Sử dụng phòng chia theo nhóm trong cuộc họp Teams

Trong tất cả các cuộc họp, trừ những cuộc họp nhỏ nhất, có thể khó có được những cuộc thảo luận cởi mở và trao đổi ý kiến có ý nghĩa. Với các phòng chia theo nhóm, mọi người tụ tập thành các nhóm nhỏ cho các phiên thảo luận và động não sôi nổi.

Chỉ những người tổ chức cuộc họp trên phiên bản Teams dành cho máy tính để bàn (Windows và Mac) mới có thể tạo và quản lý các phòng chia theo nhóm.

Lưu ý: Những tính năng này hiện không khả dụng trong các phòng chia theo nhóm:

 • Gọi cho tôi

 • Thêm người vào cuộc họp từ pa-nen người dự

 • Thêm người vào mục trò chuyện của cuộc họp

 • Sao chép thông tin Tham gia cuộc họp

Quan trọng: Bạn không thể tạo các phòng chia theo nhóm nếu có hơn 300 người trong một cuộc họp. Tương tự như vậy, nếu bạn tạo phòng chia theo nhóm trước cuộc họp, bạn sẽ không thể mời hơn 300 người. 

Để biết thêm thông tin về quản lý các cuộc họp Teams lớn, hãy xem Các phương pháp hay nhất cho cuộc họp Teams lớn.

Trong bài viết này

Mẹo: Để được hỗ trợ thêm, hãy xem Hướng dẫn khắc phục sự cố phòng chia theo nhóm.

Tạo phòng chia theo nhóm

Bạn có thể tự động chỉ định mọi người vào các phòng chia theo nhóm khi bạn tạo chúng. Nếu bạn muốn di chuyển mọi người xung quanh sau đó trong cuộc họp, bạn sẽ phải thực hiện việc này theo cách thủ công.

Để tạo các phòng chia theo nhóm, bạn phải là người tổ chức cuộc họp hoặc người trình bày được chỉ định làm người quản lý phòng chia theo nhóm.

Tạo các phòng chia theo nhóm trước cuộc họp

 1. Chuyển đến lịch Teams của bạn và mở lời mời cuộc họp.

 2. Chuyển đến Phòng chia theo nhóm và chọn Tạo phòng.

 3. Chọn số lượng phòng bạn muốn (tối đa 50) và chọn Thêm phòng.

  Trong ví dụ này, ba phòng đã được tạo nhưng chưa có ai được chỉ định cho chúng.

  Tạo phòng chia theo nhóm trước cuộc họp.

 4. Chọn Chỉ định người dự.

 5. Chọn xem bạn có muốn Teams phân bổ đồng đều mọi người vào các phòng (Một cách tự động) hoặc tự bạn chỉ định mọi người (Theo cách thủ công).

Ngay sau khi cuộc họp bắt đầu, bạn có thể mở các phòng chia theo nhóm.

Tạo các Phòng chia theo nhóm trước cuộc họp

 1. Bắt đầu cuộc họp.

 2. Trong các điều khiển cuộc họp, hãy chọn Phòng chia theo nhóm  Biểu tượng phòng chia theo nhóm.

  Chọn phòng chia theo nhóm

 3. Hãy thực hiện những việc sau:

  1. Chọn số lượng phòng bạn muốn (tối đa 50).

  2. Chọn xem bạn có muốn Teams phân bổ đồng đều mọi người vào các phòng (Một cách tự động) hoặc tự bạn chỉ định mọi người (Theo cách thủ công).

   Hình ảnh hướng dẫn cách tạo phòng chia theo nhóm.

   Lưu ý: Bạn sẽ không thể tự động chỉ định mọi người vào các phòng chia theo nhóm sau trong cuộc họp.

 4. Chọn Tạo phòng.

Chỉ định mọi người vào các phòng chia theo nhóm theo cách thủ công

Chỉ định người tham gia vào từng phòng chia theo nhóm nếu bạn không tự động làm như vậy hoặc cần chỉ định lại ai đó cho phòng khác. Để chỉ định mọi người, bạn phải là người tổ chức cuộc họp hoặc người trình bày được bổ nhiệm làm người quản lý phòng chia theo nhóm.

Lưu ý: Hiện tại, những người tham gia cuộc họp sử dụng thiết bị PSTN hoặc Teams không thể được chỉ định vào phòng. Thay vào đó, hãy sử dụng cuộc họp chính làm phòng chia theo nhóm cho những người này.

Chỉ định mọi người theo cách thủ công trước cuộc họp

 1. Chuyển đến lịch Teams của bạn và mở lời mời cuộc họp.

 2. Chuyển đến Phòng chia theo nhóm và chọn Chỉ định người tham gia.

 3. Chọn Thủ công và chọn Tiếp theo.

 4. Chọn những người bạn muốn trong một phòng bằng cách hộp kiểm bên cạnh tên của họ.

 5. Chọn mũi tên xuống bên cạnh Chỉ định và chọn phòng cho họ.

 6. Lặp lại các bước trước đó cho đến khi mọi người trong cuộc họp được chỉ định vào một phòng. Khi bạn hoàn thành, hãy chọn Xác nhận.

Chỉ định mọi người theo cách thủ công trong cuộc họp

 1. Trong các điều khiển cuộc họp, hãy chọn Phòng chia theo nhóm  Biểu tượng phòng chia theo nhóm.

 2. Chọn Chỉ định người dự. Từ cửa sổ này, sắp xếp mọi người để xem ai được chỉ định ở đâu bằng cách chọn mũi tên xuống bên cạnh Tên hoặc Phòng.

 3. Chọn những người bạn muốn trong một phòng bằng cách hộp kiểm bên cạnh tên của họ.

  Hình ảnh hướng dẫn cách chỉ định mọi người vào các phòng chia theo nhóm

 4. Chọn mũi tên xuống bên cạnh Chỉ định và chọn phòng cho họ.

  Hình ảnh hướng dẫn cách chọn phòng chia theo nhóm cho người tham gia.

 5. Lặp lại các bước trước đó cho đến khi mọi người trong cuộc họp được chỉ định vào một phòng. Khi bạn hoàn thành, hãy chọn Xác nhận.

  Nếu ai đó tham gia cuộc họp muộn, hãy chọn Chỉ định người tham gia lại để gán họ vào một phòng.

Bổ nhiệm những người quản lý phòng chia theo nhóm

Nếu bạn là người tổ chức cuộc họp, bạn có thể ủy quyền cho những người thuyết trình để quản lý các phòng chia theo nhóm của cuộc họp.

Người quản lý phòng chia theo nhóm có thể:

 • Thêm và xóa phòng

 • Chỉ định và chỉ định lại những người tham gia vào các phòng.

 • Mở và đóng phòng

 • Tham gia bất kỳ phòng nào

 • Đặt giới hạn thời gian cho các phiên phòng

 • Gửi thông báo

 • Tạo lại phòng

Quan trọng: Chỉ một người có thể quản lý các phòng chia theo nhóm của cuộc họp tại một thời điểm. 

Bổ nhiệm người quản lý trước cuộc họp

 1. Chuyển đến lịch Teams của bạn và mở lời mời cuộc họp.

 2. Chuyển đến Phòng chia theo nhóm và chọn Cài đặt Phòng  Nút Cài đặt.

 3. Bật chuyển đổi Chỉ định người thuyết trình để quản lý phòng.

 4. Chọn Tìm kiếm người thuyết trình và chọn người bạn muốn trở thành người quản lý phòng chia theo nhóm.

Bổ nhiệm người quản lý trong cuộc họp

 1. Trong các điều khiển cuộc họp, hãy chọn Phòng chia theo nhóm  Biểu tượng phòng chia theo nhóm .

 2. Chọn Cài đặt Phòng  Nút Cài đặt.

 3. Bật chuyển đổi Chỉ định người thuyết trình để quản lý phòng.

 4. Nếu không có ai trong cuộc họp được chỉ định làm người thuyết trình, hãy chọn Chuyển đến tùy chọn Cuộc họp để thêm người thuyết trình và chọn người bạn muốn trở thành người quản lý phòng. 

 5. Chọn người thuyết trình từ menu thả xuống.

  Hình ảnh hiển thị cách bổ nhiệm người quản lý phòng chia theo nhóm.

 6. Chọn nút quay lại < để lưu các thay đổi của bạn.

Kiểm soát các phòng chia theo nhóm

Bạn có thể là một trong những người quản lý phòng chia theo nhóm trong cuộc họp của mình. Tuy nhiên, chỉ một trong các bạn có thể kiểm soát các phòng tại một thời điểm.

 1. Trong các điều khiển cuộc họp, hãy chọn Phòng chia theo nhóm  Biểu tượng phòng chia theo nhóm .

  Bạn có thể biết người quản lý hiện tại là ai (ví dụ: Daniela đang nắm quyền kiểm soát).

 2. Chọn Quản lý phòng.

  Bây giờ bạn là người quản lý phòng chia theo nhóm. Tham gia các phòng mở, đưa ra thông báo và hơn thế nữa.

Đổi tên phòng chia theo nhóm

Nếu bạn muốn, hãy đổi tên từng phòng để phản ánh mục đích của nó (ví dụ: những người trong phòng đó sẽ làm việc về những gì).

 1. Trong các điều khiển cuộc họp, hãy chọn Phòng chia theo nhóm  Biểu tượng phòng chia theo nhóm.

 2. Di chuột qua phòng và chọn Tùy chọn khác  Biểu tượng tùy chọn khác  rồi Đổi tên phòng.

  Hình ảnh hướng dẫn cách đổi tên phòng chia theo nhóm.

 3. Nhập tên mới và chọn Đổi tên phòng.

Mẹo: Trong cuộc họp, bạn có thể xóa tất cả các phòng chia theo nhóm hiện có và thiết lập chúng khác nhau (hãy xem Tạo lại phòng chia theo nhóm từ đầu).

Đặt giới hạn thời gian cho các phiên của phòng chia theo nhóm

Khi bạn đặt giới hạn thời gian, bộ hẹn giờ sẽ hiển thị trong từng phòng chia theo nhóm để người dự biết được thời gian kết thúc của phiên làm việc. Khi thời gian kết thúc, phòng họp của nhóm sẽ đóng lại và người dự sẽ quay trở lại phòng họp chính.

Lưu ý: Nếu bạn tắt cài đặt Tự động di chuyển mọi người vào các phòng (xem Tắt tính năng tự động vào phòng chia theo nhóm), người tham gia sẽ có tùy chọn quay lại cuộc họp chính hoặc rời cuộc họp khi hết thời gian.

 1. Trong các điều khiển cuộc họp, hãy chọn Phòng chia theo nhóm  Biểu tượng phòng chia theo nhóm.

 2. Chọn Cài đặt Phòng  Nút Cài đặt.

 3. Chọn Đặt giới hạn thời gian và chọn độ dài phiên.

  Hình ảnh hướng dẫn cách đặt giới hạn thời gian cho phòng chia theo nhóm.

 4. Chọn nút quay lại < để lưu các thay đổi của bạn.

Bắt đầu sử dụng phòng chia theo nhóm

Theo mặc định, người tham gia cuộc họp được chuyển đến các phòng được chỉ định của họ ngay khi bạn mở phòng, nhưng bạn có thể tắt cài đặt này (xem Tắt tính năng tự động vào phòng chia theo nhóm).

 1. Trong các điều khiển cuộc họp, hãy chọn Phòng chia theo nhóm  Biểu tượng phòng chia theo nhóm.

 2. Thực hiện một trong các cách sau:

  • Để mở tất cả các phòng cùng lúc, hãy chọn Mở.

  • Để mở một phòng đơn, hãy di chuột qua phòng, chọn Tùy chọn khác  Biểu tượng tùy chọn khác và chọn Mở phòng.

   Hình ảnh hướng dẫn cách mở một phòng chia theo nhóm.

Bạn có thể mở và đóng phòng chia theo nhóm nhiều lần trong một cuộc họp.

Tham gia một phòng chia theo nhóm

Nếu bạn là người tổ chức cuộc họp hoặc người quản lý phòng chia theo nhóm, bạn có thể tham gia bất kỳ phòng nào.

 1. Trong các điều khiển cuộc họp, hãy chọn Phòng chia theo nhóm  Biểu tượng phòng chia theo nhóm.

 2. Di chuột qua phòng và chọn Tùy chọn khác  Biểu tượng tùy chọn khác rồi Tham gia phòng.

Rời khỏi một phòng chia theo nhóm

Trong các điều khiển cuộc họp, hãy chọn Quay lại.

Tương tác với người dự trong phòng chia theo nhóm

Với tư cách là người tổ chức cuộc họp, bạn có thể gửi thông báo đến tất cả phòng chia theo nhóm và đóng góp vào bất kỳ cuộc trò chuyện nào trong phòng. 

Gửi thông báo cho tất cả các phòng chia theo nhóm

Bạn có thể muốn cho mọi người biết thời gian còn lại của phiên chia theo nhóm, đưa ra các ý tưởng thảo luận hoặc chỉ đưa ra các cập nhật chung.

 1. Trong các điều khiển cuộc họp, hãy chọn Phòng chia theo nhóm  Biểu tượng phòng chia theo nhóm.

 2. Chọn Đưa ra thông báo Biểu tượng thông báo..

 3. Nhập thông báo của bạn, sau đó chọn Gửi.

Người tham gia được thông báo trong cuộc trò chuyện cuộc họp của họ về việc kiểm tra thông báo của bạn.

Trò chuyện trong phòng chia theo nhóm

Mỗi phòng chia theo nhóm có một cuộc trò chuyện riêng. Tất cả các cuộc trò chuyện đều có sẵn trong danh sách Cuộc trò chuyện chính trên Teams.

Trò chuyện từ khu vực Trò chuyện chính

Tại đây, bạn có thể trò chuyện với thành viên của bất kỳ phòng chia theo nhóm nào.

Sau khi bạn tham gia một phòng chia theo nhóm, bạn cũng có thể chọn Trò chuyện  Mở nút trò chuyện trong phòng để trò chuyện với những người ở đó.

Lưu ý: Khi phòng chia theo nhóm đóng, cuộc trò chuyện trong phòng sẽ kết thúc và không thể được tiếp tục. Tuy nhiên, bạn sẽ vẫn có thể xem lịch sử trò chuyện và mọi tệp được chia sẻ.

Đóng phòng chia theo nhóm

Khi bạn đóng các phòng chia theo nhóm, người dự sẽ quay trở lại phòng họp chính.

Lưu ý: Nếu bạn tắt chế độ cài đặt Tự động chuyển mọi người vào các phòng đã mở (xem mục Tắt tính năng tự động vào phòng chia theo nhóm), người dự có thể chọn quay trở lại cuộc họp chính hoặc rời cuộc họp khi phòng đóng.

Đóng các phòng riêng lẻ

 1. Trong các điều khiển cuộc họp, hãy chọn Phòng chia theo nhóm  Biểu tượng phòng chia theo nhóm.

 2. Di chuột qua phòng và chọn Tùy chọn khác  Biểu tượng tùy chọn khác  rồi Đóng phòng.

Đóng tất cả các phòng cùng một lúc

 1. Trong các điều khiển cuộc họp, hãy chọn Phòng chia theo nhóm  Biểu tượng phòng chia theo nhóm.

 2. Chọn Đóng.

Bạn sẽ biết các phòng đã đóng thành công khi trạng thái của chúng thay đổi thành Đã đóng.

Khi mọi người quay trở lại từ phòng chia theo nhóm và bạn đã sẵn sàng tham gia lại cuộc họp với một nhóm lớn hơn, hãy chọn Tiếp tục.

Lưu ý: 

 • Các phòng chia theo nhóm vẫn mở cho đến khi người tổ chức đóng chúng theo cách thủ công hoặc trừ khi họ đặt bộ hẹn giờ.

 • Nếu sau đó, các phòng họp nhỏ được mở lại trong lúc diễn ra cuộc họp, người dự vẫn sẽ được chỉ định vào phòng trước đó.

Chia phòng trong các cuộc họp định kỳ

Trừ trường hợp người tổ chức hủy chỉ định mọi người khỏi phòng chia theo nhóm theo cách thủ công, cách chia phòng và chỉ định phòng vẫn giữ nguyên cho cuộc họp tiếp theo.

Các tùy chọn khác

Tắt tính năng tự động vào phòng chia theo nhóm

Theo mặc định, người dự tự động được chuyển đến phòng chia theo nhóm ngay sau khi phòng mở. Khi bạn tắt tùy chọn này, người dự sẽ nhận được thông báo yêu cầu tham gia một phòng chia theo nhóm. Họ sẽ chọn Tham gia phòng (Tham gia trên thiết bị di động) trước khi được chuyển đến phòng.

 1. Trong các điều khiển cuộc họp, hãy chọn Phòng chia theo nhóm  Biểu tượng phòng chia theo nhóm.

 2. Chọn Cài đặt Phòng  Nút Cài đặt.

 3. Tắt chuyển đổi Tự động di chuyển mọi người vào phòng.

 4. Chọn nút quay lại < để lưu các thay đổi của bạn.

Người dự cuộc họp có thể tìm hiểu thêm về cách tham gia và tham dự phòng chia theo nhóm tại đây: Tham gia phòng chia theo nhóm trong cuộc họp trên Teams.

Cho phép mọi người quay lại cuộc họp chính

Theo mặc định, chế độ cài đặt này đang tắt. Việc bật tính năng này cho phép người dự có thể chọn rời khỏi phòng chia theo nhóm và quay trở lại cuộc họp ban đầu để tham gia lại vào cuộc thảo luận với nhiều người hơn. 

 1. Trong các điều khiển cuộc họp, hãy chọn Phòng chia theo nhóm  Biểu tượng phòng chia theo nhóm.

 2. Chọn Cài đặt Phòng  Nút Cài đặt.

 3. Bật chuyển đổi Cho phép mọi người quay lại cuộc họp chính.

 4. Chọn nút quay lại < để lưu các thay đổi của bạn.

Di chuyển một người vào một phòng chia theo nhóm khác

Những người tham gia có thể được di chuyển khi các phòng chia theo nhóm đang mở hoặc đã đóng.

 1. Trong các điều khiển cuộc họp, hãy chọn Phòng chia theo nhóm  Biểu tượng phòng chia theo nhóm.

 2. Chọn Chỉ định người tham gia và chọn hộp kiểm bên cạnh tên người bạn muốn di chuyển.

 3. Chọn phòng mới cho người và chọn Chỉ định rồi Di chuyển.

Thêm một phòng chia theo nhóm khác

 1. Trong các điều khiển cuộc họp, hãy chọn Phòng chia theo nhóm  Biểu tượng phòng chia theo nhóm.

 2. Chọn Thêm phòng  Nút thêm.

Xóa một phòng chia theo nhóm cá nhân

 1. Trong các điều khiển cuộc họp, hãy chọn Phòng chia theo nhóm  Biểu tượng phòng chia theo nhóm.

 2. Di chuột qua phòng và chọn Tùy chọn khác  Biểu tượng tùy chọn khác  rồi Xóa phòng.

Xóa tất cả các phòng chia theo nhóm cùng một lúc

 1. Trong các điều khiển cuộc họp, hãy chọn Phòng chia theo nhóm  Biểu tượng phòng chia theo nhóm.

 2. Chọn Xóa phòng  Nút xóa rồi Xóa.

Tạo lại phòng chia theo nhóm từ đầu

Trong cuộc họp, bạn có thể xóa tất cả phòng chia theo nhóm và tạo phòng mới cũng như chỉ định lại người tham gia.

 1. Trong các điều khiển cuộc họp, hãy chọn Phòng chia theo nhóm  Biểu tượng phòng chia theo nhóm.

 2. Chọn Tạo lại phòng  Biểu tượng tạo lại phòng chia theo nhóm  và xác nhận quyết định.

 3. Hãy làm theo hướng dẫn phía trên để tạo phòng chia theo nhóm mới và chỉ định mọi người đến các phòng.

Bài viết liên quan

Tham gia phòng chia theo nhóm trong cuộc họp trên Teams

Hướng dẫn xử lý sự cố phòng chia theo nhóm

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×