Excel funkcije (abecednim redom)

Excel funkcije (abecednim redom)

Kliknite na slovo da biste se pomerili do funkcija koje počinju tim slovom. Ili pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+F da biste pronašli funkciju tako što ćete otkucati prvih nekoliko slova ili reč koja je opisuje. Da biste dobili detaljne informacije o funkciji, kliknite na njeno ime u prvoj koloni.

A B C D E F G H I J K L M   

N O P Q R S T U V W X Y Z

Napomena: Označivači verzije ukazuju na verziju programa Excel u kojoj je funkcija uvedena. Ove funkcije nisu dostupne u starijim verzijama.

Važno: Izračunati rezultati formula i nekih funkcija Excel radnih listova mogu malo da se razlikuju između Windows računara koji koriste x86 ili x86-64 arhitekturu i Windows RT računara koji koriste ARM arhitekturu. Saznajte više o razlikama.

Ime funkcije

Tip i opis

Funkcija ABS

Matematika i trigonometrija:    Daje apsolutnu vrednost broja

Funkcija ACCRINT

Finansijski:    Daje iznos akumulirane kamate na hartije od vrednosti kod kojih se kamata isplaćuje periodično

Funkcija ACCRINTM

Finansijski:    Daje iznos akumulirane kamate na hartije od vrednosti kod kojih se kamata naplaćuje po dospeću

Funkcija ACOS

Matematika i trigonometrija:    Daje arkus kosinus broja

Funkcija ACOSH

Matematika i trigonometrija:    Daje inverzni hiperbolički kosinus broja

Funkcija ACOT
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    Daje arkus kotangens broja

Funkcija ACOTH
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    Daje hiperbolički arkus kotangens broja

Funkcija AGGREGATE

Matematika i trigonometrija:    Daje zbir neke liste ili baze podataka

Funkcija ADDRESS

Pronalaženje i reference:    Daje referencu kao tekst na jednu ćeliju radnog lista

Funkcija AMORDEGRC

Finansijski:    Daje amortizaciju za svaki obračunski period korišćenjem koeficijenta za amortizaciju

Funkcija AMORLINC

Finansijski:    Daje amortizaciju za svaki obračunski period

Funkcija AND

Logički:    Daje TRUE ako su svi argumenti TRUE

Funkcija ARABIC
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    Konvertuje rimski broj u arapski, kao broj

Funkcija AREAS

Pronalaženje i reference:    Daje broj oblasti u referenci

Funkcija ARRAYTOTEXT
Dugme „Office 365“

Tekst:    Daje niz tekstualnih vrednosti iz bilo kog navedenog opsega

Funkcija ASC

Tekst:    Menja engleska slova pune širine (dvobajtna) ili katakanu unutar niske znakova u znakove poluširine (jednobajtne)

Funkcija ASIN

Matematika i trigonometrija:    Daje arkus sinus broja

Funkcija ASINH

Matematika i trigonometrija:    Daje inverzni hiperbolički sinus broja

Funkcija ATAN

Matematika i trigonometrija:    Daje arkus tangens broja

Funkcija ATAN2

Matematika i trigonometrija:    Daje arkus tangens na osnovu x i y koordinata

Funkcija ATANH

Matematika i trigonometrija:    Daje inverzni hiperbolički tangens broja

Funkcija AVEDEV

Statistički:    Daje prosek apsolutnih odstupanja mesta podataka od njihove srednje vrednosti

Funkcija AVERAGE

Statistički:    Daje prosek svojih argumenata

Funkcija AVERAGEA

Statistički:    Daje prosek svojih argumenata, uključujući brojeve, tekst i logičke vrednosti

Funkcija AVERAGEIF

Statistički:    Daje prosek (aritmetičku sredinu) svih ćelija u opsegu koje zadovoljavaju date kriterijume

Funkcija AVERAGEIFS

Statistički:    Daje prosek (aritmetičku sredinu) svih ćelija koje zadovoljavaju više kriterijuma.

Funkcija BAHTTEXT

Tekst:    Konvertuje broj u tekst, koristeći ß (baht) format valute

Funkcija BASE

Matematika i trigonometrija:    Konvertuje broj u tekstualno predstavljeni broj sa datom bazom (osnovom)

Funkcija BESSELI

Inženjering:    Daje izmenjenu Beselovu funkciju In(x)

Funkcija BESSELJ

Inženjering:    Daje Beselovu funkciju Jn(x)

Funkcija BESSELK

Inženjering:    Daje izmenjenu Beselovu funkciju Kn(x)

Funkcija BESSELY

Inženjering:    Daje Beselovu funkciju Yn(x)

Funkcija BETADIST

Kompatibilnost:    Daje kumulativnu funkciju beta raspodele

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija BETA.DIST
Excel 2010

Statistički:    Daje kumulativnu funkciju beta raspodele

Funkcija BETAINV

Kompatibilnost:    Daje inverznu vrednost kumulativne funkcije raspodele za navedenu beta raspodelu

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija BETA.INV
Excel 2010

Statistički:    Daje inverznu vrednost kumulativne funkcije raspodele za navedenu beta raspodelu

Funkcija BIN2DEC

Inženjering:    Konvertuje binarni broj u decimalni

Funkcija BIN2HEX

Inženjering:    Konvertuje binarni broj u heksadecimalni

Funkcija BIN2OCT

Inženjering:    Konvertuje binarni broj u oktalni

Funkcija BINOMDIST

Kompatibilnost:    Daje verovatnoću binomne raspodele pojedinačnih članova

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija BINOM.DIST
Excel 2010

Statistički:    Daje verovatnoću binomne raspodele pojedinačnih članova

Funkcija BINOM.DIST.RANGE
Excel 2013

Statistički:    Daje verovatnoću probnog rezultata pomoću binomne raspodele

Funkcija BINOM.INV
Excel 2010

Statistički:    Daje najmanju vrednost za koju je kumulativna binomna raspodela veća od ili jednaka vrednosti kriterijuma

Funkcija BITAND
Excel 2013

Inženjering:    Daje „Bitwise And“ operaciju dva broja

Funkcija BITLSHIFT
Excel 2013

Inženjering:    Daje broj vrednosti pomeren ulevo koji pomeraju shift_amount bitovi

Funkcija BITOR
Excel 2013

Inženjering:    Daje bitwise OR operaciju 2 broja

Funkcija BITRSHIFT
Excel 2013

Inženjering:    Daje broj vrednosti pomeren udesno koji pomeraju shift_amount bitovi

Funkcija BITXOR
Excel 2013

Inženjering:    Daje bitwise „Exclusive Or“ operaciju dva broja

Funkcija CALL

Programski dodatak i automatizacija:    Poziva proceduru u biblioteci dinamičkih veza ili programskom resursu

Funkcija CEILING

Kompatibilnost:    Zaokružuje broj na najbliži ceo broj ili na najbliži umnožak od značaja

Funkcija CEILING.MATH
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    Zaokružuje broj naviše na najbliži ceo broj ili na najbliži umnožak od značaja

Funkcija CEILING.PRECISE

Matematika i trigonometrija:    Zaokružuje broj na najbliži ceo broj ili na najbliži umnožak argumenta significance. Bez obzira na znak broja, broj se zaokružuje naviše.

Funkcija CELL

Informacije:    Daje informacije o oblikovanju, lokaciji ili sadržaju ćelije

Ova funkcija nije dostupna u programu Excel za veb.

Funkcija CHAR

Tekst:    Daje znak određen kodnim brojem

Funkcija CHIDIST

Kompatibilnost:    Daje jednostranu verovatnoću za hi-kvadratnu raspodelu

Napomena: U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija CHIINV

Kompatibilnost:    Daje inverznu vrednost jednostrane verovatnoće za hi-kvadratnu raspodelu

Napomena: U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija CHITEST

Kompatibilnost:    Daje test nezavisnosti

Napomena: U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija CHISQ.DIST
Excel 2010

Statistički:    Daje kumulativnu funkciju beta raspodele verovatnoće

Funkcija CHISQ.DIST.RT
Excel 2010

Statistički:    Daje jednostranu verovatnoću za hi-kvadratnu raspodelu

Funkcija CHISQ.INV
Excel 2010

Statistički:    Daje kumulativnu funkciju beta raspodele verovatnoće

Funkcija CHISQ.INV.RT
Excel 2010

Statistički:    Daje inverznu vrednost jednostrane verovatnoće za hi-kvadratnu raspodelu

Funkcija CHISQ.TEST
Excel 2010

Statistički:    Daje test nezavisnosti

Funkcija CHOOSE

Pronalaženje i reference:    Bira vrednost sa liste vrednosti

Funkcija CLEAN

Tekst:    Uklanja iz teksta sve znakove koji ne mogu da budu odštampani

Funkcija CODE

Tekst:    Daje numerički kôd prvog znaka tekstualne niske

Funkcija COLUMN

Pronalaženje i reference:    Daje broj kolone reference

Funkcija COLUMNS

Pronalaženje i reference:    Daje broj kolona u referenci

Funkcija COMBIN

Matematika i trigonometrija:    Daje broj kombinacija za dati broj objekata

Funkcija COMBINA
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:   
Daje broj kombinacija sa ponavljanjima za dati broj stavki

Funkcija COMPLEX

Inženjering:    Konvertuje realne i imaginarne koeficijente u kompleksni broj

Funkcija CONCAT
2019

Tekst:    Kombinuje tekst iz više opsega i/ili niski, ali ne obezbeđuje znak za razgraničavanje ni argumente IgnoreEmpty.

Funkcija CONCATENATE

Tekst:    Spaja nekoliko tekstualnih stavki u jednu tekstualnu stavku

Funkcija CONFIDENCE

Kompatibilnost:    Daje interval pouzdanosti za srednju vrednost populacije

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija CONFIDENCE.NORM
Excel 2010

Statistički:    Daje interval pouzdanosti za srednju vrednost populacije

Funkcija CONFIDENCE.T
Excel 2010

Statistički:    Daje interval pouzdanosti za srednju vrednost populacije koristeći Studentovu t-raspodelu

Funkcija CONVERT

Inženjering:    Konvertuje brojeve iz jednog mernog sistema u drugi

Funkcija CORREL

Statistički:    Daje koeficijent korelacije između dva skupa podataka

Funkcija COS

Matematika i trigonometrija:    Daje kosinus broja

Funkcija COSH

Matematika i trigonometrija:    Daje hiperbolički kosinus broja

Funkcija COT
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    Daje hiperbolički kosinus broja

Funkcija COTH
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    Daje kotangens ugla

Funkcija COUNT

Statistički:    Broji koliko se brojeva nalazi na listi argumenata

Funkcija COUNTA

Statistički:    Broji koliko se vrednosti nalazi na listi argumenata

Funkcija COUNTBLANK

Statistički:    Broji koliko se praznih ćelija nalazi unutar opsega

Funkcija COUNTIF

Statistički:    Prebrojava one ćelije u opsegu koje zadovoljavaju dati kriterijum

Funkcija COUNTIFS

Statistički:    Prebrojava one ćelije u opsegu koje zadovoljavaju više kriterijuma

Funkcija COUPDAYBS

Finansijski:    Daje broj dana važenja kupona od početka kuponskog perioda do datuma saldiranja

Funkcija COUPDAYS

Finansijski:    Daje broj dana kuponskog perioda sa navedenim datumom saldiranja

Funkcija COUPDAYSNC

Finansijski:    Daje broj dana od datuma saldiranja kupona do datuma isplate po sledećem kuponu

Funkcija COUPNCD

Finansijski:    Daje datum isplate sledećeg kupona koji dolazi nakon datuma saldiranja

Funkcija COUPNUM

Finansijski:    Daje broj kupona naplativih između datuma saldiranja i datuma dospeća

Funkcija COUPPCD

Finansijski:    Daje datum dospeća prethodnog kupona pre datuma saldiranja

Funkcija COVAR

Kompatibilnost:    Daje kovarijansu, srednju vrednost proizvoda odstupanja parova podataka

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija COVARIANCE.P
Excel 2010

Statistički:    Daje kovarijansu, srednju vrednost proizvoda odstupanja parova podataka

Funkcija COVARIANCE.S
Excel 2010

Statistički:    Daje kovarijansu uzorka, srednju vrednost proizvoda odstupanja za svaki par mesta podataka iz dva skupa podataka

Funkcija CRITBINOM

Kompatibilnost:    Daje najmanju vrednost za koju je kumulativna binomna raspodela veća od ili jednaka vrednosti kriterijuma

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija CSC
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    Daje kosekant ugla

Funkcija CSCH
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    Daje hiperbolički kosekant ugla

Funkcija CUBEKPIMEMBER

Kocka:    Daje ime, svojstvo i meru indikatora ključnih performansi (KPI) i prikazuje ime i svojstvo u ćeliji. KPI je mera koju je moguće izračunati kao što je ukupan mesečni profit ili kvartalno reorganizovanje zaposlenih i koja se koristi za nadgledanje performansi organizacije.

Funkcija CUBEMEMBER

Kocka:    Daje člana ili kombinaciju u hijerarhiji kocke. Koristite da biste proverili da li član ili kombinacija postoje u kocki.

Funkcija CUBEMEMBERPROPERTY

Kocka:    Daje vrednost svojstva člana u kocki. Koristite da biste proverili da li ime člana postoji u kocki i da biste vratili navedeno svojstvo za člana.

Funkcija CUBERANKEDMEMBER

Kocka:    Daje n-ti ili rankirani član u skupu. Koristite da biste dali više elemenata u skupu, kao što je najbolji prodavac ili najboljih 10 studenata.

Funkcija CUBESET

Kocka:    Definiše izračunati skup članova ili kombinacija slanjem skupa izraza kocki na serveru koja kreira taj skup, a zatim ga vraća programu Microsoft Office Excel.

Funkcija CUBESETCOUNT

Kocka:    Daje broj stavki u skupu.

Funkcija CUBEVALUE

Kocka:    Daje ukupnu vrednost iz kocke.

Funkcija CUMIPMT

Finansijski:    Daje kumulativnu kamatu isplaćenu između dva perioda otplate

Funkcija CUMPRINC

Finansijski:    Daje kumulativnu otplatu po glavnici kredita između dva perioda otplate

Funkcija DATE

Datum i vreme:    Daje redni broj određenog datuma

Funkcija DATEDIF

Datum i vreme:    Izračunava broj dana, meseci ili godina između dva datuma. Ova funkcija je korisna u formulama koje treba da izračunaju starost.

Funkcija DATEVALUE

Datum i vreme:    Konvertuje datum u obliku teksta u redni broj

Funkcija DAVERAGE

Baza podataka:    Daje prosek izabranih stavki baze podataka

Funkcija DAY

Datum i vreme:    Konvertuje redni broj u dan u mesecu

Funkcija DAYS
Excel 2013

Datum i vreme:    Daje ukupan broj dana između dva datuma

Funkcija DAYS360

Datum i vreme:    Računa broj dana između dva datuma, u godini koja ima 360 dana

Funkcija DB

Finansijski:    Daje amortizaciju sredstava za precizirani period pomoću geometrijski-nazadujućeg metoda

Funkcija DBCS
Excel 2013

Tekst:    Menja engleska slova poluširine (jednobajtna) ili katakanu unutar niske znakova u znakove pune širine (dvobajtne znakove)

Funkcija DCOUNT

Baza podataka:    Broji ćelije koje sadrže brojeve u bazi podataka

Funkcija DCOUNTA

Baza podataka:    Broji ćelije u bazi podataka koje nisu prazne

Funkcija DDB

Finansijski:    Daje amortizaciju sredstava za precizirani period pomoću metoda dvostruke stope linearne amortizacije na opadajuću osnovu ili nekog drugog preciziranog metoda

Funkcija DEC2BIN

Inženjering:    Konvertuje decimalni broj u binarni

Funkcija DEC2HEX

Inženjering:    Konvertuje decimalni broj u heksadecimalni

Funkcija DEC2OCT

Inženjering:    Konvertuje decimalni broj u oktalni

Funkcija DECIMAL
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    Konvertuje tekstualno predstavljen broj u datoj osnovi u decimalni broj

Funkcija DEGREES

Matematika i trigonometrija:    Konvertuje radijane u stepene

Funkcija DELTA

Inženjering:    Testira da li su dve vrednosti jednake

Funkcija DEVSQ

Statistički:    Daje zbir kvadrata odstupanja

Funkcija DGET

Baza podataka:    Izdvaja iz baze podataka jedan zapis koji zadovoljava zadati kriterijum

Funkcija DISC

Finansijski:    Daje diskontnu stopu hartija od vrednosti

Funkcija DMAX

Baza podataka:    Daje maksimalnu vrednost izabranih stavki baze podataka

Funkcija DMIN

Baza podataka:    Daje minimalnu vrednost izabranih stavki baze podataka

Funkcija DOLLAR

Tekst:    Konvertuje broj u tekst, koristeći $ (dolar) kao format valute

Funkcija DOLLARDE

Finansijski:    Konvertuje cenu u dolarima izraženu kao razlomak u cenu u dolarima izraženu kao decimalni broj

Funkcija DOLLARFR

Finansijski:    Konvertuje cenu u dolarima izraženu kao decimalni broj u cenu u dolarima izraženu kao razlomak

Funkcija DPRODUCT

Baza podataka:    Množi vrednosti u određenom polju iz zapisa koje zadovoljavaju kriterijum baze podataka

Funkcija DSTDEV

Baza podataka:    Procenjuje standardno odstupanje na osnovu uzorka izabranih unosa baze podataka

Funkcija DSTDEVP

Baza podataka:    Izračunava standardno odstupanje na osnovu ukupne populacije izabranih stavki u bazi podataka

Funkcija DSUM

Baza podataka:    Sabira brojeve u koloni polja zapisa u bazi podataka koji zadovoljavaju kriterijum

Funkcija DURATION

Finansijski:    Daje trajanje hartije od vrednosti na godišnjem nivou za koje se kamata isplaćuje periodično

Funkcija DVAR

Baza podataka:    Procenjuje varijansu na osnovu uzorka izabranih unosa baze podataka

Funkcija DVARP

Baza podataka:    Izračunava varijansu na osnovu ukupne populacije izabranih stavki u bazi podataka

Funkcija EDATE

Datum i vreme:    Daje redni broj datuma koji je naznačeni broj meseci pre ili posle početnog datuma

Funkcija EFFECT

Finansijski:    Daje efektivnu godišnju kamatnu stopu

Funkcija ENCODEURL
Excel 2013

Veb:    Daje nisku šifrovanu u URL adresi

Ova funkcija nije dostupna u programu Excel za veb.

Funkcija EOMONTH

Datum i vreme:    Daje redni broj poslednjeg dana u mesecu pre ili posle zadatog broja meseci

Funkcija ERF

Inženjering:    Daje funkciju greške

Funkcija ERF.PRECISE
Excel 2010

Inženjering:    Daje funkciju greške

Funkcija ERFC

Inženjering:    Daje komplementarnu funkciju greške

Funkcija ERFC.PRECISE
Excel 2010

Inženjering:    Daje komplementarnu funkciju ERF sa integralom između vrednosti x i beskonačnosti

Funkcija ERROR.TYPE

Informacije:    Daje broj koji odgovara tipu greške

Funkcija EUROCONVERT

Programski dodatak i automatizacija:    Konvertuje broj u evre, konvertuje broj iz evra u valutu člana evra ili konvertuje broj iz jedne valute člana evra u drugi pomoću evra kao posrednika (triangulacija).

Funkcija EVEN

Matematika i trigonometrija:    Zaokružuje broj na najbliži paran ceo broj

Funkcija EXACT

Tekst:    Proverava da li su dve tekstualne vrednosti identične

Funkcija EXP

Matematika i trigonometrija:    Daje broj e stepenovan datim brojem

Funkcija EXPON.DIST
Excel 2010

Statistički:    Daje eksponencijalnu raspodelu

Funkcija EXPONDIST

Kompatibilnost:    Daje eksponencijalnu raspodelu

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija FACT

Matematika i trigonometrija:    Daje faktorijel broja

Funkcija FACTDOUBLE

Matematika i trigonometrija:    Daje dvostruki faktorijel broja

Funkcija FALSE

Logički:    Daje logičku vrednost FALSE

Funkcija F.DIST
Excel 2010

Statistički:    Daje F raspodelu verovatnoće

Funkcija FDIST

Kompatibilnost:    Daje F raspodelu verovatnoće

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija F.DIST.RT
Excel 2010

Statistički:    Daje F raspodelu verovatnoće

Funkcija FILTER

Dugme „Office 365“

Pronalaženje i reference:    Funkcija FILTER vam omogućava da filtrirate opseg podataka na osnovu kriterijuma koje definišete

Funkcija FILTERXML
Excel 2013

Veb:    Daje određene podatke iz XML sadržaja uz pomoć određene XPath funkcije

Ova funkcija nije dostupna u programu Excel za veb.

Funkcije FIND i FINDB

Tekst:    Pronalazi jednu tekstualnu vrednost unutar druge (sa razlikovanjem velikih i malih slova)

Funkcija F.INV
Excel 2010

Statistički:    Daje inverznu vrednost F raspodele verovatnoće

Funkcija F.INV.RT
Excel 2010

Statistički:    Daje inverznu vrednost F raspodele verovatnoće

Funkcija FINV

Kompatibilnost:    Daje inverznu vrednost F raspodele verovatnoće

U Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija FISHER

Statistički:    Daje Fišerovu transformaciju

Funkcija FISHERINV

Statistički:    Daje inverznu Fišerovu transformaciju

Funkcija FIXED

Tekst:    Oblikuje broj kao tekst sa fiksnim brojem decimala

Funkcija FLOOR

Kompatibilnost:    zaokružuje broj na nižu vrednost, prema nuli

U programima Excel 2007 i Excel 2010 ovo je matematička i trigonometrijska funkcija.

Funkcija FLOOR.MATH
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    Zaokružuje broj naniže na najbliži ceo broj ili na najbliži umnožak od značaja

Funkcija FLOOR.PRECISE

Matematika i trigonometrija:    Zaokružuje broj na najbliži ceo broj ili na najbliži umnožak argumenta significance. Bez obzira na znak broja, broj se zaokružuje naviše.

Funkcija FORECAST

Statistički:    Daje vrednosti po linearnom trendu

U programu Excel 2016 ta funkcija je zamenjena funkcijom FORECAST.LINEAR kao deo novih funkcija predviđanja, ali je i dalje dostupna za kompatibilnost sa starijim verzijama.

Funkcija FORECAST.ETS
Excel 2016

Statistički:    Vraća buduću vrednost na osnovu postojećih (istorijskih) vrednosti korišćenjem AAA verzije algoritma eksponencijalnog uglačavanja (ETS)

Funkcija FORECAST.ETS.CONFINT
Excel 2016

Statistički:    Vraća interval pouzdanosti za vrednost predviđanja za navedeni ciljni datum

Funkcija FORECAST.ETS.SEASONALITY
Excel 2016

Statistički:    Vraća dužinu obrasca koji se ponavlja koji Excel otkriva za navedenu grupu vremena

Funkcija FORECAST.ETS.STAT
Excel 2016

Statistički:    Vraća statističku vrednost kao rezultat predviđanja grupe vremena

Funkcija FORECAST.LINEAR
Excel 2016

Statistički:    Daje buduću vrednost na osnovu postojećih vrednosti

Funkcija FORMULATEXT
Excel 2013

Pronalaženje i reference:    Daje formulu u datoj referenci, kao tekst

Funkcija FREQUENCY

Statistički:    Daje raspodelu učestalosti kao vertikalni niz

Funkcija F.TEST
Excel 2010

Statistički:    Daje rezultat F-testa

Funkcija FTEST

Kompatibilnost:    vraća rezultat F-testa

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija FV

Finansijski:    Daje buduću vrednost investicije

Funkcija FVSCHEDULE

Finansijski:    Daje buduću vrednost glavnice na koju se primenjuje niz složenih kamatnih stopa

Funkcija GAMMA
Excel 2013

Statistički:    Daje vrednost Gama funkcije

Funkcija GAMMA.DIST
Excel 2010

Statistički:    Daje gama raspodelu

Funkcija GAMMADIST

Kompatibilnost:    Daje gama raspodelu

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija GAMMA.INV
Excel 2010

Statistički:    Daje inverznu vrednost gama kumulativne raspodele

Funkcija GAMMAINV

Kompatibilnost:    Daje inverznu vrednost gama kumulativne raspodele

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija GAMMALN

Statistički:    Daje prirodni logaritam gama funkcije, Γ(x)

Funkcija GAMMALN.PRECISE
Excel 2010

Statistički:    Daje prirodni logaritam gama funkcije, Γ(x)

Funkcija GAUSS
Excel 2013

Statistički:    Daje za 0,5 manje od uobičajene normalne kumulativne raspodele

Funkcija GCD

Matematika i trigonometrija:    Daje najveći zajednički delilac

Funkcija GEOMEAN

Statistički:    Daje geometrijsku srednju vrednost

Funkcija GESTEP

Inženjering:    Proverava da li je neki broj veći od granične vrednosti

Funkcija GETPIVOTDATA

Pronalaženje i reference:    Daje podatke uskladištene u izveštaju izvedene tabele

Funkcija GROWTH

Statistički:    Daje vrednosti po eksponencijalnom trendu

Funkcija HARMEAN

Statistički:    Daje harmonijsku srednju vrednost

Funkcija HEX2BIN

Inženjering:    Konvertuje heksadecimalni broj u binarni

Funkcija HEX2DEC

Inženjering:    Konvertuje heksadecimalni broj u decimalni

Funkcija HEX2OCT

Inženjering:    Konvertuje heksadecimalni broj u oktalni

Funkcija HLOOKUP

Pronalaženje i reference:    Pregleda gornji red niza i daje vrednost označene ćelije

Funkcija HOUR

Datum i vreme:    Konvertuje redni broj u čas

Funkcija HYPERLINK

Pronalaženje i reference:    Kreira prečicu koja otvara dokument uskladišten na mrežnom serveru, intranetu ili internetu

Funkcija HYPGEOM.DIST

Statistički:    Daje hipergeometrijsku raspodelu

Funkcija HYPGEOMDIST

Kompatibilnost:    Daje hipergeometrijsku raspodelu

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija IF

Logički:    Zadaje logički uslov koji treba da se ispita

Funkcija IFERROR

Logički:    Daje vrednost koju navedete za slučaj da formula za rezultat ima grešku. U suprotnom, daje rezultat formule

Funkcija IFNA
Excel 2013

Logički:    Daje vrednost koju odredite ako izraz daje vrednost #N/A, u suprotnom daje rezultat izraza

Funkcija IFS
2019

Logički:    Proverava da li su ispunjeni neki uslovi i vraća vrednost koja odgovara prvom uslovu koji je TRUE.

Funkcija IMABS

Inženjering:    Daje apsolutnu vrednost (modul) kompleksnog broja

Funkcija IMAGINARY

Inženjering:    Daje imaginarni koeficijent kompleksnog broja

Funkcija IMARGUMENT

Inženjering:    Daje argument teta, tj. ugao izražen u radijanima

Funkcija IMCONJUGATE

Inženjering:    Daje kompleksnu konjugaciju kompleksnog broja

Funkcija IMCOS

Inženjering:    Daje kosinus kompleksnog broja

Funkcija IMCOSH
Excel 2013

Inženjering:    Daje hiperbolički kosinus kompleksnog broja

Funkcija IMCOT
Excel 2013

Inženjering:    Daje kotangens kompleksnog broja

Funkcija IMCSC
Excel 2013

Inženjering:    Daje kosekant kompleksnog broja

Funkcija IMCSCH
Excel 2013

Inženjering:    Daje hiperbolički kosekant kompleksnog broja

Funkcija IMDIV

Inženjering:    Daje količnik dva kompleksna broja

Funkcija IMEXP

Inženjering:    Daje stepen kompleksnog broja

Funkcija IMLN

Inženjering:    Daje prirodni logaritam kompleksnog broja

Funkcija IMLOG10

Inženjering:    Daje logaritam sa osnovom 10 kompleksnog broja

Funkcija IMLOG2

Inženjering:    Daje logaritam sa osnovom 2 kompleksnog broja

Funkcija IMPOWER

Inženjering:    Daje kompleksni broj podignut na celobrojni stepen

Funkcija IMPRODUCT

Inženjering:    Daje proizvod složenih brojeva

Funkcija IMREAL

Inženjering:    Daje realni koeficijent kompleksnog broja

Funkcija IMSEC
Excel 2013

Inženjering:    Daje sekant kompleksnog broja

Funkcija IMSECH
Excel 2013

Inženjering:    Daje hiperbolički sekant kompleksnog broja

Funkcija IMSIN

Inženjering:    Daje sinus kompleksnog broja

Funkcija IMSINH
Excel 2013

Inženjering:    Daje hiperbolički sinus kompleksnog broja

Funkcija IMSQRT

Inženjering:    Daje kvadratni koren kompleksnog broja

Funkcija IMSUB

Inženjering:    Daje razliku između dva kompleksna broja

Funkcija IMSUM

Inženjering:    Daje zbir kompleksnih brojeva

Funkcija IMTAN
Excel 2013

Inženjering:    Daje tangens kompleksnog broja

Funkcija INDEX

Pronalaženje i reference:    Koristi indeks da bi odabrao vrednost iz reference ili niza

Funkcija INDIRECT

Pronalaženje i reference:    Daje sadržaj reference na koji ukazuje tekstualna vrednost

Funkcija INFO

Informacije:    Daje informacije o trenutnom operativnom okruženju

Ova funkcija nije dostupna u programu Excel za veb.

Funkcija INT

Matematika i trigonometrija:    Zaokružuje broj na najbliži manji ceo broj

Funkcija INTERCEPT

Statistički:    Daje presek linije linearne regresije

Funkcija INTRATE

Finansijski:    Daje kamatnu stopu na potpuno investirane hartije od vrednosti

Funkcija IPMT

Finansijski:    Daje iznos kamate na investicije u datom periodu

Funkcija IRR

Finansijski:    Daje internu kamatnu stopu za niz novčanih tokova

Funkcija ISBLANK

Informacije:    Daje TRUE ako je prazna vrednost

Funkcija ISERR

Informacije:    Daje TRUE ako je vrednost bilo koja greška, izuzev #N/A

Funkcija ISERROR

Informacije:    Daje TRUE ako je vrednost bilo koja greška

Funkcija ISEVEN

Informacije:    Daje TRUE ako je broj paran

Funkcija ISFORMULA
Excel 2013

Informacije:    Daje TRUE ako se odnosi na ćeliju koja sadrži formulu

Funkcija ISLOGICAL

Informacije:    Daje TRUE ako je vrednost logička vrednost

Funkcija ISNA

Informacije:    Daje TRUE ako je greška #N/A

Funkcija ISNONTEXT

Informacije:    Daje TRUE ako vrednost nije tekst

Funkcija ISNUMBER

Informacije:    Daje TRUE ako je vrednost broj

Funkcija ISODD

Informacije:    Daje TRUE ako je broj neparan

Funkcija ISREF

Informacije:    Daje TRUE ako je vrednost referenca

Funkcija ISTEXT

Informacije:    Daje TRUE ako je vrednost tekst

Funkcija ISO.CEILING
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    Daje broj koji je zaokružen na najbliži ceo broj ili na najbliži umnožak argumenta significance

Funkcija ISOWEEKNUM
Excel 2013

Datum i vreme:    Daje broj sedmice u godini u ISO standardu za dati datum

Funkcija ISPMT

Finansijski:    Izračunava kamatu koja se na investicije plaća tokom određenog perioda

Funkcija JIS

Tekst:   Menja znakove poluširine (jednobajtne) unutar niske u znakove pune širine (dvobajtne)

Funkcija KURT

Statistički:    Daje kurtozis (meru spljoštenosti) skupa podataka

Funkcija LARGE

Statistički:    Daje k-tu po veličini (počev od najveće) vrednost u skupu podataka

Funkcija LCM

Matematika i trigonometrija:    Daje najmanji zajednički sadržalac

Funkcije LEFT i LEFTB

Tekst:    Daje krajnje leve znakove tekstualne vrednosti

Funkcije LEN i LENB

Tekst:    Daje broj znakova u tekstualnoj niski

LET funkcija
Dugme „Office 365“

Matematika i trigonometrija:    Rezultatima izračunavanja dodeljuje imena kako bi se omogućilo skladištenje posrednih izračunavanja, vrednosti ili definisanje imena unutar formule

Funkcija LINEST

Statistički:    Daje parametre linearnog trenda

Funkcija LN

Matematika i trigonometrija:    Daje prirodni logaritam broja

Funkcija LOG

Matematika i trigonometrija:    Daje logaritam broja za datu osnovu

Funkcija LOG10

Matematika i trigonometrija:    Daje logaritam sa osnovom 10 nekog broja

Funkcija LOGEST

Statistički:    Daje parametre eksponencijalnog trenda

Funkcija LOGINV

Kompatibilnost:    Daje inverznu vrednost kumulativne log-normalne raspodele

Funkcija LOGNORM.DIST
Excel 2010

Statistički:    Daje kumulativnu log-normalnu raspodelu

Funkcija LOGNORMDIST

Kompatibilnost:    Daje kumulativnu log-normalnu raspodelu

Funkcija LOGNORM.INV
Excel 2010

Statistički:    Daje inverznu vrednost kumulativne log-normalne raspodele

Funkcija LOOKUP

Pronalaženje i reference:    Traži vrednosti u vektoru ili nizu

Funkcija LOWER

Tekst:    Konvertuje tekst u mala slova

Funkcija MATCH

Pronalaženje i reference:    Traži vrednosti u referenci ili nizu

Funkcija MAX

Statistički:    Daje maksimalnu vrednost iz liste argumenata

Funkcija MAXA

Statistički:    Daje maksimalnu vrednost iz liste argumenata, uključujući brojeve, tekst i logičke vrednosti

Funkcija MAXIFS
2019

Statistički:    Daje maksimalnu vrednost u ćelijama koje određuje dati skup uslova ili kriterijuma

Funkcija MDETERM

Matematika i trigonometrija:    Daje determinantu matrice niza

Funkcija MDURATION

Finansijski:    Daje izmenjeno Mekoli trajanje hartije od vrednosti čija pretpostavljena nominalna vrednost iznosi 100 USD

Funkcija MEDIAN

Statistički:    Daje medijanu datih brojeva

Funkcije MID i MIDB

Tekst:    Daje zadati broj znakova iz tekstualne niske, počev od zadate pozicije

Funkcija MIN

Statistički:    Daje minimalnu vrednost iz liste argumenata

Funkcija MINIFS
2019

Statistički:    Daje minimalnu vrednost u ćelijama koje određuje dati skup uslova ili kriterijuma.

Funkcija MINA

Statistički:    Daje najmanju vrednost sa liste argumenata, uključujući brojeve, tekst i logičke vrednosti

Funkcija MINUTE

Datum i vreme:    Konvertuje redni broj u minut

Funkcija MINVERSE

Matematika i trigonometrija:    Daje inverznu matricu niza

Funkcija MIRR

Finansijski:    Daje internu kamatnu stopu kada pozitivni i negativni novčani tokovi imaju različite kamatne stope

Funkcija MMULT

Matematika i trigonometrija:    Daje matrični proizvod dva niza

Funkcija MOD

Matematika i trigonometrija:    Daje ostatak deljenja

Funkcija MODE

Kompatibilnost:    Daje najčešću vrednost u skupu podataka

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija MODE.MULT
Excel 2010

Statistički:    Daje vertikalni niz vrednosti koje se najčešće pojavljuju ili se ponavljaju u nizu ili opsegu podataka

Funkcija MODE.SNGL
Excel 2010

Statistički:    Daje najčešću vrednost u skupu podataka

Funkcija MONTH

Datum i vreme:    Konvertuje redni broj u mesec

Funkcija MROUND

Matematika i trigonometrija:    Daje broj zaokružen na željeni umnožak

Funkcija MULTINOMIAL

Matematika i trigonometrija:    Daje multinomijalni koeficijent za skup brojeva

Funkcija MUNIT
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    Daje matricu jedinice ili navedene dimenzije

Funkcija N

Informacije:    Daje vrednost konvertovanu u broj

Funkcija NA

Informacije:    Daje #N/A grešku

Funkcija NEGBINOM.DIST
Excel 2010

Statistički:    Daje negativnu binomnu raspodelu

Funkcija NEGBINOMDIST

Kompatibilnost:    Daje negativnu binomnu raspodelu

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija NETWORKDAYS

Datum i vreme:    Daje broj celih radnih dana između dva datuma

Funkcija NETWORKDAYS.INTL
Excel 2010

Datum i vreme:    Daje broj celih radnih dana između dva datuma koristeći parametre koji ukazuju na to koji dani i koliko njih su dani vikenda

Funkcija NOMINAL

Finansijski:    Daje nominalnu godišnju kamatnu stopu

Funkcija NORM.DIST
Excel 2010

Statistički:    Daje normalnu kumulativnu raspodelu

Funkcija NORMDIST

Kompatibilnost:    Daje normalnu kumulativnu raspodelu

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija NORMINV

Statistički:    Daje inverznu vrednost kumulativne normalne raspodele

Funkcija NORM.INV
Excel 2010

Kompatibilnost:    Daje inverznu vrednost kumulativne normalne raspodele

Napomena: U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija NORM.S.DIST
Excel 2010

Statistički:    Daje standardnu normalnu kumulativnu raspodelu

Funkcija NORMSDIST

Kompatibilnost:    Daje standardnu normalnu kumulativnu raspodelu

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija NORM.S.INV
Excel 2010

Statistički:    Daje inverznu vrednost standardne kumulativne normalne raspodele

Funkcija NORMSINV

Kompatibilnost:    Daje inverznu vrednost standardne normalne kumulativne distribucije

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija NOT

Logički:    Zadaje suprotnu logičku vrednost argumenta

Funkcija NOW

Datum i vreme:    Daje redni broj trenutnog datuma i vremena

Funkcija NPER

Finansijski:    Daje broj obračunskih perioda za investiciju

Funkcija NPV

Finansijski:    Daje sadašnju neto vrednost investicija na osnovu serija periodičnih novčanih tokova i diskontne stope

Funkcija NUMBERVALUE
Excel 2013

Tekst:    Konvertuje tekst u broj nezavisno od lokalnog standarda

Funkcija OCT2BIN

Inženjering:    Konvertuje oktalni broj u binarni

Funkcija OCT2DEC

Inženjering:    Konvertuje oktalni broj u decimalni

Funkcija OCT2HEX

Inženjering:    Konvertuje oktalni broj u heksadecimalni

Funkcija ODD

Matematika i trigonometrija:    Zaokružuje broj na najbliži veći neparan ceo broj

Funkcija ODDFPRICE

Finansijski:    Daje cenu hartije od vrednosti prema nominalnoj vrednosti 100 USD, sa različitim prvim rokom isplate

Funkcija ODDFYIELD

Finansijski:    Daje dobit po hartiji od vrednosti sa različitim prvim rokom isplate

Funkcija ODDLPRICE

Finansijski:    Daje cenu hartije od vrednosti prema nominalnoj vrednosti 100 USD, sa različitim poslednjim rokom isplate

Funkcija ODDLYIELD

Finansijski:    Daje dobit po hartiji od vrednosti sa različitim poslednjim rokom isplate

Funkcija OFFSET

Pronalaženje i reference:    Daje pomeraj reference od zadate reference

Funkcija OR

Logički:    Daje TRUE ako je bilo koji od argumenata TRUE

Funkcija PDURATION
Excel 2013

Finansijski:    Daje broj obračunskih perioda koji su potrebni da bi investicija dostigla određenu vrednost

Funkcija PEARSON

Statistički:    Daje Pirsonov koeficijent korelacije (proizvoda momenata)

Funkcija PERCENTILE.EXC
Excel 2010

Statistički:    Daje k-ti percentil vrednosti u opsegu, pri čemu se k nalazi u opsegu 0..1, isključujući te brojeve

Funkcija PERCENTILE.INC
Excel 2010

Statistički:    Daje k-ti percentil vrednosti iz opsega

Funkcija PERCENTILE

Kompatibilnost:    Daje k-ti percentil vrednosti iz opsega

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija PERCENTRANK.EXC
Excel 2010

Statistički:    Daje rang vrednosti u skupu podataka kao procenat (0..1, isključujući te brojeve) skupa podataka

Funkcija PERCENTRANK.INC
Excel 2010

Statistički:    Daje rang vrednosti u skupu podataka u vidu procenta

Funkcija PERCENTRANK

Kompatibilnost:    Daje rang vrednosti u skupu podataka u vidu procenta

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija PERMUT

Statistički:    Daje broj permutacija za zadati broj objekata

Funkcija PERMUTATIONA
Excel 2013

Statistički:    Daje broj permutacija za dati broj objekata (sa ponavljanjima) koji može biti izabran iz ukupnog broja objekata.

Funkcija PHI
Excel 2013

Statistički:    Daje vrednost funkcije gustine za standardnu normalnu raspodelu

Funkcija PHONETIC

Tekst:    Izdvaja fonetske (furigana) znakove iz tekstualne niske

Funkcija PI

Matematika i trigonometrija:    Daje vrednost broja pi

Funkcija PMT

Finansijski:    Daje periodične otplate anuiteta

Funkcija POISSON.DIST
Excel 2010

Statistički:    Daje Poasonovu raspodelu

Funkcija POISSON

Kompatibilnost:    Daje Poasonovu raspodelu

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija POWER

Matematika i trigonometrija:    Daje vrednost broja podignutog na neki stepen

Funkcija PPMT

Finansijski:    Daje otplate na ime glavnice za određeni period

Funkcija PRICE

Finansijski:    Daje cenu za svakih 100 USD nominalne vrednosti hartije od vrednosti za koju se kamata isplaćuje periodično

Funkcija PRICEDISC

Finansijski:    Daje cenu za svakih 100 USD nominalne vrednosti diskontne cene hartije od vrednosti

Funkcija PRICEMAT

Finansijski:    Daje cenu za svakih 100 USD nominalne vrednosti hartije od vrednosti na koju se plaća kamata po dospeću

Funkcija PROB

Statistički:    Daje verovatnoću da se vrednosti iz opsega nalaze između dve granične vrednosti

Funkcija PRODUCT

Matematika i trigonometrija:    Daje proizvod argumenata

Funkcija PROPER

Tekst:    Konvertuje prvo slovo svake reči tekstualne vrednosti u veliko slovo

Funkcija PV

Finansijski:    Daje sadašnju vrednost investicije

Funkcija QUARTILE

Kompatibilnost:    Daje kvartil skupa podataka

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija QUARTILE.EXC
Excel 2010

Statistički:    Daje kvartil skupa podataka na osnovu vrednosti percentila od 0..1, isključujući te brojeve

Funkcija QUARTILE.INC
Excel 2010

Statistički:    Daje kvartil skupa podataka

Funkcija QUOTIENT.

Matematika i trigonometrija:    Daje celobrojnu vrednost deljenja

Funkcija RADIANS

Matematika i trigonometrija:    Konvertuje stepene u radijane

Funkcija RAND

Matematika i trigonometrija:    Daje nasumični broj između 0 i 1

Funkcija RANDARRAY

Dugme „Office 365“

Matematika i trigonometrija:    Daje niz nasumičnih brojeva između 0 i 1. Ipak, možete da navedete broj redova i kolona za popunjavanje, minimalne i maksimalne vrednosti i da li želite da budu vraćeni celi brojevi ili decimalne vrednosti.

Funkcija RANDBETWEEN

Matematika i trigonometrija:    Daje nasumični broj koji se nalazi između brojeva koje ste naveli

Funkcija RANK.AVG
Excel 2010

Statistički:    Daje rang broja na listi brojeva

Funkcija RANK.EQ
Excel 2010

Statistički:    Daje rang broja na listi brojeva

Funkcija RANK

Kompatibilnost:    Daje rang broja na listi brojeva

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija RATE

Finansijski:    Daje kamatnu stopu za period anuiteta

Funkcija RECEIVED

Finansijski:    Daje iznos koji se dobija po dospeću potpuno investirane hartije od vrednosti

Funkcija REGISTER.ID

Programski dodatak i automatizacija:    Daje registarski ID datoteke biblioteke dinamičkih veza (DLL) ili programskog resursa koji je prethodno registrovan

Funkcije REPLACE i REPLACEB

Tekst:    Zamenjuje znakove u tekstu

Funkcija REPT

Tekst:    Ponavlja tekst zadati broj puta

Funkcije RIGHT i RIGHTB

Tekst:    Daje krajnje desne znakove tekstualne vrednosti

Funkcija ROMAN

Matematika i trigonometrija:    Konvertuje arapske brojeve u rimske, kao tekst

Funkcija ROUND

Matematika i trigonometrija:    Zaokružuje broj na zadati broj cifara

Funkcija ROUNDDOWN

Matematika i trigonometrija:    Zaokružuje broj na nižu vrednost

Funkcija ROUNDUP

Matematika i trigonometrija:    Zaokružuje broj na višu vrednost

Funkcija ROW

Pronalaženje i reference:    Daje broj reda reference

Funkcija ROWS

Pronalaženje i reference:    Daje broj redova u referenci

Funkcija RRI
Excel 2013

Finansijski:    Daje ekvivalentnu kamatnu stopu za rast investicije

Funkcija RSQ

Statistički:    Daje kvadrat Pirsonovog koeficijenta korelacije (proizvoda momenata)

Funkcija RTD

Pronalaženje i reference:    Preuzima podatke u realnom vremenu iz programa koji podržava COM automatizaciju

Funkcije SEARCH i SEARCHB

Tekst:    Pronalazi jednu tekstualnu vrednost unutar druge (ne pravi razliku između velikih i malih slova)

Funkcija SEC
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    Daje sekant ugla

Funkcija SECH
Excel 2013

Matematika i trigonometrija:    Daje hiperbolički sekant ugla

Funkcija SECOND

Datum i vreme:    Konvertuje redni broj u sekundu

Funkcija SEQUENCE

Dugme „Office 365“

Matematika i trigonometrija:    Generišete listu uzastopnih brojeva u nizu, na primer 1, 2, 3, 4

Funkcija SERIESSUM

Matematika i trigonometrija:    Daje zbir stepenog reda na osnovu formule

Funkcija SHEET
Excel 2013

Informacije:    Daje broj lista sa referencom

Funkcija SHEETS
Excel 2013

Informacije:    Daje broj listova u referenci

Funkcija SIGN

Matematika i trigonometrija:    Daje znak broja

Funkcija SIN

Matematika i trigonometrija:    Daje sinus datog ugla

Funkcija SINH

Matematika i trigonometrija:    Daje hiperbolički sinus broja

Funkcija SKEW

Statistički:    Daje asimetriju neke raspodele

Funkcija SKEW.P
Excel 2013

Statistički:    Daje asimetričnost raspodele na osnovu populacije: opisivanje stepena asimetrije raspodele u odnosu na srednju vrednost

Funkcija SLN

Finansijski:    Daje linearnu amortizaciju materijalnih sredstava za jedan period

Funkcija SLOPE

Statistički:    Daje nagib linije linearne regresije

Funkcija SMALL

Statistički:    Daje k-tu po veličini (počev od najmanje) vrednost skupa podataka

Funkcija SORT

Dugme „Office 365“

Pronalaženje i reference:    Sortira sadržaj u opsegu ili nizu

Funkcija SORTBY

Dugme „Office 365“

Pronalaženje i reference:    Sortira sadržaj opsega ili niza na osnovu vrednosti u odgovarajućem opsegu ili nizu

Funkcija SQRT

Matematika i trigonometrija:    Daje pozitivan kvadratni koren

Funkcija SQRTPI

Matematika i trigonometrija:    Daje kvadratni koren od proizvoda (broj * pi)

Funkcija STANDARDIZE

Statistički:    Daje normalizovanu vrednost

Funkcija STDEV

Kompatibilnost:    Procenjuje standardnu devijaciju na osnovu uzorka

Funkcija STDEV.P
Excel 2010

Statistički:    Izračunava standardnu devijaciju na osnovu ukupne populacije

Funkcija STDEV.S
Excel 2010

Statistički:    Procenjuje standardnu devijaciju na osnovu uzorka

Funkcija STDEVA

Statistički:    Procenjuje standardnu devijaciju na osnovu uzorka, uključujući brojeve, tekst i logičke vrednosti

Funkcija STDEVP

Kompatibilnost:    Izračunava standardnu devijaciju na osnovu ukupne populacije

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija STDEVPA

Statistički:    Izračunava standardnu devijaciju na osnovu ukupne populacije, uključujući brojeve, tekst i logičke vrednosti

Funkcija STEYX

Statistički:    Daje standardnu grešku regresije predviđene y-vrednosti za svako x u regresiji

Funkcija SUBSTITUTE

Tekst:    Zamenjuje stari tekst novim u tekstualnoj niski

Funkcija SUBTOTAL

Matematika i trigonometrija:    Daje međuvrednost neke liste ili baze podataka

Funkcija SUM

Matematika i trigonometrija:    Daje zbir argumenata

Funkcija SUMIF

Matematika i trigonometrija:    Sabira ćelije precizirane prema datom kriterijumu

Funkcija SUMIFS

Matematika i trigonometrija:    Sabira ćelije u opsegu koji zadovoljava više kriterijuma

Funkcija SUMPRODUCT

Matematika i trigonometrija:    Daje zbir proizvoda odgovarajućih članova niza

Funkcija SUMSQ

Matematika i trigonometrija:    Daje zbir kvadrata argumenata

Funkcija SUMX2MY2

Matematika i trigonometrija:    Daje zbir razlike kvadrata odgovarajućih vrednosti iz dva niza

Funkcija SUMX2PY2

Matematika i trigonometrija:    Daje sumu zbirova kvadrata odgovarajućih vrednosti u dva niza

Funkcija SUMXMY2

Matematika i trigonometrija:    Daje zbir kvadrata razlika odgovarajućih vrednosti iz dva niza

Funkcija SWITCH
Excel 2016

Logički:    Poredi izraz sa listom vrednosti i daje rezultat koji odgovara prvoj podudarnoj vrednosti. Ako nema podudaranja, može dati opcionalnu podrazumevanu vrednost.

Funkcija SYD

Finansijski:    Daje aritmetičko-nazadujuću amortizaciju materijalnih sredstava za precizirani period

Funkcija T

Tekst:    Konvertuje svoje argumente u tekst

Funkcija TAN

Matematika i trigonometrija:    Daje tangens broja

Funkcija TANH

Matematika i trigonometrija:    Daje hiperbolički tangens broja

Funkcija TBILLEQ

Finansijski:    Daje dobit po trezorskom zapisu koji se izračunava kao dobit po hartiji od vrednosti

Funkcija TBILLPRICE

Finansijski:    Daje cenu trezorskog zapisa prema nominalnoj vrednosti 100 USD

Funkcija TBILLYIELD

Finansijski:    Daje dobit po trezorskom zapisu

Funkcija T.DIST
Excel 2010

Statistički:    Daje tačke procenta (verovatnoću) za Studentovu t-raspodelu

Funkcija T.DIST.2T
Excel 2010

Statistički:    Daje tačke procenta (verovatnoću) za Studentovu t-raspodelu

Funkcija T.DIST.RT
Excel 2010

Statistički:    Daje Studentovu t-raspodelu

Funkcija TDIST

Kompatibilnost:    Daje Studentovu t-raspodelu

Funkcija TEXT

Tekst:    Oblikuje broj i konvertuje ga u tekst

Funkcija TEXTJOIN
2019

Tekst:    Kombinuje tekst iz više opsega i/ili niski i uključuje znak za razgraničavanje koji ste naveli između svih tekstualnih vrednosti koje se kombinuju. Ako je znak za razgraničavanje prazna tekstualna niska, ova funkcija praktično spaja opsege.

Funkcija TIME

Datum i vreme:    Daje redni broj određenog vremena

Funkcija TIMEVALUE

Datum i vreme:    Konvertuje vreme u obliku teksta u redni broj

Funkcija T.INV
Excel 2010

Statistički:    Daje t-vrednost Studentove t-raspodele kao funkciju verovatnoće i stepena slobode

Funkcija T.INV.2T
Excel 2010

Statistički:    Daje inverznu vrednost Studentove t-raspodele

Funkcija TINV

Kompatibilnost:    Daje inverznu vrednost Studentove t-raspodele

Funkcija TODAY

Datum i vreme:    Daje redni broj današnjeg datuma

Funkcija TRANSPOSE

Pronalaženje i reference:    Daje transponovani niz

Funkcija TREND

Statistički:    Daje vrednosti po linearnom trendu

Funkcija TRIM

Tekst:    Uklanja razmake iz teksta

Funkcija TRIMMEAN

Statistički:    Daje srednju vrednost unutrašnjosti skupa podataka

Funkcija TRUE

Logički:    Daje logičku vrednost TRUE

Funkcija TRUNC

Matematika i trigonometrija:    Skraćuje broj na ceo broj

Funkcija T.TEST
Excel 2010

Statistički:    Daje verovatnoću koja odgovara Studentovom t-testu

Funkcija TTEST

Kompatibilnost:    Daje verovatnoću koja odgovara Studentovom t-testu

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija TYPE

Informacije:    Daje broj koji označava tip podataka vrednosti

Funkcija UNICHAR
Excel 2013

Tekst:    Daje Unikod znak koji je označen datom numeričkom vrednošću

Funkcija UNICODE
Excel 2013

Tekst:    Daje broj (tačku u programu) koji odgovara prvom znaku u tekstu

Funkcija UNIQUE

Dugme „Office 365“

Pronalaženje i reference:    Daje listu jedinstvenih vrednosti na listi ili u opsegu

Funkcija UPPER

Tekst:    Konvertuje tekst u velika slova

Funkcija VALUE

Tekst:    Konvertuje tekstualni argument u broj

Funkcija VALUETOTEXT
Dugme „Office 365“

Tekst:    Daje tekst od bilo koje navedene vrednosti

Funkcija VAR

Kompatibilnost:    Procenjuje varijansu na osnovu uzorka

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija VAR.P
Excel 2010

Statistički:    Izračunava varijansu na osnovu ukupne populacije

Funkcija VAR.S
Excel 2010

Statistički:    Procenjuje varijansu na osnovu uzorka

Funkcija VARA

Statistički:    Procenjuje varijansu na osnovu uzorka, uključujući brojeve, tekst i logičke vrednosti

Funkcija VARP

Kompatibilnost:    Izračunava varijansu na osnovu ukupne populacije

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija VARPA

Statistički:    Izračunava varijansu na osnovu ukupne populacije, uključujući brojeve, tekst i logičke vrednosti

Funkcija VDB

Finansijski:    Daje amortizaciju materijalnih sredstava za precizirani ili parcijalni period pomoću metoda linearne amortizacije

Funkcija VLOOKUP

Pronalaženje i reference:    Pretražuje prvu kolonu niza i kreće se kroz taj red da bi kao rezultat dala vrednost ćelije

Funkcija WEBSERVICE
Excel 2013

Veb:    Daje podatke iz veb usluge.

Ova funkcija nije dostupna u programu Excel za veb.

Funkcija WEEKDAY

Datum i vreme:    Konvertuje redni broj u dan u sedmici

Funkcija WEEKNUM

Datum i vreme:    Konvertuje redni broj u broj koji predstavlja numeričku poziciju te sedmice u godini

Funkcija WEIBULL

Kompatibilnost:    Izračunava varijansu na osnovu ukupne populacije, uključujući brojeve, tekst i logičke vrednosti

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Funkcija WEIBULL.DIST
Excel 2010

Statistički:    Daje Vejbulovu raspodelu

Funkcija WORKDAY

Datum i vreme:    Daje redni broj datuma pre ili posle zadatog broja radnih dana

Funkcija WORKDAY.INTL
Excel 2010

Datum i vreme:    Daje serijski broj datuma pre ili posle navedenog broja radnih dana koristeći parametre koji ukazuju na to koji dani i koliko njih su dani vikenda

Funkcija XIRR

Finansijski:    Daje unutrašnju stopu prinosa za praćenje novčanih tokova koji ne moraju da budu periodični

XLOOKUP funkcija

Dugme „Office 365“

Pronalaženje i reference:    Pretražuje opseg ili niz i vraća stavku koja odgovara prvom pronađenom podudaranju. Ako podudaranje ne postoji, XLOOKUP može da vrati najbliže (približno) podudaranje. 

XMATCH funkcija

Dugme „Office 365“

Pronalaženje i reference:    Daje relativni položaj stavke u nizu ili opsegu ćelija. 

Funkcija XNPV

Finansijski:    Daje sadašnju neto vrednost za praćenje novčanih tokova koji ne moraju da budu periodični

Funkcija XOR
Excel 2013

Logički:    Daje logičku exclusive OR operaciju svih argumenata

Funkcija YEAR

Datum i vreme:    Konvertuje redni broj u godinu

Funkcija YEARFRAC

Datum i vreme:    Daje razlomak godine koji predstavlja broj celih dana između početnog datuma i završnog datuma

Funkcija YIELD

Finansijski:    Daje dobit od hartija od vrednosti za koje se kamata isplaćuje periodično

Funkcija YIELDDISC

Finansijski:    Daje godišnju dobit za diskontovane hartije od vrednosti; na primer, za trezorski zapisu

Funkcija YIELDMAT

Finansijski:    Daje godišnju dobit od hartija od vrednosti za koje se kamata isplaćuje po dospeću

Funkcija Z.TEST
Excel 2010

Statistički:    Daje jednostranu vrednost verovatnoće z-testa

Funkcija ZTEST

Kompatibilnost:    Daje jednostranu vrednost verovatnoće z-testa

U programu Excel 2007 ovo je statistička funkcija.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Možete uvek da postavite pitanje stručnjaku u Excel Tech zajednici ili da dobijete podršku u Answers zajednici.

Srodne teme

Excel funkcije (po kategoriji)

Pregled formula u programu Excel
Kako izbeći neispravne formule
Otkrivanje grešaka u formulama

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

×