Bật tính năng thanh toán định kỳ cho gói đăng ký Microsoft của bạn

Áp dụng cho: Microsoft AccountMicrosoft Store

Cách bật tính năng thanh toán định kỳ

Khi bật tính năng thanh toán định kỳ cho một gói đăng ký Microsoft, hệ thống sẽ lập hóa đơn cho gói đăng ký của bạn vào ngày gia hạn.

 • Đăng nhập vào Dịch vụ và gói đăng ký bằng tài khoản Microsoft của bạn. Nếu bạn có nhiều tài khoản Microsoft, hãy đảm bảo bạn đăng nhập bằng tài khoản áp dụng cho gói đăng ký mà bạn muốn thiết lập tính năng thanh toán định kỳ.
 • Tìm đăng ký bạn muốn thiết lập tính năng thanh toán định kỳ.
  • Lưu ý: Nếu bạn không tìm thấy gói đăng ký đó trên danh sách, thì có thể đó là gói đăng ký của một bên thứ ba, chẳng hạn như Apple hoặc Best Buy. Hãy liên hệ trực tiếp với họ để quản lý gói đăng ký và cách thanh toán của bạn.
 • Chọn Bật thanh toán định kỳ.
  • Nếu không thấy ngày thanh toán sắp tới bên cạnh gói đăng ký của mình, tức là bạn đã bật tính năng thanh toán định kỳ và không cần làm gì nữa.
  • Nếu gói đăng ký của bạn đã hết hạn, hãy chọn Gia hạn để gia hạn gói đăng ký của bạn. Tính năng thanh toán định kỳ sẽ được bật tự động khi bạn gia hạn gói đăng ký.
  • Nếu bạn thấy nội dung Đã thanh toán bằng thẻ trả trước bên cạnh ngày hết hạn gói đăng ký, tức là bạn đã thanh toán cho gói đăng ký đó bằng mã trả trước và bạn không thể bật tính năng thanh toán định kỳ. Bạn có thể mua một gói đăng ký mới tại Microsoft Store khi gói đăng ký đó hết hạn.
 • Kiểm tra hộp thư đến của bạn để tìm một email xác nhận yêu cầu thanh toán định kỳ. Nếu bạn không thấy email đó trong hộp thư đến, hãy kiểm tra thư mục thư rác hoặc spam. 

Bạn cần thêm trợ giúp về tính năng thanh toán định kỳ và gói đăng ký?