Kiểm tra tài khoản Microsoft của bạn có bao nhiêu tiền

Áp dụng cho: Microsoft AccountMicrosoft Store

Trên web

  • Truy cập vào account.microsoft.com và đăng nhập. 
  • Chọn Thanh toán và lập hóa đơn > Tùy chọn thanh toán để xem số dư tài khoản Microsoft của bạn. 
    Tìm số dư tài khoản Microsoft trên web.

Trên Xbox One

Sử dụng bảng điều khiển Xbox One để kiểm tra số dư tài khoản Microsoft của bạn mà không cần có mạng. 

  • Chọn Hệ thống  > Cài đặt Tài khoản > Thanh toán và lập hóa đơn. Để giúp bảo vệ tài khoản, bạn có thể được yêu cầu nhập mật khẩu.
  • Bạn sẽ thấy Tùy chọn thanh toán, trong đó số dư của bạn được hiển thị trong Tài khoản Microsoft. Nếu có nhiều tùy chọn thanh toán, thì bạn có thể phải cuộn sang phải để xem.
    Tìm số dư tài khoản Microsoft trên Xbox One.