Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Klicka på en bokstav för att gå till funktioner som börjar med den bokstaven. Eller tryck på Ctrl+F för att hitta en funktion genom att skriva de första bokstäverna eller ett beskrivande ord. Om du vill ha detaljerad information om en funktion klickar du på funktionsnamnet i den första kolumnen.

A B C D E F G H I J K L M   

N O P Q R S T U V W X Y Z

Obs!: Versionsmarkeringar anger i vilken version av Excel som en funktion infördes. De här funktionerna är inte tillgängliga i tidigare versioner.

Viktigt!: De beräknade resultaten av formler och vissa funktioner i Excel-kalkylblad kan skilja sig något mellan en Windows PC med x86- eller x86-64-arkitektur och en Windows RT-dator med ARM-arkitektur. Läs mer om skillnaderna.

Funktion

Typ och beskrivning

ABS, funktion

Matematik och trigonometri:    Returnerar absolut värde för ett tal

Funktionen UPPLRÄNTA

Finans:    Returnerar den upplupna räntan för värdepapper med periodisk ränta

Funktionen UPPLOBLRÄNTA

Finans:    Returnerar den upplupna räntan för ett värdepapper som ger avkastning på förfallodagen

Funktionen ARCCOS

Matematik och trigonometri:    Returnerar arcus cosinus för ett tal

Funktionen ARCCOSH

Matematik och trigonometri:    Returnerar inverterad hyperbolisk cosinus för ett tal

Funktionen ARCCOT
 Excel 2013

Matematik och trigonometri:    Returnerar arcus cotangensvärdet för ett tal

Funktionen ARCCOTH
 Excel 2013

Matematik och trigonometri:    Returnerar det hyperboliska arcus cotangensvärdet för ett tal

Funktionen MÄNGD

Matematik och trigonometri:    Returnerar en mängd i en lista eller databas

Funktionen ADRESS

Leta upp och referens:    Returnerar en referens som text till en enstaka cell i ett kalkylblad

Funktionen AMORDEGRC

Finans:    Returnerar avskrivningen för varje redovisningsperiod med hjälp av en avskrivningskoefficient

Funktionen AMORLINC

Finans:    Returnerar avskrivningen för varje redovisningsperiod

Funktionen AND

Logiska:    Returnerar SANT om alla argument är sanna

Funktionen ARABISKA
 Excel 2013

Matematik och trigonometri:    Konverterar romerska siffror till arabiska, i form av ett tal

Funktionen OMRÅDEN

Leta upp och referens:    Returnerar antalet områden i en referens

Funktionen MATRISTOTEXT
Office 365-knapp

Text:    Returnerar en matris med textvärden från ett angivet intervall

Funktionen ASC

Text:    Ändrar helbredds (dubbel byte) engelska bokstäver eller katakana inom en teckensträng till tecken med halvt breddsteg (enkel byte)

Funktionen ARCSIN

Matematik och trigonometri:    Returnerar arcus sinus för ett tal

Funktionen ARCSINH

Matematik och trigonometri:    Returnerar inverterad hyperbolisk sinus för ett tal

Funktionen ARCTAN

Matematik och trigonometri:    Returnerar arcus tangens för ett tal

Funktionen ARCTAN2

Matematik och trigonometri:    Returnerar arcus tangens för en x- och en y- koordinat

Funktionen ARCTANH

Matematik och trigonometri:    Returnerar inverterad hyperbolisk tangens för ett tal

Funktionen MEDELAVV

Statistiska:    Returnerar medelvärdet för datapunkters absoluta avvikelse från deras medelvärde

Funktionen MEDEL

Statistiska:    Returnerar medelvärdet av argumenten

Funktionen AVERAGEA

Statistiska:    Returnerar medelvärdet av argumenten, inklusive tal, text och logiska värden

Funktionen MEDEL.OM

Statistiska:    Returnerar medelvärdet (aritmetiskt medelvärde) för alla celler i ett område som uppfyller ett givet kriterium

Funktionen MEDEL.OMF

Statistiska:    Returnerar medelvärdet (det aritmetiska medelvärdet) för alla celler som uppfyller flera villkor.

Funktionen BAHTTEXT

Text:    Omvandlar ett tal till text med valutaformatet ß (baht)

Funktionen BAS

Matematik och trigonometri:    Konverterar ett tal till text med den givna talbasen

Funktionen BESSELI

Teknik:    Returnerar den modifierade Bessel-funktionen In(x)

Funktionen BESSELJ

Teknik:    Returnerar Bessel-funktionen Jn(x)

Funktionen BESSELK

Teknik:    Returnerar den modifierade Bessel-funktionen Kn(x)

Funktionen BESSELY

Teknik:    Returnerar Bessel-funktionen Yn(x)

Funktionen BETAFÖRD

Kompatibilitet:    Returnerar den kumulativa betafördelningsfunktionen

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen BETA.FÖRD
Excel 2010

Statistiska:    Returnerar den kumulativa betafördelningsfunktionen

Funktionen BETAINV

Kompatibilitet:    Returnerar inversen till den kumulativa fördelningsfunktionen för en viss betafördelning

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen BETA.INV
Excel 2010

Statistiska:    Returnerar inversen till den kumulativa fördelningsfunktionen för en viss betafördelning

Funktionen BIN.TILL.DEC

Teknik:    Omvandlar ett binärt tal till decimalt

Funktionen BIN.TILL.HEX

Teknik:    Omvandlar ett binärt tal till hexadecimalt

Funktionen BIN.TILL.OKT

Teknik:    Omvandlar ett binärt tal till oktalt

Funktionen BINOMFÖRD

Kompatibilitet:    Returnerar den individuella binomialfördelningen

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen BINOM.FÖRD
Excel 2010

Statistiska:    Returnerar den individuella binomialfördelningen

Funktionen BINOM.FÖRD.INTERVALL
 Excel 2013

Statistiska:    Returnerar sannolikheten för ett testresultat med hjälp av en binomialfördelning

Funktionen BINOM.INV
Excel 2010

Statistiska:    Returnerar det minsta värdet för vilket den kumulativa binomialfördelningen är mindre än eller lika med ett villkorsvärde

Funktionen BITOCH
 Excel 2013

Teknik:    Returnerar ett bitvis OCH för två tal

Funktionen BITVSKIFT
 Excel 2013

Teknik:    Returnerar ett värde eller ett tal som flyttats åt vänster flytta_antal bitar

Funktionen BITELLER
 Excel 2013

Teknik:    Returnerar ett bitvis ELLER för två tal

Funktionen BITHSKIFT
 Excel 2013

Teknik:    Returnerar ett värde eller ett tal som flyttats åt höger flytta_antal bitar

Funktionen BITXELLER
 Excel 2013

Teknik:    Returnerar ett bitvis uteslutande ELLER för två tal

Funktionen ANROPA

Tillägg och automatisering:    Anropar en process i ett dynamiskt länkbibliotek eller kodresurs

Funktionen RUNDA.UPP

Kompatibilitet:    Avrundar ett tal nedåt, till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel

Funktionen RUNDA.UPP.MATEMATISKT
 Excel 2013

Matematik och trigonometri:    Avrundar ett tal uppåt, till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel

Funktionen RUNDA.UPP.EXAKT

Matematik och trigonometri:    Avrundar ett tal till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel. Oavsett talets tecken avrundas talet uppåt.

Funktionen CELL

Information:    Returnerar information om formatering, plats och innehåll i en cell

Den här funktionen är inte tillgänglig i Excel på webben.

Funktionen TECKENKOD

Text:    Returnerar tecknet som anges av kod

Funktionen CHI2FÖRD

Kompatibilitet:    Returnerar den ensidiga sannolikheten av c2-fördelningen

Obs!: I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen CHI2INV

Kompatibilitet:    Returnerar inversen av chi2-fördelningen

Obs!: I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen CHI2TEST

Kompatibilitet:    Returnerar oberoendetesten

Obs!: I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen CHI2.FÖRD
Excel 2010

Statistiska:    Returnerar den kumulativa betasannolikhetsdensitetsfunktionen

Funktionen CHI2.FÖRD.RT
Excel 2010

Statistiska:    Returnerar den ensidiga sannolikheten av c2-fördelningen

Funktionen CHI2.INV
Excel 2010

Statistiska:    Returnerar den kumulativa betasannolikhetsdensitetsfunktionen

Funktionen CHI2.INV.RT
Excel 2010

Statistiska:    Returnerar inversen av chi2-fördelningen

Funktionen CHI2.TEST
Excel 2010

Statistiska:    Returnerar oberoendetesten

Funktionen VÄLJ

Leta upp och referens:    Väljer ett värde i en lista över värden

Funktionen STÄDA

Text:    Tar bort alla icke utskrivbara tecken i en text

Funktionen KOD

Text:    Returnerar en numerisk kod för det första tecknet i en textsträng

Funktionen KOLUMN

Leta upp och referens:    Returnerar kolumnnumret för en referens

Funktionen KOLUMNER

Leta upp och referens:    Returnerar antalet kolumner i en referens

Funktionen KOMBIN

Matematik och trigonometri:    Returnerar antalet kombinationer för ett givet antal objekt

Funktionen KOMBINA
 Excel 2013

Matematik och trigonometri:   
Returnerar antalet kombinationer med repetitioner för ett givet antal objekt

Funktionen KOMPLEX

Teknik:    Omvandlar reella och imaginära koefficienter till ett komplext tal

Funktionen SAMMAN
2019

Text:    Kombinerar text från flera områden och/eller strängar, men den tillämpar inte avgränsare eller IgnoreEmpty-argument.

Funktionen SAMMANFOGA

Text:    Sammanfogar flera textdelar till en textsträng

Funktionen KONFIDENS

Kompatibilitet:    Returnerar konfidensintervallet för en populations medelvärde

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen KONFIDENS.NORM
Excel 2010

Statistiska:    Returnerar konfidensintervallet för en populations medelvärde

Funktionen KONFIDENS.T
Excel 2010

Statistiska:    Returnerar konfidensintervallet för en populations medelvärde, med Students t-fördelning

Funktionen KONVERTERA

Teknik:    Omvandlar ett tal från ett måttsystem till ett annat

Funktionen KORREL

Statistiska:    Returnerar korrelationskoefficienten mellan två datamängder

Funktionen COS

Matematik och trigonometri:    Returnerar cosinus för ett tal

Funktionen COSH

Matematik och trigonometri:    Returnerar hyperboliskt cosinus för ett tal

Funktionen COT
 Excel 2013

Matematik och trigonometri:    Returnerar hyperboliskt cosinus för ett tal

Funktionen COTH
 Excel 2013

Matematik och trigonometri:    Returnerar cotangensvärdet för en vinkel

Funktionen ANTAL

Statistiska:    Räknar hur många tal som finns bland argumenten

Funktionen ANTALV

Statistiska:    Räknar hur många värden som finns bland argumenten

Funktionen ANTAL.TOMMA

Statistiska:    Räknar antalet tomma celler i ett område

Funktionen ANTAL.OM

Statistiska:    Räknar antalet celler i ett område som uppfyller angivna villkor.

Funktionen ANTAL.OMF

Statistiska:    Räknar antalet celler i ett område som uppfyller flera villkor.

Funktionen KUPDAGBB

Finans:    Returnerar antal dagar från början av kupongperioden till likviddagen

Funktionen KUPDAGARS

Finans:    Returnerar antalet dagar i kupongperioden som innehåller betalningsdatumet

Funktionen KUPDAGNK

Finans:    Returnerar antalet dagar från betalningsdatumet till nästa kupongdatum

Funktionen KUPNKD

Finans:    Returnerar nästa kupongdatum efter likviddagen

Funktionen KUPANT

Finans:    Returnerar kuponger som förfaller till betalning mellan likviddagen och förfallodagen

Funktionen KUPFKD

Finans:    Returnerar föregående kupongdatum före likviddagen

Funktionen KOVAR

Kompatibilitet:    Returnerar kovariansen, medelvärdet av produkterna för parade avvikelser

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen KOVARIANS.P
Excel 2010

Statistiska:    Returnerar kovariansen, medelvärdet av produkterna för parade avvikelser

Funktionen KOVARIANS.S
Excel 2010

Statistiska:    Returnerar exempelkovariansen, genomsnittet för produktavvikelserna för varje datapunktspar i två datauppsättningar

Funktionen KRITBINOM

Kompatibilitet:    Returnerar det minsta värdet för vilket den kumulativa binomialfördelningen är mindre än eller lika med ett villkorsvärde

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen CSC
 Excel 2013

Matematik och trigonometri:    Returnerar cosekantvärdet för en vinkel

Funktionen CSKH
 Excel 2013

Matematik och trigonometri:    Returnerar det hyperboliska cosekantvärdet för en vinkel

Funktionen KUBKPIMEDLEM

Kub:    Returnerar namn, egenskap och mått för en KPI och visar namnet och egenskapen i cellen. En KPI, eller prestandaindikator, är ett kvantifierbart mått, t.ex. månatlig bruttovinst eller personalomsättning per kvartal, som används för att analysera ett företags resultat.

Funktionen KUBMEDLEM

Kub:    Returnerar en medlem eller ett par i en kubhierarki. Används för att verifiera att medlemmen eller paret finns i kuben.

Funktionen KUBMEDLEMSEGENSKAP

Kub:    Returnerar värdet för en medlemsegenskap i kuben. Används för att verifiera att ett medlemsnamn finns i kuben, samt för att returnera den angivna egenskapen för medlemmen.

Funktionen KUBRANGORDNADMEDLEM

Kub:    Returnerar den n:te, eller rangordnade, medlemmen i en uppsättning. Används för att returnera ett eller flera element i en uppsättning, till exempelvis den bästa försäljaren eller de tio bästa eleverna.

Funktionen KUBUPPSÄTTNING

Kub:    Definierar en beräknad uppsättning medlemmar eller par genom att skicka ett bestämt uttryck till kuben på servern, som skapar uppsättningen och sedan returnerar den till Microsoft Office Excel.

Funktionen KUBUPPSÄTTNINGANTAL

Kub:    Returnerar antalet objekt i en uppsättning.

Funktionen KUBVÄRDE

Kub:    Returnerar ett mängdvärde från en kub.

Funktionen KUMRÄNTA

Finans:    Returnerar den ackumulerade räntan som betalats mellan två perioder

Funktionen KUMPRIS

Finans:    Returnerar det ackumulerade kapitalbeloppet som betalats på ett lån mellan två perioder

Funktionen DATUM

Datum och tid:    Returnerar ett serienummer för ett visst datum

Funktionen DATEDIF

Datum och tid:    Beräknar antalet dagar, månader eller år mellan två datum. Funktionen är användbar i formler där du behöver beräkna en ålder.

Funktionen DATUMVÄRDE

Datum och tid:    Konverterar ett datum i textformat till ett serienummer

Funktionen DMEDEL

Databas:    Returnerar medelvärdet av databasposterna

Funktionen DAG

Datum och tid:    Konverterar ett serienummer till dag i månaden

Funktionen DAGAR
 Excel 2013

Datum och tid:    Returnerar antalet dagar mellan två datum

Funktionen DAGAR360

Datum och tid:    Beräknar antalet dagar mellan två datum baserat på ett 360-dagarsår

Funktionen DB

Finans:    Returnerar avskrivningen för en tillgång under en angiven tid enligt metoden för fast degressiv avskrivning

Funktionen DBCS
 Excel 2013

Text:    Ändrar halvbredds (enkel byte) engelska bokstäver eller katakana inom en teckensträng till tecken med helt breddsteg (dubbel byte)

Funktionen DANTAL

Databas:    Räknar antalet celler som innehåller tal i en databas

Funktionen DANTALV

Databas:    Räknar ifyllda celler i en databas

Funktionen DEGAVSKR

Finans:    Returnerar en tillgångs värdeminskning under en viss period med hjälp av dubbel degressiv avskrivning eller någon annan metod som du anger

Funktionen DEC.TILL.BIN

Teknik:    Omvandlar ett decimalt tal till binärt

Funktionen DEC.TILL.HEX

Teknik:    Omvandlar ett decimalt tal till hexadecimalt

Funktionen DEC.TILL.OKT

Teknik:    Omvandlar ett decimalt tal till oktalt

Funktionen DECIMAL
 Excel 2013

Matematik och trigonometri:    Konverterar ett tal, uttryckt i text, i en given talbas till ett decimaltal

Funktionen GRADER

Matematik och trigonometri:    Omvandlar radianer till grader

Funktionen DELTA

Teknik:    Testar om två värden är lika

Funktionen KVADAVV

Statistiska:    Returnerar summan av kvadrater på avvikelser

Funktionen DHÄMTA

Databas:    Hämtar en enstaka post från en databas som uppfyller de angivna villkoren

Funktionen DISK

Finans:    Returnerar diskonteringsräntan för ett värdepapper

Funktionen DMAX

Databas:    Returnerar det största värdet från databasposterna

Funktionen DMIN

Databas:    Returnerar det minsta värdet från databasposterna

Funktionen VALUTA

Text:    Omvandlar ett tal till text med valutaformat

Funktionen DECTAL

Finans:    Omvandlar ett pris uttryckt som ett bråk till ett decimaltal

Funktionen BRÅK

Finans:    Omvandlar ett pris i kronor uttryckt som ett decimaltal till ett bråk

Funktionen DPRODUKT

Databas:    Multiplicerar värdena i ett visst fält i poster som uppfyller villkoret

Funktionen DSTDAV

Databas:    Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval av databasposterna

Funktionen DSTDAVP

Databas:    Beräknar standardavvikelsen utifrån hela populationen av valda databasposter

Funktionen DSUMMA

Databas:    Summerar talen i kolumnfält i databasposter som uppfyller villkoret

Funktionen LÖPTID

Finans:    Returnerar den årliga löptiden för en säkerhet med periodiska räntebetalningar

Funktionen DVARIANS

Databas:    Uppskattar variansen baserat på ett urval av databasposterna

Funktionen DVARIANSP

Databas:    Beräknar variansen utifrån hela populationen av valda databasposter

Funktionen EDATUM

Datum och tid:    Returnerar serienumret för ett datum som infaller ett visst antal månader före eller efter startdatumet

Funktionen EFFRÄNTA

Finans:    Returnerar den årliga effektiva räntesatsen

Funktionen KODAWEBBADRESS
 Excel 2013

Webbläsare:    Returnerar en URL-kodad frågesträng

Den här funktionen är inte tillgänglig i Excel på webben.

Funktionen SLUTMÅNAD

Datum och tid:    Returnerar serienumret för sista dagen i månaden ett visst antal månader tidigare eller senare

Funktionen FELF

Teknik:    Returnerar felfunktionen

Funktionen FELF.EXAKT
Excel 2010

Teknik:    Returnerar felfunktionen

Funktionen FELFK

Teknik:    Returnerar den komplementära felfunktionen

Funktionen FELFK.EXAKT
Excel 2010

Teknik:    Returnerar den kompletterande FELF-funktionen integrerad mellan x och oändligheten

Funktionen FEL.TYP

Information:    Returnerar ett tal som motsvarar ett felvärde

Funktionen EUROCONVERT

Tillägg och automatisering:    Räknar om ett tal till euro, räknar om ett tal från euro till en valuta som är kopplad till euron, och räknar om ett tal från en valuta som är kopplad till euron till en annan genom att använda euron som mellanled (triangulering).

Funktionen JÄMN

Matematik och trigonometri:    Avrundar ett tal uppåt till närmaste heltal

Funktionen EXAKT

Text:    Kontrollerar om två textvärden är identiska

Funktionen EXP

Matematik och trigonometri:    Returnerar e upphöjt till ett givet tal

Funktionen EXPON.FÖRD
Excel 2010

Statistiska:    Returnerar exponentialfördelningen

Funktionen EXPONFÖRD

Kompatibilitet:    Returnerar exponentialfördelningen

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen FAKULTET

Matematik och trigonometri:    Returnerar fakulteten för ett tal

Funktionen DUBBELFAKULTET

Matematik och trigonometri:    Returnerar dubbelfakulteten för ett tal

Funktionen FALSKT

Logiska:    Returnerar det logiska värdet FALSKT

Funktionen F.FÖRD
Excel 2010

Statistiska:    Returnerar F-sannolikhetsfördelningen

Funktionen FFÖRD

Kompatibilitet:    Returnerar F-sannolikhetsfördelningen

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen F.FÖRD.RT
Excel 2010

Statistiska:    Returnerar F-sannolikhetsfördelningen

Funktionen FILTER

Office 365-knapp

Leta upp och referens:    Filtrerar ett dataintervall baserat på villkor som du anger

Funktionen FILTRERAXML
 Excel 2013

Webbläsare:    Returnerar specifika data från XML-innehåll med hjälp av en specifik XPath

Den här funktionen är inte tillgänglig i Excel på webben.

Funktionerna HITTA, HITTAB

Text:    Hittar en text i en annan (skiljer på gemener och versaler)

Funktionen F.INV
Excel 2010

Statistiska:    Returnerar inversen till F-sannolikhetsfördelningen

Funktionen F.INV.RT
Excel 2010

Statistiska:    Returnerar inversen till F-sannolikhetsfördelningen

Funktionen FINV

Kompatibilitet:    Returnerar inversen till F-sannolikhetsfördelningen

I Excel 2007 det här är en Statistik-funktion.

Funktionen FISHER

Statistiska:    Returnerar Fisher-transformationen

Funktionen FISHERINV

Statistiska:    Returnerar inversen till Fisher-transformationen

Funktionen FASTTAL

Text:    Formaterar ett tal som text med ett fast antal decimaler

Funktionen RUNDA.NER

Kompatibilitet:    Avrundar ett tal nedåt mot noll

I Excel 2007 och Excel 2010 är detta en Matematik- och trigonometri-funktion.

Funktionen RUNDA.NER.MATEMATISKT
 Excel 2013

Matematik och trigonometri:    Avrundar ett tal nedåt, till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel

Funktionen RUNDA.NER.EXAKT

Matematik och trigonometri:    Avrundar ett tal till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel. Oavsett talets tecken avrundas talet uppåt.

Funktionen PREDIKTION

Statistiska:    Returnerar ett värde längs en linjär trendlinje

I Excel 2016 har den här funktionen ersatts med PROGNOS.LINJÄR som en del av de nya prognosfunktionerna, men den är fortfarande tillgänglig för kompatibilitet med tidigare versioner.

Funktionen PROGNOS.ETS
Excel 2016

Statistiska:    Returnerar ett framtida värde baserat på befintliga (historiska) värden genom att använda AAA-versionen av ETS-algoritmen (Exponential Smoothing)

Funktionen PROGNOS.ETS.KONFINT
Excel 2016

Statistiska:    Returnerar konfidensintervallet för det prognostiserade värdet vid det angivna måldatumet

Funktionen PROGNOS.ETS.SÄSONGSBEROENDE
Excel 2016

Statistiska:    Returnerar längden på det repetitiva mönster som identifieras av Excel för den angivna tidsserien

Funktionen PROGNOS.ETS.STAT
Excel 2016

Statistiska:    Returnerar ett statistiskt värde som resultat av tidsserieprognostisering

Funktionen PROGNOS.LINJÄR
Excel 2016

Statistiska:    Returnerar ett framtida värde baserat på befintliga värden

Funktionen FORMELTEXT
 Excel 2013

Leta upp och referens:    Returnerar formeln vid den givna referensen som text

Funktionen FREKVENS

Statistiska:    Returnerar en frekvensfördelning som en lodrät matris

Funktionen F.TEST
Excel 2010

Statistiska:    Returnerar resultatet av en F-test

Funktionen FTEST

Kompatibilitet:    Returnerar resultatet av ett F-test

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen SLUTVÄRDE

Finans:    Returnerar det framtida värdet på en investering

Funktionen FÖRRÄNTNING

Finans:    Returnerar det framtida värdet av ett begynnelsekapital beräknat på olika räntenivåer

Funktionen GAMMA
 Excel 2013

Statistiska:    Returnerar värdet för gammafunktionen

Funktionen GAMMA.FÖRD
Excel 2010

Statistiska:    Returnerar gammafördelningen

Funktionen GAMMAFÖRD

Kompatibilitet:    Returnerar gammafördelningen

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen GAMMA.INV
Excel 2010

Statistiska:    Returnerar inversen till den kumulativa gammafördelningen

Funktionen GAMMAINV

Kompatibilitet:    Returnerar inversen till den kumulativa gammafördelningen

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen GAMMALN

Statistiska:    Returnerar den naturliga logaritmen för gammafunktionen, Γ(x)

Funktionen GAMMALN.EXAKT
Excel 2010

Statistiska:    Returnerar den naturliga logaritmen för gammafunktionen, Γ(x)

Funktionen GAUSS
 Excel 2013

Statistiska:    Returnerar 0,5 mindre än den standardmässiga kumulativa normalfördelningen

Funktionen SGD

Matematik och trigonometri:    Returnerar den största gemensamma nämnaren

Funktion GEOMEDEL

Statistiska:    Returnerar det geometriska medelvärdet

Funktionen SLSTEG

Teknik:    Testar om ett tal är större än ett tröskelvärde

Funktionen HÄMTA.PIVOTDATA

Leta upp och referens:    Returnerar data som lagrats i en pivottabellrapport

Funktionen EXPTREND

Statistiska:    Returnerar värden längs en exponentiell trend

Funktion HARMMEDEL

Statistiska:    Returnerar det harmoniska medelvärdet

Funktionen HEX.TILL.BIN

Teknik:    Omvandlar ett hexadecimalt tal till binärt

Funktionen HEX.TILL.DEC

Teknik:    Omvandlar ett hexadecimalt tal till decimalt

Funktionen HEX.TILL.OKT

Teknik:    Omvandlar ett hexadecimalt tal till oktalt

Funktionen LETAKOLUMN

Leta upp och referens:    Söker i den översta raden i en matris och returnerar värdet för angiven cell

Funktionen TIMME

Datum och tid:    Konverterar ett serienummer till en timme

Funktionen HYPERLÄNK

Leta upp och referens:    Skapar en genväg eller ett hopp till ett dokument i nätverket, i ett intranät eller på Internet

Funktionen HYPGEOM.FÖRD

Statistiska:    Returnerar den hypergeometriska fördelningen

Funktionen HYPGEOMFÖRD

Kompatibilitet:    Returnerar den hypergeometriska fördelningen

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen OM

Logiska:    Anger vilket logiskt test som ska utföras

Funktionen OMFEL

Logiska:    Returnerar ett värde som du anger om en formel utvärderar till ett fel; annars returneras resultatet av formeln

Funktionen OMSAKNAS
 Excel 2013

Logiska:    Returnerar det värde som du angivit om uttrycket matchas till #SAKNAS!, annars returneras resultatet för uttrycket

Funktionen IFS
2019

Logiska:    Kontrollerar om ett eller flera villkor uppfylls och returnerar ett värde som motsvarar det första villkoret som är SANT.

Funktionen IMABS

Teknik:    Returnerar absolutvärdet (modulus) för ett komplext tal

Funktionen IMAGINÄR

Teknik:    Returnerar den imaginära koefficienten för ett komplext tal

Funktionen IMARGUMENT

Teknik:    Returnerar det komplexa talets argument, en vinkel uttryckt i radianer

Funktionen IMKONJUGAT

Teknik:    Returnerar det komplexa talets konjugat

Funktionen IMCOS

Teknik:    Returnerar cosinus för ett komplext tal

Funktionen IMCOSH
 Excel 2013

Teknik:    Returnerar det hyperboliska cosinusvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMCOT
 Excel 2013

Teknik:    Returnerar cotangensvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMCSC
 Excel 2013

Teknik:    Returnerar cosekantvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMCSCH
 Excel 2013

Teknik:    Returnerar det hyperboliska cosekantvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMDIV

Teknik:    Returnerar kvoten för två komplexa tal

Funktionen IMEUPPHÖJT

Teknik:    Returnerar exponenten för ett komplext tal

Funktionen IMLN

Teknik:    Returnerar den naturliga logaritmen för ett komplext tal

Funktionen IMLOG10

Teknik:    Returnerar 10-logaritmen för ett komplext tal

Funktionen IMLOG2

Teknik:    Returnerar 2-logaritmen för ett komplext tal

Funktionen IMUPPHÖJT

Teknik:    Returnerar ett komplext tal upphöjt till en exponent

Funktionen IMPRODUKT

Teknik:    Returnerar produkten av komplexa tal

Funktionen IMREAL

Teknik:    Returnerar den reella koefficienten för ett komplext tal

Funktionen IMSEK
 Excel 2013

Teknik:    Returnerar sekantvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMSEKH
 Excel 2013

Teknik:    Returnerar det hyperboliska sekantvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMSIN

Teknik:    Returnerar sinusvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMSINH
 Excel 2013

Teknik:    Returnerar det hyperboliska sinusvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMROT

Teknik:    Returnerar kvadratroten av ett komplext tal

Funktionen IMDIFF

Teknik:    Returnerar differensen mellan två komplexa tal

Funktionen IMSUM

Teknik:    Returnerar summan av komplexa tal

Funktionen IMTAN
 Excel 2013

Teknik:    Returnerar tangensvärdet för ett komplext tal

Funktionen INDEX

Leta upp och referens:    Använder ett index för ett välja ett värde i en referens eller matris

Funktionen INDIREKT

Leta upp och referens:    Returnerar en referens som anges av ett textvärde

Funktionen INFO

Information:    Returnerar information om operativsystemet

Den här funktionen är inte tillgänglig i Excel på webben.

Funktionen HELTAL

Matematik och trigonometri:    Avrundar ett tal nedåt till närmaste heltal

Funktionen SKÄRNINGSPUNKT

Statistiska:    Returnerar skärningspunkten för en linjär regressionslinje

Funktionen ÅRSRÄNTA

Finans:    Returnerar räntesatsen för ett betalt värdepapper

Funktionen RBETALNING

Finans:    Returnerar räntedelen av en betalning för en given period

Funktionen IR

Finans:    Returnerar internräntan för en serie betalningar

Funktionen ÄRTOM

Information:    Returnerar SANT om värdet är tomt

Funktionen ÄRF

Information:    Returnerar SANT om värdet är ett felvärde annat än #SAKNAS!

Funktionen ÄRFEL

Information:    Returnerar SANT om värdet är ett felvärde

Funktionen ÄRJÄMN

Information:    Returnerar SANT om talet är jämnt

Funktionen ÄRFORMEL
 Excel 2013

Information:    Returnerar SANT om det finns en referens till en cell som innehåller formeln

Funktionen ÄRLOGISK

Information:    Returnerar SANT om värdet är ett logiskt värde

Funktionen ÄRSAKNAD

Information:    Returnerar SANT om värdet är felvärdet #SAKNAS!

Funktionen ÄREJTEXT

Information:    Returnerar SANT om värdet inte är text

Funktionen ÄRTAL

Information:    Returnerar SANT om värdet är ett tal

Funktionen ÄRUDDA

Information:    Returnerar SANT om talet är udda

Funktionen ÄRREF

Information:    Returnerar SANT om värdet är en referens

Funktionen ÄRTEXT

Information:    Returnerar SANT om värdet är text

Funktionen ISO.RUNDA.UPP
 Excel 2013

Matematik och trigonometri:    Returnerar ett tal som är avrundat till det närmaste heltalet eller till närmaste signifikanta multipel

Funktionen ISOVECKONR
 Excel 2013

Datum och tid:    Returnerar årets ISO-veckonummer för ett angivet datum

Funktionen RALÅN

Finans:    Beräknar räntan som har betalats under en specifik betalningsperiod

Funktionen JIS

Text:   Ändrar halvbreddstecken (enkelbytetecken) inom en teckensträng till tecken med helt breddsteg (dubbelbytetecken)

Funktionen TOPPIGHET

Statistiska:    Returnerar toppigheten av en mängd data

Funktionen STÖRSTA

Statistiska:    Returnerar det n:te största värdet i en mängd data

Funktionen MGM

Matematik och trigonometri:    Returnerar den minsta gemensamma multipeln

Funktionerna VÄNSTER, VÄNSTERB

Text:    Returnerar tecken längst till vänster i en sträng

Funktionerna LÄNGD, LÄNGDB

Text:    Returnerar antalet tecken i en textsträng

Funktionen LET
Office 365-knapp

Matematik och trigonometri:    Tilldelar namn till beräkningsresultat för att göra det möjligt att lagra mellanliggande beräkningar, värden eller definiera namn i en formel

Funktionen REGR

Statistiska:    Returnerar parametrar till en linjär trendlinje

Funktionen LN

Matematik och trigonometri:    Returnerar den naturliga logaritmen för ett tal

Funktionen LOG

Matematik och trigonometri:    Returnerar logaritmen för ett tal för en given bas

Funktionen LOG10

Matematik och trigonometri:    Returnerar 10-logaritmen för ett tal

Funktionen EXPREGR

Statistiska:    Returnerar parametrarna i en exponentiell trend

Funktionen LOGINV

Kompatibilitet:    Returnerar inversen för den lognormala fördelningen

Funktionen LOGNORM.FÖRD
Excel 2010

Statistiska:    Returnerar den kumulativa lognormala fördelningen

Funktionen LOGNORMFÖRD

Kompatibilitet:    Returnerar den kumulativa lognormala fördelningen

Funktionen LOGNORM.INV
Excel 2010

Statistiska:    Returnerar inversen för den lognormala fördelningen

Funktionen LETAUPP

Leta upp och referens:    Letar upp värden i en vektor eller matris

Funktionen GEMENER

Text:    Omvandlar text till gemener

Funktionen PASSA

Leta upp och referens:    Letar upp värden i en referens eller matris

Funktionen MAX

Statistiska:    Returnerar det största värdet i en lista av argument

Funktionen MAXA

Statistiska:    Returnerar det största värdet i en lista av argument, inklusive tal, text och logiska värden

Funktionen MAXIFS
2019

Statistiska:    Returnerar maxvärdet för celler som anges med en given uppsättning villkor eller kriterier.

Funktionen MDETERM

Matematik och trigonometri:    Returnerar matrisen som är avgörandet av en matris

Funktionen MLÖPTID

Finans:    Returnerar den modifierade Macauley-löptiden för ett värdepapper med det antagna nominella värdet 100 kr

Funktionen MEDIAN

Statistiska:    Returnerar medianen för angivna tal

Funktionerna EXTEXT, EXTEXTB

Text:    Returnerar angivet antal tecken från en text med början vid den position som du anger

Funktionen MIN

Statistiska:    Returnerar det minsta värdet i en lista med argument

Funktionen MINIFS
2019

Statistiska:    Returnerar minimivärdet för celler som anges med en given uppsättning villkor eller kriterier.

Funktionen MINA

Statistiska:    Returnerar det minsta värdet i en lista över argument, inklusive tal, text och logiska värden

Funktionen MINUT

Datum och tid:    Konverterar ett serienummer till en minut

Funktionen MINVERT

Matematik och trigonometri:    Returnerar matrisinversen av en matris

Funktionen MODIR

Finans:    Returnerar internräntan där positiva och negativa betalningar finansieras med olika räntor

Funktionen MMULT

Matematik och trigonometri:    Returnerar matrisprodukten av två matriser

Funktionen REST

Matematik och trigonometri:    Returnerar resten vid en division

Funktionen TYPVÄRDE

Kompatibilitet:    Returnerar det vanligaste värdet i en datamängd

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen TYPVÄRDE.FLERA
Excel 2010

Statistiska:    Returnerar en lodrät matris av de värden som oftast förekommer i en matris eller i ett dataområde

Funktionen TYPVÄRDE.ETT
Excel 2010

Statistiska:    Returnerar det vanligaste värdet i en datamängd

Funktionen MÅNAD

Datum och tid:    Konverterar ett serienummer till en månad

Funktionen MAVRUNDA

Matematik och trigonometri:    Returnerar ett tal avrundat till en given multipel

Funktionen MULTINOMIAL

Matematik och trigonometri:    Returnerar multinomialen för en uppsättning tal

Funktionen MENHET
 Excel 2013

Matematik och trigonometri:    Returnerar enhetsmatrisen för den angivna dimensionen

Funktionen N

Information:    Returnerar ett värde omvandlat till ett tal

Funktionen SAKNAS

Information:    Returnerar felvärdet #SAKNAS!

Funktionen NEGBINOM.FÖRD
Excel 2010

Statistiska:    Returnerar den negativa binomialfördelningen

Funktionen NEGBINOMFÖRD

Kompatibilitet:    Returnerar den negativa binomialfördelningen

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen NETTOARBETSDAGAR

Datum och tid:    Returnerar antalet hela arbetsdagar mellan två datum

Funktionen NETTOARBETSDAGAR.INT
Excel 2010

Datum och tid:    Returnerar antalet hela arbetsdagar mellan två datum med hjälp av parametrar som anger vilka och hur många dagar som är helgdagar

Funktionen NOMRÄNTA

Finans:    Returnerar den årliga nominella räntesatsen

Funktionen NORM.FÖRD
Excel 2010

Statistiska:    Returnerar den kumulativa normalfördelningen

Funktionen NORMFÖRD

Kompatibilitet:    Returnerar den kumulativa normalfördelningen

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen NORMINV

Statistiska:    Returnerar inversen till den kumulativa normalfördelningen

Funktionen NORM.INV
Excel 2010

Kompatibilitet:    Returnerar inversen till den kumulativa normalfördelningen

Obs!: I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen NORM.S.FÖRD
Excel 2010

Statistiska:    Returnerar den kumulativa standardnormalfördelningen

Funktionen NORMSFÖRD

Kompatibilitet:    Returnerar den kumulativa standardnormalfördelningen

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen NORM.S.INV
Excel 2010

Statistiska:    Returnerar inversen av den kumulativa standardnormalfördelningen

Funktionen NORMSINV

Kompatibilitet:    Returnerar inversen av den kumulativa standardnormalfördelningen

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen NOT

Logiska:    Inverterar logiken för argumenten

Funktionen NU

Datum och tid:    Returnerar serienumret för dagens datum och aktuell tid

Funktionen PERIODER

Finans:    Returnerar antalet perioder för en investering

Funktionen NETNUVÄRDE

Finans:    Returnerar nuvärdet av en serie periodiska betalningar vid en given diskonteringsränta

Funktionen TALVÄRDE
 Excel 2013

Text:    Konverterar text till tal, oberoende av språk

Funktionen OKT.TILL.BIN

Teknik:    Omvandlar ett oktalt tal till binärt

Funktionen OKT.TILL.DEC

Teknik:    Omvandlar ett oktalt tal till decimalt

Funktionen OKT.TILL.HEX

Teknik:    Omvandlar ett oktalt tal till hexadecimalt

Funktionen UDDA

Matematik och trigonometri:    Avrundar ett tal uppåt till närmaste udda heltal

Funktionen UDDAFPRIS

Finans:    Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper med en udda första period

Funktionen UDDAFAVKASTNING

Finans:    Returnerar avkastningen för en säkerhet med en udda första period

Funktionen UDDASPRIS

Finans:    Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper med en udda sista period

Funktionen UDDASAVKASTNING

Finans:    Returnerar avkastningen för en säkerhet med en udda sista period

Funktionen FÖRSKJUTNING

Leta upp och referens:    Returnerar en referens förskjuten i förhållande till en given referens

Funktionen ELLER

Logiska:    Returnerar SANT om något argument är SANT

Funktionen PLÖPTID
 Excel 2013

Finans:    Returnerar det antal perioder som krävs för att en investering ska nå ett visst värde

Funktionen PEARSON

Statistiska:    Returnerar korrelationskoefficienten till Pearsons momentprodukt

Funktionen PERCENTIL.EXK
Excel 2010

Statistiska:    Returnerar n:te percentilen av värden i ett område, där n är intervallet 0..1, exklusivt

Funktionen PERCENTIL.INK
Excel 2010

Statistiska:    Returnerar den n:te percentilen av värden i ett område

Funktionen PERCENTIL

Kompatibilitet:    Returnerar den n:te percentilen av värden i ett område

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen PROCENTRANG.EXK
Excel 2010

Statistiska:    Returnerar rangen för ett värde i en datamängd som procent (0..1, exklusivt) av datamängden

Funktionen PROCENTRANG.INK
Excel 2010

Statistiska:    Returnerar procentrangen för ett värde i en datamängd

Funktionen PROCENTRANG

Kompatibilitet:    Returnerar procentrangen för ett värde i en datamängd

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen PERMUT

Statistiska:    Returnerar antal permutationer för ett givet antal objekt

Funktionen PERMUTATIONA
 Excel 2013

Statistiska:    Returnerar antalet permutationer för ett givet antal objekt (med repetitioner), som kan väljas ut från det totala antalet objekt

Funktionen PHI
 Excel 2013

Statistiska:    Returnerar densitetsfunktionens värde för en standardnormalfördelning

Funktionen PHONETIC

Text:    Returnerar de fonetiska (furigana) tecknen i en textsträng

Funktionen PI

Matematik och trigonometri:    Returnerar värdet pi

Funktionen AVBET

Finans:    Returnerar den periodiska betalningen för en annuitet

Funktionen POISSON.FÖRD
Excel 2010

Statistiska:    Returnerar Poisson-fördelningen

Funktionen POISSON

Kompatibilitet:    Returnerar Poisson-fördelningen

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen UPPHÖJT.TILL

Matematik och trigonometri:    Returnerar resultatet av ett tal upphöjt till en exponent

Funktionen PPMT

Finans:    Returnerar amorteringsdelen av en annuitetsbetalning för en given period

Funktionen PRIS

Finans:    Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper som ger periodisk ränta

Funktionen PRISDISK

Finans:    Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett diskonterat värdepapper

Funktionen PRISFÖRF

Finans:    Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper som ger ränta på förfallodagen

Funktionen SANNOLIKHET

Statistiska:    Returnerar sannolikheten att värden i ett område ligger mellan två gränser

Funktionen PRODUKT

Matematik och trigonometri:    Multiplicerar argumenten

Funktionen INITIAL

Text:    Ändrar första bokstaven i varje ord i ett textvärde till versal

Funktionen NUVÄRDE

Finans:    Returnerar nuvärdet av en investering

Funktionen KVARTIL

Kompatibilitet:    Returnerar kvartilen av en mängd data

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen QUARTILE.EXC
Excel 2010

Statistiska:    Returnerar kvartilen av datauppsättningen, baserat på percentilvärden från 0..1, exklusivt

Funktionen KVARTIL.INK
Excel 2010

Statistiska:    Returnerar kvartilen av en mängd data

Funktionen KVOT

Matematik och trigonometri:    Returnerar heltalsdelen av en division

Funktionen RADIANER

Matematik och trigonometri:    Omvandlar grader till radianer

Funktionen SLUMP

Matematik och trigonometri:    Returnerar ett slumptal mellan 0 och 1

Funktionen SLUMPMATRIS

Office 365-knapp

Matematik och trigonometri:    Returnerar en matris med slumptal mellan 0 och 1. Du kan ange antalet rader och kolumner som ska fyllas, lägsta och högsta värden och om du vill returnera heltal eller decimalvärden.

Funktionen SLUMP.MELLAN

Matematik och trigonometri:    Returnerar ett slumptal mellan de tal som du anger

Funktionen RANK.AVG
Excel 2010

Statistiska:    Returnerar rangordningen för ett tal i en lista med tal

Funktionen RANG.MED
Excel 2010

Statistiska:    Returnerar rangordningen för ett tal i en lista med tal

Funktionen RANG

Kompatibilitet:    Returnerar rangordningen för ett tal i en lista med tal

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen RÄNTA

Finans:    Returnerar räntesatsen per period i en annuitet

Funktionen BELOPP

Finans:    Returnerar beloppet som utdelas på förfallodagen för ett betalat värdepapper

Funktionen REGISTRERA.ID

Tillägg och automatisering:    Returnerar registrerat ID för det angivna dynamiska länkbiblioteket (DLL) eller kodresursen som har registrerats tidigare

Funktionerna ERSÄTT, ERSÄTTB

Text:    Ersätter tecken i text

Funktionen REP

Text:    Upprepar en text ett bestämt antal gånger

Funktionerna HÖGER, HÖGERB

Text:    Returnerar tecken längst till höger i en sträng

Funktionen ROMERSK

Matematik och trigonometri:    Omvandlar vanliga (arabiska) siffror till romerska som text

Funktionen AVRUNDA

Matematik och trigonometri:    Avrundar ett tal till ett angivet antal siffror

Funktionen AVRUNDA.NEDÅT

Matematik och trigonometri:    Avrundar ett tal nedåt mot noll

Funktionen AVRUNDA.UPPÅT

Matematik och trigonometri:    Avrundar ett tal uppåt, från noll

Funktionen RAD

Leta upp och referens:    Returnerar radnumret för en referens

Funktionen RADER

Leta upp och referens:    Returnerar antalet rader i en referens

Funktionen AVKPÅINVEST
 Excel 2013

Finans:    Returnerar en motsvarande räntesats för tillväxten för en investering

Funktionen RKV

Statistiska:    Returnerar kvadraten av Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient

Funktionen RTD

Leta upp och referens:    Hämtar realtidsdata från ett program som stöder COM-automation

Funktionerna SÖK, SÖKB

Text:    Hittar ett textvärde i ett annat (skiljer inte på gemener och versaler)

Funktionen SEK
 Excel 2013

Matematik och trigonometri:    Returnerar sekantvärdet för en vinkel

Funktionen SEKH
 Excel 2013

Matematik och trigonometri:    Returnerar det hyperboliska sekantvärdet för en vinkel

Funktionen SEKUND

Datum och tid:    Konverterar ett serienummer till en sekund

Funktionen SEKVENS

Office 365-knapp

Matematik och trigonometri:    Genererar en lista med sekventiella tal i en matris, till exempel 1, 2, 3, 4

Funktionen SERIESUMMA

Matematik och trigonometri:    Returnerar summan av en potensserie baserat på formeln

Funktionen BLAD
 Excel 2013

Information:    Returnerar bladnumret för det blad som referensen gäller

Funktionen ANTALBLAD
 Excel 2013

Information:    Returnerar antalet blad i en referens

Funktionen TECKEN

Matematik och trigonometri:    Returnerar tecknet på ett tal

Funktionen SIN

Matematik och trigonometri:    Returnerar tecknet för ett tal

Funktionen SINH

Matematik och trigonometri:    Returnerar hyperboliskt sinus för ett tal

Funktionen SNEDHET

Statistiska:    Returnerar snedheten för en fördelning

Funktionen SNEDHET.P
 Excel 2013

Statistiska:    Returnerar snedheten i en fördelning baserad på en population, det vill säga graden av asymmetri kring en fördelnings medelvärde

Funktionen LINAVSKR

Finans:    Returnerar den linjära avskrivningen för en tillgång under en period

Funktionen LUTNING

Statistiska:    Returnerar lutningen på en linjär regressionslinje

Funktionen MINSTA

Statistiska:    Returnerar det n:te minsta värdet i en mängd data

Funktionen SORTERA

Office 365-knapp

Leta upp och referens:    Sorterar innehållet i ett intervall eller en matris

Funktionen SORTERAEFTER

Office 365-knapp

Leta upp och referens:    Sorterar innehållet i ett intervall eller en matris baserat på värdena i ett motsvarande intervall eller en matris

Funktionen ROT

Matematik och trigonometri:    Returnerar den positiva kvadratroten

Funktionen ROTPI

Matematik och trigonometri:    Returnerar kvadratroten för (tal * pi)

Funktionen STANDARDISERA

Statistiska:    Returnerar ett normaliserat värde

Funktionen STDAV

Kompatibilitet:    Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval

Funktionen STDAV.P
Excel 2010

Statistiska:    Beräknar standardavvikelsen baserat på hela populationen

Funktionen STDAV.S
Excel 2010

Statistiska:    Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval

Funktionen STDEVA

Statistiska:    Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval, inklusive tal, text och logiska värden

Funktionen STDAVP

Kompatibilitet:    Beräknar standardavvikelsen baserat på hela populationen

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen STDEVPA

Statistiska:    Beräknar standardavvikelsen baserat på hela populationen, inklusive tal, text och logiska värden

Funktionen STDFELYX

Statistiska:    Returnerar standardfelet för ett förutspått y-värde för varje x-värde i regressionen

Funktionen BYT.UT

Text:    Ersätter gammal text med ny text i en textsträng

Funktionen DELSUMMA

Matematik och trigonometri:    Returnerar en delsumma i en lista eller databas

Funktionen SUMMA

Matematik och trigonometri:    Summerar argumenten

Funktionen SUMMA.OM

Matematik och trigonometri:    Summerar celler enligt ett angivet villkor

Funktionen SUMMA.OMF

Matematik och trigonometri:    Lägger till cellerna i ett område som uppfyller flera kriterier

Funktionen PRODUKTSUMMA

Matematik och trigonometri:    Returnerar summan av produkterna i motsvarande matriskomponenter

Funktionen KVADRATSUMMA

Matematik och trigonometri:    Returnerar summan av argumentens kvadrater

Funktionen SUMMAX2MY2

Matematik och trigonometri:    Returnerar summan av differensen mellan kvadraterna för motsvarande värden i två matriser

Funktionen SUMMAX2PY2

Matematik och trigonometri:    Returnerar summan av summan av kvadraterna av motsvarande värden i två matriser

Funktionen SUMMAXMY2

Matematik och trigonometri:    Returnerar summan av kvadraten av skillnaden mellan motsvarande värden i två matriser

Funktionen VÄXLA
Excel 2016

Logiska:    Utvärderar ett uttryck mot en lista med värden och returnerar resultatet som motsvarar det första matchande värdet. Om det inte finns någon matchning kan ett valfritt standardvärde returneras.

Funktionen ÅRSAVSKR

Finans:    Returnerar den årliga avskrivningssumman för en tillgång under en angiven period

Funktionen T

Text:    Omvandlar argumenten till text

Funktionen TAN

Matematik och trigonometri:    Returnerar tangens för ett tal

Funktionen TANH

Matematik och trigonometri:    Returnerar hyperbolisk tangens för ett tal

Funktionen SSVXEKV

Finans:    Returnerar avkastningen motsvarande en obligation för en statsskuldväxel

Funktionen SSVXPRIS

Finans:    Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för en statsskuldväxel

Funktionen SSVXRÄNTA

Finans:    Returnerar avkastningen för en statsskuldväxel

Funktionen T.FÖRD
Excel 2010

Statistiska:    Returnerar procentsatsen (sannolikheten) för Students t-fördelning

Funktionen T.FÖRD.2T
Excel 2010

Statistiska:    Returnerar procentsatsen (sannolikheten) för Students t-fördelning

Funktionen T.FÖRD.RT
Excel 2010

Statistiska:    Returnerar Students t-fördelning

Funktionen TFÖRD

Kompatibilitet:    Returnerar Students t-fördelning

Funktionen TEXT

Text:    Formaterar ett tal och omvandlar det till text

Funktionen TEXTJOIN
2019

Text:    Kombinerar text från flera områden och/eller strängar och inkluderar en avgränsare som du anger mellan varje textvärde som ska kombineras. Om avgränsaren är en tom textsträng, sammanfogas i själva verket områdena med den här funktionen.

Funktionen KLOCKSLAG

Datum och tid:    Returnerar serienumret för en viss tid

Funktionen TIDVÄRDE

Datum och tid:    Konverterar en tid i textformat till ett serienummer

Funktionen T.INV
Excel 2010

Statistiska:    Returnerar t-värdet till Students t-fördelning som en funktion av sannolikheten och frihetsgraderna.

Funktionen T.INV.2T
Excel 2010

Statistiska:    Returnerar inversen till Students t-fördelning

Funktionen TINV

Kompatibilitet:    Returnerar inversen till Students t-fördelning

Funktionen IDAG

Datum och tid:    Returnerar serienumret för dagens datum

Funktionen TRANSPONERA

Leta upp och referens:    Transponerar en matris

Funktionen TREND

Statistiska:    Returnerar värden längs en linjär trend

Funktionen RENSA

Text:    Tar bort blanksteg från text

Funktionen TRIMMEDEL

Statistiska:    Returnerar medelvärdet av mittpunkterna i en datamängd

Funktionen SANT

Logiska:    Returnerar det logiska värdet SANT

Funktionen AVKORTA

Matematik och trigonometri:    Avkortar ett tal till ett heltal

Funktionen T.TEST
Excel 2010

Statistiska:    Returnerar sannolikheten beräknad ur Students t-test

Funktionen TTEST

Kompatibilitet:    Returnerar sannolikheten beräknad ur Students t-test

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen VÄRDETYP

Information:    Returnerar ett tal som anger värdets datatyp

Funktionen UNITECKENKOD
 Excel 2013

Text:    Returnerar det Unicode-tecken som det givna numeriska värdet refererar till

Funktionen UNICODE
 Excel 2013

Text:    Returnerar det tal (den kodpunkt) som motsvarar det första tecknet i texten

Funktionen UNIK

Office 365-knapp

Leta upp och referens:    Returnerar en lista med unika värden i en lista eller ett intervall

Funktionen VERSALER

Text:    Omvandlar text till versaler

Funktionen TEXTNUM

Text:    Omvandlar ett textargument till ett tal

Funktionen VÄRDETILLTEXT
Office 365-knapp

Text:    Returnerar text från ett angivet värde

Funktionen VARIANS

Kompatibilitet:    Uppskattar variansen baserat på ett urval

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen VARIANS.P
Excel 2010

Statistiska:    Beräknar variansen baserat på hela populationen

Funktionen VARIANS.S
Excel 2010

Statistiska:    Uppskattar variansen baserat på ett urval

Funktionen VARA

Statistiska:    Uppskattar variansen baserat på ett urval, inklusive tal, text och logiska värden

Funktionen VARP

Kompatibilitet:    Beräknar variansen baserat på hela populationen

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen VARPA

Statistiska:    Beräknar variansen baserat på hela populationen, inklusive tal, text och logiska värden

Funktionen VDEGRAVSKR

Finans:    Returnerar avskrivningen för en tillgång under en angiven period (med degressiv avskrivning)

Funktionen LETARAD

Leta upp och referens:    Letar i den första kolumnen i en matris och flyttar över raden för att returnera värdet för en cell

Funktionen WEBBTJÄNST
 Excel 2013

Webbläsare:    Returnerar data från en webbtjänst.

Den här funktionen är inte tillgänglig i Excel på webben.

Funktionen VECKODAG

Datum och tid:    Konverterar ett serienummer till en dag i veckan

Funktionen VECKONR

Datum och tid:    Konverterar ett serienummer till ett veckonummer

Funktionen WEIBULL

Kompatibilitet:    Beräknar variansen baserat på hela populationen, inklusive tal, text och logiska värden

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen WEIBULL.FÖRD
Excel 2010

Statistiska:    Returnerar Weibull-fördelningen

Funktionen ARBETSDAGAR

Datum och tid:    Returnerar serienumret för ett datum ett visst antal arbetsdagar tidigare eller senare

Funktionen ARBETSDAGAR.INT
Excel 2010

Datum och tid:    Returnerar serienumret för datumet före eller efter ett angivet antal arbetsdagar med hjälp av parametrar som indikerar vilka och hur många dagar som är helgdagar

Funktionen XIRR

Finans:    Returnerar internräntan för en serie betalningar som inte nödvändigtvis är periodiska

Funktionen XLETAUPP

Office 365-knapp

Leta upp och referens:    Söker i ett intervall eller en matris och returnerar ett objekt som motsvarar den första matchningen som hittas. Om det inte finns någon matchning kan XLETAUPP returnera närmaste (ungefärliga) matchning. 

Funktionen XMATCHNING

Office 365-knapp

Leta upp och referens:    Returnerar den relativa positionen för ett objekt i en matris eller ett cellintervall. 

Funktionen XNUVÄRDE

Finans:    Returnerar det nuvarande nettovärdet för en serie betalningar som inte nödvändigtvis är periodiska

Funktionen XELLER
 Excel 2013

Logiska:    Returnerar ett logiskt uteslutande ELLER för alla argument

Funktionen ÅR

Datum och tid:    Konverterar ett serienummer till ett år

Funktionen ÅRDEL

Datum och tid:    Returnerar en del av ett år som representerar antalet hela dagar mellan start- och slutdatum

Funktionen NOMAVK

Finans:    Returnerar avkastningen för ett värdepapper som ger periodisk ränta

Funktionen NOMAVKDISK

Finans:    Returnerar den årliga avkastningen för diskonterade värdepapper, exempelvis en statsskuldväxel

Funktionen NOMAVKFÖRF

Finans:    Returnerar den årliga avkastningen för ett värdepapper som ger ränta på förfallodagen

Funktionen Z.TEST
Excel 2010

Statistiska:    Returnerar det ensidiga sannolikhetsvärdet av ett z-test

Funktionen ZTEST

Kompatibilitet:    Returnerar det ensidiga sannolikhetsvärdet av ett z-test

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Relaterade ämnen

Excel-funktioner (efter kategori)

Översikt över formler i Excel
Hur du undviker felaktiga formler
Upptäck fel i formler

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×