Excel funkcije (abecednim redom)

Excel funkcije (abecednim redom)

Kliknite na slovo da biste se pomerili do funkcija koje počinju tim slovom. Ili pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+F da biste pronašli funkciju tako što ćete otkucati prvih nekoliko slova ili reč koja je opisuje. Da biste dobili detaljne informacije o funkciji, kliknite na njeno ime u prvoj koloni.

A B C D E F G H I J K L M   

N O P Q R S T U V W X Y Z

Napomena: Označivači verzije ukazuju na verziju programa Excel u kojoj je funkcija uvedena. Ove funkcije nisu dostupne u starijim verzijama.

Važno: Izračunati rezultati formula i nekih funkcija Excel radnih listova mogu malo da se razlikuju između Windows računara koji koriste x86 ili x86-64 arhitekturu i Windows RT računara koji koriste ARM arhitekturu. Saznajte više o razlikama.

Ime funkcije

Tip i opis

Funkcija ABS

Matematika i trigonometrija:    Daje apsolutnu vrednost broja

Funkcija ACCRINT

Finansijska:    Daje iznos akumulirane kamate na hartije od vrednosti kod kojih se kamata isplaćuje periodično

Funkcija ACCRINTM

Finansijska:    Daje iznos akumulirane kamate na hartije od vrednosti kod kojih se kamata naplaćuje po dospeću

Funkcija ACOS

Matematika i trigonometrija:    Daje arkus kosinus broja

Funkcija ACOSH

Matematika i trigonometrija:    Daje inverzni hiperbolički kosinus broja

Funkcija ACOT
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    Daje arkus kotangens broja

Funkcija ACOTH
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    Daje hiperbolički arkus kotangens broja

Funkcija AGGREGATE

Matematika i trigonometrija:    Daje zbir neke liste ili baze podataka

Funkcija ADDRESS

Pronalaženje i reference:    Daje referencu kao tekst na jednu ćeliju radnog lista

Funkcija AMORDEGRC

Finansijska:    Daje amortizaciju za svaki obračunski period korišćenjem koeficijenta za amortizaciju

Funkcija AMORLINC

Finansijska:    Daje amortizaciju za svaki obračunski period

Funkcija AND

Logička:    Daje TRUE ako su svi argumenti TRUE

Funkcija ARABIC
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    Konvertuje rimski broj u arapski, kao broj

Funkcija AREAS

Pronalaženje i reference:    Daje broj oblasti u referenci

Funkcija ASC

Tekst:    Menja engleska slova pune širine (dvobajtna) ili katakanu unutar niske znakova u znakove poluširine (jednobajtne)

Funkcija ASIN

Matematika i trigonometrija:    Daje arkus sinus broja

Funkcija ASINH

Matematika i trigonometrija:    Daje inverzni hiperbolički sinus broja

Funkcija ATAN

Matematika i trigonometrija:    Daje arkus tangens broja

Funkcija ATAN2

Matematika i trigonometrija:    Daje arkus tangens na osnovu x i y koordinata

Funkcija ATANH

Matematika i trigonometrija:    Daje inverzni hiperbolički tangens broja

Funkcija AVEDEV

Statistička:    Daje prosek apsolutnih odstupanja mesta podataka od njihove srednje vrednosti

Funkcija AVERAGE

Statistička:    Daje prosek svojih argumenata

Funkcija AVERAGEA

Statistička:    Daje prosek svojih argumenata, uključujući brojeve, tekst i logičke vrednosti

Funkcija AVERAGEIF

Statistička:    Daje prosek (aritmetičku sredinu) svih ćelija u opsegu koje zadovoljavaju date kriterijume

Funkcija averageako
2019

Statistička:    Daje prosek (aritmetičku sredinu) svih ćelija koje zadovoljavaju više kriterijuma.

Funkcija BAHTTEXT

Tekst:    Konvertuje broj u tekst, koristeći ß (baht) format valute

Funkcija BASE

Matematika i trigonometrija:    Konvertuje broj u tekstualno predstavljeni broj sa datom bazom (osnovom)

Funkcija BESSELI

Inženjering:    Daje izmenjenu Beselovu funkciju In(x)

Funkcija BESSELJ

Inženjering:    Daje Beselovu funkciju Jn(x)

Funkcija BESSELK

Inženjering:    Daje izmenjenu Beselovu funkciju Kn(x)

Funkcija BESSELY

Inženjering:    Daje Beselovu funkciju Yn(x)

Funkcija BETADIST

Kompatibilnost:    Daje kumulativnu funkciju beta raspodele

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija BETA.DIST
Excel 2010

Statistička:    Daje kumulativnu funkciju beta raspodele

Funkcija BETAINV

Kompatibilnost:    Daje inverznu vrednost kumulativne funkcije raspodele za navedenu beta raspodelu

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija BETA.INV
Excel 2010

Statistička:    Daje inverznu vrednost kumulativne funkcije raspodele za navedenu beta raspodelu

Funkcija BIN2DEC

Inženjering:    Konvertuje binarni broj u decimalni

Funkcija BIN2HEX

Inženjering:    Konvertuje binarni broj u heksadecimalni

Funkcija BIN2OCT

Inženjering:    Konvertuje binarni broj u oktalni

Funkcija BINOMDIST

Kompatibilnost:    Daje verovatnoću binomne raspodele pojedinačnih članova

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija BINOM.DIST
Excel 2010

Statistička:    Daje verovatnoću binomne raspodele pojedinačnih članova

Funkcija BINOM.DIST.RANGE
Excel 2013

Statistička:    Daje verovatnoću probnog rezultata pomoću binomne raspodele

Funkcija BINOM.INV
Excel 2010

Statistička:    Daje najmanju vrednost za koju je kumulativna binomna raspodela veća od ili jednaka vrednosti kriterijuma

Funkcija BITAND
Excel 2013

Inženjering:    Daje „Bitwise And“ operaciju dva broja

Funkcija BITLSHIFT
Excel 2013

Inženjering:    Daje broj vrednosti pomeren ulevo koji pomeraju shift_amount bitovi

Funkcija BITOR
Excel 2013

Inženjering:    Daje bitwise OR operaciju 2 broja

Funkcija BITRSHIFT
Excel 2013

Inženjering:    Daje broj vrednosti pomeren udesno koji pomeraju shift_amount bitovi

Funkcija BITXOR
Excel 2013

Inženjering:    Daje bitwise „Exclusive Or“ operaciju dva broja

Funkcija CALL

Programski dodatak i automatizacija:    Poziva proceduru u biblioteci dinamičkih veza ili programskom resursu

Funkcija CEILING

Matematika i trigonometrija:    Zaokružuje broj na najbliži ceo broj ili na najbliži umnožak od značaja

Funkcija CEILING.MATH
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    Zaokružuje broj naviše na najbliži ceo broj ili na najbliži umnožak od značaja

Funkcija CEILING.PRECISE

Matematika i trigonometrija:    Zaokružuje broj na najbliži ceo broj ili na najbliži umnožak argumenta significance. Bez obzira na znak broja, broj se zaokružuje naviše.

Funkcija CELL

Informacije:    Daje informacije o oblikovanju, lokaciji ili sadržaju ćelije

Ova funkcija nije dostupna u Excel za veb.

Funkcija CHAR

Tekst:    Daje znak određen kodnim brojem

Funkcija CHIDIST

Kompatibilnost:    Daje jednostranu verovatnoću za hi-kvadratnu raspodelu

Napomena: U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija CHIINV

Kompatibilnost:    Daje inverznu vrednost jednostrane verovatnoće za hi-kvadratnu raspodelu

Napomena: U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija CHITEST

Kompatibilnost:    Daje test nezavisnosti

Napomena: U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija CHISQ.DIST
Excel 2010

Statistička:    Daje kumulativnu funkciju beta raspodele verovatnoće

Funkcija CHISQ.DIST.RT
Excel 2010

Statistička:    Daje jednostranu verovatnoću za hi-kvadratnu raspodelu

Funkcija CHISQ.INV
Excel 2010

Statistička:    Daje kumulativnu funkciju beta raspodele verovatnoće

Funkcija CHISQ.INV.RT
Excel 2010

Statistička:    Daje inverznu vrednost jednostrane verovatnoće za hi-kvadratnu raspodelu

Funkcija CHISQ.TEST
Excel 2010

Statistička:    Daje test nezavisnosti

Funkcija CHOOSE

Pronalaženje i reference:    Bira vrednost sa liste vrednosti

Funkcija CLEAN

Tekst:    Uklanja iz teksta sve znakove koji ne mogu da budu odštampani

Funkcija CODE

Tekst:    Daje numerički kôd prvog znaka tekstualne niske

Funkcija COLUMN

Pronalaženje i reference:    Daje broj kolone reference

Funkcija COLUMNS

Pronalaženje i reference:    Daje broj kolona u referenci

Funkcija COMBIN

Matematika i trigonometrija:    Daje broj kombinacija za dati broj objekata

Funkcija COMBINA
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:   
Daje broj kombinacija sa ponavljanjima za dati broj stavki

Funkcija COMPLEX

Inženjering:    Konvertuje realne i imaginarne koeficijente u kompleksni broj

Funkcija councat
2019

Tekst:    Kombinuje tekst iz više opsega i/ili niski, ali ne obezbeđuje znak za razgraničavanje ni argumente IgnoreEmpty.

Funkcija CONCATENATE

Tekst:    Spaja nekoliko tekstualnih stavki u jednu tekstualnu stavku

Funkcija CONFIDENCE

Kompatibilnost:    Daje interval pouzdanosti za srednju vrednost populacije

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija CONFIDENCE.NORM
Excel 2010

Statistička:    Daje interval pouzdanosti za srednju vrednost populacije

Funkcija CONFIDENCE.T
Excel 2010

Statistička:    Daje interval pouzdanosti za srednju vrednost populacije koristeći Studentovu t-raspodelu

Funkcija CONVERT

Inženjering:    Konvertuje brojeve iz jednog mernog sistema u drugi

Funkcija CORREL

Statistička:    Daje koeficijent korelacije između dva skupa podataka

Funkcija COS

Matematika i trigonometrija:    Daje kosinus broja

Funkcija COSH

Matematika i trigonometrija:    Daje hiperbolički kosinus broja

Funkcija COT
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    Daje hiperbolički kosinus broja

Funkcija COTH
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    Daje kotangens ugla

Funkcija COUNT

Statistička:    Broji koliko se brojeva nalazi na listi argumenata

Funkcija COUNTA

Statistička:    Broji koliko se vrednosti nalazi na listi argumenata

Funkcija COUNTBLANK

Statistička:    Broji koliko se praznih ćelija nalazi unutar opsega

Funkcija COUNTIF

Statistička:    Prebrojava one ćelije u opsegu koje zadovoljavaju dati kriterijum

Funkcija COUNTIFS
2019

Statistička:    Prebrojava one ćelije u opsegu koje zadovoljavaju više kriterijuma

Funkcija COUPDAYBS

Finansijska:    Daje broj dana važenja kupona od početka kuponskog perioda do datuma saldiranja

Funkcija COUPDAYS

Finansijska:    Daje broj dana kuponskog perioda sa navedenim datumom saldiranja

Funkcija COUPDAYSNC

Finansijska:    Daje broj dana od datuma saldiranja kupona do datuma isplate po sledećem kuponu

Funkcija COUPNCD

Finansijska:    Daje datum isplate sledećeg kupona koji dolazi nakon datuma saldiranja

Funkcija COUPNUM

Finansijska:    Daje broj kupona naplativih između datuma saldiranja i datuma dospeća

Funkcija COUPPCD

Finansijska:    Daje datum dospeća prethodnog kupona pre datuma saldiranja

Funkcija COVAR

Kompatibilnost:    Daje kovarijansu, srednju vrednost proizvoda odstupanja parova podataka

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija COVARIANCE.P
Excel 2010

Statistička:    Daje kovarijansu, srednju vrednost proizvoda odstupanja parova podataka

Funkcija COVARIANCE.S
Excel 2010

Statistička:    Daje kovarijansu uzorka, srednju vrednost proizvoda odstupanja za svaki par mesta podataka iz dva skupa podataka

Funkcija CRITBINOM

Kompatibilnost:    Daje najmanju vrednost za koju je kumulativna binomna raspodela veća od ili jednaka vrednosti kriterijuma

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija CSC
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    Daje kosekant ugla

Funkcija CSCH
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    Daje hiperbolički kosekant ugla

Funkcija CUBEKPIMEMBER

Kocka:    Daje ime, svojstvo i meru indikatora ključnih performansi (KPI) i prikazuje ime i svojstvo u ćeliji. KPI je mera koju je moguće izračunati kao što je ukupan mesečni profit ili kvartalno reorganizovanje zaposlenih i koja se koristi za nadgledanje performansi organizacije.

Funkcija CUBEMEMBER

Kocka:    Daje člana ili kombinaciju u hijerarhiji kocke. Koristite da biste proverili da li član ili kombinacija postoje u kocki.

Funkcija CUBEMEMBERPROPERTY

Kocka:    Daje vrednost svojstva člana u kocki. Koristite da biste proverili da li ime člana postoji u kocki i da biste vratili navedeno svojstvo za člana.

Funkcija CUBERANKEDMEMBER

Kocka:    Daje n-ti ili rankirani član u skupu. Koristite da biste dali više elemenata u skupu, kao što je najbolji prodavac ili najboljih 10 studenata.

Funkcija CUBESET

Kocka:    Definiše izračunati skup članova ili kombinacija slanjem skupa izraza kocki na serveru koja kreira taj skup, a zatim ga vraća programu Microsoft Office Excel.

Funkcija CUBESETCOUNT

Kocka:    Daje broj stavki u skupu.

Funkcija CUBEVALUE

Kocka:    Daje ukupnu vrednost iz kocke.

Funkcija CUMIPMT

Finansijska:    Daje kumulativnu kamatu isplaćenu između dva perioda otplate

Funkcija CUMPRINC

Finansijska:    Daje kumulativnu otplatu po glavnici kredita između dva perioda otplate

Funkcija DATE

Datum i vreme:    Daje redni broj određenog datuma

Funkcija DATEDIF

Datum i vreme:    Izračunava broj dana, meseci ili godina između dva datuma. Ova funkcija je korisna u formulama koje treba da izračunaju starost.

Funkcija DATEVALUE

Datum i vreme:    Konvertuje datum u obliku teksta u redni broj

Funkcija DAVERAGE

Baza podataka:    Daje prosek izabranih stavki baze podataka

Funkcija DAY

Datum i vreme:    Konvertuje redni broj u dan u mesecu

Funkcija DAYS
Excel 2013

Datum i vreme:    Daje ukupan broj dana između dva datuma

Funkcija DAYS360

Datum i vreme:    Računa broj dana između dva datuma, u godini koja ima 360 dana

Funkcija DB

Finansijska:    Daje amortizaciju sredstava za precizirani period pomoću geometrijski-nazadujućeg metoda

Funkcija DBCS
Excel 2013

Tekst:    Menja engleska slova poluširine (jednobajtna) ili katakanu unutar niske znakova u znakove pune širine (dvobajtne znakove)

Funkcija DCOUNT

Baza podataka:    Broji ćelije koje sadrže brojeve u bazi podataka

Funkcija DCOUNTA

Baza podataka:    Broji ćelije u bazi podataka koje nisu prazne

Funkcija DDB

Finansijska:    Daje amortizaciju sredstava za precizirani period pomoću metoda dvostruke stope linearne amortizacije na opadajuću osnovu ili nekog drugog preciziranog metoda

Funkcija DEC2BIN

Inženjering:    Konvertuje decimalni broj u binarni

Funkcija DEC2HEX

Inženjering:    Konvertuje decimalni broj u heksadecimalni

Funkcija DEC2OCT

Inženjering:    Konvertuje decimalni broj u oktalni

Funkcija DECIMAL
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    Konvertuje tekstualno predstavljen broj u datoj osnovi u decimalni broj

Funkcija DEGREES

Matematika i trigonometrija:    Konvertuje radijane u stepene

Funkcija DELTA

Inženjering:    Testira da li su dve vrednosti jednake

Funkcija DEVSQ

Statistička:    Daje zbir kvadrata odstupanja

Funkcija DGET

Baza podataka:    Izdvaja iz baze podataka jedan zapis koji zadovoljava zadati kriterijum

Funkcija DISC

Finansijska:    Daje diskontnu stopu hartija od vrednosti

Funkcija DMAX

Baza podataka:    Daje maksimalnu vrednost izabranih stavki baze podataka

Funkcija DMIN

Baza podataka:    Daje minimalnu vrednost izabranih stavki baze podataka

Funkcija DOLLAR

Tekst:    Konvertuje broj u tekst, koristeći $ (dolar) kao format valute

Funkcija DOLLARDE

Finansijska:    Konvertuje cenu u dolarima izraženu kao razlomak u cenu u dolarima izraženu kao decimalni broj

Funkcija DOLLARFR

Finansijska:    Konvertuje cenu u dolarima izraženu kao decimalni broj u cenu u dolarima izraženu kao razlomak

Funkcija DPRODUCT

Baza podataka:    Množi vrednosti u određenom polju iz zapisa koje zadovoljavaju kriterijum baze podataka

Funkcija DSTDEV

Baza podataka:    Procenjuje standardno odstupanje na osnovu uzorka izabranih unosa baze podataka

Funkcija DSTDEVP

Baza podataka:    Izračunava standardno odstupanje na osnovu ukupne populacije izabranih stavki u bazi podataka

Funkcija DSUM

Baza podataka:    Sabira brojeve u koloni polja zapisa u bazi podataka koji zadovoljavaju kriterijum

Funkcija DURATION

Finansijska:    Daje trajanje hartije od vrednosti na godišnjem nivou za koje se kamata isplaćuje periodično

Funkcija DVAR

Baza podataka:    Procenjuje varijansu na osnovu uzorka izabranih unosa baze podataka

Funkcija DVARP

Baza podataka:    Izračunava varijansu na osnovu ukupne populacije izabranih stavki u bazi podataka

Funkcija EDATE

Datum i vreme:    Daje redni broj datuma koji je naznačeni broj meseci pre ili posle početnog datuma

Funkcija EFFECT

Finansijska:    Daje efektivnu godišnju kamatnu stopu

Funkcija ENCODEURL
Excel 2013

Veb:    Daje nisku šifrovanu u URL adresi

Ova funkcija nije dostupna u Excel za veb.

Funkcija EOMONTH

Datum i vreme:    Daje redni broj poslednjeg dana u mesecu pre ili posle zadatog broja meseci

Funkcija ERF

Inženjering:    Daje funkciju greške

Funkcija ERF.PRECISE
Excel 2010

Inženjering:    Daje funkciju greške

Funkcija ERFC

Inženjering:    Daje komplementarnu funkciju greške

Funkcija ERFC.PRECISE
Excel 2010

Inženjering:    Daje komplementarnu funkciju ERF sa integralom između vrednosti x i beskonačnosti

Funkcija ERROR.TYPE

Informacije:    Daje broj koji odgovara tipu greške

Funkcija EUROCONVERT

Programski dodatak i automatizacija:    Konvertuje broj u evre, konvertuje broj iz evra u valutu člana evra ili konvertuje broj iz jedne valute člana evra u drugi pomoću evra kao posrednika (triangulacija).

Funkcija EVEN

Matematika i trigonometrija:    Zaokružuje broj na najbliži paran ceo broj

Funkcija EXACT

Tekst:    Proverava da li su dve tekstualne vrednosti identične

Funkcija EXP

Matematika i trigonometrija:    Daje broj e stepenovan datim brojem

Funkcija EXPON.DIST
Excel 2010

Statistička:    Daje eksponencijalnu raspodelu

Funkcija EXPONDIST

Kompatibilnost:    Daje eksponencijalnu raspodelu

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija FACT

Matematika i trigonometrija:    Daje faktorijel broja

Funkcija FACTDOUBLE

Matematika i trigonometrija:    Daje dvostruki faktorijel broja

Funkcija FALSE

Logička:    Daje logičku vrednost FALSE

Funkcija F.DIST
Excel 2010

Statistička:    Daje F raspodelu verovatnoće

Funkcija FDIST

Kompatibilnost:    Daje F raspodelu verovatnoće

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija F.DIST.RT
Excel 2010

Statistička:    Daje F raspodelu verovatnoće

Funkcija FILTER

Dugme "Office 365"

Pronalaženje i reference:    Filtrira opseg podataka na osnovu kriterijuma koje definišete

Funkcija FILTERXML
Excel 2013

Veb:    Daje određene podatke iz XML sadržaja uz pomoć određene XPath funkcije

Ova funkcija nije dostupna u Excel za veb.

Funkcije FIND i FINDB

Tekstom    Pronalazi jednu tekstualnu vrednost unutar druge (sa razlikovanjem velikih i malih slova)

Funkcija F.INV
Excel 2010

Ku    Daje inverznu vrednost F raspodele verovatnoće

Funkcija F.INV.RT
Excel 2010

Ku    Daje inverznu vrednost F raspodele verovatnoće

Funkcija FINV

Ku    Daje inverznu vrednost F raspodele verovatnoće

Funkcija FISHER

Ku    Daje Fišerovu transformaciju

Funkcija FISHERINV

Ku    Daje inverznu Fišerovu transformaciju

Funkcija FIXED

Tekst:    Oblikuje broj kao tekst sa fiksnim brojem decimala

Funkcija FLOOR

Kompatibilnost:    zaokružuje broj na nižu vrednost, prema nuli

U programima Excel 2007 i Excel 2010 ovo je matematička i trigonometrijska funkcija.

Funkcija FLOOR.MATH
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    Zaokružuje broj naniže na najbliži ceo broj ili na najbliži umnožak od značaja

Funkcija FLOOR.PRECISE

Matematika i trigonometrija:    Zaokružuje broj na najbliži ceo broj ili na najbliži umnožak argumenta significance. Bez obzira na znak broja, broj se zaokružuje naviše.

Funkcija FORECAST

Statistička:    Daje vrednosti po linearnom trendu

U programu Excel 2016 ta funkcija je zamenjena funkcijom FORECAST.LINEAR kao deo novih funkcija predviđanja, ali je i dalje dostupna za kompatibilnost sa starijim verzijama.

Funkcija FORECAST.ETS
Excel 2016

Ku    Vraća buduću vrednost na osnovu postojećih (istorijskih) vrednosti korišćenjem AAA verzije algoritma eksponencijalnog uglačavanja (ETS)

Funkcija FORECAST.ETS.CONFINT
Excel 2016

Ku    Vraća interval pouzdanosti za vrednost predviđanja za navedeni ciljni datum

Funkcija FORECAST.ETS.SEASONALITY
Excel 2016

Ku    Vraća dužinu obrasca koji se ponavlja koji Excel otkriva za navedenu grupu vremena

Funkcija FORECAST.ETS.STAT
Excel 2016

Ku    Vraća statističku vrednost kao rezultat predviđanja grupe vremena

Funkcija FORECAST.LINEAR
Excel 2016

Ku    Daje buduću vrednost na osnovu postojećih vrednosti

Funkcija FORMULATEXT
Excel 2013

Pronalaženje i reference:    Daje formulu u datoj referenci, kao tekst

Funkcija FREQUENCY

Ku    Daje raspodelu učestalosti kao vertikalni niz

Funkcija F.TEST
Excel 2010

Ku    Daje rezultat F-testa

Funkcija FTEST

Kompatibilnost:    vraća rezultat F-testa

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija FV

Finansijska:    Daje buduću vrednost investicije

Funkcija FVSCHEDULE

Finansijska:    Daje buduću vrednost glavnice na koju se primenjuje niz složenih kamatnih stopa

Funkcija GAMMA
Excel 2013

Ku    Daje vrednost Gama funkcije

Funkcija GAMMA.DIST
Excel 2010

Ku    Daje gama raspodelu

Funkcija GAMMADIST

Kompatibilnost:    Daje gama raspodelu

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija GAMMA.INV
Excel 2010

Statistička:    Daje inverznu vrednost gama kumulativne raspodele

Funkcija GAMMAINV

Kompatibilnost:    Daje inverznu vrednost gama kumulativne raspodele

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija GAMMALN

Ku    Daje prirodni logaritam gama funkcije, Γ(x)

Funkcija GAMMALN.PRECISE
Excel 2010

Ku    Daje prirodni logaritam gama funkcije, Γ(x)

Funkcija GAUSS
Excel 2013

Ku    Daje za 0,5 manje od uobičajene normalne kumulativne raspodele

Funkcija GCD

Matematika i trigonometrija:    Daje najveći zajednički delilac

Funkcija GEOMEAN

Ku    Daje geometrijsku srednju vrednost

Funkcija GESTEP

Gradnju    Proverava da li je neki broj veći od granične vrednosti

Funkcija GETPIVOTDATA

Pronalaženje i reference:    Daje podatke uskladištene u izveštaju izvedene tabele

Funkcija GROWTH

Ku    Daje vrednosti po eksponencijalnom trendu

Funkcija HARMEAN

Ku    Daje harmonijsku srednju vrednost

Funkcija HEX2BIN

Gradnju    Konvertuje heksadecimalni broj u binarni

Funkcija HEX2DEC

Gradnju    Konvertuje heksadecimalni broj u decimalni

Funkcija HEX2OCT

Gradnju    Konvertuje heksadecimalni broj u oktalni

Funkcija HLOOKUP

Pronalaženje i reference:    Pregleda gornji red niza i daje vrednost označene ćelije

Funkcija HOUR

Datum i vreme:    Konvertuje redni broj u čas

Funkcija HYPERLINK

Pronalaženje i reference:    Kreira prečicu koja otvara dokument uskladišten na mrežnom serveru, intranetu ili internetu

Funkcija HYPGEOM.DIST

Statistička:    Daje hipergeometrijsku raspodelu

Funkcija HYPGEOMDIST

Kompatibilnost:    Daje hipergeometrijsku raspodelu

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija IF

Objašnjenja    Zadaje logički uslov koji treba da se ispita

Funkcija IFERROR

Objašnjenja    Daje vrednost koju navedete za slučaj da formula za rezultat ima grešku. U suprotnom, daje rezultat formule

Funkcija IFNA
Excel 2013

Logička:    Daje vrednost koju odredite ako izraz daje vrednost #N/A, u suprotnom daje rezultat izraza

Funkcija ako

Logička:    Proverava da li su ispunjeni neki uslovi i vraća vrednost koja odgovara prvom uslovu koji je TRUE.

Funkcija IMABS

Gradnju    Daje apsolutnu vrednost (modul) kompleksnog broja

Funkcija IMAGINARY

Gradnju    Daje imaginarni koeficijent kompleksnog broja

Funkcija IMARGUMENT

Gradnju    Daje argument teta, tj. ugao izražen u radijanima

Funkcija IMCONJUGATE

Gradnju    Daje kompleksnu konjugaciju kompleksnog broja

Funkcija IMCOS

Gradnju    Daje kosinus kompleksnog broja

Funkcija IMCOSH
Excel 2013

Gradnju    Daje hiperbolički kosinus kompleksnog broja

Funkcija IMCOT
Excel 2013

Gradnju    Daje kotangens kompleksnog broja

Funkcija IMCSC
Excel 2013

Gradnju    Daje kosekant kompleksnog broja

Funkcija IMCSCH
Excel 2013

Gradnju    Daje hiperbolički kosekant kompleksnog broja

Funkcija IMDIV

Gradnju    Daje količnik dva kompleksna broja

Funkcija IMEXP

Gradnju    Daje stepen kompleksnog broja

Funkcija IMLN

Inženjering:    Daje prirodni logaritam kompleksnog broja

Funkcija IMLOG10

Gradnju    Daje logaritam sa osnovom 10 kompleksnog broja

Funkcija IMLOG2

Gradnju    Daje logaritam sa osnovom 2 kompleksnog broja

Funkcija IMPOWER

Gradnju    Daje kompleksni broj podignut na celobrojni stepen

Funkcija IMPRODUCT

Gradnju    Daje proizvod složenih brojeva

Funkcija IMREAL

Gradnju    Daje realni koeficijent kompleksnog broja

Funkcija IMSEC
Excel 2013

Gradnju    Daje sekant kompleksnog broja

Funkcija IMSECH
Excel 2013

Gradnju    Daje hiperbolički sekant kompleksnog broja

Funkcija IMSIN

Gradnju    Daje sinus kompleksnog broja

Funkcija IMSINH
Excel 2013

Gradnju    Daje hiperbolički sinus kompleksnog broja

Funkcija IMSQRT

Gradnju    Daje kvadratni koren kompleksnog broja

Funkcija IMSUB

Gradnju    Daje razliku između dva kompleksna broja

Funkcija IMSUM

Inženjering:    Daje zbir kompleksnih brojeva

Funkcija IMTAN
Excel 2013

Inženjering:    Daje tangens kompleksnog broja

Funkcija INDEX

Pronalaženje i reference:    Koristi indeks da bi odabrao vrednost iz reference ili niza

Funkcija INDIRECT

Pronalaženje i reference:    Daje sadržaj reference na koji ukazuje tekstualna vrednost

Funkcija INFO

Dobili    Daje informacije o trenutnom operativnom okruženju

Ova funkcija nije dostupna u Excel za veb.

Funkcija INT

Matematika i trigonometrija:    Zaokružuje broj na najbliži manji ceo broj

Funkcija INTERCEPT

Statistička:    Daje presek linije linearne regresije

Funkcija INTRATE

Finansijska:    Daje kamatnu stopu na potpuno investirane hartije od vrednosti

Funkcija IPMT

Finansijska:    Daje iznos kamate na investicije u datom periodu

Funkcija IRR

Finansijska:    Daje internu kamatnu stopu za niz novčanih tokova

Funkcija ISBLANK

Dobili    Daje TRUE ako je prazna vrednost

Funkcija ISERR

Dobili    Daje TRUE ako je vrednost bilo koja greška, izuzev #N/A

Funkcija ISERROR

Dobili    Daje TRUE ako je vrednost bilo koja greška

Funkcija ISEVEN

Dobili    Daje TRUE ako je broj paran

Funkcija ISFORMULA
Excel 2013

Dobili    Daje TRUE ako se odnosi na ćeliju koja sadrži formulu

Funkcija ISLOGICAL

Dobili    Daje TRUE ako je vrednost logička vrednost

Funkcija ISNA

Dobili    Daje TRUE ako je greška #N/A

Funkcija ISNONTEXT

Dobili    Daje TRUE ako vrednost nije tekst

Funkcija ISNUMBER

Dobili    Daje TRUE ako je vrednost broj

Funkcija ISODD

Dobili    Daje TRUE ako je broj neparan

Funkcija ISREF

Dobili    Daje TRUE ako je vrednost referenca

Funkcija ISTEXT

Informacije:    Daje TRUE ako je vrednost tekst

Funkcija ISO.CEILING
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    Daje broj koji je zaokružen na najbliži ceo broj ili na najbliži umnožak argumenta significance

Funkcija ISOWEEKNUM
Excel 2013

Datum i vreme:    Daje broj sedmice u godini u ISO standardu za dati datum

Funkcija ISPMT

Finansijska:    Izračunava kamatu koja se na investicije plaća tokom određenog perioda

Funkcija JIS

Tekstom   Menja znakove poluširine (jednobajtne) unutar niske u znakove pune širine (dvobajtne)

Funkcija KURT

Ku    Daje kurtozis (meru spljoštenosti) skupa podataka

Funkcija LARGE

Ku    Daje k-tu po veličini (počev od najveće) vrednost u skupu podataka

Funkcija LCM

Matematika i trigonometrija:    Daje najmanji zajednički sadržalac

Funkcije LEFT i LEFTB

Tekstom    Daje krajnje leve znakove tekstualne vrednosti

Funkcije LEN i LENB

Tekstom    Daje broj znakova u tekstualnoj niski

Funkcija LINEST

Ku    Daje parametre linearnog trenda

Funkcija LN

Matematika i trigonometrija:    Daje prirodni logaritam broja

Funkcija LOG

Matematika i trigonometrija:    Daje logaritam broja za datu osnovu

Funkcija LOG10

Matematika i trigonometrija:    Daje logaritam sa osnovom 10 nekog broja

Funkcija LOGEST

Ku    Daje parametre eksponencijalnog trenda

Funkcija LOGINV

Kompatibilnost:    Daje inverznu vrednost kumulativne log-normalne raspodele

Funkcija LOGNORM.DIST
Excel 2010

Ku    Daje kumulativnu log-normalnu raspodelu

Funkcija LOGNORMDIST

Kompatibilnost:    Daje kumulativnu log-normalnu raspodelu

Funkcija LOGNORM.INV
Excel 2010

Ku    Daje inverznu vrednost kumulativne log-normalne raspodele

Funkcija LOOKUP

Pronalaženje i reference:    Traži vrednosti u vektoru ili nizu

Funkcija LOWER

Tekstom    Konvertuje tekst u mala slova

Funkcija MATCH

Pronalaženje i reference:    Traži vrednosti u referenci ili nizu

Funkcija MAX

Ku    Daje maksimalnu vrednost iz liste argumenata

Funkcija MAXA

Ku    Daje maksimalnu vrednost iz liste argumenata, uključujući brojeve, tekst i logičke vrednosti

Funkcija maksifs
2019

Ku    Daje maksimalnu vrednost u ćelijama koje određuje dati skup uslova ili kriterijuma

Funkcija MDETERM

Matematika i trigonometrija:    Daje determinantu matrice niza

Funkcija MDURATION

Finansijska:    Daje izmenjeno Mekoli trajanje hartije od vrednosti čija pretpostavljena nominalna vrednost iznosi 100 USD

Funkcija MEDIAN

Ku    Daje medijanu datih brojeva

Funkcije MID i MIDB

Tekst:    Daje zadati broj znakova iz tekstualne niske, počev od zadate pozicije

Funkcija MIN

Ku    Daje minimalnu vrednost iz liste argumenata

Funkcija minijfs
2019

Ku    Daje minimalnu vrednost u ćelijama koje određuje dati skup uslova ili kriterijuma.

Funkcija MINA

Statistička:    Daje najmanju vrednost sa liste argumenata, uključujući brojeve, tekst i logičke vrednosti

Funkcija MINUTE

Datum i vreme:    Konvertuje redni broj u minut

Funkcija MINVERSE

Matematika i trigonometrija:    Daje inverznu matricu niza

Funkcija MIRR

Finansijska:    Daje internu kamatnu stopu kada pozitivni i negativni novčani tokovi imaju različite kamatne stope

Funkcija MMULT

Matematika i trigonometrija:    Daje matrični proizvod dva niza

Funkcija MOD

Matematika i trigonometrija:    Daje ostatak deljenja

Funkcija MODE

Kompatibilnost:    Daje najčešću vrednost u skupu podataka

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija MODE.MULT
Excel 2010

Ku    Daje vertikalni niz vrednosti koje se najčešće pojavljuju ili se ponavljaju u nizu ili opsegu podataka

Funkcija MODE.SNGL
Excel 2010

Ku    Daje najčešću vrednost u skupu podataka

Funkcija MONTH

Datum i vreme:    Konvertuje redni broj u mesec

Funkcija MROUND

Matematika i trigonometrija:    Daje broj zaokružen na željeni umnožak

Funkcija MULTINOMIAL

Matematika i trigonometrija:    Daje multinomijalni koeficijent za skup brojeva

Funkcija MUNIT
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    Daje matricu jedinice ili navedene dimenzije

Funkcija N

Dobili    Daje vrednost konvertovanu u broj

Funkcija NA

Informacije:    Daje #N/A grešku

Funkcija NEGBINOM.DIST
Excel 2010

Ku    Daje negativnu binomnu raspodelu

Funkcija NEGBINOMDIST

Kompatibilnost:    Daje negativnu binomnu raspodelu

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija NETWORKDAYS

Datum i vreme:    Daje broj celih radnih dana između dva datuma

Funkcija NETWORKDAYS.INTL
Excel 2010

Datum i vreme:    Daje broj celih radnih dana između dva datuma koristeći parametre koji ukazuju na to koji dani i koliko njih su dani vikenda

Funkcija NOMINAL

Finansijska:    Daje nominalnu godišnju kamatnu stopu

Funkcija NORM.DIST
Excel 2010

Ku    Daje normalnu kumulativnu raspodelu

Funkcija NORMDIST

Kompatibilnost:    Daje normalnu kumulativnu raspodelu

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija NORMINV

Ku    Daje inverznu vrednost normalne kumulativne raspodele

Funkcija NORM.INV
Excel 2010

Kompatibilnost:    Daje inverznu vrednost kumulativne normalne raspodele

Napomena: U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija NORM.S.DIST
Excel 2010

Ku    Daje standardnu normalnu kumulativnu raspodelu

Funkcija NORMSDIST

Kompatibilnost:    Daje standardnu normalnu kumulativnu raspodelu

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija NORM.S.INV
Excel 2010

Statistička:    Daje inverznu vrednost standardne kumulativne normalne raspodele

Funkcija NORMSINV

Kompatibilnost:    Daje inverznu vrednost standardne normalne kumulativne distribucije

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija NOT

Logička:    Zadaje suprotnu logičku vrednost argumenta

Funkcija NOW

Datum i vreme:    Daje redni broj trenutnog datuma i vremena

Funkcija NPER

Finansijska:    Daje broj obračunskih perioda za investiciju

Funkcija NPV

Finansijska:    Daje sadašnju neto vrednost investicija na osnovu serija periodičnih novčanih tokova i diskontne stope

Funkcija NUMBERVALUE
Excel 2013

Tekst:    Konvertuje tekst u broj nezavisno od lokalnog standarda

Funkcija OCT2BIN

Gradnju    Konvertuje oktalni broj u binarni

Funkcija OCT2DEC

Inženjering:    Konvertuje oktalni broj u decimalni

Funkcija OCT2HEX

Inženjering:    Konvertuje oktalni broj u heksadecimalni

Funkcija ODD

Matematika i trigonometrija:    Zaokružuje broj na najbliži veći neparan ceo broj

Funkcija ODDFPRICE

Finansijska:    Daje cenu hartije od vrednosti prema nominalnoj vrednosti 100 USD, sa različitim prvim rokom isplate

Funkcija ODDFYIELD

Finansijska:    Daje dobit po hartiji od vrednosti sa različitim prvim rokom isplate

Funkcija ODDLPRICE

Finansijska:    Daje cenu hartije od vrednosti prema nominalnoj vrednosti 100 USD, sa različitim poslednjim rokom isplate

Funkcija ODDLYIELD

Finansijska:    Daje dobit po hartiji od vrednosti sa različitim poslednjim rokom isplate

Funkcija OFFSET

Pronalaženje i reference:    Daje pomeraj reference od zadate reference

Funkcija OR

Logička:    Daje TRUE ako je bilo koji od argumenata TRUE

Funkcija PDURATION
Excel 2013

Finansijska:    Daje broj obračunskih perioda koji su potrebni da bi investicija dostigla određenu vrednost

Funkcija PEARSON

Ku    Daje Pirsonov koeficijent korelacije (proizvoda momenata)

Funkcija PERCENTILE.EXC
Excel 2010

Ku    Daje k-ti percentil vrednosti u opsegu, pri čemu se k nalazi u opsegu 0..1, isključujući te brojeve

Funkcija PERCENTILE.INC
Excel 2010

Ku    Daje k-ti percentil vrednosti iz opsega

Funkcija PERCENTILE

Kompatibilnost:    Daje k-ti percentil vrednosti iz opsega

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija PERCENTRANK.EXC
Excel 2010

Ku    Daje rang vrednosti u skupu podataka kao procenat (0..1, isključujući te brojeve) skupa podataka

Funkcija PERCENTRANK.INC
Excel 2010

Ku    Daje rang vrednosti u skupu podataka u vidu procenta

Funkcija PERCENTRANK

Kompatibilnost:    Daje rang vrednosti u skupu podataka u vidu procenta

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija PERMUT

Ku    Daje broj permutacija za zadati broj objekata

Funkcija PERMUTATIONA
Excel 2013

Ku    Daje broj permutacija za dati broj objekata (sa ponavljanjima) koji može biti izabran iz ukupnog broja objekata.

Funkcija PHI
Excel 2013

Ku    Daje vrednost funkcije gustine za standardnu normalnu raspodelu

Funkcija PHONETIC

Tekstom    Izdvaja fonetske (furigana) znakove iz tekstualne niske

Funkcija PI

Matematika i trigonometrija:    Daje vrednost broja pi

Funkcija PMT

Finansijska:    Daje periodične otplate anuiteta

Funkcija POISSON.DIST
Excel 2010

Ku    Daje Poasonovu raspodelu

Funkcija POISSON

Kompatibilnost:    Daje Poasonovu raspodelu

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija POWER

Matematika i trigonometrija:    Daje vrednost broja podignutog na neki stepen

Funkcija PPMT

Finansijska:    Daje otplate na ime glavnice za određeni period

Funkcija PRICE

Finansijska:    Daje cenu za svakih 100 USD nominalne vrednosti hartije od vrednosti za koju se kamata isplaćuje periodično

Funkcija PRICEDISC

Finansijska:    Daje cenu za svakih 100 USD nominalne vrednosti diskontne cene hartije od vrednosti

Funkcija PRICEMAT

Finansijska:    Daje cenu za svakih 100 USD nominalne vrednosti hartije od vrednosti na koju se plaća kamata po dospeću

Funkcija PROB

Statistička:    Daje verovatnoću da se vrednosti iz opsega nalaze između dve granične vrednosti

Funkcija PRODUCT

Matematika i trigonometrija:    Daje proizvod argumenata

Funkcija PROPER

Tekst:    Konvertuje prvo slovo svake reči tekstualne vrednosti u veliko slovo

Funkcija PV

Finansijska:    Daje sadašnju vrednost investicije

Funkcija QUARTILE

Kompatibilnost:    Daje kvartil skupa podataka

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija QUARTILE.EXC
Excel 2010

Ku    Daje kvartil skupa podataka na osnovu vrednosti percentila od 0..1, isključujući te brojeve

Funkcija QUARTILE.INC
Excel 2010

Ku    Daje kvartil skupa podataka

Funkcija QUOTIENT.

Matematika i trigonometrija:    Daje celobrojnu vrednost deljenja

Funkcija RADIANS

Matematika i trigonometrija:    Konvertuje stepene u radijane

Funkcija RAND

Matematika i trigonometrija:    Daje nasumični broj između 0 i 1

Funkcija RANDARRAY

Dugme "Office 365"

Matematika i trigonometrija:    Daje niz nasumičnih brojeva između 0 i 1. Međutim, možete da navedete broj redova i kolona za popunjavanje, minimalne i maksimalne vrednosti i da li treba vratiti cele brojeve ili decimalne vrednosti.

Funkcija RANDBETWEEN

Matematika i trigonometrija:    Daje nasumični broj koji se nalazi između brojeva koje ste naveli

Funkcija RANK.AVG
Excel 2010

Ku    Daje rang broja na listi brojeva

Funkcija RANK.EQ
Excel 2010

Ku    Daje rang broja na listi brojeva

Funkcija RANK

Kompatibilnost:    Daje rang broja na listi brojeva

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija RATE

Finansijska:    Daje kamatnu stopu za period anuiteta

Funkcija RECEIVED

Finansijska:    Daje iznos koji se dobija po dospeću potpuno investirane hartije od vrednosti

Funkcija REGISTER.ID

Programski dodatak i automatizacija:    Daje registarski ID datoteke biblioteke dinamičkih veza (DLL) ili programskog resursa koji je prethodno registrovan

Funkcije REPLACE i REPLACEB

Tekstom    Zamenjuje znakove u tekstu

Funkcija REPT

Tekstom    Ponavlja tekst zadati broj puta

Funkcije RIGHT i RIGHTB

Tekstom    Daje krajnje desne znakove tekstualne vrednosti

Funkcija ROMAN

Matematika i trigonometrija:    Konvertuje arapske brojeve u rimske, kao tekst

Funkcija ROUND

Matematika i trigonometrija:    Zaokružuje broj na zadati broj cifara

Funkcija ROUNDDOWN

Matematika i trigonometrija:    Zaokružuje broj na nižu vrednost

Funkcija ROUNDUP

Matematika i trigonometrija:    Zaokružuje broj na višu vrednost

Funkcija ROW

Pronalaženje i reference:    Daje broj reda reference

Funkcija ROWS

Pronalaženje i reference:    Daje broj redova u referenci

Funkcija RRI
Excel 2013

Finansijska:    Daje ekvivalentnu kamatnu stopu za rast investicije

Funkcija RSQ

Statistička:    Daje kvadrat Pirsonovog koeficijenta korelacije (proizvoda momenata)

Funkcija RTD

Pronalaženje i reference:    Preuzima podatke u realnom vremenu iz programa koji podržava COM automatizaciju

Funkcije SEARCH i SEARCHB

Tekst:    Pronalazi jednu tekstualnu vrednost unutar druge (ne pravi razliku između velikih i malih slova)

Funkcija SEC
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    Daje sekant ugla

Funkcija SECH
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    Daje hiperbolički sekant ugla

Funkcija SECOND

Datum i vreme:    Konvertuje redni broj u sekundu

Funkcija SEQUENCE

Dugme "Office 365"

Matematika i trigonometrija:    Generiše listu uzastopnih brojeva u nizu, na primer 1, 2, 3, 4

Funkcija SERIESSUM

Matematika i trigonometrija:    Daje zbir stepenog reda na osnovu formule

Funkcija SHEET
Excel 2013

Informacije:    Daje broj lista sa referencom

Funkcija SHEETS
Excel 2013

Informacije:    Daje broj listova u referenci

Funkcija SIGN

Matematika i trigonometrija:    Daje znak broja

Funkcija SIN

Matematika i trigonometrija:    Daje sinus datog ugla

Funkcija SINH

Matematika i trigonometrija:    Daje hiperbolički sinus broja

Funkcija SKEW

Ku    Daje asimetriju neke raspodele

Funkcija SKEW.P
Excel 2013

Ku    Daje asimetričnost raspodele na osnovu populacije: opisivanje stepena asimetrije raspodele u odnosu na srednju vrednost

Funkcija SLN

Finansijska:    Daje linearnu amortizaciju materijalnih sredstava za jedan period

Funkcija SLOPE

Ku    Daje nagib linije linearne regresije

Funkcija SMALL

Ku    Daje k-tu po veličini (počev od najmanje) vrednost skupa podataka

Funkcija SORT

Dugme "Office 365"

Pronalaženje i reference:    Sortiranje sadržaja opsega ili niza

Funkcija SORTBY

Dugme "Office 365"

Pronalaženje i reference:    Sortiranje sadržaja opsega ili niza na osnovu vrednosti u odgovarajućem opsegu ili nizu

Funkcija SQRT

Matematika i trigonometrija:    Daje pozitivan kvadratni koren

Funkcija SQRTPI

Matematika i trigonometrija:    Daje kvadratni koren od proizvoda (broj * pi)

Funkcija STANDARDIZE

Statistička:    Daje normalizovanu vrednost

Funkcija STDEV

Kompatibilnost:    Procenjuje standardnu devijaciju na osnovu uzorka

Funkcija STDEV.P
Excel 2010

Ku    Izračunava standardnu devijaciju na osnovu ukupne populacije

Funkcija STDEV.S
Excel 2010

Ku    Procenjuje standardnu devijaciju na osnovu uzorka

Funkcija STDEVA

Ku    Procenjuje standardnu devijaciju na osnovu uzorka, uključujući brojeve, tekst i logičke vrednosti

Funkcija STDEVP

Kompatibilnost:    Izračunava standardnu devijaciju na osnovu ukupne populacije

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija STDEVPA

Ku    Izračunava standardnu devijaciju na osnovu ukupne populacije, uključujući brojeve, tekst i logičke vrednosti

Funkcija STEYX

Statistička:    Daje standardnu grešku regresije predviđene y-vrednosti za svako x u regresiji

Funkcija SUBSTITUTE

Tekst:    Zamenjuje stari tekst novim u tekstualnoj niski

Funkcija SUBTOTAL

Matematika i trigonometrija:    Daje međuvrednost neke liste ili baze podataka

Funkcija SUM

Matematika i trigonometrija:    Daje zbir argumenata

Funkcija SUMIF

Matematika i trigonometrija:    Sabira ćelije precizirane prema datom kriterijumu

Funkcija SUMIFS
2019

Matematika i trigonometrija:    Sabira ćelije u opsegu koji zadovoljava više kriterijuma

Funkcija SUMPRODUCT

Matematika i trigonometrija:    Daje zbir proizvoda odgovarajućih članova niza

Funkcija SUMSQ

Matematika i trigonometrija:    Daje zbir kvadrata argumenata

Funkcija SUMX2MY2

Matematika i trigonometrija:    Daje zbir razlike kvadrata odgovarajućih vrednosti iz dva niza

Funkcija SUMX2PY2

Matematika i trigonometrija:    Daje sumu zbirova kvadrata odgovarajućih vrednosti u dva niza

Funkcija SUMXMY2

Matematika i trigonometrija:    Daje zbir kvadrata razlika odgovarajućih vrednosti iz dva niza

Funkcija SWITCH
Excel 2016

Logička:    Poredi izraz sa listom vrednosti i daje rezultat koji odgovara prvoj podudarnoj vrednosti. Ako nema podudaranja, može dati opcionalnu podrazumevanu vrednost.

Funkcija SYD

Finansijska:    Daje aritmetičko-nazadujuću amortizaciju materijalnih sredstava za precizirani period

Funkcija T

Tekstom    Konvertuje svoje argumente u tekst

Funkcija TAN

Matematika i trigonometrija:    Daje tangens broja

Funkcija TANH

Matematika i trigonometrija:    Daje hiperbolički tangens broja

Funkcija TBILLEQ

Finansijska:    Daje dobit po trezorskom zapisu koji se izračunava kao dobit po hartiji od vrednosti

Funkcija TBILLPRICE

Finansijska:    Daje cenu trezorskog zapisa prema nominalnoj vrednosti 100 USD

Funkcija TBILLYIELD

Finansijska:    Daje dobit po trezorskom zapisu

Funkcija T.DIST
Excel 2010

Ku    Daje tačke procenta (verovatnoću) za Studentovu t-raspodelu

Funkcija T.DIST.2T
Excel 2010

Ku    Daje tačke procenta (verovatnoću) za Studentovu t-raspodelu

Funkcija T.DIST.RT
Excel 2010

Ku    Daje Studentovu t-raspodelu

Funkcija TDIST

Kompatibilnost:    Daje Studentovu t-raspodelu

Funkcija TEXT

Tekstom    Oblikuje broj i konvertuje ga u tekst

Funkcija textjoin
2019

Tekstom    Kombinuje tekst iz više opsega i/ili niski i uključuje znak za razgraničavanje koji ste naveli između svih tekstualnih vrednosti koje se kombinuju. Ako je znak za razgraničavanje prazna tekstualna niska, ova funkcija praktično spaja opsege.

Funkcija TIME

Datum i vreme:    Daje redni broj određenog vremena

Funkcija TIMEVALUE

Datum i vreme:    Konvertuje vreme u obliku teksta u redni broj

Funkcija T.INV
Excel 2010

Ku    Daje t-vrednost Studentove t-raspodele kao funkciju verovatnoće i stepena slobode

Funkcija T.INV.2T
Excel 2010

Ku    Daje inverznu vrednost Studentove t-raspodele

Funkcija TINV

Kompatibilnost:    Daje inverznu vrednost Studentove t-raspodele

Funkcija TODAY

Datum i vreme:    Daje redni broj današnjeg datuma

Funkcija TRANSPOSE

Pronalaženje i reference:    Daje transponovani niz

Funkcija TREND

Ku    Daje vrednosti po linearnom trendu

Funkcija TRIM

Tekstom    Uklanja razmake iz teksta

Funkcija TRIMMEAN

Ku    Daje srednju vrednost unutrašnjosti skupa podataka

Funkcija TRUE

Logička:    Daje logičku vrednost TRUE

Funkcija TRUNC

Matematika i trigonometrija:    Skraćuje broj na ceo broj

Funkcija T.TEST
Excel 2010

Statistička:    Daje verovatnoću koja odgovara Studentovom t-testu

Funkcija TTEST

Kompatibilnost:    Daje verovatnoću koja odgovara Studentovom t-testu

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija TYPE

Informacije:    Daje broj koji označava tip podataka vrednosti

Funkcija UNICHAR
Excel 2013

Tekstom    Daje Unikod znak koji je označen datom numeričkom vrednošću

Funkcija UNICODE
Excel 2013

Tekstom    Daje broj (tačku u programu) koji odgovara prvom znaku u tekstu

Funkcija UNIQUE

Dugme "Office 365"

Pronalaženje i reference:    Vraća listu jedinstvenih vrednosti na listi ili opsegu

Funkcija UPPER

Tekstom    Konvertuje tekst u velika slova

Funkcija VALUE

Tekst:    Konvertuje tekstualni argument u broj

Funkcija VAR

Kompatibilnost:    Procenjuje varijansu na osnovu uzorka

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija VAR.P
Excel 2010

Ku    Izračunava varijansu na osnovu ukupne populacije

Funkcija VAR.S
Excel 2010

Ku    Procenjuje varijansu na osnovu uzorka

Funkcija VARA

Ku    Procenjuje varijansu na osnovu uzorka, uključujući brojeve, tekst i logičke vrednosti

Funkcija VARP

Kompatibilnost:    Izračunava varijansu na osnovu ukupne populacije

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija VARPA

Statistička:    Izračunava varijansu na osnovu ukupne populacije, uključujući brojeve, tekst i logičke vrednosti

Funkcija VDB

Finansijska:    Daje amortizaciju materijalnih sredstava za precizirani ili parcijalni period pomoću metoda linearne amortizacije

Funkcija VLOOKUP

Pronalaženje i reference:    Pretražuje prvu kolonu niza i kreće se kroz taj red da bi kao rezultat dala vrednost ćelije

Funkcija WEBSERVICE
Excel 2013

Veb:    Daje podatke iz veb usluge.

Ova funkcija nije dostupna u Excel za veb.

Funkcija WEEKDAY

Datum i vreme:    Konvertuje redni broj u dan u sedmici

Funkcija WEEKNUM

Datum i vreme:    Konvertuje redni broj u broj koji predstavlja numeričku poziciju te sedmice u godini

Funkcija WEIBULL

Kompatibilnost:    Izračunava varijansu na osnovu ukupne populacije, uključujući brojeve, tekst i logičke vrednosti

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija WEIBULL.DIST
Excel 2010

Ku    Daje Vejbulovu raspodelu

Funkcija WORKDAY

Datum i vreme:    Daje redni broj datuma pre ili posle zadatog broja radnih dana

Funkcija WORKDAY.INTL
Excel 2010

Datum i vreme:    Daje serijski broj datuma pre ili posle navedenog broja radnih dana koristeći parametre koji ukazuju na to koji dani i koliko njih su dani vikenda

Funkcija XIRR

Finansijska:    Daje unutrašnju stopu prinosa za praćenje novčanih tokova koji ne moraju da budu periodični

Funkcija XLOOKUP

Dugme "Office 365"

Pronalaženje i reference:    Pretražuje opseg ili niz i vraća stavku koja odgovara prvom podudaranju koji pronađe. Ako podudaranje ne postoji, funkcija XLOOKUP može da vrati najbliži (približni) podudaranje. 

Funkcija XMATCH

Dugme "Office 365"

Pronalaženje i reference:    Daje relativni položaj stavke u nizu ili opsegu ćelija. 

Funkcija XNPV

Finansijska:    Daje sadašnju neto vrednost za praćenje novčanih tokova koji ne moraju da budu periodični

Funkcija XOR
Excel 2013

Logička:    Daje logičku exclusive OR operaciju svih argumenata

Funkcija YEAR

Datum i vreme:    Konvertuje redni broj u godinu

Funkcija YEARFRAC

Datum i vreme:    Daje razlomak godine koji predstavlja broj celih dana između početnog datuma i završnog datuma

Funkcija YIELD

Finansijska:    Daje dobit od hartija od vrednosti za koje se kamata isplaćuje periodično

Funkcija YIELDDISC

Finansijska:    Daje godišnju dobit za diskontovane hartije od vrednosti; na primer, za trezorski zapisu

Funkcija YIELDMAT

Finansijska:    Daje godišnju dobit od hartija od vrednosti za koje se kamata isplaćuje po dospeću

Funkcija Z.TEST
Excel 2010

Statistička:    Daje jednostranu vrednost verovatnoće z-testa

Funkcija ZTEST

Kompatibilnost:    Daje jednostranu vrednost verovatnoće z-testa

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Možete uvek da postavite pitanje stručnjaku u zajednici Excel Tech Community, dobijete podršku u zajednici Answers community ili predložite novu funkciju ili poboljšanje na sajtu Excel User Voice.

Srodne teme

Excel funkcije (po kategoriji)

Pregled formula u programu Excel
kako izbeći slomljene formule
otkrivanje grešaka u formulama

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×