Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.

Kliknite na slovo da biste se pomerili do funkcija koje počinju tim slovom. Ili pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+F da biste pronašli funkciju tako što ćete otkucati prvih nekoliko slova ili reč koja je opisuje. Da biste dobili detaljne informacije o funkciji, kliknite na njeno ime u prvoj koloni.

A   B   C   D   E    F   G   H   I   J    K   L    M   

N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

Napomena: Označivači verzija ukazuju na verziju programa Excel u kojoj je funkcija uvedena. Ove funkcije nisu dostupne u starijim verzijama.

Važno: Izračunati rezultati formula i nekih funkcija Excel radnog lista mogu se neznatno razlikovati između Windows PC x86 ili x86-64 arhitekture i Windows RT računara koji koristi ARM arhitekturu. Saznajte više o razlikama.

Ime funkcije

Tip i opis

BYCOL
Dugme „Office 365“

Logical:    Primenjuje funkciju LAMBDA na svaku kolonu i vraća niz rezultata

BYROW
Dugme „Office 365“

Logical:    Primenjuje funkciju LAMBDA na svaki red i vraća niz rezultata

CHOOSECOLS
Dugme „Office 365“

Lookup and reference:    Vraća navedene kolone iz niza

CHOOSEROWS
Dugme „Office 365“

Lookup and reference:    Vraća navedene redove iz niza

DROP
Dugme „Office 365“

Lookup and reference:    Izuzima navedeni broj redova ili kolona sa početka ili kraja niza

EXPAND
Dugme „Office 365“

Lookup and reference:    Razvija ili popunjava niz na navedene dimenzije redova i kolona

Funkcija ABS

Math and trigonometry:    Vraća apsolutnu vrednost broja.

Funkcija ACCRINT

Financial:    Vraća iznos akumulirane kamate na hartije od vrednosti kod kojih se kamata isplaćuje periodično

Funkcija ACCRINTM

Financial:    Vraća iznos akumulirane kamate na hartije od vrednosti kod kojih se kamata naplaćuje po dospeću

Funkcija ACOS

Math and trigonometry:    Vraća arkus kosinus broja

Funkcija ACOSH

Math and trigonometry:    Vraća inverzni hiperbolički kosinus broja

Funkcija ACOT
Excel 2013

Math and trigonometry:    Vraća arkus kotangens broja

Funkcija ACOTH
Excel 2013

Math and trigonometry:    Vraća hiperbolički arkus kotangens broja

Funkcija ADDRESS

Lookup and reference:    Vraća referencu kao tekst na jednu ćeliju na radnom listu

Funkcija AGGREGATE

Math and trigonometry:    Vraća agregatnu vrednost na listi ili bazi podataka

Funkcija AMORDEGRC

Financial:    Vraća amortizaciju za svaki obračunski period korišćenjem koeficijenta amortizacije

Funkcija AMORLINC

Financial:    Vraća amortizaciju za svaki računovodstveni period

Funkcija AND

Logical:    Vraća TRUE ako su svi njeni argumenti TRUE

Funkcija ARABIC
Excel 2013

Math and trigonometry:    Konvertuje rimski broj u arapski, kao broj

Funkcija AREAS

Lookup and reference:    Vrača broj oblasti u referenci

Funkcija ARRAYTOTEXT
Dugme „Office 365“

Text:    Vraća niz tekstualnih vrednosti iz bilo kog navedenog opsega

Funkcija ASC

Text:    Menja engleska slova pune širine (dvobajtna) ili katakanu unutar niske znakova u znakove poluširine (jednobajtne)

Funkcija ASIN

Math and trigonometry:    Vraća arkus sinus broja

Funkcija ASINH

Math and trigonometry:    Vraća inverzni hiperbolički sinus broja

Funkcija ATAN

Math and trigonometry:    Vraća arkus tangens broja

Funkcija ATAN2

Math and trigonometry:    Vraća arkus tangens na osnovu x i y koordinata

Funkcija ATANH

Math and trigonometry:    Vraća inverzni hiperbolički tangens broja

Funkcija AVEDEV

Statistical:    Vraća prosek apsolutnih odstupanja tačaka podataka od njihove srednje vrednosti

Funkcija AVERAGE

Statistical:    Vraća prosek svojih argumenata

Funkcija AVERAGEA

Statistical:    Vraća prosek svojih argumenata, uključujući brojeve, tekst i logičke vrednosti

Funkcija AVERAGEIF

Statistical:    Vraća prosek (aritmetičku sredinu) svih ćelija u opsegu koje zadovoljavaju date kriterijume

Funkcija AVERAGEIFS

Statistical:    Vraća prosek (aritmetičku sredinu) svih ćelija koje zadovoljavaju više kriterijuma.

Funkcija BAHTTEXT

Text:    Konvertuje broj u tekst, koristeći ß (baht) format valute

Funkcija BASE

Math and trigonometry:    Konvertuje broj u tekstualni prikaz sa datom početnom vrednošću (osnova)

Funkcija BESSELI

Engineering:    Vraća izmenjenu Besel funkciju In(x)

Funkcija BESSELK

Engineering:    Vraća izmenjenu Besel funkciju Kn(x)

Funkcija BESSELY

Engineering:    Vraća Besel funkciju Yn(x)

Funkcija BESSELJ

Engineering:    Vraća Besel funkciju Jn(x)

Funkcija BETA.DIST
Excel 2010

Statistical:    Vraća beta kumulativnu funkciju raspodele

Funkcija BETA.INV
Excel 2010

Statistical:    Daje inverznu vrednost kumulativne funkcije raspodele za navedenu beta raspodelu

Funkcija BETADIST

Compatibility:    Vraća beta kumulativnu funkciju raspodele

Funkcija BETAINV

Compatibility:    Vraća inverznu vrednost kumulativne funkcije raspodele za navedenu beta raspodelu

Funkcija BIN2DEC

Engineering:    Konvertuje binarni broj u decimalni

Funkcija BIN2HEX

Engineering:    Konvertuje binarni broj u heksadecimalni

Funkcija BIN2OCT

Engineering:    Konvertuje binarni broj u oktalni

Funkcija BINOM.DIST
Excel 2010

Statistical:    Daje verovatnoću binomne raspodele pojedinačnog termina

Funkcija BINOM.DIST.RANGE
Excel 2013

Statistical:    Vraća verovatnoću probnog rezultata koristeći binomnu raspodelu

Funkcija BINOM.INV
Excel 2010

Statistical:    Vraća najmanju vrednost za koju je kumulativna binomna raspodela manja od ili jednaka vrednosti kriterijuma

Funkcija BINOMDIST

Compatibility:    Vraća verovatnoću binomne raspodele pojedinačnog termina

Funkcija BITAND
Excel 2013

Engineering:    Vraća 'Bitwise And' dva broja

Funkcija BITLSHIFT
Excel 2013

Engineering:    Vraća broj vrednosti koji je premešten nalevo shift_amount bita

Funkcija BITOR
Excel 2013

Engineering:    Vraća bit po bit ILI 2 broja

Funkcija BITRSHIFT
Excel 2013

Engineering:    Vraća broj vrednosti koji je premešten nadesno shift_amount bita

Funkcija BITXOR
Excel 2013

Engineering:    Vraća „Isključivo ili“ dva broja na nivou bita

Funkcija CALL

Add-in and Automation:    Poziva proceduru u biblioteci dinamičkih veza ili resursu koda

Funkcija CEILING

Compatibility:    Zaokružuje broj na najbliži ceo broj ili na najbliži višestruki broj značaja

Funkcija CEILING.MATH
Excel 2013

Math and trigonometry:    Zaokružuje broj naviše, na najbliži ceo broj ili na najbliži višestruki broj značaja

Funkcija CEILING.PRECISE

Math and trigonometry:    Zaokružuje broj na najbliži ceo broj ili na najbliži višestruki broj značaja. Bez obzira na znak broja, broj se zaokružuje nagore.

Funkcija CELL

Information:    Vraća informacije o oblikovanju, lokaciji ili sadržaju ćelije

Ova funkcija nije dostupna u programu Excel za veb.

Funkcija CHAR

Text:    Vraća znak naveden kôd brojem

Funkcija CHIDIST

Compatibility:    Vraća jednostranu verovatnoću za hi-kvadratnu raspodelu

Funkcija CHIINV

Compatibility:    Vraća inverznu jednostranu verovatnoću hi-kvadratne raspodele

Funkcija CHISQ.DIST
Excel 2010

Statistical:    Daje kumulativnu beta funkciju gustine verovatnoće

Funkcija CHISQ.DIST.RT
Excel 2010

Statistical:    Daje jednostranu verovatnoću za hi-kvadratnu raspodelu

Funkcija CHISQ.INV
Excel 2010

Statistical:    Daje kumulativnu beta funkciju gustine verovatnoće

Funkcija CHISQ.INV.RT
Excel 2010

Statistical:    Daje inverznu jednostranu verovatnoću hi-kvadratne raspodele

Funkcija CHISQ.TEST
Excel 2010

Statistical:    Daje test nezavisnosti

Funkcija CHITEST

Compatibility:    Vraća test nezavisnosti

Funkcija CHOOSE

Lookup and reference:    Bira vrednost sa liste vrednosti

Funkcija CLEAN

Text:    Uklanja sve znakove koji se ne mogu štampati iz teksta

Funkcija CODE

Text:    Vraća numerički kôd za prvi znak u tekstualnoj niski

Funkcija COLUMN

Lookup and reference:    Vraća broj kolone reference

Funkcija COLUMNS

Lookup and reference:    Vraća broj kolona u referenci

Funkcija COMBIN

Math and trigonometry:    Vraća broj kombinacija za dati broj objekata

Funkcija COMBINA
Excel 2013

Math and trigonometry:   
Vraća broj kombinacija sa ponavljanjima za dati broj stavki

Funkcija COMPLEX

Engineering:    Konvertuje realne i imaginarne koeficijente u kompleksan broj

Funkcija CONCAT
2019

Text:    Kombinuje tekst iz više opsega i/ili niski, ali ne obezbeđuje znak za razgraničavanje ni argumente IgnoreEmpty.

Funkcija CONCATENATE

Text:    Spaja nekoliko tekstualnih stavki u jednu tekstualnu stavku

Funkcija CONFIDENCE

Compatibility:    Vraća interval pouzdanosti za srednju vrednost populacije

Funkcija CONFIDENCE.NORM
Excel 2010

Statistical:    Daje interval pouzdanosti za srednju vrednost populacije

Funkcija CONFIDENCE.T
Excel 2010

Statistical:    Vraća interval pouzdanosti za srednju vrednost populacije koristeći Studentovu t-raspodelu

Funkcija CONVERT

Engineering:    Konvertuje brojeve iz jednog mernog sistema u drugi

Funkcija CORREL

Statistical:    Vraća koeficijent korelacije između dva skupa podataka

Funkcija COS

Math and trigonometry:    Vraća kosinus broja

Funkcija COSH

Math and trigonometry:    Daje hiperbolički kosinus broja

Funkcija COT
Excel 2013

Math and trigonometry:    Daje hiperbolički kosinus broja

Funkcija COTH
Excel 2013

Math and trigonometry:    Vraća kotangens ugla

Funkcija COUNT

Statistical:    Broji koliko se brojeva nalazi na listi argumenata

Funkcija COUNTA

Statistical:    Broji koliko vrednosti ima na listi argumenata

Funkcija COUNTBLANK

Statistical:    Broji koliko se praznih ćelija nalazi unutar opsega

Funkcija COUNTIF

Statistical:    Broji broj ćelija unutar opsega koje ispunjavaju date kriterijume

Funkcija COUNTIFS

Statistical:    Prebrojava one ćelije u opsegu koje zadovoljavaju više kriterijuma

Funkcija COUPDAYBS

Financial:    Vraća broj dana važenja kupona od početka kuponskog perioda do datuma saldiranja

Funkcija COUPDAYS

Financial:    Vraća broj dana u kuponskom periodu koji sadrži datum obračunavanja

Funkcija COUPDAYSNC

Financial:    Vraća broj dana od datuma obračunavanja kupona do datuma isplate po sledećem kuponu

Funkcija COUPNCD

Financial:    Vraća sledeći datum kupona nakon datuma obračunavanja

Funkcija COUPNUM

Financial:    Vraća broj kupona naplativih između datuma saldiranja i datuma dospeća

Funkcija COUPPCD

Financial:    Vraća datum dospeća prethodnog kupona pre datuma saldiranja

Funkcija COVAR

Compatibility:    Vraća kovarijansu, srednju vrednost proizvoda odstupanja parova podataka

Funkcija COVARIANCE.P
Excel 2010

Statistical:    Daje kovarijansu, srednju vrednost proizvoda odstupanja parova podataka

Funkcija COVARIANCE.S
Excel 2010

Statistical:    Vraća kovarijansu uzorka, srednju vrednost proizvoda odstupanja za svaki par mesta podataka iz dva skupa podataka

Funkcija CRITBINOM

Compatibility:    Vraća najmanju vrednost za koju je kumulativna binomna raspodela manja od ili jednaka vrednosti kriterijuma

Funkcija CSC
Excel 2013

Math and trigonometry:    Vraća kosekant ugla

Funkcija CSCH
Excel 2013

Math and trigonometry:    Vraća hiperbolički kosekant ugla

Funkcija CUBEKPIMEMBER

Cube:    Vraća ime, svojstvo i meru indikatora ključnih performansi (KPI) i prikazuje ime i svojstvo u ćeliji. KPI je mera koju je moguće izračunati kao što je ukupan mesečni profit ili kvartalno reorganizovanje zaposlenih i koja se koristi za nadgledanje performansi organizacije.

Funkcija CUBEMEMBER

Cube:    Vraća člana ili kombinaciju u hijerarhiji kocke. Koristite da biste proverili da li član ili kombinacija postoje u kocki.

Funkcija CUBEMEMBERPROPERTY

Cube:    Vraća vrednost svojstva člana u kocki. Koristite da biste proverili da li ime člana postoji u kocki i da biste vratili navedeno svojstvo za člana.

Funkcija CUBERANKEDMEMBER

Cube:    Vraća n-ti ili rankirani član u skupu. Koristite da biste dali više elemenata u skupu, kao što je najbolji prodavac ili najboljih 10 studenata.

Funkcija CUBESET

Cube:    Definiše izračunati skup članova ili kombinacija slanjem skupa izraza kocki na serveru koja kreira taj skup, a zatim ga vraća programu Microsoft Office Excel.

Funkcija CUBESETCOUNT

Cube:    Vraća broj stavki u skupu.

Funkcija CUBEVALUE

Cube:    Vraća ukupnu vrednost iz kocke.

Funkcija CUMIPMT

Financial:    Vraća kumulativnu kamatu isplaćenu između dva perioda otplate

Funkcija CUMPRINC

Financial:    Vraća kumulativnu otplatu po glavnici kredita između dva perioda otplate

Funkcija DATE

Date and time:    Vraća redni broj određenog datuma

Funkcija DATEDIF

Date and time:    Izračunava broj dana, meseci ili godina između dva datuma. Ova funkcija je korisna u formulama koje treba da izračunaju starost.

Funkcija DATEVALUE

Date and time:    Konvertuje datum u obliku teksta u redni broj

Funkcija DAVERAGE

Database:    Vraća prosek izabranih stavki baze podataka

Funkcija DAY

Date and time:    Konvertuje redni broj u dan u mesecu

Funkcija DAYS
Excel 2013

Date and time:    Vraća ukupan broj dana između dva datuma

Funkcija DAYS360

Date and time:    Računa broj dana između dva datuma, u godini koja ima 360 dana

Funkcija DB

Financial:    Vraća amortizaciju sredstava za precizirani period pomoću geometrijski-nazadujućeg metoda

Funkcija DBCS
Excel 2013

Text:    Menja engleska slova poluširine (jednobajtna) ili katakanu unutar niske znakova u znakove pune širine (dvobajtne znakove)

Funkcija DCOUNT

Database:    Broji ćelije koje sadrže brojeve u bazi podataka

Funkcija DCOUNTA

Database:    Broji ćelije u bazi podataka koje nisu prazne

Funkcija DDB

Financial:    Vraća amortizaciju sredstava za precizirani period pomoću metoda dvostruke stope linearne amortizacije na opadajuću osnovu ili nekog drugog preciziranog metoda

Funkcija DEC2BIN

Engineering:    Konvertuje decimalni broj u binarni

Funkcija DEC2HEX

Engineering:    Konvertuje decimalni broj u heksadecimalni

Funkcija DEC2OCT

Engineering:    Konvertuje decimalni broj u oktalni

Funkcija DECIMAL
Excel 2013

Math and trigonometry:    Konvertuje tekstualno predstavljen broj u datoj osnovi u decimalni broj

Funkcija DEGREES

Math and trigonometry:    Konvertuje radijane u stepene

Funkcija DELTA

Engineering:    Testira da li su dve vrednosti jednake

Funkcija DEVSQ

Statistical:    Vraća zbir kvadrata odstupanja

Funkcija DGET

Database:    Izdvaja iz baze podataka jedan zapis koji zadovoljava zadati kriterijum

Funkcija DISC

Financial:    Vraća diskontnu stopu hartija od vrednosti

Funkcija DMAX

Database:    Vraća maksimalnu vrednost izabranih stavki baze podataka

Funkcija DMIN

Database:    Vraća minimalnu vrednost izabranih stavki baze podataka

Funkcija DOLLAR

Text:    Konvertuje broj u tekst, koristeći $ (dolar) kao format valute

Funkcija DOLLARDE

Financial:    Konvertuje cenu u dolarima izraženu kao razlomak u cenu u dolarima izraženu kao decimalni broj

Funkcija DOLLARFR

Financial:    Konvertuje cenu u dolarima izraženu kao decimalni broj u cenu u dolarima izraženu kao razlomak

Funkcija DPRODUCT

Database:    Množi vrednosti u određenom polju zapisa koji zadovoljavaju kriterijum baze podataka

Funkcija DSTDEV

Database:    Procenjuje standardno odstupanje na osnovu uzorka izabranih unosa baze podataka

Funkcija DSTDEVP

Database:    Izračunava standardno odstupanje na osnovu ukupne populacije izabranih stavki u bazi podataka

Funkcija DSUM

Database:    Sabira brojeve u koloni polja zapisa u bazi podataka koji zadovoljavaju kriterijum

Funkcija DURATION

Financial:    Vraća trajanje hartije od vrednosti na godišnjem nivou za koje se kamata isplaćuje periodično

Funkcija DVAR

Database:    Procenjuje varijansu na osnovu uzorka izabranih unosa baze podataka

Funkcija DVARP

Database:    Izračunava varijansu na osnovu ukupne populacije izabranih stavki u bazi podataka

Funkcija EDATE

Date and time:    Vraća redni broj datuma koji je naznačeni broj meseci pre ili posle početnog datuma

Funkcija EFFECT

Financial:    Vraća efektivnu godišnju kamatnu stopu

Funkcija ENCODEURL
Excel 2013

Web:    Vraća nisku šifrovanu u URL adresi

Ova funkcija nije dostupna u programu Excel za veb.

Funkcija EOMONTH

Date and time:    Vraća redni broj poslednjeg dana u mesecu pre ili posle zadatog broja meseci

Funkcija ERF

Engineering:    Daje funkciju greške

Funkcija ERF.PRECISE
Excel 2010

Engineering:    Daje funkciju greške

Funkcija ERFC

Engineering:    Vraća komplementarnu funkciju greške

Funkcija ERFC.PRECISE
Excel 2010

Engineering:    Vraća komplementarnu funkciju ERF sa integralom između vrednosti x i beskonačnosti

Funkcija ERROR.TYPE

Information:    Vraća broj koji odgovara tipu greške

Funkcija EUROCONVERT

Add-in and Automation:    Konvertuje broj u evre, konvertuje broj iz evra u valutu člana evra ili konvertuje broj iz jedne valute člana evra u drugi pomoću evra kao posrednika (triangulacija).

Funkcija EVEN

Math and trigonometry:    Zaokružuje broj na najbliži paran ceo broj

Funkcija EXACT

Text:    Proverava da li su dve tekstualne vrednosti identične

Funkcija EXP

Math and trigonometry:    Vraća e podignut na stepen datog broja

Funkcija EXPON.DIST
Excel 2010

Statistical:    Daje eksponencijalnu raspodelu

Funkcija EXPONDIST

Compatibility:    Vraća eksponencijalnu raspodelu

Funkcija F.DIST
Excel 2010

Statistical:    Vraća F raspodelu verovatnoće

Funkcija F.DIST.RT
Excel 2010

Statistical:    Vraća F raspodelu verovatnoće

Funkcija F.INV
Excel 2010

Statistical:    Vraća inverznu vrednost F raspodele verovatnoće

Funkcija F.INV.RT
Excel 2010

Statistical:    Vraća inverznu vrednost F raspodele verovatnoće

Funkcija F.TEST
Excel 2010

Statistical:    Vraća rezultat F-testa

Funkcija FACT

Math and trigonometry:    Vraća faktorijel broja

Funkcija FACTDOUBLE

Math and trigonometry:    Vraća dvostruki faktorijel broja

Funkcija FALSE

Logical:    Vraća logičku vrednost FALSE

Funkcija FDIST

Compatibility:    Vraća F raspodelu verovatnoće

Funkcija FILTER

Dugme „Office 365“

Lookup and reference:    Funkcija FILTER vam omogućava da filtrirate opseg podataka na osnovu kriterijuma koje definišete

Funkcija FILTERXML
Excel 2013

Web:    Vraća određene podatke iz XML sadržaja uz pomoć određene XPath funkcije

Ova funkcija nije dostupna u programu Excel za veb.

Funkcija FINV

Compatibility:    Vraća inverznu vrednost F raspodele verovatnoće

Funkcija FISHER

Statistical:    Vraća Fišerovu transformaciju

Funkcija FISHERINV

Statistical:    Vraća inverznu Fišerovu transformaciju

Funkcija FIXED

Text:    Oblikuje broj kao tekst sa fiksnim brojem decimala

Funkcija FLOOR

Compatibility:    Zaokružuje broj na nižu vrednost

Funkcija FLOOR.MATH
Excel 2013

Math and trigonometry:    Zaokružuje broj naniže na najbliži ceo broj ili na najbliži umnožak od značaja

Funkcija FLOOR.PRECISE

Math and trigonometry:    Zaokružuje broj na najbliži ceo broj ili na najbliži višestruki broj značaja. Bez obzira na znak broja, broj se zaokružuje nagore.

Funkcija FORECAST

Statistical:    Vraća vrednost po linearnom trendu

Ova funkcija je zamenjena sa FORECAST.LINEAR kao deo novih funkcija predviđanja, ali je i dalje dostupna za kompatibilnost sa starijim verzijama.

Funkcija FORECAST.ETS
Excel 2016

Statistical:    Vraća buduću vrednost na osnovu postojećih (istorijskih) vrednosti korišćenjem AAA verzije algoritma eksponencijalnog uglačavanja (ETS)

Funkcija FORECAST.ETS.CONFINT
Excel 2016

Statistical:    Vraća interval pouzdanosti za vrednost predviđanja za navedeni ciljni datum

Funkcija FORECAST.ETS.SEASONALITY
Excel 2016

Statistical:    Vraća dužinu obrasca koji se ponavlja koji Excel otkriva za navedenu grupu vremena

Funkcija FORECAST.ETS.STAT
Excel 2016

Statistical:    Vraća statističku vrednost kao rezultat predviđanja grupe vremena

Funkcija FORECAST.LINEAR
Excel 2016

Statistical:    Vraća buduću vrednost na osnovu postojećih vrednosti

Funkcija FORMULATEXT
Excel 2013

Lookup and reference:    Vraća formulu u datoj referenci, kao tekst

Funkcija FREQUENCY

Statistical:    Vraća raspodelu učestalosti kao vertikalni niz

Funkcija FTEST

Compatibility:    Vraća rezultat F-testa

Funkcija FV

Financial:    Vraća buduću vrednost investicije

Funkcija FVSCHEDULE

Financial:    Vraća buduću vrednost glavnice na koju se primenjuje niz složenih kamatnih stopa

Funkcija GAMMA
Excel 2013

Statistical:    Vraća vrednost Gama funkcije

Funkcija GAMMA.DIST
Excel 2010

Statistical:    Daje gama raspodelu

Funkcija GAMMA.INV
Excel 2010

Statistical:    Daje inverznu vrednost gama kumulativne raspodele

Funkcija GAMMADIST

Compatibility:    Vraća gama raspodelu

Funkcija GAMMAINV

Compatibility:    Vraća inverznu vrednost gama kumulativne raspodele

Funkcija GAMMALN

Statistical:    Daje prirodni logaritam gama funkcije, Γ(x)

Funkcija GAMMALN.PRECISE
Excel 2010

Statistical:    Daje prirodni logaritam gama funkcije, Γ(x)

Funkcija GAUSS
Excel 2013

Statistical:    Vraća za 0,5 manje od uobičajene normalne kumulativne raspodele

Funkcija GCD

Math and trigonometry:    Vraća najveći zajednički delilac

Funkcija GEOMEAN

Statistical:    Vraća geometrijsku srednju vrednost

Funkcija GESTEP

Engineering:    Proverava da li je neki broj veći od granične vrednosti

Funkcija GETPIVOTDATA

Lookup and reference:    Vraća podatke uskladištene u izveštaju izvedene tabele

Funkcija GROWTH

Statistical:    Vraća vrednosti po eksponencijalnom trendu

Funkcija HARMEAN

Statistical:    Vraća harmonijsku srednju vrednost

Funkcija HEX2BIN

Engineering:    Konvertuje heksadecimalni broj u binarni

Funkcija HEX2DEC

Engineering:    Konvertuje heksadecimalni broj u decimalni

Funkcija HEX2OCT

Engineering:    Konvertuje heksadecimalni broj u oktalni

Funkcija HLOOKUP

Lookup and reference:    Pregleda gornji red niza i vraća vrednost označene ćelije

Funkcija HOUR

Date and time:    Konvertuje serijski broj u čas

Funkcija HYPERLINK

Lookup and reference:    Kreira prečicu koja otvara dokument uskladišten na mrežnom serveru, intranetu ili internetu

Funkcija HYPGEOM.DIST

Statistical:    Daje hipergeometrijsku raspodelu

Funkcija HYPGEOMDIST

Compatibility:    Vraća hipergeometrijsku raspodelu

Funkcija IF

Logical:    Zadaje logički uslov koji treba da se ispita

Funkcija IFERROR

Logical:    Vraća vrednost koju navedete za slučaj da formula za rezultat ima grešku. U suprotnom, vraća rezultat formule

Funkcija IFNA
Excel 2013

Logical:    Vraća vrednost koju odredite ako izraz vraća vrednost #N/A, u suprotnom vraća rezultat izraza

Funkcija IFS
2019

Logical:    Proverava da li su ispunjeni neki uslovi i vraća vrednost koja odgovara prvom uslovu koji je TRUE.

Funkcija IMABS

Engineering:    Vraća apsolutnu vrednost (modul) kompleksnog broja

Funkcija IMAGE

Pronalaženje i referenca: Vraća sliku iz datog izvora

Funkcija IMAGINARY

Engineering:    Vraća imaginarni koeficijent kompleksnog broja

Funkcija IMARGUMENT

Engineering:    Vraća argument teta, tj. ugao izražen u radijanima

Funkcija IMCONJUGATE

Engineering:    Vraća kompleksnu konjugaciju kompleksnog broja

Funkcija IMCOS

Engineering:    Vraća kosinus kompleksnog broja

Funkcija IMCOSH
Excel 2013

Engineering:    Vraća hiperbolički kosinus kompleksnog broja

Funkcija IMCOT
Excel 2013

Engineering:    Vraća kotangens kompleksnog broja

Funkcija IMCSC
Excel 2013

Engineering:    Vraća kosekant kompleksnog broja

Funkcija IMCSCH
Excel 2013

Engineering:    Vraća hiperbolički kosekant kompleksnog broja

Funkcija IMDIV

Engineering:    Vraća količnik dva kompleksna broja

Funkcija IMEXP

Engineering:    Vraća stepen kompleksnog broja

Funkcija IMLN

Engineering:    Vraća prirodni logaritam kompleksnog broja

Funkcija IMLOG10

Engineering:    Vraća logaritam sa osnovom 10 kompleksnog broja

Funkcija IMLOG2

Engineering:    Vraća logaritam sa osnovom 2 kompleksnog broja

Funkcija IMPOWER

Engineering:    Vraća kompleksni broj podignut na celobrojni stepen

Funkcija IMPRODUCT

Engineering:    Vraća proizvod složenih brojeva

Funkcija IMREAL

Engineering:    Vraća realni koeficijent kompleksnog broja

Funkcija IMSEC
Excel 2013

Engineering:    Vraćasekant kompleksnog broja

Funkcija IMSECH
Excel 2013

Engineering:    Vraća hiperbolički sekant kompleksnog broja

Funkcija IMSIN

Engineering:    Vraća sinus kompleksnog broja

Funkcija IMSINH
Excel 2013

Engineering:    Vraća hiperbolički sinus kompleksnog broja

Funkcija IMSQRT

Engineering:    Vraća kvadratni koren kompleksnog broja

Funkcija IMSUB

Engineering:    Vraća razliku između dva kompleksna broja

Funkcija IMSUM

Engineering:    Vraća zbir kompleksnih brojeva

Funkcija IMTAN
Excel 2013

Engineering:    Vraća tangens kompleksnog broja

Funkcija INDEX

Lookup and reference:    Koristi indeks da bi odabrao vrednost iz reference ili niza

Funkcija INDIRECT

Lookup and reference:    Vraća sadržaj reference na koji ukazuje tekstualna vrednost

Funkcija INFO

Information:    Vraća informacije o trenutnom operativnom okruženju

Ova funkcija nije dostupna u programu Excel za veb.

Funkcija INT

Math and trigonometry:    Zaokružuje broj na najbliži manji ceo broj

Funkcija INTERCEPT

Statistical:    Vraća presek linije linearne regresije

Funkcija INTRATE

Financial:    Vraća kamatnu stopu na potpuno investirane hartije od vrednosti

Funkcija IPMT

Financial:    Vraća iznos kamate na investicije u datom periodu

Funkcija IRR

Financial:    Vraća internu kamatnu stopu za niz novčanih tokova

Funkcija ISBLANK

Information:    Vraća TRUE ako je prazna vrednost

Funkcija ISERR

Information:    Vraća TRUE ako je vrednost bilo koja greška, izuzev #N/A

Funkcija ISERROR

Information:    Vraća TRUE ako je vrednost bilo koja greška

Funkcija ISEVEN

Information:    Vraća TRUE ako je broj paran

Funkcija ISFORMULA
Excel 2013

Information:    Vraća TRUE ako se odnosi na ćeliju koja sadrži formulu

Funkcija ISLOGICAL

Information:    Vraća TRUE ako je vrednost logička vrednost

Funkcija ISNA

Information:    Vraća TRUE ako je greška #N/A

Funkcija ISNONTEXT

Information:    Vraća TRUE ako vrednost nije tekst

Funkcija ISNUMBER

Information:    Vraća TRUE ako je vrednost broj

Funkcija ISO.CEILING
Excel 2013

Math and trigonometry:    Vraća broj koji je zaokružen na najbliži ceo broj ili na najbliži umnožak argumenta significance

Funkcija ISODD

Information:    Vraća vrednost TRUE ako je broj neparan

Funkcija ISOWEEKNUM
Excel 2013

Date and time:    Vraća broj sedmice u godini u ISO standardu za dati datum

Funkcija ISPMT

Financial:    Izračunava kamatu koja se na investicije plaća tokom određenog perioda

Funkcija ISREF

Information:    Vraća TRUE ako je vrednost referenca

Funkcija ISTEXT

Information:    Vraća TRUE ako je vrednost tekst

Funkcija JIS

Text:    Menja znakove poluširine (jednobajtne) unutar niske u znakove pune širine (dvobajtne)

Funkcija KURT

Statistical:    Vraća kurtozis skupa podataka

Funkcija LARGE

Statistical:    Vraća k-tu po veličini (počev od najveće) vrednost u skupu podataka

Funkcija LCM

Math and trigonometry:    Vraća najmanji zajednički sadržalac

Funkcija LINEST

Statistical:    Vraća parametre linearnog trenda

Funkcija LN

Math and trigonometry:    Vraća prirodni logaritam broja

Funkcija LOG

Math and trigonometry:    Vraća logaritam broja za datu osnovu

Funkcija LOG10

Math and trigonometry:    Vraća logaritam sa osnovom 10 nekog broja

Funkcija LOGEST

Statistical:    Vraća parametre eksponencijalnog trenda

Funkcija LOGINV

Compatibility:    Daje inverznu vrednost kumulativne log-normalne raspodele

Funkcija LOGNORM.DIST
Excel 2010

Statistical:    Daje kumulativnu log-normalnu raspodelu

Funkcija LOGNORM.INV
Excel 2010

Statistical:    Daje inverznu vrednost kumulativne log-normalne raspodele

Funkcija LOGNORMDIST

Compatibility:    Daje kumulativnu log-normalnu raspodelu

Funkcija LOOKUP

Lookup and reference:    Traži vrednosti u vektoru ili nizu

Funkcija LOWER

Text:    Konvertuje tekst u mala slova

Funkcija MATCH

Lookup and reference:    Traži vrednosti u referenci ili nizu

Funkcija MAX

Statistical:    Vraća maksimalnu vrednost iz liste argumenata

Funkcija MAXA

Statistical:    Vraća maksimalnu vrednost iz liste argumenata, uključujući brojeve, tekst i logičke vrednosti

Funkcija MAXIFS
2019

Statistical:    Vraća maksimalnu vrednost u ćelijama koje određuje dati skup uslova ili kriterijuma

Funkcija MDETERM

Math and trigonometry:    Vraća determinantu matrice niza

Funkcija MDURATION

Financial:    Vraća izmenjeno Mekoli trajanje hartije od vrednosti čija pretpostavljena nominalna vrednost iznosi 100 USD

Funkcija MEDIAN

Statistical:    Vraća medijanu datih brojeva

Funkcija MIN

Statistical:    Vraća minimalnu vrednost iz liste argumenata

Funkcija MINA

Statistical:    Vraća najmanju vrednost sa liste argumenata, uključujući brojeve, tekst i logičke vrednosti

Funkcija MINIFS
2019

Statistical:    Vraća minimalnu vrednost u ćelijama koje određuje dati skup uslova ili kriterijuma.

Funkcija MINUTE

Date and time:    Konvertuje redni broj u minut

Funkcija MINVERSE

Math and trigonometry:    Vraća inverznu matricu niza

Funkcija MIRR

Financial:    Vraća internu kamatnu stopu kada pozitivni i negativni novčani tokovi imaju različite kamatne stope

Funkcija MMULT

Math and trigonometry:    Vraća matrični proizvod dva niza

Funkcija MOD

Math and trigonometry:    Vraća ostatak deljenja

Funkcija MODE

Compatibility:    Vraća najčešću vrednost u skupu podataka

Funkcija MODE.MULT
Excel 2010

Statistical:    Vraća vertikalni niz vrednosti koje se najčešće pojavljuju ili se ponavljaju u nizu ili opsegu podataka

Funkcija MODE.SNGL
Excel 2010

Statistical:    Daje najčešću vrednost u skupu podataka

Funkcija MONTH

Date and time:    Konvertuje redni broj u mesec

Funkcija MROUND

Math and trigonometry:    Vraća broj zaokružen na željeni umnožak

Funkcija MULTINOMIAL

Math and trigonometry:    Vraća multinomijalni koeficijent za skup brojeva

Funkcija MUNIT
Excel 2013

Math and trigonometry:    Vraća matricu jedinice ili navedene dimenzije

Funkcija N

Information:    Vraća vrednost konvertovanu u broj

Funkcija NA

Information:    Vraća #N/A grešku

Funkcija NEGBINOM.DIST
Excel 2010

Statistical:    Daje negativnu binomnu raspodelu

Funkcija NEGBINOMDIST

Compatibility:    Vraća negativnu binomnu raspodelu

Funkcija NETWORKDAYS

Date and time:    Vraća broj celih radnih dana između dva datuma

Funkcija NETWORKDAYS.INTL
Excel 2010

Date and time:    Vraća broj celih radnih dana između dva datuma koristeći parametre koji ukazuju na to koji dani i koliko njih su dani vikenda

Funkcija NOMINAL

Financial:    Vraća nominalnu godišnju kamatnu stopu

Funkcija NORM.DIST
Excel 2010

Statistical:    Daje normalnu kumulativnu raspodelu

Funkcija NORM.INV
Excel 2010

Compatibility:    Vraća inverznu vrednost kumulativne normalne raspodele

Funkcija NORM.S.DIST
Excel 2010

Statistical:    Daje standardnu normalnu kumulativnu raspodelu

Funkcija NORM.S.INV
Excel 2010

Statistical:    Daje inverznu vrednost standardne kumulativne normalne raspodele

Funkcija NORMDIST

Compatibility:    Vraća normalnu kumulativnu raspodelu

Funkcija NORMINV

Statistical:    Daje inverznu vrednost kumulativne normalne raspodele

Funkcija NORMSDIST

Compatibility:    Vraća standardnu normalnu kumulativnu raspodelu

Funkcija NORMSINV

Compatibility:    Vraća inverznu vrednost standardne kumulativne normalne raspodele

Funkcija NOT

Logical:    Zadaje suprotnu logičku vrednost argumenta

Funkcija NOW

Date and time:    Vraća redni broj trenutnog datuma i vremena

Funkcija NPER

Financial:    Vraća broj obračunskih perioda za investiciju

Funkcija NPV

Financial:    Vraća sadašnju neto vrednost investicija na osnovu serija periodičnih novčanih tokova i diskontne stope

Funkcija NUMBERVALUE
Excel 2013

Text:    Konvertuje tekst u broj nezavisno od lokalnog standarda

Funkcija OCT2BIN

Engineering:    Konvertuje oktalni broj u binarni

Funkcija OCT2DEC

Engineering:    Konvertuje oktalni broj u decimalni

Funkcija OCT2HEX

Engineering:    Konvertuje oktalni broj u heksadecimalni

Funkcija ODD

Math and trigonometry:    Zaokružuje broj na najbliži veći neparan ceo broj

Funkcija ODDFPRICE

Financial:    Vraća cenu hartije od vrednosti prema nominalnoj vrednosti 100 USD, sa različitim prvim rokom isplate

Funkcija ODDFYIELD

Financial:    Vraća dobit po hartiji od vrednosti sa različitim prvim rokom isplate

Funkcija ODDLPRICE

Financial:    Vraća cenu hartije od vrednosti prema nominalnoj vrednosti 100 USD, sa različitim poslednjim rokom isplate

Funkcija ODDLYIELD

Financial:    Vraća dobit po hartiji od vrednosti sa različitim poslednjim rokom isplate

Funkcija OFFSET

Lookup and reference:    Vraća pomeraj reference od zadate reference

Funkcija OR

Logical:    Vraća TRUE ako je bilo koji od argumenata TRUE

Funkcija PDURATION
Excel 2013

Financial:    Vraća broj obračunskih perioda koji su potrebni da bi investicija dostigla određenu vrednost

Funkcija PEARSON

Statistical:    Vraća Pirsonov koeficijent korelacije (proizvoda momenata)

Funkcija PERCENTILE

Compatibility:    Vraća k-ti percentil vrednosti iz opsega

Funkcija PERCENTILE.EXC
Excel 2010

Statistical:    Vraća k-ti percentil vrednosti u opsegu, pri čemu se k nalazi u opsegu 0..1, isključujući te brojeve

Funkcija PERCENTILE.INC
Excel 2010

Statistical:    Daje k-ti percentil vrednosti iz opsega

Funkcija PERCENTRANK

Compatibility:    Vraća rang vrednosti u skupu podataka u vidu procenta

Funkcija PERCENTRANK.EXC
Excel 2010

Statistical:    Vraća rang vrednosti u skupu podataka kao procenat (0..1, isključujući te brojeve) skupa podataka

Funkcija PERCENTRANK.INC
Excel 2010

Statistical:    Daje rang vrednosti u skupu podataka u vidu procenta

Funkcija PERMUT

Statistical:    Vraća broj permutacija za zadati broj objekata

Funkcija PERMUTATIONA
Excel 2013

Statistical:    Vraća broj permutacija za dati broj objekata (sa ponavljanjima) koji može biti izabran iz ukupnog broja objekata.

Funkcija PHI
Excel 2013

Statistical:    Vraća vrednost funkcije gustine za standardnu normalnu raspodelu

Funkcija PHONETIC

Text:    Izdvaja fonetske (furigana) znakove iz tekstualne niske

Funkcija PI

Math and trigonometry:    Vraća vrednost broja pi

Funkcija PMT

Financial:    Vraća periodične otplate anuiteta

Funkcija POISSON

Compatibility:    Vraća Poasonovu raspodelu

Funkcija POISSON.DIST
Excel 2010

Statistical:    Daje Poasonovu raspodelu

Funkcija POWER

Math and trigonometry:    Vraća vrednost broja podignutog na neki stepen

Funkcija PPMT

Financial:    Vraća otplate na ime glavnice za određeni period

Funkcija PRICE

Financial:    Vraća cenu za svakih 100 USD nominalne vrednosti hartije od vrednosti za koju se kamata isplaćuje periodično

Funkcija PRICEDISC

Financial:    Vraća cenu za svakih 100 USD nominalne vrednosti diskontne cene hartije od vrednosti

Funkcija PRICEMAT

Financial:    Vraća cenu za svakih 100 USD nominalne vrednosti hartije od vrednosti na koju se plaća kamata po dospeću

Funkcija PROB

Statistical:    Vraća verovatnoću da se vrednosti iz opsega nalaze između dve granične vrednosti

Funkcija PRODUCT

Math and trigonometry:    Množi svoje argumente

Funkcija PROPER

Text:    Konvertuje prvo slovo svake reči tekstualne vrednosti u veliko slovo

Funkcija PV

Financial:    Vraća sadašnju vrednost investicije

Funkcija QUARTILE

Compatibility:    Vraća kvartil skupa podataka

Funkcija QUARTILE.EXC
Excel 2010

Statistical:    Vraća kvartil skupa podataka na osnovu vrednosti percentila od 0..1, isključujući te brojeve

Funkcija QUARTILE.INC
Excel 2010

Statistical:    Vraća kvartil skupa podataka

Funkcija QUOTIENT.

Math and trigonometry:    Vraća celobrojnu vrednost deljenja

Funkcija RADIANS

Math and trigonometry:    Konvertuje stepene u radijane

Funkcija RAND

Math and trigonometry:    Vraća nasumični broj između 0 i 1

Funkcija RANDARRAY

Dugme „Office 365“

Math and trigonometry:    Vraća niz nasumičnih brojeva između 0 i 1. Ipak, možete da navedete broj redova i kolona za popunjavanje, minimalne i maksimalne vrednosti i da li želite da budu vraćeni celi brojevi ili decimalne vrednosti.

Funkcija RANDBETWEEN

Math and trigonometry:    Vraća nasumični broj koji se nalazi između brojeva koje ste naveli

Funkcija RANK

Compatibility:    Vraća rang broja na listi brojeva

Funkcija RANK.AVG
Excel 2010

Statistical:    Daje rang broja na listi brojeva

Funkcija RANK.EQ
Excel 2010

Statistical:    Daje rang broja na listi brojeva

Funkcija RATE

Financial:    Vraća kamatnu stopu za period anuiteta

Funkcija RECEIVED

Financial:    Daje iznos koji se dobija po dospeću za potpuno uloženu bezbednost

Funkcija REGISTER.ID

Add-in and Automation:    Vraća registarski ID datoteke biblioteke dinamičkih veza (DLL) ili programskog resursa koji je prethodno registrovan

Funkcija REPT

Text:    Ponavlja tekst zadati broj puta

Funkcija ROMAN

Math and trigonometry:    Konvertuje arapske brojeve u rimske, kao tekst

Funkcija ROUND

Math and trigonometry:    Zaokružuje broj na zadati broj cifara

Funkcija ROUNDDOWN

Math and trigonometry:    Zaokružuje broj na nižu vrednost

Funkcija ROUNDUP

Math and trigonometry:    Zaokružuje broj na višu vrednost

Funkcija ROW

Lookup and reference:    Vraća broj reda reference

Funkcija ROWS

Lookup and reference:    Vraća broj redova u referenci

Funkcija RRI
Excel 2013

Financial:    Vraća ekvivalentnu kamatnu stopu za rast investicije

Funkcija RSQ

Statistical:    Vraća kvadrat koeficijenta korelacije momenta Pirsonovog proizvoda

Funkcija RTD

Lookup and reference:    Preuzima podatke u realnom vremenu iz programa koji podržava COM automatizaciju

Funkcija SEC
Excel 2013

Math and trigonometry:    Vraća sekant ugla

Funkcija SECH
Excel 2013

Math and trigonometry:    Vraća hiperbolički sekant ugla

Funkcija SECOND

Date and time:    Konvertuje redni broj u sekundu

Funkcija SEQUENCE

Dugme „Office 365“

Math and trigonometry:    Generišete listu uzastopnih brojeva u nizu, na primer 1, 2, 3, 4

Funkcija SERIESSUM

Math and trigonometry:    Vraća zbir stepenog reda na osnovu formule

Funkcija SHEET
Excel 2013

Information:    Vraća broj lista sa referencom

Funkcija SHEETS
Excel 2013

Information:    Vraća broj listova u referenci

Funkcija SIGN

Math and trigonometry:    Vraća znak broja

Funkcija SIN

Math and trigonometry:    Vraća sinus datog ugla

Funkcija SINH

Math and trigonometry:    Vraća hiperbolički sinus broja

Funkcija SKEW

Statistical:    Vraća asimetriju neke raspodele

Funkcija SKEW.P
Excel 2013

Statistical:    Vraća asimetričnost raspodele na osnovu populacije: opisivanje stepena asimetrije raspodele u odnosu na srednju vrednost

Funkcija SLN

Financial:    Vraća linearnu amortizaciju materijalnih sredstava za jedan period

Funkcija SLOPE

Statistical:    Vraća nagib linije linearne regresije

Funkcija SMALL

Statistical:    Vraća k-tu po veličini (počev od najmanje) vrednost skupa podataka

Funkcija SORT

Dugme „Office 365“

Lookup and reference:    Sortira sadržaj u opsegu ili nizu

Funkcija SORTBY

Dugme „Office 365“

Lookup and reference:    Sortira sadržaj opsega ili niza na osnovu vrednosti u odgovarajućem opsegu ili nizu

Funkcija SQRT

Math and trigonometry:    Vraća pozitivan kvadratni koren

Funkcija SQRTPI

Math and trigonometry:    Vraća kvadratni koren od proizvoda (broj * pi)

Funkcija STANDARDIZE

Statistical:    Vraća normalizovanu vrednost

Funkcija STDEV

Compatibility:    Procenjuje standardnu devijaciju na osnovu uzorka

Funkcija STDEV.P
Excel 2010

Statistical:    Izračunava standardnu devijaciju na osnovu ukupne populacije

Funkcija STDEV.S
Excel 2010

Statistical:    Procenjuje standardnu devijaciju na osnovu uzorka

Funkcija STDEVA

Statistical:    Procenjuje standardnu devijaciju na osnovu uzorka, uključujući brojeve, tekst i logičke vrednosti

Funkcija STDEVP

Compatibility:    Izračunava standardnu devijaciju na osnovu ukupne populacije

Funkcija STDEVPA

Statistical:    Izračunava standardnu devijaciju na osnovu ukupne populacije, uključujući brojeve, tekst i logičke vrednosti

Funkcija STEYX

Statistical:    Vraća standardnu grešku regresije predviđene y-vrednosti za svako x u regresiji

Funkcija STOCKHISTORY

Financial:    Preuzima istorijske podatke o finansijskom instrumentu

Funkcija SUBSTITUTE

Text:    Zamenjuje stari tekst novim u tekstualnoj niski

Funkcija SUBTOTAL

Math and trigonometry:    Vraća međuvrednost neke liste ili baze podataka

Funkcija SUM

Math and trigonometry:    Sabira zbir argumenata

Funkcija SUMIF

Math and trigonometry:    Sabira ćelije precizirane prema datom kriterijumu

Funkcija SUMIFS

Math and trigonometry:    Sabira ćelije u opsegu koji zadovoljava više kriterijuma

Funkcija SUMPRODUCT

Math and trigonometry:    Vraća zbir proizvoda odgovarajućih članova niza

Funkcija SUMSQ

Math and trigonometry:    Vraća zbir kvadrata argumenata

Funkcija SUMX2MY2

Math and trigonometry:    Vraća zbir razlike kvadrata odgovarajućih vrednosti iz dva niza

Funkcija SUMX2PY2

Math and trigonometry:    Vraća sumu zbirova kvadrata odgovarajućih vrednosti u dva niza

Funkcija SUMXMY2

Math and trigonometry:    Vraća zbir kvadrata razlika odgovarajućih vrednosti iz dva niza

Funkcija SWITCH
Dugme „Office 365“
2019

Logical:    Procenjuje izraz u odnosu na listu vrednosti i vraća rezultat koji odgovara prvoj podudarnoj vrednosti. Ako nema podudaranja, može dati opcionalnu podrazumevanu vrednost.

Funkcija SYD

Financial:    Vraća aritmetičko-nazadujuću amortizaciju materijalnih sredstava za precizirani period

Funkcija T

Text:    Konvertuje svoje argumente u tekst

Funkcija T.DIST
Excel 2010

Statistical:    Vraća tačke procenta (verovatnoću) za Studentovu t-raspodelu

Funkcija T.DIST.2T
Excel 2010

Statistical:    Vraća tačke procenta (verovatnoću) za Studentovu t-raspodelu

Funkcija T.DIST.RT
Excel 2010

Statistical:    Vraća Studentovu t-raspodelu

Funkcija T.INV
Excel 2010

Statistical:    Vraća t-vrednost Studentove t-raspodele kao funkciju verovatnoće i stepena slobode

Funkcija T.INV.2T
Excel 2010

Statistical:    Vraća inverznu vrednost Studentove t-raspodele

Funkcija T.TEST
Excel 2010

Statistical:    Vraća verovatnoću koja odgovara Studentovom t-testu

Funkcija TAN

Math and trigonometry:    Vraća tangens broja

Funkcija TANH

Math and trigonometry:    Vraća hiperbolički tangens broja

Funkcija TBILLEQ

Financial:    Vraća dobit po trezorskom zapisu koji se izračunava kao dobit po hartiji od vrednosti

Funkcija TBILLPRICE

Financial:    Vraća cenu trezorskog zapisa prema nominalnoj vrednosti 100 USD

Funkcija TBILLYIELD

Financial:    Vraća dobit po trezorskom zapisu

Funkcija TDIST

Compatibility:    Vraća Studentovu t-raspodelu

Funkcija TEXT

Text:    Oblikuje broj i konvertuje ga u tekst

Funkcija TIME

Date and time:    Vraća redni broj određenog vremena

Funkcija TIMEVALUE

Date and time:    Konvertuje vreme u obliku teksta u redni broj

Funkcija TINV

Compatibility:    Vraća inverznu vrednost studentove t-distribucije

Funkcija TODAY

Date and time:    Vraća redni broj današnjeg datuma

Funkcija TRANSPOSE

Lookup and reference:    Vraća transponovani niz

Funkcija TREND

Statistical:    Vraća vrednosti po linearnom trendu

Funkcija TRIM

Text:    Uklanja razmake iz teksta

Funkcija TRIMMEAN

Statistical:    Vraća srednju vrednost unutrašnjosti skupa podataka

Funkcija TRUE

Logical:    Vraća logičku vrednost TRUE

Funkcija TRUNC

Math and trigonometry:    Skraćuje broj na ceo broj

Funkcija TTEST

Compatibility:    Vraća verovatnoću koja odgovara Studentovom t-testu

Funkcija TYPE

Information:    Vraća broj koji označava tip podataka vrednosti

Funkcija UNICHAR
Excel 2013

Text:    Vraća Unikod znak koji je označen datom numeričkom vrednošću

Funkcija UNICODE
Excel 2013

Text:    Vraća broj (tačku u programu) koji odgovara prvom znaku u tekstu

Funkcija UNIQUE

Dugme „Office 365“

Lookup and reference:    Vraća listu jedinstvenih vrednosti na listi ili u opsegu

Funkcija UPPER

Text:    Konvertuje tekst u velika slova

Funkcija VALUE

Text:    Konvertuje tekstualni argument u broj

Funkcija VAR

Compatibility:    Procenjuje varijansu na osnovu uzorka

Funkcija VAR.P
Excel 2010

Statistical:    Izračunava varijansu na osnovu ukupne populacije

Funkcija VAR.S
Excel 2010

Statistical:    Procenjuje varijansu na osnovu uzorka

Funkcija VARA

Statistical:    Procenjuje varijansu na osnovu uzorka, uključujući brojeve, tekst i logičke vrednosti

Funkcija VARP

Compatibility:    Izračunava varijansu na osnovu ukupne populacije

Funkcija VARPA

Statistical:    Izračunava varijansu na osnovu ukupne populacije, uključujući brojeve, tekst i logičke vrednosti

Funkcija VDB

Financial:    Vraća amortizaciju materijalnih sredstava za precizirani ili parcijalni period pomoću metoda linearne amortizacije

Funkcija VLOOKUP

Lookup and reference:    Pretražuje prvu kolonu niza i kreće se kroz taj red da bi kao rezultat dala vrednost ćelije

Funkcija WEBSERVICE
Excel 2013

Web:    Vraća podatke iz veb usluge.

Ova funkcija nije dostupna u programu Excel za veb.

Funkcija WEEKDAY

Date and time:    Konvertuje redni broj u dan u sedmici

Funkcija WEEKNUM

Date and time:    Konvertuje redni broj u broj koji predstavlja numeričku poziciju te sedmice u godini

Funkcija WEIBULL

Compatibility:    Izračunava varijansu na osnovu ukupne populacije, uključujući brojeve, tekst i logičke vrednosti

Funkcija WEIBULL.DIST
Excel 2010

Statistical:    Vraća Vejbulovu raspodelu

Funkcija WORKDAY

Date and time:    Vraća redni broj datuma pre ili posle zadatog broja radnih dana

Funkcija WORKDAY.INTL
Excel 2010

Date and time:    Vraća serijski broj datuma pre ili posle navedenog broja radnih dana koristeći parametre koji ukazuju na to koji dani i koliko njih su dani vikenda

Funkcija XIRR

Financial:    Vraća unutrašnju stopu prinosa za praćenje novčanih tokova koji ne moraju da budu periodični

Funkcija XLOOKUP

Dugme „Office 365“

Lookup and reference:    Pretražuje opseg ili niz i vraća stavku koja odgovara prvom pronađenom podudaranju. Ako podudaranje ne postoji, XLOOKUP može da vrati najbliže (približno) podudaranje. 

Funkcija XMATCH

Dugme „Office 365“

Lookup and reference:    Vraća relativni položaj stavke u nizu ili opsegu ćelija. 

Funkcija XNPV

Financial:    Vraća sadašnju neto vrednost za praćenje novčanih tokova koji ne moraju da budu periodični

Funkcija XOR
Excel 2013

Logical:    Vraća logičku exclusive OR operaciju svih argumenata

Funkcija YEAR

Date and time:    Konvertuje redni broj u godinu

Funkcija YEARFRAC

Date and time:    Vraća razlomak godine koji predstavlja broj celih dana između početnog datuma i završnog datuma

Funkcija YIELD

Financial:    Vraća dobit od hartija od vrednosti za koje se kamata isplaćuje periodično

Funkcija YIELDDISC

Financial:    Vraća godišnju dobit za diskontovane hartije od vrednosti; na primer, za trezorski zapisu

Funkcija YIELDMAT

Financial:    Vraćaго dišnju dobit od hartija od vrednosti za koje se kamata isplaćuje po dospeću

Funkcija Z.TEST
Excel 2010

Statistical:    Vraća jednostranu vrednost verovatnoće z-testa

Funkcija ZTEST

Compatibility:    Vraća jednostranu vrednost verovatnoće z-testa

Funkcije FIND i FINDB

Text:    Pronalazi jednu tekstualnu vrednost unutar druge (sa razlikovanjem velikih i malih slova)

Funkcije LEFT i LEFTB

Text:    Vraća krajnje leve znakove tekstualne vrednosti

Funkcije LEN i LENB

Text:    Vraća broj znakova u tekstualnoj niski

Funkcije MID i MIDB

Text:    Vraća zadati broj znakova iz tekstualne niske, počev od zadate pozicije

Funkcije REPLACE i REPLACEB

Text:    Zamenjuje znakove u tekstu

Funkcije RIGHT i RIGHTB

Text:    Vraća krajnje desne znakove tekstualne vrednosti

Funkcije SEARCH i SEARCHB

Text:    Pronalazi jednu tekstualnu vrednost unutar druge (ne pravi razliku između velikih i malih slova)

HSTACK
Dugme „Office 365“

Lookup and reference:    Dodaje nizove horizontalno i nizom da bi se vratio veći niz

ISOMITTED
Dugme „Office 365“

Information:    Proverava da li nedostaje vrednost u funkciji LAMBDA i daje vrednost TRUE ili FALSE

LAMBDA
Dugme „Office 365“

Logical:    Kreirajte prilagođene funkcije koje se mogu ponovo koristiti i nazovite ih prijateljskim nazivom

LET
Dugme „Office 365“

Logical:    Dodeljuje nazive rezultatima izračunavanja

MAKEARRAY
Dugme „Office 365“

Logical:    Vraća izračunati niz navedene veličine reda i kolone primenom funkcije LAMBDA

MAP
Dugme „Office 365“

Logical:    Vraća niz oblikovan mapiranjem svake vrednosti u nizovima u novu vrednost tako što primenjuje funkciju LAMBDA da bi se kreirala nova vrednost

REDUCE
Dugme „Office 365“

Logical:    Smanjuje niz na akumuliranu vrednost tako što primenjuje funkciju LAMBDA na svaku vrednost i vraća ukupnu vrednost u akumulatoru

SCAN
Dugme „Office 365“

Logical:    Skenira niz tako što primenjuje funkciju LAMBDA na svaku vrednost i vraća niz koji ima svaku srednju vrednost

TAKE
Dugme „Office 365“

Lookup and reference:    Vraća navedeni broj uzastopnih redova ili kolona sa početka ili kraja niza

TEXTAFTER
Dugme „Office 365“

Text:    Vraća tekst koji se pojavljuje posle datog znaka ili niske

TEXTBEFORE
Dugme „Office 365“

Text:    Vraća tekst koji se pojavljuje pre datog znaka ili niske

TEXTJOIN
Dugme „Office 365“

Text:    Kombinuje tekst iz više opsega i/ili niski

TEXTSPLIT
Dugme „Office 365“

Text:    Deli tekstualne niske pomoću znakova za razgraničavanje kolona i redova

TOCOL
Dugme „Office 365“

Lookup and reference:    Vraća niz u jednoj koloni

TOROW
Dugme „Office 365“

Lookup and reference:    Vraća niz u jednom redu

VALUETOTEXT
Dugme „Office 365“

Text:    Vraća tekst od bilo koje navedene vrednosti

VSTACK
Dugme „Office 365“

Look and reference:    Dodaje nizove vertikalno i nizom da bi se vratio veći niz

WRAPCOLS
Dugme „Office 365“

Look and reference:    Prelama navedeni red ili kolonu vrednosti po kolonama posle navedenog broja elemenata

WRAPROWS
Dugme „Office 365“

Look and reference:    Prelama navedeni red ili kolonu vrednosti po redovima posle navedenog broja elemenata

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Možete uvek da postavite pitanje stručnjaku u Excel Tech zajednici ili da potražite pomoć u Zajednicama.

Srodne teme

Excel funkcije (po kategoriji)

Pregled formula u programu Excel
Način izbegavanja oštećenih formula
Otkrivanje grešaka u formulama

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?
Kada kliknete na dugme Prosledi“, vaše povratne informacije će se koristiti za poboljšanje Microsoft proizvoda i usluga. Vaš IT administrator će moći da prikupi ove podatke. Izjava o privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×