Funksjoner i Excel (alfabetisk)

Funksjoner i Excel (alfabetisk)

Klikk på en bokstav for å gå til funksjoner som starter med denne bokstaven. Du kan også trykke CTRL+F for å finne en funksjon ved å skrive inn de første bokstavene eller et beskrivende ord. Hvis du vil ha detaljert informasjon om en funksjon, kan du klikke på navnet på funksjonen, i den første kolonnen.

A B C D E F G H I J K L M   

N O P Q R S T U V W X Y Z

Obs!: Versjonindikatorene angir hvilken versjon av Excel en funksjon ble introdusert i. Disse funksjonene er ikke tilgjengelige i tidligere versjoner.

Viktig!: De beregnede resultatene av formler og enkelte Excel-regnearkfunksjoner kan være litt forskjellige på en Windows-maskin som bruker x86- eller x86-64-arkitektur, og en Windows RT-maskin som bruker ARM-arkitektur. Finn ut mer om forskjellene.

Funksjonsnavn

Type og beskrivelse

ABS (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Returnerer absoluttverdien til et tall

PÅLØPT.PERIODISK.RENTE (funksjon)

Økonomi:    Returnerer påløpte renter for et verdipapir som betaler periodisk rente

PÅLØPT.FORFALLSRENTE (funksjon)

Økonomi:    Returnerer den påløpte renten for et verdipapir som betaler rente ved forfall

ARCCOS (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Returnerer arcus cosinus til et tall

ARCCOSH (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Returnerer den inverse hyperbolske cosinus til et tall

ACOT (funksjon)
 Excel 2013

Matematikk og trigonometri:    Returnerer arccotangent for et tall

ACOTH (funksjon)
 Excel 2013

Matematikk og trigonometri:    Returnerer hyperbolsk arccotangent for et tall

MENGDE (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Returnerer en mengde i en liste eller database

ADRESSE (funksjon)

Oppslags og referanse:    Returnerer en referanse som tekst til en enkelt celle i et regneark

AMORDEGRC (funksjon)

Økonomi:    Returnerer avskrivningen for hver regnskapsperiode ved hjelp av en avskrivingskoeffisient

AMORLINC (funksjon)

Økonomi:    Returnerer avskrivingen for hver regnskapsperiode

AND-funksjonen

Logikk:    Returnerer SANN hvis alle argumentene er lik SANN

ARABISK (funksjon)
 Excel 2013

Matematikk og trigonometri:    Konverterer et romertall til et vanlig tall, som et tall

OMRÅDER (funksjon)

Oppslag og referanse:    Returnerer antall områder i en referanse

STIGENDE (funksjon)

Tekst:    Endrer engelske bokstaver eller katakana med full bredde (dobbeltbyte) i en tegnstreng til tegn med halv bredde (enkeltbyte)

ARCSIN (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Returnerer arcus sinus til et tall

ARCSINH (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Returnerer den inverse hyperbolske sinus til et tall

ARCTAN (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Returnerer arcus tangens til et tall

ARCTAN2 (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Returnerer arcus tangens fra x- og y-koordinater

ARCTANH (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Returnerer den inverse hyperbolske tangens til et tall

GJENNOMSNITTSAVVIK (funksjon)

Statistikk:    Returnerer datapunktenes gjennomsnittlige absoluttavvik fra medianen

GJENNOMSNITT (funksjon)

Statistikk:    Returnerer gjennomsnittet for argumentene

AVERAGEA (funksjon)

Statistikk:    Returnerer gjennomsnittet for argumentene, inkludert tall, tekst og logiske verdier

GJENNOMSNITTHVIS (funksjon)

Statistikk:    Returnerer gjennomsnittet (aritmetisk gjennomsnitt) av alle cellene i et område som oppfyller et bestemt vilkår

Gjennomsnitt.-funksjonen
2019

Statistikk:    Returnerer gjennomsnittet (aritmetisk median) av alle celler som oppfyller flere vilkår.

BAHTTEKST (funksjon)

Tekst:    Konverterer et tall til tekst, og bruker valutaformatet ß (baht)

GRUNNTALL (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Konverterer et tall til en tekstrepresentasjon med angitt rot (grunntall)

BESSELI (funksjon)

Teknikk:    Returnerer den endrede Bessel-funksjonen In(x)

BESSELJ (funksjon)

Teknikk:    Returnerer Bessel-funksjonen Jn(x)

BESSELK (funksjon)

Teknikk:    Returnerer den endrede Bessel-funksjonen Kn(x)

BESSELY (funksjon)

Teknikk:    Returnerer Bessel-funksjonen Yn(x)

BETA.FORDELING (funksjon)

Kompatibilitet:    Returnerer den kumulative betafordelingsfunksjonen

I Excel 2007 er dette en Statistisk funksjon.

BETA.FORDELING.N (funksjon)
Excel 2010

Statistikk:    Returnerer den kumulative betafordelingsfunksjonen

INVERS.BETA.FORDELING (funksjon)

Kompatibilitet:    Returnerer den inverse verdien til fordelingsfunksjonen for en angitt betafordeling

I Excel 2007 er dette en Statistisk funksjon.

BETA.INV (funksjon)
Excel 2010

Statistikk:    Returnerer den inverse verdien til fordelingsfunksjonen for en angitt betafordeling

BINTILDES (funksjon)

Teknikk:    Konverterer et binært tall til et desimaltall

BINTILHEKS (funksjon)

Teknikk:    Konverterer et binært tall til et heksadesimaltall

BINTILOKT (funksjon)

Teknikk:    Konverterer et binært tall til et oktaltall

BINOM.FORDELING (funksjon)

Kompatibilitet:    Returnerer den individuelle binomiske sannsynlighetsfordelingen

I Excel 2007 er dette en Statistisk funksjon.

BINOM.FORDELING.N (funksjon)
Excel 2010

Statistikk:    Returnerer den individuelle binomiske sannsynlighetsfordelingen

BINOM.FORDELING.OMRÅDE (funksjon)
 Excel 2013

Statistikk:    Returnerer sannsynligheten for et prøveresultat ved hjelp av en binomisk fordeling

BINOM.INV (funksjon)
Excel 2010

Statistikk:    Returnerer den minste verdien der den kumulative binomiske fordelingen er mindre enn eller lik en vilkårsverdi

BITOG (funksjon)
 Excel 2013

Teknikk:    Returnerer en bitvis Og av to tall

BITVFORSKYV (funksjon)
 Excel 2013

Teknikk:    Returnerer en verdi flyttet til venstre av shift_amount-biter

BITELLER (funksjon)
 Excel 2013

Teknikk:    Returnerer en bitvis ELLER av to tall

BITHFORSKYV (funksjon)
 Excel 2013

Teknikk:    Returnerer en verdi flyttet til høyre av shift_amount-biter

BITEKSKLUSIVELLER (funksjon)
 Excel 2013

Teknikk:    Returnerer et bitvist «eksklusivt Eller» av to tall

ANROP (funksjon)

Tilleggs- og automatiseringsfunksjoner:    Kaller en prosedyre i et dynamisk koblingsbibliotek (DLL) eller i en koderessurs

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Avrunder et tall ned til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.OPP.MATEMATISK (funksjon)
 Excel 2013

Matematikk og trigonometri:    Runder av et tall oppover til nærmeste heltall eller nærmeste signifikante multiplum

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.PRESIS (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Avrunder et tall til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum. Tallet avrundes opp uavhengig av tallets fortegn.

CELLE (funksjon)

Informasjon:    Returnerer informasjon om formatering, plassering eller innholdet til en celle

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Excel for nettet.

TEGNKODE (funksjon)

Tekst:    Returnerer tegnet som svarer til kodenummeret

KJI.FORDELING (funksjon)

Kompatibilitet:    Returnerer den ensidige sannsynligheten for en kjikvadrert fordeling

Obs!: I Excel 2007 er dette en Statistisk funksjon.

INVERS.KJI.FORDELING (funksjon)

Kompatibilitet:    Returnerer den inverse av den ensidige sannsynligheten for den kjikvadrerte fordelingen

Obs!: I Excel 2007 er dette en Statistisk funksjon.

KJI.TEST (funksjon)

Kompatibilitet:    Utfører testen for uavhengighet

Obs!: I Excel 2007 er dette en Statistisk funksjon.

KJIKVADRAT.FORDELING (funksjon)
Excel 2010

Statistikk:    Returnerer den kumulative betafunksjonen for sannsynlig tetthet

KJIKVADRAT.FORDELING.H (funksjon)
Excel 2010

Statistikk:    Returnerer den ensidige sannsynligheten for en kjikvadrert fordeling

KJIKVADRAT.INV (funksjon)
Excel 2010

Statistikk:    Returnerer den kumulative betafunksjonen for sannsynlig tetthet

KJIKVADRAT.INV.H (funksjon)
Excel 2010

Statistikk:    Returnerer den inverse av den ensidige sannsynligheten for den kjikvadrerte fordelingen

KJIKVADRAT.TEST (funksjon)
Excel 2010

Statistikk:    Utfører testen for uavhengighet

VELG (funksjon)

Oppslag og referanse:    Velger en verdi fra en liste med verdier

RYDD (funksjon)

Tekst:    Fjerner alle tegn som ikke kan skrives ut, fra teksten

KODE (funksjon)

Tekst:    Returnerer en numerisk kode for det første tegnet i en tekststreng

KOLONNE (funksjon)

Oppslag og referanse:    Returnerer kolonnenummeret for en referanse

KOLONNER (funksjon)

Oppslag og referanse:    Returnerer antall kolonner i en referanse

KOMBINASJON (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Returnerer antall kombinasjoner for et gitt antall objekter

KOMBINASJONA (funksjon)
 Excel 2013

Matematikk and trigonometri:   
Returnerer antall kombinasjoner med repetisjoner for et gitt antall elementer

KOMPLEKS (funksjon)

Teknikk:    Konverterer reelle og imaginære koeffisienter til et komplekst tall

CONCAT (funksjon
) 2019

Tekst:    Kombinerer tekst fra flere områder og/eller strenger, men gir ikke skilletegns- eller IgnoreEmpty-argumenter.

KJEDE.SAMMEN (funksjon)

Tekst:    Slår sammen flere tekstelementer til ett tekstelement

KONFIDENS (funksjon)

Kompatibilitet:    Returnerer konfidensintervallet til gjennomsnittet for en populasjon

I Excel 2007 er dette en Statistisk funksjon.

KONFIDENS.NORM (funksjon)
Excel 2010

Statistikk:    Returnerer konfidensintervallet til gjennomsnittet for en populasjon

KONFIDENS.T (funksjon)
Excel 2010

Statistikk:    Returnerer konfidensintervallet for et populasjonsgjennomsnitt, ved hjelp av en Student T-fordeling

KONVERTER (funksjon)

Teknikk:    Konverterer et tall fra ett målsystem til et annet

KORRELASJON (funksjon)

Statistikk:    Returnerer korrelasjonskoeffisienten mellom to datasett

COS (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Returnerer cosinus til et tall

COSH (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Returnerer den hyperbolske cosinus til et tall

COT (funksjon)
 Excel 2013

Matematikk og trigonometri:    Returnerer den hyperbolske cosinus til et tall

COTH (funksjon)
 Excel 2013

Matematikk og trigonometri:    Returnerer cotangent for en vinkel

ANTALL (funksjon)

Statistikk:    Teller hvor mange tall som er i argumentlisten

ANTALLA (funksjon)

Statistikk:    Teller hvor mange verdier som er i argumentlisten

TELLBLANKE (funksjon)

Statistikk:    Teller antall tomme celler i et område

ANTALL.HVIS (funksjon)

Statistikk:    Teller antall celler i et område som oppfyller gitte vilkår

Antall-funksjonen
2019

Statistikk:    Teller antall celler i et område som oppfyller flere vilkår

OBLIG.DAGER.FF (funksjon)

Økonomi:    Returnerer antall dager fra begynnelsen av den rentebærende perioden til innløsningsdatoen

OBLIG.DAGER (funksjon)

Økonomi:    Returnerer antall dager i den rentebærende perioden som inneholder innløsningsdatoen

OBLIG.DAGER.NF (funksjon)

Økonomi:    Returnerer antall dager fra betalingsdato til neste renteinnbetalingsdato

OBLIG.DAGER.EF (funksjon)

Økonomi:    Returnerer obligasjonsdatoen som kommer etter oppgjørsdatoen

OBLIG.ANTALL (funksjon)

Økonomi:    Returnerer antall obligasjoner som skal betales mellom oppgjørsdatoen og forfallsdatoen

OBLIG.DAG.FORRIGE (funksjon)

Økonomi:    Returnerer obligasjonsdatoen som kommer før oppgjørsdatoen

KOVARIANS (funksjon)

Kompatibilitet:    Returnerer kovariansen, gjennomsnittet av produktene av parvise avvik

I Excel 2007 er dette en Statistisk funksjon.

KOVARIANS.P (funksjon)
Excel 2010

Statistikk:    Returnerer kovariansen, gjennomsnittet av produktene av parvise avvik

KOVARIANS.S (funksjon)
Excel 2010

Statistikk:    Returnerer utvalgets kovarians, som er gjennomsnittet av produktene av avvikene for hvert datapunktpar i to datasett

GRENSE.BINOM (funksjon)

Kompatibilitet:    Returnerer den minste verdien der den kumulative binomiske fordelingen er mindre enn eller lik en vilkårsverdi

I Excel 2007 er dette en Statistisk funksjon.

CSC (funksjon)
 Excel 2013

Matematikk og trigonometri:    Returnerer cosekant for en vinkel

CSCH (funksjon)
 Excel 2013

Matematikk og trigonometri:    Returnerer hyperbolsk cosekant for en vinkel

KUBEKPIMEDLEM (funksjon)

Kubefunksjoner:    Returnerer navnet, egenskapen og målet for en viktig ytelsesindikator (KPI), og viser navnet og egenskapen i cellen. En KPI er en målbar enhet, for eksempel månedlig bruttoinntjening eller kvartalsvis inntjening per ansatt, og brukes til å overvåke ytelsen i en organisasjon.

KUBEMEDLEM (funksjon)

Kube:    Returnerer et medlem eller en tuppel i et kubehierarki. Brukes til å validere at medlemmet eller tuppelen finnes i kuben.

KUBEMEDLEMEGENSKAP (funksjon)

Kubefunksjoner:    Returnerer verdien til en medlemsegenskap i kuben. Brukes til å validere at et medlemsnavn finnes i kuben, og til å returnere den angitte egenskapen for dette medlemmet.

KUBERANGERTMEDLEM (funksjon)

Kubefunksjoner:    Returnerer det n-te, eller rangerte, medlemmet i et sett. Brukes til å returnere ett eller flere elementer i et sett, for eksempel de 10 beste studentene.

KUBESETT (funksjon)

Kubefunksjoner:    Definerer et beregnet sett av medlemmer eller tupler ved å sende et settuttrykk til kuben på serveren, noe som oppretter settet og deretter returnerer dette settet til Microsoft Office Excel.

KUBESETTANTALL (funksjon)

Kube:    Returnerer antallet elementer i et sett

KUBEVERDI (funksjon)

Kube:    Returnerer en aggregert verdi fra en kube.

SAMLET.RENTE (funksjon)

Økonomi:    Returnerer den kumulative renten som er betalt mellom to perioder

SAMLET.HOVEDSTOL (funksjon)

Økonomi:    Returnerer den kumulative hovedstolen som er betalt for et lån mellom to perioder

DATO (funksjon)

Dato og klokkeslett:    Returnerer serienummeret som svarer til en bestemt dato

DATODIFF (funksjon)

Dato og klokkeslett:    Beregner antall dager, måneder eller år mellom to datoer. Denne funksjonen er nyttig i formler der du må beregne en alder.

DATOVERDI (funksjon)

Dato og klokkeslett:    Konverterer en dato med tekstformat til et serienummer

DGJENNOMSNITT (funksjon)

Database:    Returnerer gjennomsnittet av merkede databaseposter

DAG (funksjon)

Dato og klokkeslett:    Konverterer et serienummer til en dag i måneden

DAGER (funksjon)
 Excel 2013

Dato og klokkeslett:    Returnerer antall dager mellom to datoer

DAGER360 (funksjon)

Dato og klokkeslett:    Beregner antall dager mellom to datoer basert på et år med 360 dager

DAVSKR (funksjon)

Økonomi:    Returnerer avskrivningen for et aktivum i en angitt periode, foretatt med fast degressiv avskrivning

DBCS (funksjon)
 Excel 2013

Tekst:    Endrer engelske bokstaver eller katakana med halv bredde (enkeltbyte) i en tegnstreng til tegn med full bredde (dobbeltbyte)

DANTALL (funksjon)

Database:    Teller celler som inneholder tall i en database

DANTALLA (funksjon)

Database:    Teller celler som ikke er tomme i en database

DEGRAVS (funksjon)

Økonomi:    Returnerer avskrivningen for et aktivum for en gitt periode, ved hjelp av dobbel degressiv avskrivning eller en metode som du selv angir

DESTILBIN (funksjon)

Teknikk:    Konverterer et desimaltall til et binærtall

DESTILHEKS (funksjon)

Teknikk:    Konverterer et heltall i 10-tallsystemet til et heksadesimalt tall

DESTILOKT (funksjon)

Teknikk:    Konverterer et heltall i 10-tallsystemet til et oktaltall

DESIMAL (funksjon)
 Excel 2013

Matematikk og trigonometri:    Konverterer en tekstrepresentasjon av et tall med et angitt grunntall, til et desimaltall

GRADER (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Konverterer radianer til grader

DELTA (funksjon)

Teknikk:    Undersøker om to verdier er like

AVVIK.KVADRERT (funksjon)

Statistikk:    Returnerer summen av kvadrerte avvik

DHENT (funksjon)

Database:    Trekker ut fra en database en post som oppfyller angitte vilkår

DISKONTERT (funksjon)

Økonomi:    Returnerer diskonteringsraten for et verdipapir

DMAKS (funksjon)

Database:    Returnerer maksimumsverdien fra merkede databaseposter

DMIN (funksjon)

Database:    Returnerer minimumsverdien fra merkede databaseposter

VALUTA (funksjon)

Tekst:    Konverterer et tall til tekst og bruker valutaformatet $ (dollar)

DOLLARDE (funksjon)

Økonomi:    Konverterer en valutapris uttrykt som en brøk, til en valutapris uttrykt som et desimaltall

DOLLARBR (funksjon)

Økonomi:    Konverterer en valutapris uttrykt som et desimaltall, til en valutapris uttrykt som en brøk

DPRODUKT (funksjon)

Database:    Multipliserer verdiene i et bestemt felt med poster som oppfyller vilkårene i en database

DSTDAV (funksjon)

Database:    Estimerer standardavviket basert på et utvalg av merkede databaseposter

DSTDAVP (funksjon)

Database:    Beregner standardavviket basert på at merkede databaseposter utgjør hele populasjonen

DSUMMER (funksjon)

Database:    Legger til tallene i feltkolonnen med poster, i databasen som oppfyller vilkårene

VARIGHET (funksjon)

Økonomi:    Returnerer årlig varighet for et verdipapir med renter som betales periodisk

DVARIANS (funksjon)

Database:    Estimerer variansen basert på et utvalg av merkede databaseposter

DVARIANSP (funksjon)

Database:    Beregner variansen basert på at merkede databaseposter utgjør hele populasjonen

DAG.ETTER (funksjon)

Dato og klokkeslett:    Returnerer serienummeret som svarer til datoen som er det indikerte antall måneder før eller etter startdatoen

EFFEKTIV.RENTE (funksjon)

Økonomi:    Returnerer den effektive årlige rentesatsen

URL.KODE (funksjon)
 Excel 2013

Nettadresse:    Returnerer en URL-kodet streng

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Excel for nettet.

MÅNEDSSLUTT (funksjon)

Dato og klokkeslett:    Returnerer serienummeret som svarer til siste dag i måneden, før eller etter et angitt antall måneder

FEILF (funksjon)

Teknikk:    Returnerer feilfunksjonen

FEILF.PRESIS (funksjon)
Excel 2010

Teknikk:    Returnerer feilfunksjonen

FEILFK (funksjon)

Teknikk:    Returnerer den komplementære feilfunksjonen

FEILFK.PRESIS (funksjon)
Excel 2010

Teknikk:    Returnerer den komplementære FEILF-funksjonen integrert mellom x og uendelig

FEIL.TYPE (funksjon)

Informasjon:    Returnerer et tall som svarer til en feiltype

EUROCONVERT (funksjon)

Tilleggs- og automatiseringsfunksjoner:    Konverterer et tall til euro, konverterer et tall fra euro til en euromedlemsvaluta, eller konverterer et tall fra én euromedlemsvaluta til en annen ved å bruke euroen som et mellomledd (triangulering).

AVRUND.TIL.PARTALL (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Runder av et tall oppover til nærmeste heltall som er et partall

EKSAKT (funksjon)

Text:    Kontrollerer om to tekstverdier er like

EKSP (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Returnerer e opphøyd i en angitt potens

EKSP.FORDELING.N (funksjon)
Excel 2010

Statistikk:    Returnerer eksponentialfordelingen

EKSP.FORDELING (funksjon)

Kompatibilitet:    Returnerer eksponentialfordelingen

I Excel 2007 er dette en Statistisk funksjon.

FAKULTET (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Returnerer fakultet til et tall

DOBBELFAKT (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Returnerer et talls doble fakultet

USANN (funksjon)

Logikk:    Returnerer den logiske verdien USANN

F.FORDELING (funksjon)
Excel 2010

Statistikk:    Returnerer F-sannsynlighetsfordelingen

FFORDELING (funksjon)

Kompatibilitet:    Returnerer F-sannsynlighetsfordelingen

I Excel 2007 er dette en Statistisk funksjon.

F.FORDELING.H (funksjon)
Excel 2010

Statistikk:    Returnerer F-sannsynlighetsfordelingen

Filtrer-funksjon

Office 365-knapp

Oppslag og referanse:    Filtrerer et data område basert på vilkår du definerer

FILTERXML (funksjon)
 Excel 2013

Nettadresse:    Returnerer spesifikke data fra XML-innholdet ved å bruke angitt XPath

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Excel for nettet.

FINN og FINNB (funksjoner)

Basert    Finner en tekstverdi inne i en annen (skiller mellom store og små bokstaver)

F.INV (funksjon)
Excel 2010

Analyse    Returnerer den inverse av den sannsynlige F-fordelingen

F.INV.H (funksjon)
Excel 2010

Analyse    Returnerer den inverse av den sannsynlige F-fordelingen

FFORDELING.INVERS (funksjon)

Analyse    Returnerer den inverse av den sannsynlige F-fordelingen

FISHER (funksjon)

Analyse    Returnerer Fisher-transformasjonen

FISHERINV (funksjon)

Analyse    Returnerer den inverse av Fisher-transformasjonen

FASTSATT (funksjon)

Tekst:    Formaterer et tall som tekst med et bestemt antall desimaler

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED (funksjon)

Kompatibilitet:    Avrunder et tall nedover, mot null

I Excel 2007 og Excel 2010 er dette en Matematikk og trigonometri-funksjon.

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.MATEMATISK (funksjon)
 Excel 2013

Matematikk og trigonometri:    Avrunder et tall ned til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.PRESIS (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Avrunder et tall til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum. Tallet avrundes opp uavhengig av tallets fortegn.

PROGNOSE (funksjon)

Statistikk:    Returnerer en verdi langs en lineær trend

Denne funksjonen er erstattet med PROGNOSE.LINEÆR i Excel 2016, som en del av de nye Prognosefunksjonene, men den er fremdeles tilgjengelig for kompatibilitet med tidligere versjoner.

PROGNOSE.ETS (funksjon)
Excel 2016

Analyse    Returnerer en fremtidig verdi basert på eksisterende (historiske) verdier ved hjelp av AAA-versjonen av algoritmen eksponentiell glatting (ETS)

PROGNOSE.ETS.CONFINT (funksjon)
Excel 2016

Analyse    Returnerer et konfidensintervall for prognoseverdien for den angitte måldatoen

PROGNOSE.ETS.SESONGAVHENGIGHET (funksjon)
Excel 2016

Statistikk    Returnerer lengden på det gjentakende mønsteret som Excel gjenkjenner for den bestemte tidsserien

PROGNOSE.ETS.STAT (funksjon)
Excel 2016

Analyse    Returnerer en statistisk verdi som et resultat av prognose av tidsserier

PROGNOSE.LINEÆR (funksjon)
Excel 2016

Analyse    Returnerer en fremtidig verdi basert på eksisterende verdier

FORMELTEKST (funksjon)
 Excel 2013

Oppslag og referanse:    Returnerer formelen på angitt referanse som tekst

FREKVENS (funksjon)

Analyse    Returnerer en frekvensdistribusjon som en loddrett matrise

F.TEST (funksjon)
Excel 2010

Analyse    Returnerer resultatet av en F-test

FTEST (funksjon)

Kompatibilitet:    Returnerer resultatet av en F-test

I Excel 2007 er dette en Statistisk funksjon.

SLUTTVERDI (funksjon)

Økonomi:    Returnerer fremtidig verdi for en investering

SVPLAN (funksjon)

Økonomi:    Returnerer den fremtidige verdien av en inngående hovedstol etter å ha anvendt en serie med sammensatte rentesatser

GAMMA (funksjon)
 Excel 2013

Analyse    Returnerer verdien for Gamma-funksjonen

GAMMA.FORDELING (funksjon)
Excel 2010

Analyse    Returnerer gammafordelingen

GAMMAFORDELING (funksjon)

Kompatibilitet:    Returnerer gammafordelingen

I Excel 2007 er dette en Statistisk funksjon.

GAMMA.INV (funksjon)
Excel 2010

Statistikk:    Returnerer den inverse av den gammakumulative fordelingen

GAMMAINV (funksjon)

Kompatibilitet:    Returnerer den inverse av den gammakumulative fordelingen

I Excel 2007 er dette en Statistisk funksjon.

GAMMALN (funksjon)

Analyse    Returnerer den naturlige logaritmen av gammafunksjonen, Γ(x)

GAMMALN.PRESIS (funksjon)
Excel 2010

Analyse    Returnerer den naturlige logaritmen av gammafunksjonen, Γ(x)

GAUSS (funksjon)
 Excel 2013

Analyse    Returnerer 0,5 mindre enn standard kumulativ normalfordeling

SFF (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Returnerer høyeste felles divisor

GJENNOMSNITT.GEOMETRISK (funksjon)

Analyse    Returnerer den geometriske middelverdien

GRENSEVERDI (funksjon)

Teknikk:    Tester om et tall er større enn en terskelverdi

HENTPIVOTDATA (funksjon)

Oppslag og referanse:    Returnerer data som er lagret i en pivottabellrapport

VEKST (funksjon)

Analyse    Returnerer verdier langs en eksponentiell trend

GJENNOMSNITT.HARMONISK (funksjon)

Analyse    Returnerer den harmoniske middelverdien

HEKSTILBIN (funksjon)

Teknikk:    Konverterer et heksadesimaltall til et binært tall

HEKSTILDES (funksjon)

Teknikk:    Konverterer et heksadesimalt tall til et heltall i 10-tallsystemet

HEKSTILOKT (funksjon)

Teknikk:    Konverterer et heksadesimalt tall til et oktaltall

FINN.KOLONNE (funksjon)

Oppslag og referanse:    Leter i den øverste raden i en matrise og returnerer verdien for den angitte cellen

TIME (funksjon)

Dato og klokkeslett:    Konverterer et serienummer til en time

HYPERKOBLING (funksjon)

Oppslag og referanse:    Oppretter en snarvei eller et hopp som åpner et dokument som er lagret på en nettverksserver, et intranett eller Internett

HYPGEOM.FORDELING.N (funksjon)

Statistikk:    Returnerer den hypergeometriske fordelingen

HYPGEOM.FORDELING (funksjon)

Kompatibilitet:    Returnerer den hypergeometriske fordelingen

I Excel 2007 er dette en Statistisk funksjon.

HVIS (funksjon)

Logikk:    Angir en logisk test som skal utføres

HVISFEIL (funksjon)

Organisere    Returnerer en verdi du angir hvis en formel evaluerer til en feil. Ellers returnerer den resultatet av formelen.

HVIS.IT (funksjon)
 Excel 2013

Organisere    Returnerer verdien du angir hvis uttrykket løses til #I/T. Hvis ikke returneres resultatet av uttrykket

Hvis-funksjonen
2019

Logisk:    Kontrollerer om én eller flere betingelser er oppfylt og returnerer en verdi som svarer til den første SANNE betingelsen.

IMABS (funksjon)

Teknikk:    Returnerer absoluttverdien (koeffisienten) til et komplekst tall

IMAGINÆR (funksjon)

Teknikk:    Returnerer den imaginære koeffisienten til et komplekst tall

IMARGUMENT (funksjon)

Teknikk:    Returnerer argumentet theta, som er en vinkel uttrykt i radianer

IMKONJUGERT (funksjon)

Teknikk:    Returnerer den komplekse konjugaten til et komplekst tall

IMCOS (funksjon)

Teknikk:    Returnerer cosinus til et komplekst tall

IMCOSH (funksjon)
 Excel 2013

Teknikk:    Returnerer hyperbolisk cosinus til et komplekst tall

IMCOT (funksjon)
 Excel 2013

Teknikk:    Returnerer cotangenten for et komplekst tall

IMCSC (funksjon)
 Excel 2013

Teknikk:    Returnerer cosecans til et komplekst tall

IMCSCH-funksjon
 Excel 2013

Teknikk:    Returnerer hyperbolsk cosecans til et komplekst tall

IMDIV (funksjon)

Teknikk:    Returnerer kvotienten til to komplekse tall

IMEKSP (funksjon)

Teknikk:    Returnerer eksponenten til et komplekst tall

IMLN (funksjon)

Teknikk:    Returnerer den naturlige logaritmen for et komplekst tall

IMLOG10 (funksjon)

Teknikk:    Returnerer logaritmen med grunntall 10 for et komplekst tall

IMLOG2 (funksjon)

Teknikk:    Returnerer logaritmen med grunntall 2 for et komplekst tall

IMOPPHØY (funksjon)

Teknikk:    Returnerer et komplekst tall opphøyd til en heltallspotens

IMPRODUKT (funksjon)

Teknikk:    Returnerer produktet av komplekse tall

IMREELL (funksjon)

Teknikk:    Returnerer den reelle koeffisienten til et komplekst tall

IMSEC (funksjon)
 Excel 2013

Teknikk:    Returnerer sekant for et komplekst tall

IMSECH (funksjon)
 Excel 2013

Teknikk:    Returnerer hyperbolsk sekant for et komplekst tall

IMSIN (funksjon)

Teknikk:    Returnerer sinus til et komplekst tall

IMSINH (funksjon)
 Excel 2013

Teknikk:    Returnerer den hyperbolske sinus til et komplekst tall

IMROT (funksjon)

Teknikk:    Returnerer kvadratroten av et komplekst tall

IMSUB (funksjon)

Teknikk:    Returnerer differansen mellom to komplekse tall

IMSUMMER (funksjon)

Teknikk:    Returnerer summen av komplekse tall

IMTAN (funksjon)
 Excel 2013

Teknikk:    Returnerer tangent for et komplekst tall

INDEKS (funksjon)

Oppslag og referanse:    Bruker en indeks til å velge en verdi fra en referanse eller matrise

INDIREKTE (funksjon)

Oppslag og referanse:    Returnerer en referanse angitt av en tekstverdi

INFO (funksjon)

Om    Returnerer informasjon om gjeldende operativmiljø

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Excel for nettet.

HELTALL (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Avrunder et tall nedover til nærmeste heltall

SKJÆRINGSPUNKT (funksjon)

Statistikk:    Returnerer skjæringspunktet til den lineære regresjonslinjen

RENTESATS (funksjon)

Økonomi:    Returnerer rentefoten av et fullfinansiert verdipapir

RANNUITET (funksjon)

Økonomi:    Returnerer betalte renter på en investering for en gitt periode

IR (funksjon)

Økonomi:    Returnerer internrenten for en serie kontantstrømmer

ERTOM (funksjon)

Om    Returnerer SANN hvis verdien er tom

ERF (funksjon)

Om    Returnerer SANN hvis verdien er en hvilken som helst annen feilverdi enn #I/T

ERFEIL (funksjon)

Om    Returnerer SANN hvis verdien er en hvilken som helst feilverdi

ERPARTALL (funksjon)

Om    Returnerer SANN hvis tallet er et partall

ERFORMEL (funksjon)
 Excel 2013

Om    Returnerer SANN hvis det er en referanse til en celle som inneholder en formel

ERLOGISK (funksjon)

Om    Returnerer SANN hvis verdien er en logisk verdi

ERIT (funksjon)

Om    Returnerer SANN hvis verdien er feilverdien #I/T

ERIKKETEKST (funksjon)

Om    Returnerer SANN hvis verdien ikke er tekst

ERTALL (funksjon)

Om    Returnerer SANN hvis verdien er et tall

ERODDE (funksjon)

Informasjon:    Returnerer SANN hvis tallet er et oddetall

ERREF (funksjon)

Om    Returnerer SANN hvis verdien er en referanse

ERTEKST (funksjon)

Om    Returnerer SANN hvis verdien er tekst

ISO.AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM (funksjon)
 Excel 2013

Matematikk og trigonometri:    Returnerer et tall som er avrundet opp til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum

ISOUKENR (funksjon)
 Excel 2013

Dato og klokkeslett:    Returnerer ISO-ukenummeret for året for en gitt dato

ER.ANNUITET (funksjon)

Økonomi:    Beregner renten som er betalt for en investering i løpet av en bestemt periode

JIS (funksjon)

Tekst:   Endrer tegn med halv bredde (enkeltbyte) i en streng til tegn med full bredde (dobbeltbyte)

KURT (funksjon)

Analyse    Returnerer kurtosen til et datasett

N.STØRST (funksjon)

Analyse    Returnerer den n-te største verdien i et datasett

MFM (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Returnerer minste felles multiplum

VENSTRE og VENSTREB (funksjoner)

Basert    Returnerer tegnene lengst til venstre i en tekstverdi

LENGDE og LENGDEB (funksjoner)

Basert    Returnerer antallet tegn i en tekststreng

RETTLINJE (funksjon)

Analyse    Returnerer parameterne til en lineær trend

LN (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Returnerer den naturlige logaritmen til et tall

LOG (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Returnerer logaritmen for et tall til et angitt grunntall

LOG10 (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Returnerer logaritmen med grunntall 10 for et tall

KURVE (funksjon)

Analyse    Returnerer parameterne til en eksponentiell trend

LOGINV (funksjon)

Kompatibilitet:    Returnerer den inverse lognormale kumulative fordelingen

LOGNORM.FORDELING (funksjon)
Excel 2010

Analyse    Returnerer den kumulative lognormale fordelingen

LOGNORMFORD (funksjon)

Kompatibilitet:    Returnerer den kumulative lognormale fordelingen

LOGNORM.INV (funksjon)
Excel 2010

Analyse    Returnerer den inverse lognormale kumulative fordelingen

SLÅ.OPP (funksjon)

Oppslag og referanse:    Slår opp verdier i en vektor eller matrise

SMÅ (funksjon)

Basert    Konverterer tekst til små bokstaver

SAMMENLIGNE (funksjon)

Oppslag og referanse:    Slår opp verdier i en referanse eller matrise

STØRST (funksjon)

Analyse    Returnerer maksimumsverdien i en argumentliste

MAKSA (funksjon)

Analyse    Returnerer maksimumsverdien i en argumentliste, inkludert tall, tekst og logiske verdier

Makshvis-funksjonen
2019

Statistisk:    Returnerer maksimumsverdien blant cellene angitt ved et gitt sett med betingelser eller kriterier

MDETERM (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Returnerer matrisedeterminanten til en matrise

MVARIGHET (funksjon)

Økonomi:    Returnerer Macauleys modifiserte varighet for et verdipapir med en antatt pålydende verdi på kr 100,00

MEDIAN (funksjon)

Analyse    Returnerer medianen til tallene som er gitt

DELTEKST og DELTEKSTB (funksjoner)

Basert    Returnerer et angitt antall tegn fra en tekststreng og begynner fra posisjonen du angir

MIN (funksjon)

Analyse    Returnerer minimumsverdien i en argumentliste

Minhvis-funksjonen
2019

Analyse    Returnerer minimumsverdien blant cellene som er angitt av et gitt sett med betingelser eller vilkår.

MINA (funksjon)

Statistikk:    Returnerer den minste verdien i en argumentliste, inkludert tall, tekst og logiske verdier

MINUTT (funksjon)

Dato og klokkeslett:    Konverterer et serienummer til et minutt

MINVERS (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Returnerer den inverse matrisen til en matrise

MODIR (funksjon)

Økonomi:    Returnerer internrenten der positive og negative kontantstrømmer finansieres med forskjellige satser

MMULT (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Returnerer matriseproduktet av to matriser

REST (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Returnerer resten fra en divisjon

MODUS (funksjon)

Kompatibilitet:    Returnerer den vanligste verdien i et datasett

I Excel 2007 er dette en Statistisk funksjon.

MODUS.MULT (funksjon)
Excel 2010

Analyse    Returnerer en vertikal matrise av verdien som forekommer hyppigst, eller gjentatte verdier i en matrise eller et dataområde

MODUS.SNGL (funksjon)
Excel 2010

Analyse    Returnerer den vanligste verdien i et datasett

MÅNED (funksjon)

Dato og klokkeslett:    Konverterer et serienummer til en måned

MRUND (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Returnerer et tall avrundet til det ønskede multiplum

MULTINOMINELL (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Returnerer det multinominelle for et sett med tall

MENHET (funksjon)
 Excel 2013

Matematikk og trigonometri:    Returnerer enhetsmatrisen for angitt dimensjon

N (funksjon)

Om    Returnerer en verdi som er konvertert til et tall

IT (funksjon)

Informasjon:    Returnerer feilverdien #I/T

NEGBINOM.FORDELING.N (funksjon)
Excel 2010

Analyse    Returnerer den negative binomiske fordelingen

NEGBINOM.FORDELING (funksjon)

Kompatibilitet:    Returnerer den negative binomiske fordelingen

I Excel 2007 er dette en Statistisk funksjon.

NETT.ARBEIDSDAGER (funksjon)

Dato og klokkeslett:    Returnerer antall hele arbeidsdager mellom to datoer

NETT.ARBEIDSDAGER.INTL (funksjon)
Excel 2010

Dato og klokkeslett:    Returnerer antall hele arbeidsdager mellom to dager ved å bruke parametere til å angi hvilke og hvor mange dager som er fridager

NOMINELL (funksjon)

Økonomi:    Returnerer årlig nominell rentesats

NORM.FORDELING (funksjon)
Excel 2010

Analyse    Returnerer den kumulative normalfordelingen

NORMALFORDELING (funksjon)

Kompatibilitet:    Returnerer den kumulative normalfordelingen

I Excel 2007 er dette en Statistisk funksjon.

NORMINV (funksjon)

Analyse    Returnerer den inverse kumulative normalfordelingen

NORM.INV (funksjon)
Excel 2010

Kompatibilitet:    Returnerer den inverse kumulative normalfordelingen

Obs!: I Excel 2007 er dette en Statistisk funksjon.

NORM.S.FORDELING (funksjon)
Excel 2010

Analyse    Returnerer standard kumulativ normalfordeling

NORMSFORDELING (funksjon)

Kompatibilitet:    Returnerer standard kumulativ normalfordeling

I Excel 2007 er dette en Statistisk funksjon.

NORM.S.INV (funksjon)
Excel 2010

Statistikk:    Returnerer den inverse av den kumulative standard normalfordelingen

NORMSINV (funksjon)

Kompatibilitet:    Returnerer den inverse av den kumulative standard normalfordelingen

I Excel 2007 er dette en Statistisk funksjon.

IKKE (funksjon)

Logikk:    Reverserer logikken til argumentet

NÅ (funksjon)

Dato og klokkeslett:    Returnerer serienummeret som svarer til gjeldende dato og klokkeslett

PERIODER (funksjon)

Økonomi:    Returnerer antall perioder for en investering

NNV (funksjon)

Økonomi:    Returnerer netto nåverdi for en investering, basert på en serie periodiske kontantstrømmer og en rentesats

TALLVERDI (funksjon)
 Excel 2013

Tekst:    Konverterer tekst til tall uavhengig av nasjonal innstilling

OKTTILBIN (funksjon)

Teknikk:    Konverterer et oktaltall til et binært tall

OKTTILDES (funksjon)

Teknikk:    Konverterer et oktaltall til et desimaltall

OKTTILHEKS (funksjon)

Teknikk:    Konverterer et oktaltall til et heksadesimaltall

AVRUND.TIL.ODDETALL (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Runder av et tall oppover til nærmeste heltall som er et oddetall

AVVIKFP.PRIS (funksjon)

Økonomi:    Returnerer pris pålydende $100 for et verdipapir med en odde første periode

AVVIKFP.AVKASTNING (funksjon)

Økonomi:    Returnerer avkastingen for et verdipapir med en odde første periode

AVVIKSP.PRIS (funksjon)

Økonomi:    Returnerer pris pålydende $100 for et verdipapir med en odde siste periode

AVVIKSP.AVKASTNING (funksjon)

Økonomi:    Returnerer avkastingen for et verdipapir med en odde siste periode

FORSKYVNING (funksjon)

Oppslag og referanse:    Returnerer en referanseforskyvning fra en gitt referanse

ELLER (funksjon)

Logikk:    Returnerer SANN hvis ett eller flere argumenter er lik SANN

PVARIGHET (funksjon)
 Excel 2013

Økonomi:    Returnerer antallet perioder som kreves av en investering for å nå en angitt verdi

PEARSON (funksjon)

Analyse    Returnerer produktmomentkorrelasjonskoeffisienten, Pearson

PERSENTIL.EKS (funksjon)
Excel 2010

Analyse    Returnerer det n-te persentilet av verdiene i et område, der n er i området 0..1, eksklusiv

PERSENTIL.INK (funksjon)
Excel 2010

Analyse    Returnerer den n-te persentil av verdiene i et område

PERSENTIL (funksjon)

Kompatibilitet:    Returnerer den n-te persentil av verdiene i et område

I Excel 2007 er dette en Statistisk funksjon.

PROSENTDEL.EKS (funksjon)
Excel 2010

Analyse    Returnerer prosentdelen til en verdi (0..1, eksklusiv) i et datasett

PROSENTDEL.INK (funksjon)
Excel 2010

Analyse    Returnerer prosentrangeringen av en verdi i et datasett

PROSENTDEL (funksjon)

Kompatibilitet:    Returnerer prosentrangeringen av en verdi i et datasett

I Excel 2007 er dette en Statistisk funksjon.

PERMUTER (funksjon)

Analyse    Returnerer antall permutasjoner for et gitt antall objekter

PERMUTASJONA (funksjon)
 Excel 2013

Analyse    Returnerer antallet permutasjoner for et gitt antall objekter (med repetisjoner) som kan velges fra det totale antallet objekter

PHI (funksjon)
 Excel 2013

Analyse    Returnerer verdien av tetthetsfunksjonen for en standard normalfordeling

FURIGANA (funksjon)

Tekst:    Trekker ut fonetiske tegn (furigana) fra en tekststreng

PI (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Returnerer verdien av pi

ANNUITET (funksjon)

Økonomi:    Returnerer periodisk betaling for en annuitet

POISSON.FORDELING (funksjon)
Excel 2010

Analyse    Returnerer Poissons sannsynlighetsfordeling

POISSON (funksjon)

Kompatibilitet:    Returnerer Poissons sannsynlighetsfordeling

I Excel 2007 er dette en Statistisk funksjon.

OPPHØYD.I (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Returnerer resultatet av et tall opphøyd i en potens

AMORT (funksjon)

Økonomi:    Returnerer betalingen på hovedstolen for en investering i en gitt periode

PRIS (funksjon)

Økonomi:    Returnerer prisen per pålydende kr 100 for et verdipapir som gir periodisk avkastning

PRIS.DISKONTERT (funksjon)

Økonomi:    Returnerer prisen per pålydende kr 100 for et diskontert verdipapir

PRIS.FORFALL (funksjon)

Økonomi:    Returnerer prisen per pålydende kr 100 av et verdipapir som betaler rente ved forfall

SANNSYNLIG (funksjon)

Statistikk:    Returnerer sannsynligheten for at verdier i et område ligger mellom to grenser

PRODUKT (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Multipliserer argumentene

STOR.FORBOKSTAV (funksjon)

Basert    Gir den første bokstaven i hvert ord i en tekstverdi stor forbokstav

NÅVERDI (funksjon)

Økonomi:    Returnerer nåverdien av en investering

KVARTIL (funksjon)

Kompatibilitet:    Returnerer kvartilen til et datasett

I Excel 2007 er dette en Statistisk funksjon.

KVARTIL.EKS (funksjon)
Excel 2010

Analyse    Returnerer kvartilen av datasettet, basert på persentilverdiene fra 0..1, eksklusiv

KVARTIL.INK (funksjon)
Excel 2010

Analyse    Returnerer kvartilen til et datasett

KVOTIENT (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Returnerer heltallsdelen av en divisjon

RADIANER (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Konverterer grader til radianer

TILFELDIG (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Returnerer et tilfeldig tall mellom 0 og 1

TILFELDIGMATRISE-funksjonen

Office 365-knapp

Matematikk og trigonometri:    Returnerer en matrise med tilfeldige tall mellom 0 og 1. Du kan imidlertid angi antall rader og kolonner som skal fylles ut, minimums-og maksimums verdier, og om du vil returnere hel tall eller desimal verdier.

TILFELDIGMELLOM (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Returnerer et tilfeldig tall innenfor et angitt område

RANG.GJSN (funksjon)
Excel 2010

Analyse    Returnerer rangeringen av et tall, eller plassen tallet har i en rekke

RANG.EKV (funksjon)
Excel 2010

Analyse    Returnerer rangeringen av et tall, eller plassen tallet har i en rekke

RANG (funksjon)

Kompatibilitet:    Returnerer rangeringen av et tall, eller plassen tallet har i en rekke

I Excel 2007 er dette en Statistisk funksjon.

RENTE (funksjon)

Økonomi:    Returnerer rentesatsen per periode for en annuitet

MOTTATT.AVKAST (funksjon)

Økonomi:    Returnerer summen som mottas ved forfallsdato for et fullinvestert verdipapir

REGISTRER.ID (funksjon)

Tilleggs- og automatiseringsfunksjoner:    Returnerer identifikasjonsnummeret til et dynamisk koblingsbibliotek (DLL) eller en tidligere registrert koderessurs

ERSTATT og ERSTATTB (funksjoner)

Basert    Erstatter tegn i en tekst

GJENTA (funksjon)

Basert    Gjentar tekst et gitt antall ganger

HØYRE og HØYREB (funksjoner)

Basert    Returnerer tegnene lengst til høyre i en tekstverdi

ROMERTALL (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Konverterer vanlige tall til romertall, som tekst

AVRUND (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Avrunder et tall til et angitt antall sifre

AVRUND.NED (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Avrunder et tall nedover, mot null

AVRUND.OPP (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Runder av et tall oppover, bort fra null

RAD (funksjon)

Oppslag og referanse:    Returnerer radnummeret for en referanse

RADER (funksjon)

Oppslag og referanse:    Returnerer antall rader i en referanse

REALISERT.AVKASTNING (funksjon)
 Excel 2013

Økonomi:    Returnerer en ekvivalent rentesats for veksten av en investering

RKVADRAT (funksjon)

Statistikk:    Returnerer kvadratet av produktmomentkorrelasjonskoeffisienten (Pearsons r)

RTD (funksjon)

Oppslag og referanse:    Henter sanntidsdata fra et program som støtter COM-automatisering

SØK og SØKB (funksjoner)

Tekst:    Finner en tekstverdi inne i en annen (skiller ikke mellom store og små bokstaver)

SEC (funksjon)
 Excel 2013

Matematikk og trigonometri:    Returnerer sekant for en vinkel

SECH (funksjon)
 Excel 2013

Matematikk og trigonometri:    Returnerer hyperbolsk sekant for en vinkel

SEKUND (funksjon)

Dato og klokkeslett:    Konverterer et serienummer til et sekund

SEKVENS-funksjonen

Office 365-knapp

Matematikk og trigonometri:    Genererer en liste med sekvensielle tall i en matrise, for eksempel 1, 2, 3, 4

SUMMER.REKKE (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Returnerer summen av en geometrisk rekke, basert på formelen

ARK (funksjon)
 Excel 2013

Informasjon:    Returnerer arknummeret til det refererte arket

ANTALL.ARK (funksjon)
 Excel 2013

Informasjon:    Returnerer antall ark i en referanse

FORTEGN (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Returnerer fortegnet for et tall

SIN (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Returnerer sinus til en gitt vinkel

SINH (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Returnerer den hyperbolske sinus til et tall

SKJEVFORDELING (funksjon)

Analyse    Returnerer skjevheten i en fordeling

SKJEVFORDELING.P (funksjon)
 Excel 2013

Analyse    Returnerer skjevheten i en fordeling basert på en befolkning: karakteriserer fordelingen rundt dens middelverdi

LINAVS (funksjon)

Økonomi:    Returnerer den lineære avskrivningen for et aktivum i én periode

STIGNINGSTALL (funksjon)

Analyse    Returnerer stigningstallet for den lineære regresjonslinjen

N.MINST (funksjon)

Analyse    Returnerer den n-te minste verdien i et datasett

SORTER-funksjonen

Office 365-knapp

Oppslag og referanse:    Sorterer innholdet i et område eller en matrise

SORTER ETTER-funksjonen

Office 365-knapp

Oppslag og referanse:    Sorterer innholdet i et område eller en matrise basert på verdiene i tilsvarende område eller matrise

ROT (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Returnerer en positiv kvadratrot

ROTPI (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Returnerer kvadratroten av (tall * pi)

NORMALISER (funksjon)

Statistikk:    Returnerer en normalisert verdi

STDAV (funksjon)

Kompatibilitet:    Estimere standardavvik på grunnlag av et utvalg

STDAV.P (funksjon)
Excel 2010

Analyse    Beregner standardavvik basert på hele populasjonen

STDAV.S (funksjon)
Excel 2010

Analyse    Estimerer standardavvik på grunnlag av et utvalg

STDAVVIKA (funksjon)

Analyse    Estimerer standardavvik basert på et utvalg, inkludert tall, tekst og logiske verdier

STDAVP (funksjon)

Kompatibilitet:    Beregner standardavvik basert på hele populasjonen

I Excel 2007 er dette en Statistisk funksjon.

STDAVVIKPA (funksjon)

Analyse    Beregner standardavvik basert på hele populasjonen, inkludert tall, tekst og logiske verdier

STANDARDFEIL (funksjon)

Statistikk:    Returnerer standardfeilen for den predikerte y-verdien for hver x i regresjonen

BYTT.UT (funksjon)

Tekst:    Bytter ut gammel tekst med ny tekst i en tekststreng

DELSUM (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Returnerer en delsum i en liste eller database

SUMMER (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Legger sammen argumentene

SUMMERHVIS (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Legger sammen cellene angitt ved et gitt vilkår

SUMMER-funksjonen
2019

Matematikk og trigonometri:    Legger sammen cellene i et område som oppfyller flere vilkår

SUMMERPRODUKT (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Returnerer summen av produktene av tilsvarende matrisekomponenter

SUMMERKVADRAT (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Returnerer kvadratsummen av argumentene

SUMMERX2MY2 (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Returnerer summen av differansen av kvadratene for tilsvarende verdier i to matriser

SUMMERX2PY2 (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Returnerer summen av kvadratsummene for tilsvarende verdier i to matriser

SUMMERXMY2 (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Returnerer summen av kvadratene av differansen for tilsvarende verdier i to matriser

SWITCH-funksjonen
Excel 2016

Logisk:    Evaluerer et uttrykk mot en liste over verdier og returnerer det resultatet som tilsvarer den første samsvarende verdien. Hvis det ikke finnes noen treff, kan en valgfri standardverdi bli returnert.

ÅRSAVS (funksjon)

Økonomi:    Returnerer årsavskrivningen for et aktivum i en angitt periode

T (funksjon)

Basert    Konverterer argumentene til tekst

TAN (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Returnerer tangens for et tall

TANH (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Returnerer den hyperbolske tangens for et tall

TBILLEKV (funksjon)

Økonomi:    Returnerer den obligasjonsekvivalente avkastningen for en statsobligasjon

TBILLPRIS (funksjon)

Økonomi:    Returnerer prisen per pålydende kr 100 for en statsobligasjon

TBILLAVKASTNING (funksjon)

Økonomi:    Returnerer avkastningen til en statsobligasjon

T.FORDELING (funksjon)
Excel 2010

Analyse    Returnerer prosentpoengene (sannsynligheten) for Student t-fordelingen

T.FORDELING.2T (funksjon)
Excel 2010

Analyse    Returnerer prosentpoengene (sannsynligheten) for Student t-fordelingen

T.FORDELING.H (funksjon)
Excel 2010

Analyse    Returnerer en Student t-fordeling

TFORDELING (funksjon)

Kompatibilitet:    Returnerer en Student t-fordeling

TEKST (funksjon)

Basert    Formaterer et tall og konverterer det til tekst

Tekst. Kombiner-funksjonen
2019

Tekst:    Slår sammen tekst fra flere områder og/eller strenger, og inneholder et skilletegn du angir mellom hver tekstverdi som skal kombineres. Hvis skilletegnet er en tom tekststreng, vil denne funksjonen effektivt kjede sammen områdene.

TID (funksjon)

Dato og klokkeslett:    Returnerer serienummeret som svarer til et bestemt klokkeslett

TIDSVERDI (funksjon)

Dato og klokkeslett:    Konverterer et klokkeslett i tekstformat til et serienummer

T.INV (funksjon)
Excel 2010

Analyse    Returnerer t-verdien av Student t-fordelingen som en funksjon for sannsynligheten og frihetsgradene

T.INV.2T (funksjon)
Excel 2010

Analyse    Returnerer den inverse Student t-fordelingen

TINV (funksjon)

Kompatibilitet:    Returnerer den inverse Student t-fordelingen

IDAG (funksjon)

Dato og klokkeslett:    Returnerer serienummeret som svarer til dagens dato

TRANSPONER (funksjon)

Oppslag og referanse:    Returnerer transponeringen av en matrise

TREND (funksjon)

Analyse    Returnerer verdier langs en lineær trend

TRIMME (funksjon)

Basert    Fjerner mellomrom fra tekst

TRIMMET.GJENNOMSNITT (funksjon)

Analyse    Returnerer den interne middelverdien til et datasett

SANN (funksjon)

Logikk:    Returnerer den logiske verdien SANN

AVKORT (funksjon)

Matematikk og trigonometri:    Korter av et tall til et heltall

T.TEST (funksjon)
Excel 2010

Statistikk:    Returnerer sannsynligheten assosiert med en Student t-test

TTEST (funksjon)

Kompatibilitet:    Returnerer sannsynligheten assosiert med en Student t-test

I Excel 2007 er dette en Statistisk funksjon.

VERDITYPE (funksjon)

Informasjon:    Returnerer et tall som indikerer datatypen til en verdi

UNICODETEGN (funksjon)
 Excel 2013

Basert    Returnerer Unicode-tegnet som den gitte numeriske verdien refererer til

UNICODE (funksjon)
 Excel 2013

Tekst:    Returnerer tallet (kodepunktet) som tilsvarer det første tegnet i teksten

UNIK-funksjonen

Office 365-knapp

Oppslag og referanse:    Returnerer en liste med unike verdier i en liste eller et område

STORE (funksjon)

Basert    Konverterer tekst til store bokstaver

VERDI (funksjon)

Basert    Konverterer et tekstargument til et tall

VARIANS (funksjon)

Kompatibilitet:    Estimerer varians basert på et utvalg

I Excel 2007 er dette en Statistisk funksjon.

VARIANS.P (funksjon)
Excel 2010

Analyse    Beregner varians basert på hele populasjonen

VARIANS.S (funksjon)
Excel 2010

Analyse    Estimerer varians basert på et utvalg

VARIANSA (funksjon)

Analyse    Estimerer varians basert på et utvalg, inkludert tall, tekst og logiske verdier

VARIANSP (funksjon)

Kompatibilitet:    Beregner varians basert på hele populasjonen

I Excel 2007 er dette en Statistisk funksjon.

VARIANSPA (funksjon)

Statistikk:    Beregner varians basert på hele populasjonen, inkludert tall, tekst og logiske verdier

VERDIAVS (funksjon)

Økonomi:    Returnerer avskrivningen for et aktivum i en angitt periode eller delperiode, ved hjelp av degressiv avskrivning

FINN.RAD (funksjon)

Oppslag og referanse:    Leter i den første kolonnen i en matrise og flytter bortover raden for å returnere verdien til en celle

NETTJENESTE (funksjon)
 Excel 2013

Nettadresse:    Returnerer data fra en nettjeneste

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Excel for nettet.

UKEDAG (funksjon)

Dato og klokkeslett:    Konverterer et serienummer til en ukedag

UKENR (funksjon)

Dato og klokkeslett:    Konverterer et serienummer til et tall som representerer hvilket nummer uken har i et år

WEIBULL.FORDELING (funksjon)

Kompatibilitet:    Beregner varians basert på hele populasjonen, inkludert tall, tekst og logiske verdier

I Excel 2007 er dette en Statistisk funksjon.

WEIBULL.DIST.N (funksjon)
Excel 2010

Analyse    Returnerer Weibull-fordelingen

ARBEIDSDAG (funksjon)

Dato og klokkeslett:    Returnerer serienummeret som svarer til datoen før eller etter et angitt antall arbeidsdager

ARBEIDSDAG.INTL (funksjon)
Excel 2010

Dato og klokkeslett:    Returnerer serienummeret til datoen før eller etter et angitt antall arbeidsdager ved hjelp av parametere for å indikere hvilke og hvor mange dager som er helgedager

XIR (funksjon)

Økonomi:    Returnerer internrenten for en serie kontantstrømmer som ikke nødvendigvis er periodiske

XOPPSLAG funksjon

Office 365-knapp

Oppslag og referanse:    Søker i et område eller en matrise, og returnerer et element som Sams varer med det første treffet det finner. Hvis det ikke finnes et treff, kan XLOOKUP returnere nærmeste (omtrentlig) treff. 

XMATCH (funksjon)

Office 365-knapp

Oppslag og referanse:    Returnerer den relative plasseringen til et element i en matrise eller et celle område. 

XNNV (funksjon)

Økonomi:    Returnerer netto nåverdi for en serie kontantstrømmer som ikke nødvendigvis er periodiske

EKSKLUSIVELLER (funksjon)
 Excel 2013

Logikk:    Returnerer en logisk eksklusiv ELLER av alle argumentene

ÅR (funksjon)

Dato og klokkeslett:    Konverterer et serienummer til et år

ÅRDEL (funksjon)

Dato og klokkeslett:    Returnerer brøkdelen for året, som svarer til antall hele dager mellom startdato og sluttdato

AVKAST (funksjon)

Økonomi:    Returnerer avkastningen på et verdipapir som betaler periodisk rente

AVKAST.DISKONTERT (funksjon)

Økonomi:    Returnerer årlig avkastning for et diskontert verdipapir, for eksempel en statskasseveksel

AVKAST.FORFALL (funksjon)

Økonomi:    Returnerer den årlige avkastningen for et verdipapir som betaler rente ved forfallsdato

Z.TEST (funksjon)
Excel 2010

Statistikk:    Returnerer den ensidige sannsynlighetsverdien for en z-test

ZTEST (funksjon)

Kompatibilitet:    Returnerer den ensidige sannsynlighetsverdien for en z-test

I Excel 2007 er dette en Statistisk funksjon.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet, eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Beslektede emner

Excel-funksjoner (etter kategori)

Oversikt over formler i Excel
unngå brutte formler
oppdage feil i formler

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×