Funkcje programu Excel (lista alfabetyczna)

Funkcje programu Excel (lista alfabetyczna)

Kliknięcie litery umożliwia przejście do funkcji, których nazwy rozpoczynają się od tej litery. Aby odnaleźć funkcję, możesz też nacisnąć klawisze Ctrl+F i wpisać kilka pierwszych liter lub opisowy wyraz. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat funkcji, kliknij jej nazwę w pierwszej kolumnie.

A B C D E F G H I J K L M   

N O P Q R S T U V W X Y Z

Uwaga: Znaczniki wersji wskazują wersję programu Excel, w której wprowadzono funkcję. Te funkcje nie są dostępne we wcześniejszych wersjach.

Ważne: Obliczone wyniki formuł i niektórych funkcji arkusza programu Excel mogą się nieco różnić w przypadku komputera z systemem Windows i architekturą x86 lub x86-64 oraz komputera z systemem Windows RT i architekturą ARM. Dowiedz się więcej o różnicach.

Nazwa funkcji

Typ i opis

MODUŁ.LICZBY

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Zwraca wartość absolutną liczby.

NAL.ODS

Funkcje finansowe:    Zwraca narosłe odsetki dla papieru wartościowego z oprocentowaniem okresowym.

NAL.ODS.WYKUP

Funkcje finansowe:    Zwraca narosłe odsetki dla papieru wartościowego z oprocentowaniem w terminie wykupu.

ACOS

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Zwraca arcus cosinus liczby.

ACOSH

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Zwraca arcus cosinus hiperboliczny liczby.

ACOT
Excel 2013

Funkcje matematyczne i trygonometryczne.    Zwraca arcus cotangens liczby.

ACOTH
Excel 2013

Funkcje matematyczne i trygonometryczne.    Zwraca arcus cotangens hiperboliczny liczby.

AGREGUJ

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Zwraca wartość zagregowaną z listy lub bazy danych.

ADRES

Funkcje wyszukiwania i odwołań:    Zwraca odwołanie do jednej komórki w arkuszu jako wartość tekstową.

AMORT.NIELIN

Funkcje finansowe:    Zwraca amortyzację dla każdego okresu rozliczeniowego przy użyciu współczynnika amortyzacji.

AMORT.LIN

Funkcje finansowe:    Zwraca amortyzację dla każdego okresu rozliczeniowego.

ORAZ

Funkcje logiczne:    Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wszystkie argumenty mają wartość PRAWDA.

ARABSKIE
Excel 2013

Funkcje matematyczne i trygonometryczne.    Konwertuje liczbę rzymską na liczbę arabską.

OBSZARY

Funkcje wyszukiwania i odwołań:    Zwraca liczbę obszarów występujących w odwołaniu.

Funkcja TABLICA.NA.TEKST
Przycisk usługi Office 365

Funkcje tekstowe:    Wyświetla tablicę wartości tekstowych z dowolnego określonego zakresu.

ASC

Funkcje tekstowe:    Zmienia litery angielskie lub katakana o pełnej szerokości (dwubajtowe) w ciągu znaków na znaki o szerokości połówkowej (jednobajtowe).

ASIN

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Zwraca arcus sinus liczby.

ASINH

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Zwraca arcus sinus hiperboliczny liczby.

ATAN

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Zwraca arcus tangens liczby.

ATAN2

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Zwraca arcus tangens liczby na podstawie współrzędnych x i y.

ATANH

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Zwraca arcus tangens hiperboliczny liczby.

ODCH.ŚREDNIE

Funkcje statystyczne:    Zwraca średnią wartość odchyleń absolutnych punktów danych od ich wartości średniej.

ŚREDNIA

Funkcje statystyczne:    Zwraca wartość średnią argumentów.

ŚREDNIA.A

Funkcje statystyczne:    Zwraca wartość średnią argumentów, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.

ŚREDNIA.JEŻELI

Funkcje statystyczne:    Zwraca średnią (średnią arytmetyczną) wszystkich komórek w zakresie, które spełniają podane kryteria.

ŚREDNIA.WARUNKÓW

Funkcje statystyczne:    Zwraca średnią (średnią arytmetyczną) wszystkich komórek, które spełniają wiele kryteriów.

BAT.TEKST

Funkcje tekstowe:    Konwertuje liczbę na tekst, stosując format walutowy ß (baht).

PODSTAWA

Funkcje matematyczne i trygonometryczne.    Konwertuje liczbę na reprezentację tekstową o podanej podstawie.

BESSEL.I

Funkcje inżynierskie:    Zwraca wartość zmodyfikowanej funkcji Bessela In(x).

BESSEL.J

Funkcje inżynierskie:    Zwraca wartość funkcji Bessela Jn(x).

BESSEL.K

Funkcje inżynierskie:    Zwraca wartość zmodyfikowanej funkcji Bessela Kn(x).

BESSEL.Y

Funkcje inżynierskie:    Zwraca wartość funkcji Bessela Yn(x).

ROZKŁAD.BETA

Funkcje zgodności:    Zwraca funkcję skumulowanego rozkładu beta.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

ROZKŁ.BETA
Excel 2010

Funkcje statystyczne:    Zwraca funkcję skumulowanego rozkładu beta.

ROZKŁAD.BETA.ODW

Funkcje zgodności:    Zwraca odwrotność funkcji rozkładu skumulowanego dla określonego rozkładu beta.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

ROZKŁ.BETA.ODWR
Excel 2010

Funkcje statystyczne:    Zwraca odwrotność funkcji rozkładu skumulowanego dla określonego rozkładu beta.

DWÓJK.NA.DZIES

Funkcje inżynierskie:    Konwertuje liczbę w postaci dwójkowej na liczbę w postaci dziesiętnej.

DWÓJK.NA.SZESN

Funkcje inżynierskie:    Konwertuje liczbę w postaci dwójkowej na liczbę w postaci szesnastkowej.

DWÓJK.NA.ÓSM

Funkcje inżynierskie:    Konwertuje liczbę w postaci dwójkowej na liczbę w postaci ósemkowej.

ROZKŁAD.DWUM

Funkcje zgodności:    Zwraca pojedynczy składnik dwumianowego rozkładu prawdopodobieństwa.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

ROZKŁ.DWUM
Excel 2010

Funkcje statystyczne:    Zwraca pojedynczy składnik dwumianowego rozkładu prawdopodobieństwa.

ROZKŁ.DWUM.ZAKRES
Excel 2013

Funkcje statystyczne.    Zwraca prawdopodobieństwo wyniku próby na podstawie rozkładu dwumianowego.

ROZKŁ.DWUM.ODWR
Excel 2010

Funkcje statystyczne:    Zwraca najmniejszą wartość, dla której skumulowany rozkład dwumianowy jest mniejszy niż wartość kryterium lub równy jej.

BITAND
Excel 2013

Funkcje inżynierskie.    Zwraca wartość operacji bitowej ORAZ (AND) dla dwóch liczb.

BIT.PRZESUNIĘCIE.W.LEWO
Excel 2013

Funkcje inżynierskie.    Zwraca liczbę przesuniętą w lewo o liczbę bitów określoną przez argument wartość_przesunięcia.

BITOR
Excel 2013

Funkcje inżynierskie.    Zwraca wartość operacji bitowej LUB (OR) dla dwóch liczb.

BIT.PRZESUNIĘCIE.W.PRAWO
Excel 2013

Funkcje inżynierskie.    Zwraca liczbę przesuniętą w prawo o liczbę bitów określoną przez argument wartość_przesunięcia.

BITXOR
Excel 2013

Funkcje inżynierskie.    Zwraca wartość operacji bitowej alternatywy wykluczającej (XOR) dla dwóch liczb.

WYWOŁAJ

Funkcje dodatków i automatyzacji:    Wywołuje procedurę w bibliotece dołączanej dynamicznie lub w zasobie kodu.

ZAOKR.W.GÓRĘ

Funkcje zgodności:    Zaokrągla liczbę do najbliższej liczby całkowitej lub do najbliższej wielokrotności dokładności.

ZAOKR.W.GÓRĘ.MATEMATYCZNE
Excel 2013

Funkcje matematyczne i trygonometryczne.    Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej liczby całkowitej lub do najbliższej wielokrotności podanej istotności.

ZAOKR.W.GÓRĘ.DOKŁ

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Zaokrągla liczbę do najbliższej liczby całkowitej lub do najbliższej wielokrotności dokładności. Zaokrąglenie następuje w górę niezależnie od znaku liczby.

KOMÓRKA

Funkcje informacyjne:    Zwraca informacje o formatowaniu, położeniu lub zawartości komórki.

Ta funkcja jest niedostępna w aplikacji Excel dla sieci Web.

ZNAK

Funkcje tekstowe:    Zwraca znak o podanym numerze kodu.

ROZKŁAD.CHI

Funkcje zgodności:    Zwraca jednostronne prawdopodobieństwo rozkładu chi-kwadrat.

Uwaga: W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

ROZKŁAD.CHI.ODW

Funkcje zgodności:    Zwraca odwrotność jednostronnego prawdopodobieństwa rozkładu chi-kwadrat.

Uwaga: W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

TEST.CHI

Funkcje zgodności:    Zwraca test niezależności.

Uwaga: W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

ROZKŁ.CHI
Excel 2010

Funkcje statystyczne:    Zwraca funkcję gęstości skumulowanego rozkładu beta.

ROZKŁ.CHI.PS
Excel 2010

Funkcje statystyczne:    Zwraca jednostronne prawdopodobieństwo rozkładu chi-kwadrat.

ROZKŁ.CHI.ODWR
Excel 2010

Funkcje statystyczne:    Zwraca funkcję gęstości skumulowanego rozkładu beta.

ROZKŁ.CHI.ODWR.PS
Excel 2010

Funkcje statystyczne:    Zwraca odwrotność jednostronnego prawdopodobieństwa rozkładu chi-kwadrat.

CHI.TEST
Excel 2010

Funkcje statystyczne:    Zwraca test niezależności.

WYBIERZ

Funkcje wyszukiwania i odwołań:    Wybiera wartość z listy wartości.

OCZYŚĆ

Funkcje tekstowe:    Usuwa z tekstu wszystkie znaki niedrukowane.

KOD

Funkcje tekstowe:    Zwraca wartość kodu liczbowego pierwszego znaku w ciągu tekstowym.

NR.KOLUMNY

Funkcje wyszukiwania i odwołań:    Zwraca numer kolumny z odwołania.

LICZBA.KOLUMN

Funkcje wyszukiwania i odwołań:    Zwraca liczbę kolumn w odwołaniu.

KOMBINACJE

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Zwraca liczbę kombinacji dla danej liczby obiektów.

KOMBINACJE.A
Excel 2013

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:   
Zwraca liczbę kombinacji (wraz z powtórzeniami) dla danej liczby elementów.

LICZBA.ZESP

Funkcje inżynierskie:    Konwertuje część rzeczywistą i urojoną na liczbę zespoloną.

Funkcja ZŁĄCZ.TEKST
2019

Funkcje tekstowe:    Łączy tekst z wielu zakresów i (lub) ciągów, ale nie zapewnia argumentów ignorowania pustych ani ogranicznika.

ZŁĄCZ.TEKSTY

Funkcje tekstowe:    Łączy kilka elementów tekstu w jeden tekst.

UFNOŚĆ

Funkcje zgodności:    Zwraca przedział ufności dla średniej populacji.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

UFNOŚĆ.NORM
Excel 2010

Funkcje statystyczne:    Zwraca przedział ufności dla średniej populacji.

UFNOŚĆ.T
Excel 2010

Funkcje statystyczne:    Zwraca przedział ufności dla średniej populacji, używając rozkładu t-Studenta.

KONWERTUJ

Funkcje inżynierskie:    Konwertuje liczbę z jednego systemu miar na inny.

WSP.KORELACJI

Funkcje statystyczne:    Zwraca współczynnik korelacji dwóch zbiorów danych.

COS

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Zwraca cosinus liczby.

COSH

Funkcje matematyczne i trygonometryczne.    Zwraca cosinus hiperboliczny liczby.

COT
Excel 2013

Funkcje matematyczne i trygonometryczne.    Zwraca cosinus hiperboliczny liczby.

COTH
Excel 2013

Funkcje matematyczne i trygonometryczne.    Zwraca cotangens kąta.

ILE.LICZB

Funkcje statystyczne:    Zlicza liczby znajdujące się na liście argumentów.

ILE.NIEPUSTYCH

Funkcje statystyczne:    Zlicza wartości znajdujące się na liście argumentów.

LICZ.PUSTE

Funkcje statystyczne:    Zwraca liczbę pustych komórek w zakresie.

LICZ.JEŻELI

Funkcje statystyczne:    Zwraca liczbę komórek wewnątrz zakresu, które spełniają podane kryteria.

LICZ.WARUNKI

Funkcje statystyczne:    Zwraca liczbę komórek wewnątrz zakresu, które spełniają wiele kryteriów.

WYPŁ.DNI.OD.POCZ

Funkcje finansowe:    Zwraca liczbę dni od początku okresu dywidendy do dnia rozliczeniowego.

WYPŁ.DNI

Funkcje finansowe:    Zwraca liczbę dni w okresie dywidendy, z uwzględnieniem dnia rozliczeniowego.

WYPŁ.DNI.NAST

Funkcje finansowe:    Zwraca liczbę dni od dnia rozliczeniowego do daty następnego dnia dywidendy.

WYPŁ.DATA.NAST

Funkcje finansowe:    Zwraca dzień następnej dywidendy po dniu rozliczeniowym.

WYPŁ.LICZBA

Funkcje finansowe:    Zwraca liczbę dywidend płatnych między dniem rozliczeniowym a dniem wykupu.

WYPŁ.DATA.POPRZ

Funkcje finansowe:    Zwraca dzień poprzedniej dywidendy przed dniem rozliczeniowym.

KOWARIANCJA

Funkcje zgodności:    Zwraca kowariancję, czyli średnią wartość iloczynów odpowiednich odchyleń.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

KOWARIANCJA.POPUL
Excel 2010

Funkcje statystyczne:    Zwraca kowariancję, czyli średnią wartość iloczynów odpowiednich odchyleń.

KOWARIANCJA.PRÓBKI
Excel 2010

Funkcje statystyczne:    Zwraca kowariancję próbki, czyli średnią iloczynów odchyleń dla każdej pary punktów danych w dwóch zbiorach danych.

PRÓG.ROZKŁAD.DWUM

Funkcje zgodności:    Zwraca najmniejszą wartość, dla której skumulowany rozkład dwumianowy jest mniejszy niż wartość kryterium lub równy jej.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

CSC
Excel 2013

Funkcje matematyczne i trygonometryczne.    Zwraca cosecans kąta.

CSCH
Excel 2013

Funkcje matematyczne i trygonometryczne.    Zwraca cosecans hiperboliczny kąta.

ELEMENT.KPI.MODUŁU

Funkcje modułu:    Zwraca nazwę, właściwość i miarę kluczowego wskaźnika wydajności (KPI) oraz wyświetla nazwę i właściwość w komórce. Wskaźnik KPI jest miarą ilościową, taką jak miesięczny zysk brutto lub kwartalna fluktuacja pracowników, używaną do monitorowania wydajności organizacji.

ELEMENT.MODUŁU

Funkcje modułu:    Zwraca element lub krotkę z hierarchii modułu. Służy do sprawdzania, czy element lub krotka istnieje w module.

WŁAŚCIWOŚĆ.ELEMENTU.MODUŁU

Funkcje modułu:    Zwraca wartość właściwości elementu w module. Służy do sprawdzania, czy nazwa elementu istnieje w module, a także do zwracania określonej właściwości dla tego elementu.

USZEREGOWANY.ELEMENT.MODUŁU

Funkcje modułu:    Zwraca n-ty (czyli uszeregowany) element zestawu. Służy do zwracania elementu lub elementów zestawu, na przykład najlepszego sprzedawcy lub 10 najlepszych studentów.

ZESTAW.MODUŁÓW

Funkcje modułu:    Definiuje obliczeniowy zestaw elementów lub krotek, wysyłając wyrażenie zestawu do modułu na serwerze, który tworzy zestaw i zwraca go do programu Microsoft Office Excel.

LICZNIK.MODUŁÓW.ZESTAWU

Funkcje modułu:    Zwraca liczbę elementów zestawu.

WARTOŚĆ.MODUŁU

Funkcje modułu:    Zwraca zagregowaną wartość z modułu.

SPŁAC.ODS

Funkcje finansowe:    Zwraca wartość procentu składanego płatnego między dwoma okresami.

SPŁAC.KAPIT

Funkcje finansowe:    Zwraca wartość kapitału skumulowanego spłaty pożyczki między dwoma okresami.

DATA

Funkcje daty i godziny:    Zwraca liczbę kolejną dla wybranej daty.

DATA.RÓŻNICA

Funkcje daty i godziny:    Oblicza liczbę dni, miesięcy lub lat między dwiema datami. Ta funkcja jest przydatna w formułach, w których oblicza się wiek.

DATA.WARTOŚĆ

Funkcje daty i godziny:    Konwertuje datę w formie tekstu na liczbę kolejną.

BD.ŚREDNIA

Funkcje bazy danych:    Zwraca wartość średniej wybranych wpisów bazy danych.

DZIEŃ

Funkcje daty i godziny:    Konwertuje liczbę kolejną na dzień miesiąca.

DNI
Excel 2013

Funkcje daty i godziny.    Zwraca liczbę dni między dwiema datami.

DNI.360

Funkcje daty i godziny:    Oblicza liczbę dni między dwiema datami na podstawie roku 360-dniowego.

DB

Funkcje finansowe:    Zwraca amortyzację środka trwałego w danym okresie metodą degresywną z zastosowaniem stałej bazowej.

DBCS
Excel 2013

Funkcje tekstowe:    Zmienia litery angielskie lub katakana o szerokości połówkowej (jednobajtowe) w ciągu znaków na znaki o pełnej szerokości (dwubajtowe).

BD.ILE.REKORDÓW

Funkcje bazy danych:    Zlicza komórki zawierające liczby w bazie danych.

BD.ILE.REKORDÓW.A

Funkcje bazy danych:    Zlicza niepuste komórki w bazie danych.

DDB

Funkcje finansowe:    Zwraca amortyzację środka trwałego za podany okres metodą degresywną z zastosowaniem podwójnej bazowej lub metodą określoną przez użytkownika.

DZIES.NA.DWÓJK

Funkcje inżynierskie:    Konwertuje liczbę w postaci dziesiętnej na postać dwójkową.

DZIES.NA.SZESN

Funkcje inżynierskie:    Konwertuje liczbę w postaci dziesiętnej na liczbę w postaci szesnastkowej.

DZIES.NA.ÓSM

Funkcje inżynierskie:    Konwertuje liczbę w postaci dziesiętnej na liczbę w postaci ósemkowej.

DZIESIĘTNA
Excel 2013

Funkcje matematyczne i trygonometryczne.    Konwertuje postać tekstową liczby o określonej podstawie na liczbę dziesiętną.

STOPNIE

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Konwertuje radiany na stopnie.

CZY.RÓWNE

Funkcje inżynierskie:    Sprawdza, czy dwie wartości są równe.

ODCH.KWADRATOWE

Funkcje statystyczne:    Zwraca sumę kwadratów odchyleń.

BD.POLE

Funkcje bazy danych:    Wyodrębnia z bazy danych jeden rekord spełniający określone kryteria.

STOPA.DYSK

Funkcje finansowe:    Zwraca wartość stopy dyskontowej papieru wartościowego.

BD.MAX

Funkcje bazy danych:    Zwraca wartość maksymalną z wybranych wpisów bazy danych.

BD.MIN

Funkcje bazy danych:    Zwraca wartość minimalną z wybranych wpisów bazy danych.

KWOTA

Funkcje tekstowe:    Konwertuje liczbę na tekst, stosując format walutowy zł (PLN).

CENA.DZIES

Funkcje finansowe:    Konwertuje cenę w postaci ułamkowej na cenę wyrażoną w postaci dziesiętnej.

CENA.UŁAM

Funkcje finansowe:    Konwertuje cenę wyrażoną w postaci dziesiętnej na cenę wyrażoną w postaci ułamkowej.

BD.ILOCZYN

Funkcje bazy danych:    Mnoży wartości w konkretnym, spełniającym kryteria polu rekordów bazy danych.

BD.ODCH.STANDARD

Funkcje bazy danych:    Szacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki z wybranych wpisów bazy danych.

BD.ODCH.STANDARD.POPUL

Funkcje bazy danych:    Oblicza odchylenie standardowe na podstawie całej populacji wybranych wpisów bazy danych.

BD.SUMA

Funkcje bazy danych:    Dodaje liczby w kolumnie pól rekordów bazy danych, które spełniają kryteria.

ROCZ.PRZYCH

Funkcje finansowe:    Zwraca wartość rocznego przychodu z papieru wartościowego o okresowych wypłatach oprocentowania.

BD.WARIANCJA

Funkcje bazy danych:    Szacuje wariancję na podstawie próbki z wybranych wpisów bazy danych.

BD.WARIANCJA.POPUL

Funkcje bazy danych:    Oblicza wariancję na podstawie całej populacji wybranych wpisów bazy danych.

NR.SER.DATY

Funkcje daty i godziny:    Zwraca liczbę kolejną daty jako wskazaną liczbę miesięcy przed określoną datą początkową lub po niej.

EFEKTYWNA

Funkcje finansowe:    Zwraca wartość efektywnej rocznej stopy procentowej.

ENCODEURL
Excel 2013

Funkcje sieci Web.    Zwraca ciąg zakodowany w adresie URL.

Ta funkcja jest niedostępna w aplikacji Excel dla sieci Web.

NR.SER.OST.DN.MIES

Funkcje daty i godziny:    Zwraca liczbę kolejną ostatniego dnia miesiąca przed określoną liczbą miesięcy lub po niej.

FUNKCJA.BŁ

Funkcje inżynierskie:    Zwraca wartość funkcji błędu.

FUNKCJA.BŁ.DOKŁ
Excel 2010

Funkcje inżynierskie:    Zwraca wartość funkcji błędu.

KOMP.FUNKCJA.BŁ

Funkcje inżynierskie:    Zwraca wartość komplementarnej funkcji błędu.

KOMP.FUNKCJA.BŁ.DOKŁ
Excel 2010

Funkcje inżynierskie:    Zwraca wartość dopełniającej funkcji FUNKCJA.BŁ scałkowanej w przedziale od x do nieskończoności.

NR.BŁĘDU

Funkcje informacyjne:    Zwraca liczbę odpowiadającą typowi błędu.

EUROCONVERT

Funkcje dodatków i automatyzacji:    Konwertuje liczbę na euro, daną wartość w euro na wartość w walucie kraju członkowskiego euro lub wartość w walucie jednego kraju członkowskiego na wartość w walucie innego kraju członkowskiego za pomocą euro jako waluty pośredniej (triangulacja).

ZAOKR.DO.PARZ

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej liczby parzystej.

PORÓWNAJ

Funkcje tekstowe:    Sprawdza, czy dwie wartości tekstowe są identyczne.

EXP

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Zwraca wartość liczby e podniesionej do potęgi określonej przez podaną liczbę.

ROZKŁ.EXP
Excel 2010

Funkcje statystyczne:    Zwraca rozkład wykładniczy.

ROZKŁAD.EXP

Funkcje zgodności:    Zwraca rozkład wykładniczy.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

SILNIA

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Zwraca silnię liczby.

SILNIA.DWUKR

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Zwraca podwójną silnię liczby.

FAŁSZ

Funkcje logiczne:    Zwraca wartość logiczną FAŁSZ.

ROZKŁ.F
Excel 2010

Funkcje statystyczne:    Zwraca rozkład prawdopodobieństwa F.

ROZKŁAD.F

Funkcje zgodności:    Zwraca rozkład prawdopodobieństwa F.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

ROZKŁ.F.PS
Excel 2010

Funkcje statystyczne:    Zwraca rozkład prawdopodobieństwa F.

Funkcja FILTRUJ

Przycisk usługi Office 365

Funkcje wyszukiwania i odwołań:    Filtruje zakres danych na podstawie kryteriów, które zdefiniujesz.

FILTERXML
Excel 2013

Funkcje sieci Web.    Zwraca określone dane z treści XML, korzystając z określonego wyrażenia XPath.

Ta funkcja jest niedostępna w aplikacji Excel dla sieci Web.

ZNAJDŹ, ZNAJDŹB

Funkcje tekstowe:    Znajduje jedną wartość tekstową wewnątrz innej (z uwzględnieniem wielkich i małych liter).

ROZKŁ.F.ODWR
Excel 2010

Funkcje statystyczne:    Zwraca odwrotność rozkładu prawdopodobieństwa F.

ROZKŁ.F.ODWR.PS
Excel 2010

Funkcje statystyczne:    Zwraca odwrotność rozkładu prawdopodobieństwa F.

ROZKŁAD.F.ODW

Funkcje zgodności:    Zwraca odwrotność rozkładu prawdopodobieństwa F.

W Excel 2007 jest to funkcja statystyczna.

ROZKŁAD.FISHER

Funkcje statystyczne:    Zwraca transformację Fishera.

ROZKŁAD.FISHER.ODW

Funkcje statystyczne:    Zwraca odwrotność transformacji Fishera.

ZAOKR.DO.TEKST

Funkcje tekstowe:    Formatuje liczbę jako tekst o stałej liczbie miejsc dziesiętnych.

ZAOKR.W.DÓŁ

Funkcje zgodności:    Zaokrągla liczbę w dół w kierunku zera.

W programach Excel 2007 i Excel 2010 jest to funkcja z kategorii Funkcje matematyczne i trygonometryczne.

ZAOKR.W.DÓŁ.MATEMATYCZNE
Excel 2013

Funkcje matematyczne i trygonometryczne.    Zaokrągla liczbę w dół do najbliższej liczby całkowitej lub najbliższej wielokrotności podanej istotności.

ZAOKR.W.DÓŁ.DOKŁ

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Zaokrągla liczbę do najbliższej liczby całkowitej lub do najbliższej wielokrotności dokładności. Zaokrąglenie następuje w górę niezależnie od znaku liczby.

REGLINX

Funkcje statystyczne:    Zwraca wartość trendu liniowego.

W programie Excel 2016 tę funkcję zastąpiono funkcją REGLINX.LINIOWA, należącą do nowych funkcji prognozowania, ale pozostaje ona dostępna w celu zapewnienia zgodności z wcześniejszymi wersjami.

REGLINX.ETS, funkcja
Excel 2016

Funkcje statystyczne:    Zwraca przyszłą wartość na podstawie istniejących (historycznych) wartości przy użyciu wersji AAA algorytmu wygładzania wykładniczego (ETS).

REGLINX.ETS.CONFINT, funkcja
Excel 2016

Funkcje statystyczne:    Zwraca przedział ufności dla wartości prognozy dla określonej daty docelowej.

REGLINX.ETS.SEZONOWOŚĆ, funkcja
Excel 2016

Funkcje statystyczne:    Zwraca długość powtarzającego się wzorca wykrytego przez program Excel dla określonego szeregu czasowego.

REGLINX.ETS.STATYSTYKA, funkcja
Excel 2016

Funkcje statystyczne:    Zwraca wartość statystyczną jako wynik prognozowania szeregu czasowego.

REGLINX.LINIOWA, funkcja
Excel 2016

Funkcje statystyczne:    Zwraca wartość przyszłą na podstawie wartości istniejących.

FORMUŁA.TEKST
Excel 2013

Funkcje wyszukiwania i odwołań.    Zwraca formułę w danym odwołaniu jako tekst.

CZĘSTOŚĆ

Funkcje statystyczne:    Zwraca rozkład częstotliwości jako tablicę pionową.

F.TEST
Excel 2010

Funkcje statystyczne:    Zwraca wynik testu F.

TEST.F

Funkcje zgodności:    Zwraca wynik testu F.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

FV

Funkcje finansowe:    Zwraca przyszłą wartość inwestycji.

WART.PRZYSZŁ.KAP

Funkcje finansowe:    Zwraca przyszłą wartość kapitału początkowego wraz z szeregiem procentów składanych.

GAMMA
Excel 2013

Funkcje statystyczne.    Zwraca wartość funkcji gamma.

ROZKŁ.GAMMA
Excel 2010

Funkcje statystyczne:    Zwraca rozkład gamma.

ROZKŁAD.GAMMA

Funkcje zgodności:    Zwraca rozkład gamma.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

ROZKŁ.GAMMA.ODWR
Excel 2010

Funkcje statystyczne:    Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu gamma.

ROZKŁAD.GAMMA.ODW

Funkcje zgodności:    Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu gamma.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

ROZKŁAD.LIN.GAMMA

Funkcje statystyczne:    Zwraca logarytm naturalny funkcji gamma, Γ(x).

ROZKŁAD.LIN.GAMMA.DOKŁ
Excel 2010

Funkcje statystyczne:    Zwraca logarytm naturalny funkcji gamma, Γ(x).

GAUSS
Excel 2013

Funkcje statystyczne.    Zwraca wartości o 0,5 mniejsze niż standardowy skumulowany rozkład normalny.

NAJW.WSP.DZIEL

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Zwraca największy wspólny dzielnik.

ŚREDNIA.GEOMETRYCZNA

Funkcje statystyczne:    Zwraca średnią geometryczną.

SPRAWDŹ.PRÓG

Funkcje inżynierskie:    Sprawdza, czy liczba jest większa niż wartość progowa.

WEŹDANETABELI

Funkcje wyszukiwania i odwołań:    Zwraca dane przechowywane w raporcie w formie tabeli przestawnej.

REGEXPW

Funkcje statystyczne:    Zwraca wartości trendu wykładniczego.

ŚREDNIA.HARMONICZNA

Funkcje statystyczne:    Zwraca średnią harmoniczną.

SZESN.NA.DWÓJK

Funkcje inżynierskie:    Konwertuje liczbę w postaci szesnastkowej na liczbę w postaci dwójkowej.

SZESN.NA.DZIES

Funkcje inżynierskie:    Konwertuje liczbę w postaci szesnastkowej na liczbę w postaci dziesiętnej.

SZESN.NA.ÓSM

Funkcje inżynierskie:    Konwertuje liczbę w postaci szesnastkowej na liczbę w postaci ósemkowej.

WYSZUKAJ.POZIOMO

Funkcje wyszukiwania i odwołań:    Przegląda górny wiersz tablicy i zwraca wartość wskazanej komórki.

GODZINA

Funkcje daty i godziny:    Konwertuje liczbę kolejną na godzinę.

HIPERŁĄCZE

Funkcje wyszukiwania i odwołań:    Tworzy skrót lub skok, który pozwala otwierać dokument przechowywany na serwerze sieciowym, w sieci intranet lub w Internecie.

ROZKŁ.HIPERGEOM

Funkcje statystyczne:    Zwraca rozkład hipergeometryczny.

ROZKŁAD.HIPERGEOM

Funkcje zgodności:    Zwraca rozkład hipergeometryczny.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

JEŻELI

Funkcje logiczne:    Określa warunek logiczny do sprawdzenia.

JEŻELI.BŁĄD

Funkcje logiczne:    Zwraca określoną wartość, jeśli wynikiem formuły jest błąd. W przeciwnym razie zwraca wynik formuły.

JEŻELI.ND
Excel 2013

Funkcje logiczne.    Zwraca określoną wartość, jeśli wynikiem wyrażenia jest wartość #N/D. W przeciwnym razie zwraca wynik wyrażenia

Funkcja WARUNKI
2019

Funkcje logiczne:    Sprawdza, czy spełniono jeden lub więcej warunków, i zwraca wartość odpowiadającą pierwszemu warunkowi ocenionemu jako PRAWDA.

MODUŁ.LICZBY.ZESP

Funkcje inżynierskie:    Zwraca wartość bezwzględną (moduł) liczby zespolonej.

CZ.UROJ.LICZBY.ZESP

Funkcje inżynierskie:    Zwraca wartość części urojonej liczby zespolonej.

ARG.LICZBY.ZESP

Funkcje inżynierskie:    Zwraca wartość argumentu liczby zespolonej, przy czym kąt wyrażony jest w radianach.

SPRZĘŻ.LICZBY.ZESP

Funkcje inżynierskie:    Zwraca wartość liczby sprzężonej danej liczby zespolonej.

COS.LICZBY.ZESP

Funkcje inżynierskie:    Zwraca wartość cosinusa liczby zespolonej.

COSH.LICZBY.ZESP
Excel 2013

Funkcje inżynierskie.    Zwraca cosinus hiperboliczny liczby zespolonej.

COT.LICZBY.ZESP
Excel 2013

Funkcje inżynierskie.    Zwraca cotangens liczby zespolonej.

CSC.LICZBY.ZESP
Excel 2013

Funkcje inżynierskie.    Zwraca cosecans liczby zespolonej.

CSCH.LICZBY.ZESP
Excel 2013

Funkcje inżynierskie.    Zwraca cosecans hiperboliczny liczby zespolonej.

ILORAZ.LICZB.ZESP

Funkcje inżynierskie:    Zwraca wartość ilorazu dwóch liczb zespolonych.

EXP.LICZBY.ZESP

Funkcje inżynierskie:    Zwraca postać wykładniczą liczby zespolonej.

LN.LICZBY.ZESP

Funkcje inżynierskie:    Zwraca wartość logarytmu naturalnego liczby zespolonej.

LOG10.LICZBY.ZESP

Funkcje inżynierskie:    Zwraca wartość logarytmu dziesiętnego liczby zespolonej.

LOG2.LICZBY.ZESP

Funkcje inżynierskie:    Zwraca wartość logarytmu liczby zespolonej przy podstawie 2.

POTĘGA.LICZBY.ZESP

Funkcje inżynierskie:    Zwraca wartość liczby zespolonej podniesionej do potęgi całkowitej.

ILOCZYN.LICZB.ZESP

Funkcje inżynierskie:    Zwraca wartość iloczynu liczb zespolonych.

CZ.RZECZ.LICZBY.ZESP

Funkcje inżynierskie:    Zwraca wartość części rzeczywistej liczby zespolonej.

SEC.LICZBY.ZESP
Excel 2013

Funkcje inżynierskie.    Zwraca secans liczby zespolonej.

SECH.LICZBY.ZESP
Excel 2013

Funkcje inżynierskie.    Zwraca secans hiperboliczny liczby zespolonej.

SIN.LICZBY.ZESP

Funkcje inżynierskie:    Zwraca wartość sinusa liczby zespolonej.

SINH.LICZBY.ZESP
Excel 2013

Funkcje inżynierskie.    Zwraca sinus hiperboliczny liczby zespolonej.

PIERWIASTEK.LICZBY.ZESP

Funkcje inżynierskie:    Zwraca wartość pierwiastka kwadratowego z liczby zespolonej.

RÓŻN.LICZB.ZESP

Funkcje inżynierskie:    Zwraca wartość różnicy dwóch liczb zespolonych.

SUMA.LICZB.ZESP

Funkcje inżynierskie:    Zwraca wartość sumy liczb zespolonych.

TAN.LICZBY.ZESP
Excel 2013

Funkcje inżynierskie.    Zwraca tangens liczby zespolonej.

INDEKS

Funkcje wyszukiwania i odwołań:    Używa indeksu do wybierania wartości z odwołania lub tablicy.

ADR.POŚR

Funkcje wyszukiwania i odwołań:    Zwraca odwołanie określone przez wartość tekstową.

INFO

Funkcje informacyjne:    Zwraca informację o bieżącym środowisku operacyjnym.

Ta funkcja jest niedostępna w aplikacji Excel dla sieci Web.

ZAOKR.DO.CAŁK

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Zaokrągla liczbę w dół do najbliższej liczby całkowitej.

ODCIĘTA

Funkcje statystyczne:    Zwraca punkt przecięcia osi pionowej z linią regresji liniowej.

STOPA.PROC

Funkcje finansowe:    Zwraca wartość stopy procentowej papieru wartościowego całkowicie ulokowanego.

IPMT

Funkcje finansowe:    Zwraca wysokość płatności odsetek dla inwestycji za dany okres.

IRR

Funkcje finansowe:    Zwraca wartość wewnętrznej stopy zwrotu dla serii przepływów gotówkowych.

CZY.PUSTA

Funkcje informacyjne:    Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest pusta.

CZY.BŁ

Funkcje informacyjne:    Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest dowolną wartością błędu, z wyjątkiem #N/D!.

CZY.BŁĄD

Funkcje informacyjne:    Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest dowolną wartością błędu.

CZY.PARZYSTE

Funkcje informacyjne:    Zwraca wartość PRAWDA, jeśli liczba jest parzysta.

CZY.FORMUŁA
Excel 2013

Funkcje informacyjne.    Zwraca wartość PRAWDA, jeśli istnieje odwołanie do komórki zawierającej formułę.

CZY.LOGICZNA

Funkcje informacyjne:    Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest wartością logiczną.

CZY.BRAK

Funkcje informacyjne:    Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest wartością błędu #N/D.

CZY.NIE.TEKST

Funkcje informacyjne:    Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość nie jest tekstem.

CZY.LICZBA

Funkcje informacyjne:    Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest liczbą.

CZY.NIEPARZYSTE

Funkcje informacyjne:    Zwraca wartość PRAWDA, jeśli liczba jest nieparzysta.

CZY.ADR

Funkcje informacyjne:    Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest odwołaniem.

CZY.TEKST

Funkcje informacyjne:    Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest tekstem.

ISO.ZAOKR.W.GÓRĘ
Excel 2013

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej wartości całkowitej lub wielokrotności podanej istotności.

ISO.NUM.TYG
Excel 2013

Funkcje daty i godziny.    Zwraca numer tygodnia roku w formacie ISO dla określonej daty.

ISPMT

Funkcje finansowe:    Oblicza wysokość odsetek płatnych w określonym okresie inwestycji.

JIS

Funkcje tekstowe:   Zmienia litery o szerokości połówkowej (jednobajtowe) w ciągu znaków na znaki o pełnej szerokości (dwubajtowe).

KURTOZA

Funkcje statystyczne:    Zwraca kurtozę zbioru danych.

MAX.K

Funkcje statystyczne:    Zwraca k-tą największą wartość ze zbioru danych.

NAJMN.WSP.WIEL

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Zwraca najmniejszą wspólną wielokrotność.

LEWY, LEWYB

Funkcje tekstowe:    Zwraca skrajne lewe znaki z wartości tekstowej.

DŁ, DŁ.B

Funkcje tekstowe:    Zwraca liczbę znaków w ciągu tekstowym.

Funkcja LET
Przycisk usługi Office 365

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Przypisuje nazwy do wyników działań, co pozwala na przechowywanie pośrednich obliczeń, wartości i nazw definiujących wewnątrz formuły.

REGLINP

Funkcje statystyczne:    Zwraca parametry trendu liniowego.

LN

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Zwraca logarytm naturalny podanej liczby.

LOG

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Zwraca logarytm danej liczby przy zadanej podstawie.

LOG10

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Zwraca logarytm dziesiętny liczby.

REGEXPP

Funkcje statystyczne:    Zwraca parametry trendu wykładniczego.

ROZKŁAD.LOG.ODW

Funkcje zgodności:    Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu logarytmiczno-normalnego.

ROZKŁ.LOG
Excel 2010

Funkcje statystyczne:    Zwraca skumulowany rozkład logarytmu naturalnego.

ROZKŁAD.LOG

Funkcje zgodności:    Zwraca skumulowany rozkład logarytmu naturalnego.

ROZKŁ.LOG.ODWR
Excel 2010

Funkcje statystyczne:    Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu logarytmiczno-normalnego.

WYSZUKAJ

Funkcje wyszukiwania i odwołań:    Wyszukuje wartości w wektorze lub tablicy.

LITERY.MAŁE

Funkcje tekstowe:    Konwertuje litery w tekście na małe.

PODAJ.POZYCJĘ

Funkcje wyszukiwania i odwołań:    Wyszukuje wartości w odwołaniu lub w tablicy.

MAX

Funkcje statystyczne:    Zwraca maksymalną wartość z listy argumentów.

MAX.A

Funkcje statystyczne:    Zwraca maksymalną wartość z listy argumentów, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.

Funkcja MAKS.WARUNKÓW
2019

Funkcje statystyczne:    Zwraca wartość maksymalną spośród komórek spełniających podany zestaw warunków lub kryteriów.

WYZNACZNIK.MACIERZY

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Zwraca wyznacznik macierzy tablicy.

ROCZ.PRZYCH.M

Funkcje finansowe:    Zwraca wartość zmodyfikowanego okresu Macauleya dla papieru wartościowego o założonej wartości nominalnej 100 zł.

MEDIANA

Funkcje statystyczne:    Zwraca medianę podanych liczb.

FRAGMENT.TEKSTU, FRAGMENT.TEKSTU.B

Funkcje tekstowe:    Zwraca określoną liczbę znaków z ciągu tekstowego, zaczynając od zadanej pozycji.

MIN

Funkcje statystyczne:    Zwraca minimalną wartość z listy argumentów.

Funkcja MIN.WARUNKÓW
2019

Funkcje statystyczne:    Zwraca wartość minimalną spośród komórek spełniających podany zestaw warunków lub kryteriów.

MIN.A

Funkcje statystyczne:    Zwraca najmniejszą wartość z listy argumentów, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.

MINUTA

Funkcje daty i godziny:    Konwertuje liczbę kolejną na minuty.

MACIERZ.ODW

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Zwraca odwrotność macierzy tablicy.

MIRR

Funkcje finansowe:    Zwraca wartość wewnętrznej stopy zwrotu dla przypadku, gdy dodatnie i ujemne przepływy gotówkowe mają różne stopy.

MACIERZ.ILOCZYN

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Zwraca iloczyn macierzy dwóch tablic.

MOD

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Zwraca resztę z dzielenia.

WYST.NAJCZĘŚCIEJ

Funkcje zgodności:    Zwraca wartość najczęściej występującą w zbiorze danych.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

WYST.NAJCZĘŚCIEJ.TABL
Excel 2010

Funkcje statystyczne:    Zwraca pionową tablicę zawierającą najczęściej występujące lub powtarzające się wartości w tablicy lub zakresie danych.

WYST.NAJCZĘŚCIEJ.WART
Excel 2010

Funkcje statystyczne:    Zwraca wartość najczęściej występującą w zbiorze danych.

MIESIĄC

Funkcje daty i godziny:    Konwertuje liczbę kolejną na miesiąc.

ZAOKR.DO.WIELOKR

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Zwraca liczbę zaokrągloną do żądanej wielokrotności.

WIELOMIAN

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Zwraca wielomian dla zbioru liczb.

MACIERZ.JEDNOSTKOWA
Excel 2013

Funkcje matematyczne i trygonometryczne.    Zwraca macierz jednostkową lub określony wymiar.

L

Funkcje informacyjne:    Zwraca wartość przekonwertowaną na postać liczbową.

BRAK

Funkcje informacyjne:    Zwraca wartość błędu #N/D.

ROZKŁ.DWUM.PRZEC
Excel 2010

Funkcje statystyczne:    Zwraca ujemny rozkład dwumianowy.

ROZKŁAD.DWUM.PRZEC

Funkcje zgodności:    Zwraca ujemny rozkład dwumianowy.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

DNI.ROBOCZE

Funkcje daty i godziny:    Zwraca liczbę pełnych dni roboczych między dwiema datami.

DNI.ROBOCZE.NIESTAND
Excel 2010

Funkcje daty i godziny:    Zwraca liczbę dni roboczych między dwiema datami zgodnie z parametrami określającymi dni stanowiące dni weekendowe oraz liczbę dni weekendowych.

NOMINALNA

Funkcje finansowe:    Zwraca wysokość nominalnej rocznej stopy procentowej.

ROZKŁ.NORMALNY
Excel 2010

Funkcje statystyczne:    Zwraca skumulowany rozkład normalny.

ROZKŁAD.NORMALNY

Funkcje zgodności:    Zwraca skumulowany rozkład normalny.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

ROZKŁAD.NORMALNY.ODW

Funkcje statystyczne:    Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu normalnego.

ROZKŁ.NORMALNY.ODWR
Excel 2010

Funkcje zgodności:    Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu normalnego.

Uwaga: W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

ROZKŁ.NORMALNY.S
Excel 2010

Funkcje statystyczne:    Zwraca standardowy rozkład normalny skumulowany.

ROZKŁAD.NORMALNY.S

Funkcje zgodności:    Zwraca standardowy rozkład normalny skumulowany.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

ROZKŁ.NORMALNY.S.ODWR
Excel 2010

Funkcje statystyczne:    Zwraca odwrotność standardowego rozkładu normalnego skumulowanego.

ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW

Funkcje zgodności:    Zwraca odwrotność standardowego rozkładu normalnego skumulowanego.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

NIE

Funkcje logiczne:    Odwraca wartość logiczną argumentu.

TERAZ

Funkcje daty i godziny:    Zwraca liczbę kolejną bieżącej daty i godziny.

NPER

Funkcje finansowe:    Zwraca liczbę okresów dla inwestycji.

NPV

Funkcje finansowe:    Zwraca wartość bieżącą netto inwestycji na podstawie szeregu okresowych przepływów gotówkowych i stopy dyskontowej.

WARTOŚĆ.LICZBOWA
Excel 2013

Funkcje tekstowe.    Konwertuje tekst na liczbę w sposób niezależny od ustawień regionalnych.

ÓSM.NA.DWÓJK

Funkcje inżynierskie:    Konwertuje liczbę w postaci ósemkowej na liczbę w postaci dwójkowej.

ÓSM.NA.DZIES

Funkcje inżynierskie:    Konwertuje liczbę w postaci ósemkowej na liczbę w postaci dziesiętnej.

ÓSM.NA.SZESN

Funkcje inżynierskie:    Konwertuje liczbę w postaci ósemkowej na liczbę w postaci szesnastkowej.

ZAOKR.DO.NPARZ

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej liczby nieparzystej.

CENA.PIERW.OKR

Funkcje finansowe:    Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z nietypowym pierwszym okresem.

RENT.PIERW.OKR

Funkcje finansowe:    Zwraca rentowność papieru wartościowego z nietypowym pierwszym okresem.

CENA.OST.OKR

Funkcje finansowe:    Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z nietypowym ostatnim okresem.

RENT.OST.OKR

Funkcje finansowe:    Zwraca rentowność papieru wartościowego z nietypowym ostatnim okresem.

PRZESUNIĘCIE

Funkcje wyszukiwania i odwołań:    Zwraca odwołanie przesunięte od danego odwołania.

LUB

Funkcje logiczne:    Zwraca wartość PRAWDA, jeśli co najmniej jeden z argumentów ma wartość PRAWDA.

O.CZAS.TRWANIA
Excel 2013

Funkcje finansowe:    Zwraca liczbę okresów wymaganych przez inwestycję do osiągnięcia określonej wartości.

PEARSON

Funkcje statystyczne:    Zwraca współczynnik korelacji momentu iloczynu Pearsona.

PERCENTYL.PRZEDZ.OTW
Excel 2010

Funkcje statystyczne:    Zwraca k-ty percentyl wartości w zakresie, gdzie k należy do zakresu od 0 do 1 włącznie.

PERCENTYL.PRZEDZ.ZAMK
Excel 2010

Funkcje statystyczne:    Zwraca k-ty percentyl wartości w zakresie.

PERCENTYL

Funkcje zgodności:    Zwraca k-ty percentyl wartości w zakresie.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

PROC.POZ.PRZEDZ.OTW
Excel 2010

Funkcje statystyczne:    Zwraca pozycję procentową wartości w zbiorze danych, należącą do zakresu od 0 do 1 (bez wartości granicznych).

PROC.POZ.PRZEDZ.ZAMK
Excel 2010

Funkcje statystyczne:    Zwraca pozycję procentową wartości w zbiorze danych.

PROCENT.POZYCJA

Funkcje zgodności:    Zwraca pozycję procentową wartości w zbiorze danych.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

PERMUTACJE

Funkcje statystyczne:    Zwraca liczbę permutacji dla danej liczby obiektów.

PERMUTACJE.A
Excel 2013

Funkcje statystyczne.    Zwraca liczbę permutacji dla podanej liczby obiektów (wraz z powtórzeniami), które można wybrać spośród wszystkich obiektów.

PHI
Excel 2013

Funkcje statystyczne.    Zwraca wartość funkcji gęstości dla standardowego rozkładu normalnego.

PHONETIC

Funkcje tekstowe:    Wyodrębnia znaki fonetyczne (furigana) z ciągu tekstowego.

PI

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Zwraca wartość liczby Pi.

PMT

Funkcje finansowe:    Zwraca wartość okresowej płatności raty rocznej.

ROZKŁ.POISSON
Excel 2010

Funkcje statystyczne:    Zwraca rozkład Poissona.

ROZKŁAD.POISSON

Funkcje zgodności:    Zwraca rozkład Poissona.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

POTĘGA

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Zwraca liczbę podniesioną do potęgi.

PPMT

Funkcje finansowe:    Zwraca wysokość spłaty kapitału w przypadku inwestycji dla danego okresu.

CENA

Funkcje finansowe:    Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z oprocentowaniem okresowym.

CENA.DYSK

Funkcje finansowe:    Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego zdyskontowanego.

CENA.WYKUP

Funkcje finansowe:    Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z oprocentowaniem w terminie wykupu.

PRAWDPD

Funkcje statystyczne:    Zwraca prawdopodobieństwo, że wartości w zakresie leżą pomiędzy dwiema granicami.

ILOCZYN

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Mnoży argumenty.

Z.WIELKIEJ.LITERY

Funkcje tekstowe:    Zastępuje pierwszą literę każdego wyrazu w tekście wielką literą.

PV

Funkcje finansowe:    Zwraca wartość bieżącą inwestycji.

KWARTYL

Funkcje zgodności:    Zwraca kwartyl zbioru danych.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

KWARTYL.PRZEDZ.OTW
Excel 2010

Funkcje statystyczne:    Zwraca kwartyl zbioru danych na podstawie wartości percentylu z zakresu od 0 do 1 włącznie.

KWARTYL.PRZEDZ.ZAMK
Excel 2010

Funkcje statystyczne:    Zwraca kwartyl zbioru danych.

CZ.CAŁK.DZIELENIA

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Zwraca iloraz (całkowity).

RADIANY

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Konwertuje stopnie na radiany.

LOS

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Zwraca liczbę losową z zakresu od 0 do 1.

Funkcja TABELA.LOSOWO

Przycisk usługi Office 365

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Zwraca tablicę liczb losowych w przedziale od 0 do 1. Możesz jednak określić liczbę wierszy i kolumn do wypełnienia, wartości minimalne i maksymalne oraz czy mają być zwracane liczby całkowite, czy wartości dziesiętne.

LOS.ZAKR

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Zwraca liczbę losową z zakresu określonego przez podane argumenty.

POZYCJA.ŚR
Excel 2010

Funkcje statystyczne:    Zwraca pozycję liczby na liście liczb.

POZYCJA.NAJW
Excel 2010

Funkcje statystyczne:    Zwraca pozycję liczby na liście liczb.

POZYCJA

Funkcje zgodności:    Zwraca pozycję liczby na liście liczb.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

RATE

Funkcje finansowe:    Zwraca wysokość stopy procentowej dla pojedynczego okresu raty rocznej.

KWOTA.WYKUP

Funkcje finansowe:    Zwraca wartość kapitału otrzymanego przy wykupie papieru wartościowego całkowicie ulokowanego.

REJESTR.KOD

Funkcje dodatków i automatyzacji:    Zwraca identyfikator rejestru określonej biblioteki dołączanej dynamicznie (DLL) lub wcześniej zarejestrowanego zasobu kodu.

ZASTĄP, ZASTĄP.B

Funkcje tekstowe:    Zamienia znaki w tekście.

POWT

Funkcje tekstowe:    Powtarza tekst określoną liczbę razy.

PRAWY, PRAWY.B

Funkcje tekstowe:    Zwraca skrajne prawe znaki z wartości tekstowej.

RZYMSKIE

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Konwertuje liczbę arabską na rzymską jako tekst.

ZAOKR

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Zaokrągla liczbę do określonej liczby cyfr.

ZAOKR.DÓŁ

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Zaokrągla liczbę w dół, w kierunku zera.

ZAOKR.GÓRA

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Zaokrągla liczbę w górę, w kierunku od zera.

WIERSZ

Funkcje wyszukiwania i odwołań:    Zwraca numer wiersza odwołania.

ILE.WIERSZY

Funkcje wyszukiwania i odwołań:    Zwraca liczbę wierszy dla danego odwołania.

RÓWNOW.STOPA.PROC
Excel 2013

Funkcje finansowe.    Zwraca równoważną stopę procentową dla określonego wzrostu wartości inwestycji.

R.KWADRAT

Funkcje statystyczne:    Zwraca kwadrat współczynnika korelacji momentu iloczynu Pearsona.

DANE.CZASU.RZECZ

Funkcje wyszukiwania i odwołań:    Pobiera dane w czasie rzeczywistym z programu obsługującego automatyzację COM.

SZUKAJ.TEKST, SZUKAJ.TEKST.B

Funkcje tekstowe:    Znajduje jedną wartość tekstową wewnątrz innej (bez uwzględniania wielkich i małych liter).

SEC
Excel 2013

Funkcje matematyczne i trygonometryczne.    Zwraca secans kąta.

SECH
Excel 2013

Funkcje matematyczne i trygonometryczne.    Zwraca secans hiperboliczny kąta.

SEKUNDA

Funkcje daty i godziny:    Konwertuje liczbę kolejną na sekundę.

Funkcja SEKWENCJA

Przycisk usługi Office 365

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Generuje listę kolejnych liczb w tablicy, np. 1, 2, 3, 4.

SUMA.SZER.POT

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Zwraca sumę szeregu potęgowego na podstawie wzoru.

ARKUSZ
Excel 2013

Funkcje informacyjne.    Zwraca numer arkusza, którego dotyczy odwołanie.

ARKUSZE
Excel 2013

Funkcje informacyjne.    Zwraca liczbę arkuszy w odwołaniu.

ZNAK.LICZBY

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Zwraca znak liczby.

SIN

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Zwraca sinus danego kąta.

SINH

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Zwraca sinus hiperboliczny liczby.

SKOŚNOŚĆ

Funkcje statystyczne:    Zwraca skośność rozkładu.

SKOŚNOŚĆ.P
Excel 2013

Funkcje statystyczne.    Zwraca skośność rozkładu na podstawie populacji, charakteryzującą stopień asymetrii rozkładu wokół średniej.

SLN

Funkcje finansowe:    Zwraca amortyzację środka trwałego za jeden okres metodą liniową.

NACHYLENIE

Funkcje statystyczne:    Zwraca nachylenie linii regresji liniowej.

MIN.K

Funkcje statystyczne:    Zwraca k-tą najmniejszą wartość ze zbioru danych.

Funkcja SORTUJ

Przycisk usługi Office 365

Funkcje wyszukiwania i odwołań:    Sortuje zawartości zakresu lub tablicy

Funkcja SORTUJ.WG

Przycisk usługi Office 365

Funkcje wyszukiwania i odwołań:    Sortuje zawartości zakresu lub tablicy na podstawie wartości w odpowiednim zakresie lub tablicy

PIERWIASTEK

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Zwraca dodatni pierwiastek kwadratowy.

PIERW.PI

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Zwraca pierwiastek kwadratowy iloczynu (liczba * Pi).

NORMALIZUJ

Funkcje statystyczne:    Zwraca wartość znormalizowaną.

ODCH.STANDARDOWE

Funkcje zgodności:    Szacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki.

ODCH.STAND.POPUL
Excel 2010

Funkcje statystyczne:    Oblicza odchylenie standardowe na podstawie całej populacji.

ODCH.STANDARD.PRÓBKI
Excel 2010

Funkcje statystyczne:    Szacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki.

ODCH.STANDARDOWE.A

Funkcje statystyczne:    Szacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.

ODCH.STANDARD.POPUL

Funkcje zgodności:    Oblicza odchylenie standardowe na podstawie całej populacji.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

ODCH.STANDARD.POPUL.A

Funkcje statystyczne:    Oblicza odchylenie standardowe na podstawie całej populacji, z uwzględnieniem liczb, teksów i wartości logicznych.

REGBŁSTD

Funkcje statystyczne:    Zwraca błąd standardowy przewidzianej wartości y dla każdej wartości x w regresji.

PODSTAW

Funkcje tekstowe:    Zastępuje stary tekst nowym tekstem w ciągu tekstowym.

SUMY.CZĘŚCIOWE

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Zwraca sumę częściową listy lub bazy danych.

SUMA

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Dodaje argumenty.

SUMA.JEŻELI

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Dodaje komórki określone przez podane kryterium.

SUMA.WARUNKÓW

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Dodaje komórki w zakresie, które spełniają wiele kryteriów.

SUMA.ILOCZYNÓW

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Zwraca sumę iloczynów odpowiednich elementów tablicy.

SUMA.KWADRATÓW

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Zwraca sumę kwadratów argumentów.

SUMA.X2.M.Y2

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Zwraca sumę różnic kwadratów odpowiednich wartości w dwóch tablicach.

SUMA.X2.P.Y2

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Zwraca sumę sum kwadratów odpowiednich wartości w dwóch tablicach.

SUMA.XMY.2

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Zwraca sumę kwadratów różnic odpowiednich wartości w dwóch tablicach.

PRZEŁĄCZ
Excel 2016

Funkcje logiczne:    Oblicza wyrażenie, korzystając z listy wartości, i zwraca wynik odpowiadający pierwszej zgodnej wartości. W przypadku braku dopasowania może zostać zwrócona opcjonalna wartość domyślna.

SYD

Funkcje finansowe:    Zwraca amortyzację środka trwałego za dany okres metodą sumy cyfr lat amortyzacji.

T

Funkcje tekstowe:    Konwertuje argumenty na tekst.

TAN

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Zwraca tangens liczby.

TANH

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Zwraca tangens hiperboliczny liczby.

RENT.EKW.BS

Funkcje finansowe:    Zwraca rentowność ekwiwalentu obligacji dla bonu skarbowego.

CENA.BS

Funkcje finansowe:    Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej bonu skarbowego.

RENT.BS

Funkcje finansowe:    Zwraca rentowność bonu skarbowego.

ROZKŁ.T
Excel 2010

Funkcje statystyczne:    Zwraca punkty procentowe (prawdopodobieństwo) dla rozkładu t-Studenta.

ROZKŁ.T.DS
Excel 2010

Funkcje statystyczne:    Zwraca punkty procentowe (prawdopodobieństwo) dla rozkładu t-Studenta.

ROZKŁ.T.PS
Excel 2010

Funkcje statystyczne:    Zwraca rozkład t-Studenta.

ROZKŁAD.T

Funkcje zgodności:    Zwraca rozkład t-Studenta.

TEKST

Funkcje tekstowe:    Formatuje liczbę i konwertuje ją na tekst.

Funkcja POŁĄCZ.TEKSTY
2019

Funkcje tekstowe:    Łączy tekst z wielu zakresów i (lub) ciągów oraz uwzględnia określany ogranicznik między poszczególnymi wartościami tekstowymi do połączenia. Jeśli ogranicznik jest pustym ciągiem tekstowym, funkcja sklei zakresy.

CZAS

Funkcje daty i godziny:    Zwraca liczbę kolejną określonego czasu.

CZAS.WARTOŚĆ

Funkcje daty i godziny:    Konwertuje czas w formie tekstu na liczbę kolejną.

ROZKŁ.T.ODWR
Excel 2010

Funkcje statystyczne:    Zwraca wartość t rozkładu t-Studenta jako funkcję prawdopodobieństwa i liczby stopni swobody.

ROZKŁ.T.ODWR.DS
Excel 2010

Funkcje statystyczne:    Zwraca odwrotność rozkładu t-Studenta.

ROZKŁAD.T.ODW

Funkcje zgodności:    Zwraca odwrotność rozkładu t-Studenta.

DZIŚ

Funkcje daty i godziny:    Zwraca liczbę kolejną dla daty bieżącej.

TRANSPONUJ

Funkcje wyszukiwania i odwołań:    Zwraca transponowaną tablicę.

REGLINW

Funkcje statystyczne:    Zwraca wartości trendu liniowego.

USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY

Funkcje tekstowe:    Usuwa spacje z tekstu.

ŚREDNIA.WEWN

Funkcje statystyczne:    Zwraca średnią wartość dla wnętrza zbioru danych.

PRAWDA

Funkcje logiczne:    Zwraca wartość logiczną PRAWDA.

LICZBA.CAŁK

Funkcje matematyczne i trygonometryczne:    Przycina liczbę do wartości całkowitej.

T.TEST
Excel 2010

Funkcje statystyczne:    Zwraca prawdopodobieństwo związane z testem t-Studenta.

TEST.T

Funkcje zgodności:    Zwraca prawdopodobieństwo związane z testem t-Studenta.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

TYP

Funkcje informacyjne:    Zwraca liczbę wskazującą typ danych wartości.

ZNAK.UNICODE
Excel 2013

Funkcje tekstowe.    Zwraca znak Unicode, do którego odwołuje się określona wartość liczbowa.

UNICODE
Excel 2013

Funkcje tekstowe.    Zwraca liczbę (punkt kodowy) odpowiadającą pierwszemu znakowi tekstu.

Funkcja UNIKATOWE

Przycisk usługi Office 365

Funkcje wyszukiwania i odwołań:    Zwraca listę unikatowych wartości na liście lub w zakresie

LITERY.WIELKIE

Funkcje tekstowe:    Konwertuje litery w tekście na wielkie.

WARTOŚĆ

Funkcje tekstowe:    Konwertuje argument tekstowy na liczbę.

Funkcja WARTOŚĆ.NA.TEKST
Przycisk usługi Office 365

Funkcje tekstowe:    Zwraca tekst z dowolną określoną wartością

WARIANCJA

Funkcje zgodności:    Szacuje wariancję na podstawie próbki.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

WARIANCJA.POP
Excel 2010

Funkcje statystyczne:    Oblicza wariancję na podstawie całej populacji.

WARIANCJA.PRÓBKI
Excel 2010

Funkcje statystyczne:    Szacuje wariancję na podstawie próbki.

WARIANCJA.A

Funkcje statystyczne:    Szacuje wariancję na podstawie próbki, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.

WARIANCJA.POPUL

Funkcje zgodności:    Oblicza wariancję na podstawie całej populacji.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

WARIANCJA.POPUL.A

Funkcje statystyczne:    Oblicza wariancję na podstawie całej populacji, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.

VDB

Funkcje finansowe:    Oblicza amortyzację środka trwałego w danym okresie lub jego części metodą degresywną.

WYSZUKAJ.PIONOWO

Funkcje wyszukiwania i odwołań:    Przeszukuje pierwszą kolumnę tablicy i przechodzi wzdłuż wiersza, aby zwrócić wartość komórki.

WEBSERVICE
Excel 2013

Funkcje sieci Web.    Zwraca dane z usługi sieci Web.

Ta funkcja jest niedostępna w aplikacji Excel dla sieci Web.

DZIEŃ.TYG

Funkcje daty i godziny:    Konwertuje liczbę kolejną na dzień tygodnia.

NUM.TYG

Funkcje daty i godziny:    Konwertuje liczbę kolejną na liczbę reprezentującą numer tygodnia w roku.

ROZKŁAD.WEIBULL

Funkcje zgodności:    Oblicza wariancję na podstawie całej populacji, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

ROZKŁ.WEIBULL
Excel 2010

Funkcje statystyczne:    Zwraca rozkład Weibulla.

DZIEŃ.ROBOCZY

Funkcje daty i godziny:    Zwraca liczbę kolejną dla daty przed określoną liczbą dni roboczych lub po niej.

DZIEŃ.ROBOCZY.NIESTAND
Excel 2010

Funkcje daty i godziny:    Zwraca liczbę kolejną daty przypadającej przed określoną liczbą dni roboczych lub po tej liczbie zgodnie z parametrami wskazującymi, ile dni stanowią dni weekendowe.

XIRR

Funkcje finansowe:    Zwraca wartość wewnętrznej stopy zwrotu dla serii rozłożonych w czasie przepływów gotówkowych, niekoniecznie okresowych.

Funkcja X.WYSZUKAJ

Przycisk usługi Office 365

Funkcje wyszukiwania i odwołań:    Szuka zakresu lub tablicy i zwraca element zgodny z pierwszym znalezionym dopasowaniem. Jeśli dopasowanie nie istnieje, wtedy funkcja X.WYSZUKAJ może zwrócić najbliższe (przybliżone) dopasowanie. 

Funkcja X.DOPASUJ

Przycisk usługi Office 365

Funkcje wyszukiwania i odwołań:    Zwraca względne położenie elementu w tablicy lub zakres komórek. 

XNPV

Funkcje finansowe:    Zwraca wartość bieżącą netto dla serii rozłożonych w czasie przepływów gotówkowych, niekoniecznie okresowych.

XOR
Excel 2013

Funkcje logiczne.    Zwraca wartość logiczną alternatywy wykluczającej (XOR) dla wszystkich argumentów.

ROK

Funkcje daty i godziny:    Konwertuje liczbę kolejną na rok.

CZĘŚĆ.ROKU

Funkcje daty i godziny:    Zwraca część roku reprezentującą liczbę pełnych dni między datą początkową a datą końcową.

RENTOWNOŚĆ

Funkcje finansowe:    Zwraca rentowność papieru wartościowego z oprocentowaniem okresowym.

RENT.DYSK

Funkcje finansowe:    Zwraca roczną rentowność zdyskontowanego papieru wartościowego, na przykład bonu skarbowego.

RENT.WYKUP

Funkcje finansowe:    Zwraca roczną rentowność papieru wartościowego oprocentowanego przy wykupie.

Z.TEST
Excel 2010

Funkcje statystyczne:    Zwraca wartość jednostronnego prawdopodobieństwa testu z.

TEST.Z

Funkcje zgodności:    Zwraca wartość jednostronnego prawdopodobieństwa testu z.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

Początek strony

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers.

Tematy pokrewne

Funkcje programu Excel (według kategorii)

Omówienie formuł w programie Excel
Jak unikać niepoprawnych formuł
Wykrywanie błędów w formułach

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×