipapir

Funktionen R.YDELSE

Finansiel:    Returnerer renteydelsen for en investering for en given periode

Funktionen IA

Finansiel:    Returnerer den interne rente for en række pengestrømme

Funktionen ISBLANK

Oplysninger:    Returnerer SAND, hvis værdien er tom

Funktionen ER.FJL

Oplysninger:    Returnerer SAND, hvis værdien er en vilkårlig fejlværdi med undtagelse af #I/T

Funktionen ISERROR

Oplysninger:    Returnerer SAND, hvis værdien er en fejlværdi

Funktionen ER.LIGE

Oplysninger:    Returnerer SAND, hvis tallet er lige

Funktionen ER.FORMEL
 Excel 2013

Oplysninger:    Returnerer SAND, hvis der er en reference til en celle, som indeholder en formel

Funktionen ER.LOGISK

Oplysninger:    Returnerer SAND, hvis værdien er en logisk værdi

Funktionen ER.IKKE.TILGÆNGELIG

Oplysninger:    Returnerer SAND, hvis værdien er fejlværdien #I/T

Funktionen ER.IKKE.TEKST

Oplysninger:    Returnerer SAND, hvis værdien ikke er tekst

Funktionen ER.TAL

Oplysninger:    Returnerer SAND, hvis værdien er et tal

Funktionen ER.ULIGE

Oplysninger:    Returnerer SAND, hvis tallet er ulige

Funktionen ER.REFERENCE

Oplysninger:    Returnerer SAND, hvis værdien er en reference

Funktionen ER.TEKST

Oplysninger:    Returnerer SAND, hvis værdien er tekst

Funktionen ISO.LOFT
 Excel 2013

Matematik og trigonometri:    Returnerer et tal, der afrundes til nærmeste heltal eller til nærmeste multiplum af betydning

Funktionen ISOUGE.NR
 Excel 2013

Dato og klokkeslæt:    Returnerer tallet for ISO-ugenummeret for årstallet for en given dato

Funktionen ISPMT

Finansiel:    Beregner den rente, der er betalt i løbet af en bestemt periode for en investering

Funktionen JIS

Tekst:   Ændrer tegn i halv bredde (enkelt-byte) i en streng til tegn i fuld bredde (dobbelt-byte)

Funktionen TOPSTEJL

Statistisk:    Returnerer kurtosisværdien for en stokastisk variabel

Funktionen STØRSTE

Statistisk:    Returnerer den k'te største værdi i et datasæt

Funktionen MINDSTE.FÆLLES.MULTIPLUM

Matematik og trigonometri:    Returnerer det mindste fælles multiplum

Funktionerne VENSTRE og VENSTREB

Tekst:    Returnerer tegnet længst til venstre i en tekstværdi

Funktionerne LÆNGDE og LÆNGDEB

Tekst:    Returnerer antallet af tegn i en tekststreng

Funktionen LET
Knappen Office 365

Matematik og trigonometri:    Tildeler navne til beregningsresultater for at gøre det muligt at gemme mellemliggende beregninger, værdier eller definition af navne i en formel

Funktionen LINREGR

Statistisk:    Returnerer parametrene for en lineær tendens

Funktionen LN

Matematik og trigonometri:    Returnerer et tals naturlige logaritme

Funktionen LOG

Matematik og trigonometri:    Returnerer et tals logaritme med et angivet grundtal

Funktionen LOG10

Matematik og trigonometri:    Returnerer titalslogaritmen af et tal

Funktionen LOGREGR

Statistisk:    Returnerer parametrene for en eksponentiel tendens

Funktionen LOGINV

Kompatibilitet:    Returnerer den inverse lognormale kumulative fordelingsfunktion

Funktionen LOGNORM.FORDELING
Excel 2010

Statistisk:    Returnerer fordelingsfunktionen for lognormalfordelingen

Funktionen LOGNORMFORDELING

Kompatibilitet:    Returnerer fordelingsfunktionen for lognormalfordelingen

Funktionen LOGNORM.INV
Excel 2010

Statistisk:    Returnerer den inverse lognormale kumulative fordelingsfunktion

Funktionen SLÅ.OP

Opslag og reference:    Slår værdier op i en vektor eller en matrix

Funktionen LOWER

Tekst:    Konverterer tekst til små bogstaver

Funktionen SAMMENLIGN

Opslag og reference:    Slår værdier op i en reference eller en matrix

Funktionen MAX

Statistisk:    Returnerer den maksimale værdi på en liste med argumenter

Funktionen MAXA

Statistisk:    Returnerer den maksimale værdi på en liste med argumenter og medtager tal, tekst og logiske værdier

Funktionen MAKSHVISER
2019

Statistisk:    Returnerer den største værdi blandt celler, der er specificeret af et givet sæt betingelser eller kriterier

Funktionen MDETERM

Matematik og trigonometri:    Returnerer determinanten for en matrix

Funktionen MVARIGHED

Finansiel:    Returnerer Macauleys modificerede løbetid for et værdipapir med en formodet pari på kr. 100

Funktionen MEDIAN

Statistisk:    Returnerer medianen for de angivne tal

Funktionen MIDT og MIDTB

Tekst:    Returnerer et bestemt antal tegn fra en tekststreng fra og med den angivne startposition

Funktionen MIN

Statistisk:    Returnerer den mindste værdi på en liste med argumenter

Funktionen MINHVISER
2019

Statistisk:    Returnerer den mindste værdi blandt celler, der er specificeret af et givent sæt betingelser eller kriterier.

Funktionen MINA

Statistisk:    Returnerer den mindste værdi på en liste med argumenter og medtager tal, tekst og logiske værdier

Funktionen MINUT

Dato og klokkeslæt:    Konverterer et serienummer til et minut

Funktionen MINVERT

Matematik og trigonometri:    Returnerer den inverse matrix for en matrix

Funktionen MIA

Finansiel:    Returnerer den interne forrentning, hvor positive og negative pengestrømme finansieres til forskellig rente

Funktionen MPRODUKT

Matematik og trigonometri:    Returnerer matrixproduktet af to matrixer

Funktionen REST

Matematik og trigonometri:    Returnerer restværdien fra division

FunktionenHYPPIGST

Kompatibilitet:    Returnerer den hyppigste værdi i et datasæt

I Excel 2007 er dette en statistisk funktion.

Funktionen HYPPIGST.FLERE
Excel 2010

Statistisk:    Returnerer en lodret matrix af de hyppigst forekommende, eller gentagne, værdier i en matrix eller et dataområde

Funktionen HYPPIGST.ENKELT
Excel 2010

Statistisk:    Returnerer den hyppigste værdi i et datasæt

Funktionen MÅNED

Dato og klokkeslæt:    Konverterer et serienummer til en måned

Funktionen MROUND

Matematik og trigonometri:    Returnerer et tal afrundet til det ønskede multiplum

Funktionen MULTINOMIAL

Matematik og trigonometri:    Returnerer et multinomialt talsæt

Funktionen MENHED
 Excel 2013

Matematik og trigonometri:    Returnerer enhedsmatrixen for den angivne dimension

Funktionen TAL

Oplysninger:    Returnerer en værdi konverteret til et tal

Funktionen IKKE.TILGÆNGELIG

Oplysninger:    Returnerer fejlværdien #I/T

Funktionen NEGBINOM.FORDELING
Excel 2010

Statistisk:    Returnerer den negative binomialfordeling

Funktionen NEGBINOMFORDELING

Kompatibilitet:    Returnerer den negative binomialfordeling

I Excel 2007 er dette en statistisk funktion.

Funktionen ANTAL.ARBEJDSDAGE

Dato og klokkeslæt:    Returnerer antallet af dage mellem to datoer

Funktionen ANTAL.ARBEJDSDAGE.INTL
Excel 2010

Dato og klokkeslæt:    Returnerer antallet af hele arbejdsdage mellem to datoer ved hjælp af parametre for at angive, hvilke og hvor mange dage der er weekenddage

Funktionen NOMINEL

Finansiel:    Returnerer den årlige nominelle rente

Funktionen NORMAL.FORDELING
Excel 2010

Statistisk:    Returnerer fordelingsfunktionen for normalfordelingen

Funktionen NORMFORDELING

Kompatibilitet:    Returnerer fordelingsfunktionen for normalfordelingen

I Excel 2007 er dette en statistisk funktion.

Funktionen NORMINV

Statistisk:    Returnerer den inverse fordelingsfunktion for normalfordelingen

Funktionen NORM.INV
Excel 2010

Kompatibilitet:    Returnerer den inverse fordelingsfunktion for normalfordelingen

Bemærk!: I Excel 2007 er dette en statistisk funktion.

Funktionen STANDARD.NORM.FORDELING
Excel 2010

Statistisk:    Returnerer fordelingsfunktionen for standardnormalfordelingen

Funktionen STANDARDNORMFORDELING

Kompatibilitet:    Returnerer fordelingsfunktionen for standardnormalfordelingen

I Excel 2007 er dette en statistisk funktion.

Funktionen STANDARD.NORM.INV
Excel 2010

Statistisk:    Returnerer den inverse fordelingsfunktion for standardnormalfordelingen

Funktionen STANDARDNORMINV

Kompatibilitet:    Returnerer den inverse fordelingsfunktion for standardnormalfordelingen

I Excel 2007 er dette en statistisk funktion.

Funktionen NOT

Logisk:    Vender argumentets logik om

Funktionen NU

Dato og klokkeslæt:    Returnerer serienummeret for den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt

Funktionen NPER

Finansiel:    Returnerer antallet af perioder for en investering

Funktionen NUTIDSVÆRDI

Finansiel:    Returnerer nettonutidsværdien for en investering baseret på en række periodiske pengestrømme og en diskonteringssats

Funktionen TALVÆRDI
 Excel 2013

Tekst:    Konverterer tekst til tal i overensstemmelse med landestandarden

Funktionen OKT.TIL.BIN

Teknisk:    Konverterer et oktaltal til et binært tal

Funktionen OKT.TIL.DEC

Teknisk:    Konverterer et oktaltal til et decimaltal

Funktionen OKT.TIL.HEX

Teknisk:    Konverterer et oktaltal til et heksadecimalt tal

Funktionen ULIGE

Matematik og trigonometri:    Runder et tal op til nærmeste ulige heltal

Funktionen ULIGE.KURS.PÅLYDENDE

Finansiel:    Returnerer kursen pr. kr. 100 nominel værdi for et værdipapir med en ulige (kort eller lang) første periode

Funktionen ULIGE.FØRSTE.AFKAST

Finansiel:    Returnerer afkastet for et værdipapir med ulige første periode

Funktionen ULIGE.SIDSTE.KURS

Finansiel:    Returnerer kursen pr. kr. 100 nominel værdi for et værdipapir med ulige sidste periode

Funktionen ULIGE.SIDSTE.AFKAST

Finansiel:    Returnerer afkastet for et værdipapir med ulige sidste periode

Funktionen FORSKYDNING

Opslag og reference:    Returnerer en reference forskudt i forhold til en given reference

Funktionen OR

Logisk:    Returneret værdien SAND, hvis mindst ét argument er sandt

Funktionen PVARIGHED
 Excel 2013

Finansiel:    Returnerer det antal perioder, der kræves, før en investering når en bestemt værdi

Funktionen PEARSON

Statistisk:    Returnerer Pearsons korrelationskoefficient

Funktionen FRAKTIL.UDELAD
Excel 2010

Statistisk:    Returnerer den k'te fraktil for værdier i et interval, hvor k ligger i intervallet fra 0 til 1, begge eksklusive

Funktionen FRAKTIL.MEDTAG
Excel 2010

Statistisk:    Returnerer den k'te fraktil for datasættet

Funktionen FRAKTIL

Kompatibilitet:    Returnerer den k'te fraktil for datasættet

I Excel 2007 er dette en statistisk funktion.

Funktionen PROCENTPLADS.UDELAD
Excel 2010

Statistisk:    Returnerer rangen for en værdi i et datasæt som en procentdel (0..1, begge eksklusive) for datasættet

Funktionen PROCENTPLADS.MEDTAG
Excel 2010

Statistisk:    Returnerer den procentuelle rang for en given værdi i et datasæt

Funktionen PROCENTPLADS

Kompatibilitet:    Returnerer den procentuelle rang for en given værdi i et datasæt

I Excel 2007 er dette en statistisk funktion.

Funktionen PERMUT

Statistisk:    Returnerer antallet af permutationer for et givet antal objekter

Funktionen PERMUTATIONA
 Excel 2013

Statistisk:    Returnerer antallet af permutationer for et givet sæt objekter (med gentagelser), der kan udvælges blandt det samlede antal objekter

Funktionen PHI
 Excel 2013

Statistisk:    Returnerer værdien af tæthedsfunktionen for en standardnormalfordeling

Funktionen FONETISK

Tekst:    Uddrager de fonetiske (furigana) tegn fra en tekststreng

Funktionen PI

Matematik og trigonometri:    Returnerer værdien af pi

Funktionen YDELSE

Finansiel:    Returnerer den periodiske ydelse for en annuitet

Funktionen POISSON.FORDELING
Excel 2010

Statistisk:    Returnerer Poisson-fordelingen

Funktionen POISSON

Kompatibilitet:    Returnerer Poisson-fordelingen

I Excel 2007 er dette en statistisk funktion.

Funktionen POWER

Matematik og trigonometri:    Returnerer resultatet af et tal opløftet til en potens

Funktionen H.YDELSE

Finansiel:    Returnerer ydelsen på hovedstolen for en investering i en given periode

Funktionen KURS

Finansiel:    Returnerer kursen pr. kr 100 nominel værdi for et værdipapir med periodiske renteudbetalinger

Funktionen KURS.DISKONTO

Finansiel:    Returnerer kursen pr. kr 100 nominel værdi for et diskonteret værdipapir

Funktionen KURS.UDLØB

Finansiel:    Returnerer kursen pr. kr 100 nominel værdi for et værdipapir, hvor renten udbetales ved papirets udløb

Funktionen SANDSYNLIGHED

Statistisk:    Returnerer en intervalsandsynlighed

Funktionen PRODUKT

Matematik og trigonometri:    Multiplicerer argumenterne

Funktionen STORT.FORBOGSTAV

Tekst:    Konverterer første bogstav i hvert ord i teksten til stort bogstav

Funktionen PV

Finansiel:    Returnerer en investerings nutidsværdi

Funktionen KVARTIL

Kompatibilitet:    Returnerer kvartilen for et datasæt

I Excel 2007 er dette en statistisk funktion.

Funktionen KVARTIL.UDELAD
Excel 2010

Statistisk:    Returnerer kvartilen for datasættet baseret på fraktilværdien fra 0..1, begge eksklusive

Funktionen KVARTIL.MEDTAG
Excel 2010

Statistisk:    Returnerer kvartilen for et datasæt

Funktionen QUOTIENT

Matematik og trigonometri:    Returnerer heltalsdelen ved division

Funktionen RADIANER

Matematik og trigonometri:    Konverterer grader til radianer

Funktionen RAND

Matematik og trigonometri:    Returnerer et tilfældigt tal mellem 0 og 1

Funktionen SLUMPMATRIX

Knappen Office 365

Matematik og trigonometri:    Returnerer en matrix af tilfældige tal mellem 0 og 1. Du kan dog angive antallet af rækker og kolonner, der skal udfyldes, minimum- og maksimumværdier, og om der skal returneres hele tal eller decimalværdier.

SLUMPMELLEM, funktionen

Matematik og trigonometri:    Returnerer et tilfældigt tal mellem de tal, der angives

Funktionen PLADS.GNSN
Excel 2010

Statistisk:    Returnerer rangen for et tal på en liste med tal

Funktionen PLADS.LIGE
Excel 2010

Statistisk:    Returnerer rangen for et tal på en liste med tal

Funktionen PLADS

Kompatibilitet:    Returnerer rangen for et tal på en liste med tal

I Excel 2007 er dette en statistisk funktion.

Funktionen RENTE

Finansiel:    Returnerer renten i hver periode for en annuitet

Funktionen MODTAGET.VED.UDLØB

Finansiel:    Returnerer det beløb, der modtages ved udløbet af et fuldt ud investeret værdipapir

Funktionen REGISTER.ID

Tilføjelsesprogram og automatisering:    Returnerer register-id'et for det angivne DLL-bibliotek (Dynamic Link Library) eller den angivne koderessource, der tidligere er registreret

Funktionerne ERSTAT og ERSTATB

Tekst:    Erstatter tegn i tekst

Funktionen GENTAG

Tekst:    Gentager tekst et givet antal gange

Funktionerne HØJRE og HØJREB

Tekst:    Returnerer tegnet længst til højre i en tekstværdi

Funktionen ROMERTAL

Matematik og trigonometri:    Konverterer et arabertal til romertal som tekst

Funktionen AFRUND

Matematik og trigonometri:    Afrunder et tal til et angivet antal cifre

Funktionen RUND.NED

Matematik og trigonometri:    Runder et tal ned mod nul

Funktionen ROUNDUP

Matematik og trigonometri:    Runder et tal op fra nul

Funktionen RÆKKER

Opslag og reference:    Returnerer rækkenummeret for en reference

Funktionen RÆKKER

Opslag og reference:    Returnerer antallet af rækker i en reference

Funktionen RRI
 Excel 2013

Finansiel:    Returnerer en tilsvarende rente for væksten i en investering

Funktionen FORKLARINGSGRAD

Statistisk:    Returnerer R2-værdien fra en simpel lineær regression

Funktionen RTD

Opslag og reference:    Henter realtidsdata fra et program, der understøtter COM-automatisering

Funktionerne SØG og SØGB

Tekst:    Søger efter en tekstværdi i en anden tekstværdi (der skelnes ikke mellem store og små bogstaver)

Funktionen SEK
 Excel 2013

Matematik og trigonometri:    Returnerer sekanten til en vinkel

Funktionen SEKH
 Excel 2013

Matematik og trigonometri:    Returnerer den hyperbolske sekant af en vinkel

Funktionen SEKUND

Dato og klokkeslæt:    Konverterer et serienummer til et sekund

Funktionen SEKVENS

Knappen Office 365

Matematik og trigonometri:    Genererer en liste med sekventielle numre i en matrix, f.eks. 1, 2, 3, 4

Funktionen SERIESUM

Matematik og trigonometri:    Returnerer summen af en potensserie baseret på en formel

Funktionen ARK
 Excel 2013

Oplysninger:    Returnerer arknummeret for det ark, der refereres til

Funktionen ARK.FLERE
 Excel 2013

Oplysninger:    Returnerer antallet af ark i en reference

Funktionen SIGN

Matematik og trigonometri:    Returnerer arcus cotangens til et tal

Funktionen SIN

Matematik og trigonometri:    Returnerer en given vinkels sinusværdi

Funktionen SINH

Matematik og trigonometri:    Returnerer den hyperbolske arcus cotangens til et tal

Funktionen SKÆVHED

Statistisk:    Returnerer skævheden for en stokastisk variabel

Funktionen SKÆVHED.P
 Excel 2013

Statistisk:    Returnerer skævheden af en distribution baseret på en population: en karakteristik af graden af asymmetri for en distribution omkring dens middelværdi

Funktionen LA

Finansiel:    Returnerer den lineære afskrivning for et aktiv i en enkelt periode

Funktionen STIGNING

Statistisk:    Returnerer hældningen for linjen i en lineær regression

Funktionen MINDSTE

Statistisk:    Returnerer den k'te mindste værdi i et datasæt

Funktionen SORTER

Knappen Office 365

Opslag og reference:    Sorterer indholdet af et område eller en matrix

SORTER.EFTER, funktionen

Knappen Office 365

Opslag og reference:    Sorterer indholdet af et område eller en matrix ud fra værdierne i et tilsvarende område eller en tilsvarende matrix

Funktionen KVROD

Matematik og trigonometri:    Returnerer en positiv kvadratrod

Funktionen KVRODPI

Matematik og trigonometri:    Returnerer kvadratroden af (tal * pi;)

Funktionen STANDARDISER

Statistisk:    Returnerer en standardiseret værdi

Funktionen STDAFV

Kompatibilitet:    Estimerer standardafvigelsen på basis af en stikprøve

Funktionen STDAFV.P
Excel 2010

Statistisk:    Beregner standardafvigelsen på basis af en hel population

Funktionen STDAFV.S
Excel 2010

Statistisk:    Estimerer standardafvigelsen på basis af en stikprøve

Funktionen STDAFVV

Statistisk:    Beregner standardafvigelsen på basis af en prøve og medtager tal, tekst og logiske værdier

Funktionen STDAFVP

Kompatibilitet:    Beregner standardafvigelsen på basis af en hel population

I Excel 2007 er dette en statistisk funktion.

Funktionen STDAFVPV

Statistisk:    Beregner standardafvigelsen på basis af en hel population og medtager tal, tekst og logiske værdier

Funktionen STFYX

Statistisk:    Returnerer standardafvigelsen for de estimerede y-værdier i den simple lineære regression

Funktionen SUBSTITUTE

Tekst:    Udskifter gammel tekst med ny tekst i en tekststreng

Funktionen SUBTOTAL

Matematik og trigonometri:    Returnerer en subtotal på en liste eller i en database

Funktionen SUM

Matematik og trigonometri:    Lægger argumenterne sammen

Funktionen SUM.HVIS

Matematik og trigonometri:    Lægger de celler sammen, der er specificeret af et givet kriterium

Funktionen SUM.HVISER

Matematik og trigonometri:    Lægger de celler i et område sammen, der opfylder flere kriterier

Funktionen SUMPRODUKT

Matematik og trigonometri:    Returnerer summen af produkter af ens matrixkomponenter

Funktionen SUMKV

Matematik og trigonometri:    Returnerer summen af argumenternes kvadrater

Funktionen SUMX2MY2

Matematik og trigonometri:    Returnerer summen af differensen mellem kvadrater af ens værdier i to matrixer

Funktionen SUMX2PY2

Matematik og trigonometri:    Returnerer summen af summen af kvadrater af tilsvarende værdier i to matrixer

Funktionen SUMXMY2

Matematik og trigonometri:    Returnerer summen af kvadrater af differenser mellem ens værdier i to matrixer

Skift, funktionen
Knappen Office 365
2019

Logisk:    Evaluerer et udtryk mod en liste af værdier og returnerer resultatet svarende til den første matchende værdi. Hvis der ikke findes en matchende værdi, kan der returneres en valgfri standardværdi.

Funktionen ÅRSAFSKRIVNING

Finansiel:    Returnerer den årlige afskrivning på et aktiv i en bestemt periode

Funktionen T

Tekst:    Konverterer argumenterne til tekst

Funktionerne TAN

Matematik og trigonometri:    Returnerer arcus cotangens til et tal

Funktionen TANH

Matematik og trigonometri:    Returnerer den hyperbolske arcus cotangens til et tal

Funktionen STATSOBLIGATION

Finansiel:    Returnerer det obligationsækvivalente afkast for en statsobligation

Funktionen STATSOBLIGATION.KURS

Finansiel:    Returnerer kursen pr. kr 100 nominel værdi for en statsobligation

Funktionen STATSOBLIGATION.AFKAST

Finansiel:    Returnerer afkastet på en statsobligation

Funktionen T.FORDELING
Excel 2010

Statistisk:    Returnerer procentpointene (sandsynlighed) for Students t-fordeling

Funktionen T.FORDELING.2T
Excel 2010

Statistisk:    Returnerer procentpointene (sandsynlighed) for Students t-fordeling

Funktionen T.FORDELING.RT
Excel 2010

Statistisk:    Returnerer fordelingsfunktionen for Students t-fordeling

Funktionen OVERSIGT

Kompatibilitet:    Returnerer fordelingsfunktionen for Students t-fordeling

Funktionen TEKST

Tekst:    Formaterer et tal og konverterer det til tekst

Funktionen TEKST.KOMBINER
2019

Tekst:    Kombinerer teksten fra flere områder og/eller strenge og indeholder en afgrænser, du angiver mellem hver tekstværdi, der skal kombineres. Hvis afgrænseren er en tom tekststreng, sammenføjer denne funktion effektivt områderne.

Funktionen TID

Dato og klokkeslæt:    Returnerer serienummeret for et bestemt klokkeslæt

Funktionen TIDSVÆRDI

Dato og klokkeslæt:    Konverterer et klokkeslæt i form af tekst til et serienummer

Funktionen T.INV
Excel 2010

Statistisk:    Returnerer værdien for fordelingsfunktion for Students t-fordeling som en funktion af sandsynligheden og frihedsgraderne

Funktionen T.INV.2T
Excel 2010

Statistisk:    Returnerer den inverse fordelingsfunktion for Students t-fordeling

Funktionen TINV

Kompatibilitet:    Returnerer den inverse fordelingsfunktion for Students t-fordeling

Funktionen IDAG

Dato og klokkeslæt:    Returnerer serienummeret for dags dato

Funktionen TRANSPONER

Opslag og reference:    Returnerer en transponeret matrix

Funktionen TENDENS

Statistisk:    Returnerer værdier under antagelse af en lineær tendens

Funktionen TRIM

Tekst:    Fjerner mellemrum fra tekst

Funktionen TRIMMIDDELVÆRDI

Statistisk:    Returnerer den trimmede middelværdi for datasættet

Funktionen SAND

Logisk:    Returnerer den logiske værdi SAND

Funktionen AFKORT

Matematik og trigonometri:    Afkorter et tal til et heltal

Funktionen T.TEST
Excel 2010

Statistisk:    Returnerer den sandsynlighed, der er forbundet med Students t-test

Funktionen TTEST

Kompatibilitet:    Returnerer den sandsynlighed, der er forbundet med Students t-test

I Excel 2007 er dette en statistisk funktion.

Funktionen VÆRDITYPE

Oplysninger:    Returnerer et tal, der angiver datatypen for en værdi

Funktionen UNICHAR
 Excel 2013

Tekst:    Returnerer det Unicode-tegn, der refereres til ved den givne numeriske værdi

Funktionen UNICODE
 Excel 2013

Tekst:    Returnerer det tal (kodepunkt), der svarer til det første tegn i teksten

Funktionen ENTYDIGE

Knappen Office 365

Opslag og reference:    Returnerer en liste med entydige værdier på en liste eller i et område

STORE.BOGSTAVER, funktionen

Tekst:    Konverterer tekst til store bogstaver

Funktionen VALUE

Tekst:    Konverterer et tekstargument til et tal

Funktionen VÆRDITILTEKST
Knappen Office 365

Tekst:    Returnerer tekst fra en angiven værdi

Funktionen VARIANS

Kompatibilitet:    Beregner variansen på basis af en prøve

I Excel 2007 er dette en statistisk funktion.

Funktionen VARIANS.P
Excel 2010

Statistisk:    Beregner variansen på basis af hele populationen

Funktionen VARIANSS
Excel 2010

Statistisk:    Beregner variansen på basis af en prøve

Funktionen VARIANSV

Statistisk:    Beregner variansen på basis af en prøve og medtager tal, tekst og logiske værdier

Funktionen VARIANSP

Kompatibilitet:    Beregner variansen på basis af hele populationen

I Excel 2007 er dette en statistisk funktion.

Funktionen VARIANSPV

Statistisk:    Beregner variansen på basis af hele populationen og medtager tal, tekst og logiske værdier

Funktionen VSA

Finansiel:    Returnerer afskrivningen på et aktiv i en angivet periode, herunder delperioder, ved brug af dobbeltsaldometoden

Funktionen LOPSLAG

Opslag og reference:    Søger i øverste række af en matrix og flytter på tværs af rækken for at returnere en celleværdi

Funktionen WEBTJENESTE
 Excel 2013

Web:    Returnerer data fra en webtjeneste.

Denne funktion findes ikke i Excel til internettet.

Funktionen UGEDAG

Dato og klokkeslæt:    Konverterer et serienummer til en dag i ugen

Funktionen UGE.NR

Dato og klokkeslæt:    Konverterer et serienummer til et tal, der angiver ugenummeret i året

Funktionen WEIBULL

Kompatibilitet:    Beregner variansen på basis af hele populationen og medtager tal, tekst og logiske værdier

I Excel 2007 er dette en statistisk funktion.

Funktionen WEIBULL.FORDELING
Excel 2010

Statistisk:    Returnerer Weibull-fordelingen

Funktionen ARBEJDSDAG

Dato og klokkeslæt:    Returnerer serienummeret for dagen før eller efter det angivne antal arbejdsdage

Funktionen ARBEJDSDAG.INTL
Excel 2010

Dato og klokkeslæt:    Returnerer serienummeret for datoen før eller efter et angivet antal arbejdsdage ved hjælp af parametre for at angive, hvilke og hvor mange dage der er weekenddage

Funktionen INTERN.RENTE

Finansiel:    Returnerer den interne rente for en plan over pengestrømme, der ikke behøver at være periodiske

Funktionen XLOOKUP

Knappen Office 365

Opslag og reference:    Søger i et område eller en matrix, og returnerer et element, der svarer til det første match, det finder. Hvis der ikke findes et match, kan XLOOKUP returnere det nærmeste (omtrentlige) match. 

Funktionen XSAMMENLIGN

Knappen Office 365

Opslag og reference:    Returnerer et elements relative placering i en cellematrix eller et celleområde. 

XNPV function

Finansiel:    Returnerer nutidsværdien for en plan over pengestrømme, der ikke behøver at være periodiske

Funktionen XELLER
 Excel 2013

Logisk:    Returnerer et eksklusivt logisk ELLER for alle argumenter

Funktionen ÅR

Dato og klokkeslæt:    Konverterer et serienummer til et år

Funktionen ÅR.BRØK

Dato og klokkeslæt:    Returnerer årsbrøken, der repræsenterer antallet af hele dage mellem startdato og slutdato

Funktionen AFKAST

Finansiel:    Returnerer afkastet for et værdipapir med periodiske renteudbetalinger

Funktionen AFKAST.DISKONTO

Finansiel:    Returnerer det årlige afkast for et diskonteret værdipapir, f.eks. en statsobligation

Funktionen AFKAST.UDLØBSDATO

Finansiel:    Returnerer det årlige afkast for et værdipapir, hvor renten udbetales ved papirets udløb

Funktionen Z.TEST
Excel 2010

Statistisk:    Returnerer sandsynlighedsværdien for en en-sidet z-test

Funktionen ZTEST

Kompatibilitet:    Returnerer sandsynlighedsværdien for en en-sidet z-test

I Excel 2007 er dette en statistisk funktion.

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community eller få support i Answers-forummet

Relaterede emner

Excel-funktioner (efter kategori)

Oversigt over formler i Excel
Sådan undgår du ødelagte formler
Find fejl i formler

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×