Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Klicka på en bokstav för att gå till funktioner som börjar med den bokstaven. Eller tryck på Ctrl+F för att hitta en funktion genom att skriva de första bokstäverna eller ett beskrivande ord. Om du vill ha detaljerad information om en funktion klickar du på funktionsnamnet i den första kolumnen.

A   B   C   D   E    F   G   H   I   J    K   L    M   

N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

Obs!: Versionsmarkeringar anger versionen för Excel när en funktion infördes. De här funktionerna är inte tillgängliga i tidigare versioner.

Viktigt!: De beräknade resultaten av formler och vissa funktioner i Excel-kalkylblad kan skilja sig något mellan en Windows PC med x86- eller x86-64-arkitektur och en Windows RT-dator med ARM-arkitektur. Läs mer om skillnaderna.

Funktion

Typ och beskrivning

Funktionen ABS

Math and trigonometry:    Returnerar absolutvärdet av ett tal

Funktionen UPPLRÄNTA

Financial:    Returnerar den upplupna räntan för värdepapper med periodisk ränta

Funktionen UPPLOBLRÄNTA

Financial:    Returnerar den upplupna räntan för ett värdepapper som ger avkastning på förfallodagen

Funktionen ARCCOS

Math and trigonometry:    Returnerar arcus cosinus för ett tal

Funktionen ACOSH

Math and trigonometry:    Returnerar inverterad hyperbolisk cosinus för ett tal

ARCCOT (Funktionen ARCCOT)
Excel 2013

Math and trigonometry:    Returnerar arcus cotangensvärdet för ett tal

ARCCOTH (Funktionen ARCCOTH)
Excel 2013

Math and trigonometry:    Returnerar det hyperboliska arcus cotangensvärdet för ett tal

Funktionen AGGREGATE

Math and trigonometry:    Returnerar en mängd i en lista eller databas

Funktionen ADRESS

Lookup and reference:    Returnerar en referens som text till en enstaka cell i ett kalkylblad

Funktionen AMORDEGRC

Financial:    Returnerar avskrivningen för varje redovisningsperiod med hjälp av en avskrivningskoefficient

Funktionen AMORLINC

Financial:    Returnerar avskrivningen för varje redovisningsperiod

Funktionen AND

Logical:    Returnerar SANT om alla argument är sanna

Funktionen ARABIC
Excel 2013

Math and trigonometry:    Konverterar romerska siffror till arabiska, i form av ett tal

Funktionen OMRÅDEN

Lookup and reference:    Returnerar antalet områden i en referens

Funktionen MATRISTILLTEXT
Office 365-knapp

Text:    Returnerar en matris med textvärden från ett angivet intervall

Funktionen ASC

Text:    Ändrar helbredds (dubbel byte) engelska bokstäver eller katakana inom en teckensträng till tecken med halvt breddsteg (enkel byte)

Funktionen ASIN

Math and trigonometry:    Returnerar arcus sinus för ett tal

Funktionen ASINH

Math and trigonometry:    Returnerar hyperbolisk arcus sinus för ett tal

Funktionen ARCTAN

Math and trigonometry:    Returnerar arcus tangens för ett tal

Funktionen ATAN2

Math and trigonometry:    Returnerar arcus tangens för en x- och en y- koordinat

Funktionen ARCTANH

Math and trigonometry:    Returnerar hyperbolisk arcus tangens för ett tal

Funktionen MEDELAVV

Statistical:    Returnerar medelvärdet för datapunkters absoluta avvikelse från deras medelvärde

Funktionen MEDEL

Statistical:    Returnerar medelvärdet av argumenten

Funktionen AVERAGEA

Statistical:    Returnerar medelvärdet av argumenten, inklusive tal, text och logiska värden

Funktionen MEDEL.OM

Statistical:    Returnerar medelvärdet (aritmetiskt medelvärde) för alla celler i ett område som uppfyller ett givet kriterium

Funktionen MEDEL.OMF

Statistical:    Returnerar medelvärdet (det aritmetiska medelvärdet) för alla celler som uppfyller flera villkor.

Funktionen BAHTTEXT

Text:    Omvandlar ett tal till text med valutaformatet ß (baht)

Funktionen BAS

Math and trigonometry:    Konverterar ett tal till text med den givna talbasen (basen)

Funktionen BESSELI

Engineering:    Returnerar den modifierade Bessel-funktionen In(x)

Funktionen BESSELJ

Engineering:    Returnerar Bessel-funktionen Jn(x)

Funktionen BESSELK

Engineering:    Returnerar den modifierade Bessel-funktionen Kn(x)

Funktionen BESSELY

Engineering:    Returnerar Bessel-funktionen Yn(x)

Funktionen BETADIST

Compatibility:    Returnerar den kumulativa betafördelningsfunktionen

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen BETA.DIST
Excel 2010

Statistical:    Returnerar den kumulativa betafördelningsfunktionen

Funktionen BETAINV

Compatibility:    Returnerar inversen till den kumulativa fördelningsfunktionen för en viss betafördelning

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen BETA.INV
Excel 2010

Statistical:    Returnerar inversen till den kumulativa fördelningsfunktionen för en viss betafördelning

Funktionen BIN.TILL.DEC

Engineering:    Omvandlar ett binärt tal till decimalt

Funktionen BIN.TILL.HEX

Engineering:    Omvandlar ett binärt tal till hexadecimalt

Funktionen BIN.TILL.OKT

Engineering:    Omvandlar ett binärt tal till oktalt

Funktionen BINOMDIST

Compatibility:    Returnerar den individuella binomialfördelningen

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen BINOM.DIST
Excel 2010

Statistical:    Returnerar den individuella binomialfördelningen

Funktionen BINOM.FÖRD.INTERVALL
Excel 2013

Statistical:    Returnerar sannolikheten för ett testresultat med hjälp av en binomialfördelning

Funktionen BINOM.INV
Excel 2010

Statistical:    Returnerar det minsta värdet för vilket den kumulativa binomialfördelningen är mindre än eller lika med ett villkorsvärde

BITOCH (Funktionen BITOCH)
Excel 2013

Engineering:    Returnerar ett bitvis OCH för två tal

BITVSKIFT (Funktionen BITVSKIFT)
Excel 2013

Engineering:    Returnerar ett värde eller ett tal som flyttats åt vänster via flytta_antal bitar

BITELLER (Funktionen BITELLER)
Excel 2013

Engineering:    Returnerar ett bitvis ELLER för två tal

Funktionen BITHSKIFT
Excel 2013

Engineering:    Returnerar ett värde eller ett tal som flyttats åt höger via flytta_antal bitar

BITXELLER (Funktionen BITXELLER)
Excel 2013

Engineering:    Returnerar ett bitvis uteslutande ELLER för två tal

Funktionen ANROPA

Add-in and Automation:    Anropar en process i ett dynamiskt länkbibliotek eller kodresurs

Funktionen RUNDA.UPP

Compatibility:    Avrundar ett tal till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel

RUNDA.UPP.MATEMATISKT (Funktionen RUNDA.UPP.MATEMATISKT)
Excel 2013

Math and trigonometry:    Avrundar ett tal uppåt, till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel

Funktionen RUNDA.UPP.EXAKT

Math and trigonometry:    Avrundar ett tal till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel. Oavsett talets tecken avrundas talet uppåt.

Funktionen CELL

Information:    Returnerar information om formatering, plats och innehåll i en cell

Den här funktionen är inte tillgänglig i Excel på webben.

Funktionen TECKENKOD

Text:    Returnerar tecknet som anges av kod

Funktionen CHIDIST

Compatibility:    Returnerar den ensidiga sannolikheten av c2-fördelningen

Obs!: I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen CHI2INV

Compatibility:    Returnerar inversen av chi2-fördelningen

Obs!: I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen CHI2TEST

Compatibility:    Returnerar oberoendetesten

Obs!: I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen CHISQ.DIST
Excel 2010

Statistical:    Returnerar den kumulativa betasannolikhetsdensitetsfunktionen

Funktionen CHISQ.DIST.RT
Excel 2010

Statistical:    Returnerar den ensidiga sannolikheten av c2-fördelningen

Funktionen CHISQ.INV
Excel 2010

Statistical:    Returnerar den kumulativa betasannolikhetsdensitetsfunktionen

Funktionen CHISQ.INV.RT
Excel 2010

Statistical:    Returnerar inversen av chi2-fördelningen

Funktionen CHISQ.TEST
Excel 2010

Statistical:    Returnerar oberoendetesten

Funktionen VÄLJ

Lookup and reference:    Väljer ett värde i en lista över värden

Funktionen STÄDA

Text:    Tar bort alla icke utskrivbara tecken i en text

Funktionen KOD

Text:    Returnerar en numerisk kod för det första tecknet i en textsträng

Funktionen KOLUMN

Lookup and reference:    Returnerar kolumnnumret för en referens

Funktionen KOLUMNER

Lookup and reference:    Returnerar antalet kolumner i en referens

Funktionen KOMBIN

Math and trigonometry:    Returnerar antalet kombinationer för ett givet antal objekt

Funktionen KOMBINA
Excel 2013

Math and trigonometry:   
Returnerar antalet kombinationer med repetitioner för ett givet antal objekt

Funktionen KOMPLEX

Engineering:    Omvandlar reella och imaginära koefficienter till ett komplext tal

Funktionen SAMMAN
2019

Text:    Kombinerar text från flera områden och/eller strängar, men den tillämpar inte avgränsare eller IgnoreEmpty-argument.

Funktionen SAMMANFOGA

Text:    Sammanfogar flera textdelar till en textsträng

Funktionen KONFIDENS

Compatibility:    Returnerar konfidensintervallet för en populations medelvärde

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen CONFIDENCE.NORM
Excel 2010

Statistical:    Returnerar konfidensintervallet för en populations medelvärde

Funktionen CONFIDENCE.T
Excel 2010

Statistical:    Returnerar konfidensintervallet för en populations medelvärde, med Students t-fördelning

Funktionen CONVERT

Engineering:    Omvandlar ett tal från ett måttsystem till ett annat

Funktionen KORREL

Statistical:    Returnerar korrelationskoefficienten mellan två datamängder

Funktionen COS

Math and trigonometry:    Returnerar cosinus för ett tal

Funktionen COSH

Math and trigonometry:    Returnerar hyperboliskt cosinus för ett tal

Funktionen COT
Excel 2013

Math and trigonometry:    Returnerar hyperboliskt cosinus för ett tal

Funktionen COTH
Excel 2013

Math and trigonometry:    Returnerar cotangensvärdet för en vinkel

Funktionen ANTAL

Statistical:    Räknar hur många tal som finns bland argumenten

Funktionen ANTALV

Statistical:    Räknar hur många värden som finns bland argumenten

Funktionen ANTAL.TOMMA

Statistical:    Räknar antalet tomma celler i ett område

Funktionen ANTAL.OM

Statistical:    Räknar antalet celler i ett område som uppfyller angivna villkor.

Funktionen ANTAL.OMF

Statistical:    Räknar antalet celler i ett område som uppfyller flera villkor.

Funktionen KUPDAGBB

Financial:    Returnerar antal dagar från början av kupongperioden till likviddagen

Funktionen KUPDAGB

Financial:    Returnerar antalet dagar i kupongperioden som innehåller betalningsdatumet

Funktionen KUPDAGNK

Financial:    Returnerar antalet dagar från betalningsdatumet till nästa kupongdatum

Funktionen KUPNKD

Financial:    Returnerar nästa kupongdatum efter likviddagen

Funktionen KUPANT

Financial:    Returnerar kuponger som förfaller till betalning mellan likviddagen och förfallodagen

Funktionen KUPFKD

Financial:    Returnerar föregående kupongdatum före likviddagen

Funktionen KOVAR

Compatibility:    Returnerar kovariansen, d.v.s. medelvärdet av produkterna för parade avvikelser

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen COVARIANCE.P
Excel 2010

Statistical:    Returnerar kovariansen, d.v.s. medelvärdet av produkterna för parade avvikelser

Funktionen COVARIANCE.S
Excel 2010

Statistical:    Returnerar exempelkovariansen, genomsnittet för produktavvikelserna för varje datapunktspar i två datauppsättningar

Funktionen CRITBINOM

Compatibility:    Returnerar det minsta värdet för vilket den kumulativa binomialfördelningen är mindre än eller lika med ett villkorsvärde

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen CSC
Excel 2013

Math and trigonometry:    Returnerar cosekantvärdet för en vinkel

Funktionen CSCH
Excel 2013

Math and trigonometry:    Returnerar det hyperboliska cosekantvärdet för en vinkel

Funktionen KUBKPIMEDLEM

Cube:    Returnerar namn, egenskap och mått för en KPI och visar namnet och egenskapen i cellen. En KPI, eller prestandaindikator, är ett kvantifierbart mått, t.ex. månatlig bruttovinst eller personalomsättning per kvartal, som används för att analysera ett företags resultat.

Funktionen KUBMEDLEM

Cube:    Returnerar en medlem eller ett par i en kubhierarki. Används för att verifiera att medlemmen eller paret finns i kuben.

Funktionen KUBMEDLEMSEGENSKAP

Cube:    Returnerar värdet för en medlemsegenskap i kuben. Används för att verifiera att ett medlemsnamn finns i kuben, samt för att returnera angiven egenskap för medlemmen.

Funktionen KUBRANGORDNADMEDLEM

Cube:    Returnerar den n:te, eller rangordnade, medlemmen i en uppsättning. Används för att returnera ett eller flera element i en uppsättning, till exempelvis den bästa försäljaren eller de tio bästa eleverna.

Funktionen KUBUPPSÄTTNING

Cube:    Definierar en beräknad uppsättning medlemmar eller par genom att skicka ett bestämt uttryck till kuben på servern, som skapar uppsättningen och sedan returnerar den till Microsoft Office Excel.

Funktionen KUBUPPSÄTTNINGANTAL

Cube:    Returnerar antalet objekt i en uppsättning.

Funktionen KUBVÄRDE

Cube:    Returnerar ett mängdvärde från en kub.

Funktionen CUMIPMT

Financial:    Returnerar den ackumulerade räntan som betalats mellan två perioder

Funktionen KUMPRIS

Financial:    Returnerar det ackumulerade kapitalbeloppet som betalats på ett lån mellan två perioder

Funktionen DATUM

Date and time:    Returnerar ett serienummer för ett visst datum

Funktionen DATEDIF

Date and time:    Beräknar antalet dagar, månader eller år mellan två datum. Funktionen är användbar i formler där du behöver beräkna en ålder.

Funktionen DATUMVÄRDE

Date and time:    Konverterar ett datum i textformat till ett serienummer

Funktionen DMEDEL

Database:    Returnerar medelvärdet av databasposterna

Funktionen DAY

Date and time:    Konverterar ett serienummer till dag i månaden

Funktionen DAGAR
Excel 2013

Date and time:    Returnerar antalet dagar mellan två datum

Funktionen DAYS360

Date and time:    Beräknar antalet dagar mellan två datum baserat på ett 360-dagarsår

Funktionen DB

Financial:    Returnerar avskrivningen för en tillgång under en angiven tid enligt metoden för fast degressiv avskrivning

Funktionen DBCS
Excel 2013

Text:    Ändrar halvbredds (enkel byte) engelska bokstäver eller katakana inom en teckensträng till tecken med helt breddsteg (dubbel byte)

Funktionen DANTAL

Database:    Räknar antalet celler som innehåller tal i en databas

Funktionen DANTALV

Database:    Räknar ifyllda celler i en databas

Funktionen DEGAVSKR

Financial:    Returnerar en tillgångs värdeminskning under en viss period med hjälp av dubbel degressiv avskrivning eller någon annan metod som du anger

Funktionen DEC.TILL.BIN

Engineering:    Omvandlar ett decimalt tal till binärt

Funktionen DEC.TILL.HEX

Engineering:    Omvandlar ett decimalt tal till hexadecimalt

Funktionen DEC.TILL.OKT

Engineering:    Omvandlar ett decimalt tal till oktalt

Funktionen DECIMAL
Excel 2013

Math and trigonometry:    Konverterar ett tal, uttryckt i text, i en given talbas till ett decimaltal

Funktionen DEGREES

Math and trigonometry:    Omvandlar radianer till grader

Funktionen DELTA

Engineering:    Testar om två värden är lika

Funktionen KVADAVV

Statistical:    Returnerar summan av kvadrater på avvikelser

Funktionen DHÄMTA

Database:    Hämtar en enstaka post från en databas som uppfyller de angivna villkoren

Funktionen DISK

Financial:    Returnerar diskonteringsräntan för ett värdepapper

Funktionen DMAX

Database:    Returnerar det största värdet från databasposterna

Funktionen DMIN

Database:    Returnerar det minsta värdet från databasposterna

Funktionen DOLLAR

Text:    Omvandlar ett tal till text med valutaformat

Funktionen DECTAL

Financial:    Omvandlar ett pris uttryckt som ett bråk till ett decimaltal

Funktionen BRÅK

Financial:    Omvandlar ett pris i kronor uttryckt som ett decimaltal till ett bråk

Funktionen DPRODUKT

Database:    Multiplicerar värdena i ett visst fält i poster som uppfyller villkoret

Funktionen DSTDAV

Database:    Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval av databasposterna

Funktionen DSTDAVP

Database:    Beräknar standardavvikelsen utifrån hela populationen av valda databasposter

Funktionen DSUMMA

Database:    Summerar talen i kolumnfält i databasposter som uppfyller villkoret

Funktionen LÖPTID

Financial:    Returnerar den årliga löptiden för en säkerhet med periodiska räntebetalningar

Funktionen DVARIANS

Database:    Uppskattar variansen baserat på ett urval av databasposterna

Funktionen DVARIANSP

Database:    Beräknar variansen utifrån hela populationen av valda databasposter

Funktionen EDATUM

Date and time:    Returnerar serienumret för ett datum som infaller ett visst antal månader före eller efter startdatumet

Funktionen EFFRÄNTA

Financial:    Returnerar den årliga effektiva räntesatsen

Funktionen KODAWEBBADRESS
Excel 2013

Web:    Returnerar en URL-kodad frågesträng.

Den här funktionen är inte tillgänglig i Excel på webben.

Funktionen SLUTMÅNAD

Date and time:    Returnerar serienumret för sista dagen i månaden ett visst antal månader tidigare eller senare

Funktionen FELF

Engineering:    Returnerar felfunktionen

Funktionen ERF.PRECISE
Excel 2010

Engineering:    Returnerar felfunktionen

Funktionen FELFK

Engineering:    Returnerar den komplementära felfunktionen

Funktionen ERFC.PRECISE
Excel 2010

Engineering:    Returnerar den kompletterande FELF-funktionen integrerad mellan x och oändligheten.

Funktionen ERROR.TYPE

Information:    Returnerar ett tal som motsvarar ett felvärde

Funktionen EUROCONVERT

Add-in and Automation:    Räknar om ett tal till euro, räknar om ett tal från euro till en valuta som är kopplad till euron, och räknar om ett tal från en valuta som är kopplad till euron till en annan genom att använda euron som mellanled (triangulering).

Funktionen JÄMN

Math and trigonometry:    Avrundar ett tal uppåt till närmaste heltal

Funktionen EXAKT

Text:    Kontrollerar om två textvärden är identiska

Funktionen EXP

Math and trigonometry:    Returnerar e upphöjt till ett givet tal

Funktionen EXPON.DIST
Excel 2010

Statistical:    Returnerar exponentialfördelningen

Funktionen EXPONDIST

Compatibility:    Returnerar exponentialfördelningen

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen FAKULTET

Math and trigonometry:    Returnerar fakulteten för ett tal

Funktionen DUBBELFAKULTET

Math and trigonometry:    Returnerar dubbelfakulteten för ett tal

Funktionen FALSE

Logical:    Returnerar det logiska värdet FALSKT

Funktionen F.DIST
Excel 2010

Statistical:    Returnerar F-sannolikhetsfördelningen

Funktionen FDIST

Compatibility:    Returnerar F-sannolikhetsfördelningen

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen F.DIST.RT
Excel 2010

Statistical:    Returnerar F-sannolikhetsfördelningen

Funktionen FILTER

Office 365-knapp

Lookup and reference:    Filtrerar ett dataintervall baserat på villkor som du anger

Funktionen FILTRERAXML
Excel 2013

Web:    Returnerar särskilda data från XML-innehåll med hjälp av en specifik XPath

Den här funktionen är inte tillgänglig i Excel på webben.

Funktionerna HITTA, HITTAB

Text:    Hittar en text i en annan (skiljer på gemener och versaler)

Funktionen F.INV
Excel 2010

Statistical:    Returnerar inversen till F-sannolikhetsfördelningen

Funktionen F.INV.RT
Excel 2010

Statistical:    Returnerar inversen till F-sannolikhetsfördelningen

Funktionen FINV

Compatibility:    Returnerar inversen till F-sannolikhetsfördelningen

I Excel 2007är detta en Statistik-funktion.

Funktionen FISHER

Statistical:    Returnerar Fisher-transformationen

Funktionen FISHERINV

Statistical:    Returnerar inversen till Fisher-transformationen

Funktionen FASTTAL

Text:    Formaterar ett tal som text med ett fast antal decimaler

Funktionen RUNDA.NER

Compatibility:    Avrundar ett tal nedåt mot noll

I Excel 2007 och Excel 2010 är detta en Matematik- och trigonometri-funktion.

Funktionen RUNDA.NER.MATEMATISKT
Excel 2013

Math and trigonometry:    Avrundar ett tal nedåt, till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel

Funktionen RUNDA.NER.EXAKT

Math and trigonometry:    Avrundar ett tal till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel. Oavsett talets tecken avrundas talet uppåt.

Funktionen PREDIKTION

Statistical:    Returnerar ett värde längs en linjär trendlinje

I Excel 2016 har den här funktionen ersatts med PROGNOS.LINJÄR som en del av de nya prognosfunktionerna, men den är fortfarande tillgänglig för kompatibilitet med tidigare versioner.

PROGNOS.ETS (Funktionen PROGNOS.ETS)
Excel 2016

Statistical:    Returnerar ett framtida värde baserat på befintliga (historiska) värden genom att använda AAA-versionen av ETS-algoritmen (Exponential Smoothing)

PROGNOS.ETS.KONFINT (Funktionen PROGNOS.ETS.KONFINT)
Excel 2016

Statistical:    Returnerar konfidensintervallet för det prognostiserade värdet vid det angivna måldatumet

PROGNOS.ETS.SÄSONGSBEROENDE (Funktionen PROGNOS.ETS.SÄSONGSBEROENDE)
Excel 2016

Statistical:    Returnerar längden på det repetitiva mönster som identifieras av Excel för den angivna tidsserien

PROGNOS.ETS.STAT (Funktionen PROGNOS.ETS.STAT)
Excel 2016

Statistical:    Returnerar ett statistiskt värde som resultat av tidsserieprognostisering

PROGNOS.LINJÄR (Funktionen PROGNOS.LINJÄR)
Excel 2016

Statistical:    Returnerar ett framtida värde baserat på befintliga värden

FORMELTEXT (Funktionen FORMELTEXT)
Excel 2013

Lookup and reference:    Returnerar formeln vid den givna referensen som text

Funktionen FREKVENS

Statistical:    Returnerar en frekvensfördelning som en lodrät matris

Funktionen F.TEST
Excel 2010

Statistical:    Returnerar resultatet av en F-test

Funktionen FTEST

Compatibility:    Returnerar resultatet av en F-test

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen SLUTVÄRDE

Financial:    Returnerar det framtida värdet på en investering

Funktionen FÖRRÄNTNING

Financial:    Returnerar det framtida värdet av ett begynnelsekapital beräknat på olika räntenivåer

Funktionen GAMMA
Excel 2013

Statistical:    Returnerar värdet för gammafunktionen

Funktionen GAMMA.DIST
Excel 2010

Statistical:    Returnerar gammafördelningen

Funktionen GAMMADIST

Compatibility:    Returnerar gammafördelningen

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen GAMMA.INV
Excel 2010

Statistical:    Returnerar inversen till den kumulativa gammafördelningen

Funktionen GAMMAINV

Compatibility:    Returnerar inversen till den kumulativa gammafördelningen

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen GAMMALN

Statistical:    Returnerar den naturliga logaritmen för gammafunktionen, Γ(x)

Funktionen GAMMALN.PRECISE
Excel 2010

Statistical:    Returnerar den naturliga logaritmen för gammafunktionen, Γ(x)

Funktionen GAUSS
Excel 2013

Statistical:    Returnerar 0,5 mindre än den standardmässiga kumulativa normalfördelningen

Funktionen GCD

Math and trigonometry:    Returnerar den största gemensamma nämnaren

Funktionen GEOMEAN

Statistical:    Returnerar det geometriska medelvärdet

Funktionen SLSTEG

Engineering:    Testar om ett tal är större än ett tröskelvärde

HÄMTA.PIVOTDATA (Funktionen HÄMTA.PIVOTDATA)

Lookup and reference:    Returnerar data som lagrats i en pivottabellrapport

Funktionen EXPTREND

Statistical:    Returnerar värden längs en exponentiell trend

Funktionen HARMMEDEL

Statistical:    Returnerar det harmoniska medelvärdet

Funktionen HEX.TILL.BIN

Engineering:    Omvandlar ett hexadecimalt tal till binärt

Funktionen HEX.TILL.DEC

Engineering:    Omvandlar ett hexadecimalt tal till decimalt

Funktionen HEX.TILL.OKT

Engineering:    Omvandlar ett hexadecimalt tal till oktalt

Funktionen LETAKOLUMN

Lookup and reference:    Söker i den översta raden i en matris och returnerar värdet för angiven cell

Funktionen TIMME

Date and time:    Konverterar ett serienummer till en timme

Funktionen HYPERLÄNK

Lookup and reference:    Skapar en genväg eller ett hopp till ett dokument i nätverket, i ett intranät eller på Internet

Funktionen HYPGEOM.DIST

Statistical:    Returnerar den hypergeometriska fördelningen

Funktionen HYPGEOMDIST

Compatibility:    Returnerar den hypergeometriska fördelningen

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen OM

Logical:    Anger vilket logiskt test som ska utföras

Funktionen OMFEL

Logical:    Returnerar ett värde som du anger om en formel utvärderar till ett fel; annars returneras resultatet av formeln

Funktionen OMSAKNAS
Excel 2013

Logical:    Returnerar det värde som du angivit om uttrycket matchas till #SAKNAS!, annars returneras resultatet för uttrycket

Funktionen IFS
2019

Logical:    Kontrollerar om ett eller flera villkor uppfylls och returnerar ett värde som motsvarar det första villkoret som är SANT.

Funktionen IMABS

Engineering:    Returnerar absolutvärdet (modulus) för ett komplext tal

Funktionen IMAGINÄR

Engineering:    Returnerar den imaginära koefficienten för ett komplext tal

Funktionen IMARGUMENT

Engineering:    Returnerar det komplexa talets argument, en vinkel uttryckt i radianer

Funktionen IMKONJUGAT

Engineering:    Returnerar det komplexa talets konjugat

Funktionen IMCOS

Engineering:    Returnerar cosinus för ett komplext tal

Funktionen IMCOSH
Excel 2013

Engineering:    Returnerar det hyperboliska cosinusvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMCOT
Excel 2013

Engineering:    Returnerar cotangensvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMCSC
Excel 2013

Engineering:    Returnerar cosekantvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMCSCH
Excel 2013

Engineering:    Returnerar det hyperboliska cosekantvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMDIV

Engineering:    Returnerar kvoten för två komplexa tal

Funktionen IMEUPPHÖJT

Engineering:    Returnerar exponenten för ett komplext tal

Funktionen IMLN

Engineering:    Returnerar den naturliga logaritmen för ett komplext tal

Funktionen IMLOG10

Engineering:    Returnerar 10-logaritmen för ett komplext tal

Funktionen IMLOG2

Engineering:    Returnerar 2-logaritmen för ett komplext tal

Funktionen IMPOWER

Engineering:    Returnerar ett komplext tal upphöjt till en exponent

Funktionen IMPRODUKT

Engineering:    Returnerar produkten av komplexa tal

Funktionen IMREAL

Engineering:    Returnerar den reella koefficienten för ett komplext tal

Funktionen IMSEK
Excel 2013

Engineering:    Returnerar sekantvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMSEKH
Excel 2013

Engineering:    Returnerar det hyperboliska sekantvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMSIN

Engineering:    Returnerar sinus för ett komplext tal

Funktionen IMSINH
Excel 2013

Engineering:    Returnerar det hyperboliska sinusvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMROT

Engineering:    Returnerar kvadratroten av ett komplext tal

Funktionen IMDIFF

Engineering:    Returnerar differensen mellan två komplexa tal

Funktionen IMSUM

Engineering:    Returnerar summan av komplexa tal

Funktionen IMTAN
Excel 2013

Engineering:    Returnerar tangensvärdet för ett komplext tal

Funktionen INDEX

Lookup and reference:    Använder ett index för ett välja ett värde i en referens eller matris

Funktionen INDIREKT

Lookup and reference:    Returnerar en referens som anges av ett textvärde

Funktionen INFO

Information:    Returnerar information om operativsystemet

Den här funktionen är inte tillgänglig i Excel på webben.

Funktionen HELTAL

Math and trigonometry:    Avrundar ett tal nedåt till närmaste heltal

Funktionen SKÄRNINGSPUNKT

Statistical:    Returnerar skärningspunkten för en linjär regressionslinje

Funktionen ÅRSRÄNTA

Financial:    Returnerar räntesatsen för ett betalt värdepapper

Funktionen IPMT

Financial:    Returnerar räntedelen av en betalning för en given period

Funktionen IR

Financial:    Returnerar internräntan för en serie betalningar

Funktionen ISBLANK

Information:    Returnerar SANT om värdet är tomt

Funktionen ÄRF

Information:    Returnerar SANT om värdet är ett felvärde annat än #SAKNAS!

Funktionen ÄRFEL

Information:    Returnerar SANT om värdet är ett felvärde

Funktionen ÄRJÄMN

Information:    Returnerar SANT om talet är jämnt

ÄRFORMEL (Funktionen ÄRFORMEL)
Excel 2013

Information:    Returnerar SANT om det finns en referens till en cell som innehåller formeln

Funktionen ISLOGICAL

Information:    Returnerar SANT om värdet är ett logiskt värde

Funktionen ÄRSAKNAD

Information:    Returnerar SANT om värdet är felvärdet #SAKNAS!

Funktionen ISNONTEXT

Information:    Returnerar SANT om värdet inte är text

Funktionen ÄRTAL

Information:    Returnerar SANT om värdet är ett tal

Funktionen ÄRUDDA

Information:    Returnerar SANT om talet är udda

Funktionen ÄRREF

Information:    Returnerar SANT om värdet är en referens

Funktionen ÄRTEXT

Information:    Returnerar SANT om värdet är text

Funktionen ISO.CEILING
Excel 2013

Math and trigonometry:    Returnerar ett tal som är avrundat till det närmaste heltalet eller till närmaste signifikanta multipel

Funktionen ISOVECKONR
Excel 2013

Date and time:    Returnerar numret för årets ISO-veckonummer för ett angivet datum

Funktionen RALÅN

Financial:    Beräknar räntan som har betalats under en specifik betalningsperiod

Funktionen JIS

Text:   Ändrar halvbreddstecken (enkelbytetecken) inom en teckensträng till tecken med helt breddsteg (dubbelbytetecken)

Funktionen TOPPIGHET

Statistical:    Returnerar toppigheten av en mängd data

Funktionen STÖRSTA

Statistical:    Returnerar det n:te största värdet i en mängd data

Funktionen MGM

Math and trigonometry:    Returnerar den minsta gemensamma multipeln

Funktionerna VÄNSTER, VÄNSTERB

Text:    Returnerar tecken längst till vänster i en sträng

Funktionerna LÄNGD, LÄNGDB

Text:    Returnerar antalet tecken i en textsträng

Funktionen LET
Office 365-knapp

Math and trigonometry:    Tilldelar namn till beräkningsresultat för att göra det möjligt att lagra mellanliggande beräkningar, värden eller definiera namn i en formel

Funktionen LINEST

Statistical:    Returnerar parametrar till en linjär trendlinje

Funktionen LN

Math and trigonometry:    Returnerar den naturliga logaritmen för ett tal

Funktionen LOG

Math and trigonometry:    Returnerar logaritmen för ett tal för en given bas

Funktionen LOG10

Math and trigonometry:    Returnerar 10-logaritmen för ett tal

Funktionen EXPREGR

Statistical:    Returnerar parametrarna i en exponentiell trend

Funktionen LOGINV

Compatibility:    Returnerar inversen för den lognormala fördelningen

Funktionen LOGNORM.DIST
Excel 2010

Statistical:    Returnerar den kumulativa lognormala fördelningen

Funktionen LOGNORMFÖRD

Compatibility:    Returnerar den kumulativa lognormala fördelningen

Funktionen LOGNORM.INV
Excel 2010

Statistical:    Returnerar inversen för den lognormala fördelningen

Funktionen LETAUPP

Lookup and reference:    Letar upp värden i en vektor eller matris

Funktionen GEMENER

Text:    Omvandlar text till gemener

Funktionen PASSA

Lookup and reference:    Letar upp värden i en referens eller matris

Funktionen MAX

Statistical:    Returnerar det största värdet i en lista av argument

Funktionen MAXA

Statistical:    Returnerar det största värdet i en lista av argument, inklusive tal, text och logiska värden

MAXIFS (Funktionen MAXIFS)
2019

Statistical:    Returnerar maxvärdet för celler som anges med en given uppsättning villkor eller kriterier.

Funktionen MDETERM

Math and trigonometry:    Returnerar matrisen som är avgörandet av en matris

Funktionen MLÖPTID

Financial:    Returnerar den modifierade Macauley-löptiden för ett värdepapper med det antagna nominella värdet 100 kr

Funktionen MEDIAN

Statistical:    Returnerar medianen för angivna tal

Funktionerna EXTEXT, EXTEXTB

Text:    Returnerar angivet antal tecken från en text med början vid den position som du anger

Funktionen MIN

Statistical:    Returnerar det minsta värdet i en lista med argument

MINIFS (Funktionen MINIFS)
2019

Statistical:    Returnerar minimivärdet för celler som anges med en given uppsättning villkor eller kriterier.

Funktionen MINA

Statistical:    Returnerar det minsta värdet i en lista över argument, inklusive tal, text och logiska värden

Funktionen MINUTE

Date and time:    Konverterar ett serienummer till en minut

Funktionen MINVERT

Math and trigonometry:    Returnerar matrisinversen av en matris

Funktionen MODIR

Financial:    Returnerar internräntan där positiva och negativa betalningar finansieras med olika räntor

Funktionen MMULT

Math and trigonometry:    Returnerar matrisprodukten av två matriser

Funktionen MOD

Math and trigonometry:    Returnerar resten vid en division

Funktionen MODE

Compatibility:    Returnerar det vanligaste värdet i en datamängd

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen MODE.MULT
Excel 2010

Statistical:    Returnerar en lodrät matris av de värden som oftast förekommer i en matris eller i ett dataområde

Funktionen MODE.SNGL
Excel 2010

Statistical:    Returnerar det vanligaste värdet i en datamängd

Funktionen MÅNAD

Date and time:    Konverterar ett serienummer till en månad

Funktionen MAVRUNDA

Math and trigonometry:    Returnerar ett tal avrundat till en given multipel

Funktionen MULTINOMIAL

Math and trigonometry:    Returnerar multinomialen för en uppsättning tal

MENHET (Funktionen MENHET)
Excel 2013

Math and trigonometry:    Returnerar enhetsmatrisen för den angivna dimensionen

Funktionen N

Information:    Returnerar ett värde omvandlat till ett tal

Funktionen SAKNAS

Information:    Returnerar felvärdet #SAKNAS!

Funktionen NEGBINOM.DIST
Excel 2010

Statistical:    Returnerar den negativa binomialfördelningen

Funktionen NEGBINOMDIST

Compatibility:    Returnerar den negativa binomialfördelningen

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen NETTOARBETSDAGAR

Date and time:    Returnerar antalet hela arbetsdagar mellan två datum

Funktionen NETWORKDAYS.INTL
Excel 2010

Date and time:    Returnerar antalet hela arbetsdagar mellan två datum med hjälp av parametrar som anger vilka och hur många dagar som är helgdagar

Funktionen NOMRÄNTA

Financial:    Returnerar den årliga nominella räntesatsen

Funktionen NORM.DIST
Excel 2010

Statistical:    Returnerar den kumulativa normalfördelningen

Funktionen NORMDIST

Compatibility:    Returnerar den kumulativa normalfördelningen

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen NORMINV

Statistical:    Returnerar inversen till den kumulativa normalfördelningen

Funktionen NORM.INV
Excel 2010

Compatibility:    Returnerar inversen till den kumulativa normalfördelningen

Obs!: I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen NORM.S.DIST
Excel 2010

Statistical:    Returnerar den kumulativa standardnormalfördelningen

Funktionen NORMSDIST

Compatibility:    Returnerar den kumulativa standardnormalfördelningen

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen NORM.S.INV
Excel 2010

Statistical:    Returnerar inversen till den kumulativa standardnormalfördelningen

Funktionen NORMSINV

Compatibility:    Returnerar inversen till den kumulativa standardnormalfördelningen

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen NOT

Logical:    Inverterar logiken för argumenten

Funktionen NU

Date and time:    Returnerar serienumret för dagens datum och aktuell tid

Funktionen PERIODER

Financial:    Returnerar antalet perioder för en investering

Funktionen NETNUVÄRDE

Financial:    Returnerar nuvärdet av en serie periodiska betalningar vid en given diskonteringsränta

Funktionen TALVÄRDE
Excel 2013

Text:    Konverterar text till tal, oberoende av språk

Funktionen OKT.TILL.BIN

Engineering:    Omvandlar ett oktalt tal till binärt

Funktionen OKT.TILL.DEC

Engineering:    Omvandlar ett oktalt tal till decimalt

Funktionen OKT.TILL.HEX

Engineering:    Omvandlar ett oktalt tal till hexadecimalt

Funktionen ODD

Math and trigonometry:    Avrundar ett tal uppåt till närmaste udda heltal

Funktionen UDDAFPRIS

Financial:    Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper med en udda första period

Funktionen UDDAFAVKASTNING

Financial:    Returnerar avkastningen för en säkerhet med en udda första period

Funktionen UDDASPRIS

Financial:    Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper med en udda sista period

Funktionen UDDASAVKASTNING

Financial:    Returnerar avkastningen för en säkerhet med en udda sista period

Funktionen FÖRSKJUTNING

Lookup and reference:    Returnerar en referens förskjuten i förhållande till en given referens

Funktionen ELLER

Logical:    Returnerar SANT om något argument är SANT

Funktionen PLÖPTID
Excel 2013

Financial:    Returnerar det antal perioder som krävs för att en investering ska nå ett visst värde

Funktionen PEARSON

Statistical:    Returnerar korrelationskoefficienten till Pearsons momentprodukt

Funktionen PERCENTILE.EXC
Excel 2010

Statistical:    Returnerar n:te percentilen av värden i ett område, där n är intervallet 0..1, exklusivt

Funktionen PERCENTILE.INC
Excel 2010

Statistical:    Returnerar den n:te percentilen av värden i ett område

Funktionen PERCENTIL

Compatibility:    Returnerar den n:te percentilen av värden i ett område

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen PERCENTRANK.EXC
Excel 2010

Statistical:    Returnerar rangen för ett värde i en datamängd som procent (0..1, exklusivt) av datamängden

Funktionen PERCENTRANK.INC
Excel 2010

Statistical:    Returnerar procentrangen för ett värde i en datamängd

Funktionen PROCENTRANG

Compatibility:    Returnerar procentrangen för ett värde i en datamängd

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen PERMUT

Statistical:    Returnerar antal permutationer för ett givet antal objekt

Funktionen PERMUTATIONA
Excel 2013

Statistical:    Returnerar antalet permutationer för ett givet antal objekt (med repetitioner), som kan väljas ut från det totala antalet objekt

Funktionen PHI
Excel 2013

Statistical:    Returnerar densitetsfunktionens värde för en standardnormalfördelning

Funktionen PHONETIC

Text:    Returnerar de fonetiska (furigana) tecknen i en textsträng

Funktionen PI

Math and trigonometry:    Returnerar värdet pi

Funktionen PMT

Financial:    Returnerar den periodiska betalningen för en annuitet

Funktionen POISSON.DIST
Excel 2010

Statistical:    Returnerar Poisson-fördelningen

Funktionen POISSON

Compatibility:    Returnerar Poisson-fördelningen

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen UPPHÖJT.TILL

Math and trigonometry:    Returnerar resultatet av ett tal upphöjt till en exponent

Funktionen PPMT

Financial:    Returnerar amorteringsdelen av en annuitetsbetalning för en given period

Funktionen PRIS

Financial:    Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper som ger periodisk ränta

Funktionen PRISDISK

Financial:    Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett diskonterat värdepapper

Funktionen PRISFÖRF

Financial:    Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper som ger ränta på förfallodagen

Funktionen SANNOLIKHET

Statistical:    Returnerar sannolikheten att värden i ett område ligger mellan två gränser

Funktionen PRODUCT

Math and trigonometry:    Multiplicerar argumenten

Funktionen PROPER

Text:    Ändrar första bokstaven i varje ord i ett textvärde till versal

Funktionen NUVÄRDE

Financial:    Returnerar nuvärdet av en serie lika stora periodiska betalningar

Funktionen KVARTIL

Compatibility:    Returnerar kvartilen av en mängd data

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen QUARTILE.EXC
Excel 2010

Statistical:    Returnerar kvartilen av datauppsättningen, baserat på percentilvärden från 0..1, exklusivt

Funktionen QUARTILE.INC
Excel 2010

Statistical:    Returnerar kvartilen av en mängd data

Funktionen KVOT

Math and trigonometry:    Returnerar heltalsdelen av en division

Funktionen RADIANER

Math and trigonometry:    Omvandlar grader till radianer

Funktionen SLUMP

Math and trigonometry:    Returnerar ett slumptal mellan 0 och 1

Funktionen SLUMPMATRIS

Office 365-knapp

Math and trigonometry:    Returnerar en matris med slumptal mellan 0 och 1. Du kan ange antalet rader och kolumner som ska fyllas, lägsta och högsta värden och om du vill returnera heltal eller decimalvärden.

Funktionen SLUMP.MELLAN

Math and trigonometry:    Returnerar ett slumptal mellan de tal som du anger

Funktionen RANK.AVG
Excel 2010

Statistical:    Returnerar rangordningen för ett tal i en lista med tal

Funktionen RANK.EQ
Excel 2010

Statistical:    Returnerar rangordningen för ett tal i en lista med tal

Funktionen RANK

Compatibility:    Returnerar rangordningen för ett tal i en lista med tal

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen RÄNTA

Financial:    Returnerar räntesatsen per period i en annuitet

Funktionen BELOPP

Financial:    Returnerar beloppet som utdelas på förfallodagen för ett betalat värdepapper

Funktionen REGISTRERA.ID

Add-in and Automation:    Returnerar registrerat ID för det angivna dynamiska länkbiblioteket (DLL) eller kodresursen som har registrerats tidigare

Funktionerna ERSÄTT, ERSÄTTB

Text:    Ersätter tecken i text

Funktionen REP

Text:    Upprepar en text ett bestämt antal gånger

Funktionerna HÖGER, HÖGERB

Text:    Returnerar tecken längst till höger i en sträng

Funktionen ROMAN

Math and trigonometry:    Omvandlar vanliga (arabiska) siffror till romerska som text

Funktionen ROUND

Math and trigonometry:    Avrundar ett tal till ett angivet antal siffror

Funktionen AVRUNDA.NEDÅT

Math and trigonometry:    Avrundar ett tal nedåt mot noll

Funktionen AVRUNDA.UPPÅT

Math and trigonometry:    Avrundar ett tal uppåt, från noll

Funktionen RAD

Lookup and reference:    Returnerar radnumret för en referens

Funktionen RADER

Lookup and reference:    Returnerar antalet rader i en referens

AVKPÅINVEST (Funktionen AVKPÅINVEST)
Excel 2013

Financial:    Returnerar en motsvarande räntesats för tillväxten för en investering

Funktionen RKV

Statistical:    Returnerar kvadraten av Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient

Funktionen RTD

Lookup and reference:    Hämtar realtidsdata från ett program som stöder COM-automation

Funktionerna SÖK, SÖKB

Text:    Hittar ett textvärde i ett annat (skiljer inte på gemener och versaler)

Funktionen SEC
Excel 2013

Math and trigonometry:    Returnerar sekantvärdet för en vinkel

Funktionen SECH
Excel 2013

Math and trigonometry:    Returnerar det hyperboliska sekantvärdet för en vinkel

Funktionen SECOND

Date and time:    Konverterar ett serienummer till en sekund

Funktionen SEKVENS

Office 365-knapp

Math and trigonometry:    Genererar en lista med sekventiella tal i en matris, till exempel 1, 2, 3, 4

Funktionen SERIESUMMA

Math and trigonometry:    Returnerar summan av en potensserie baserat på formeln

Funktionen BLAD
Excel 2013

Information:    Returnerar bladnumret för det blad som referensen gäller

ANTALBLAD (Funktionen ANTALBLAD)
Excel 2013

Information:    Returnerar antalet blad i en referens

Funktionen TECKEN

Math and trigonometry:    Returnerar tecknet för ett tal

Funktionen SIN

Math and trigonometry:    Returnerar sinus för en given vinkel

Funktionen SINH

Math and trigonometry:    Returnerar hyperbolisk sinus för ett tal

Funktionen SNEDHET

Statistical:    Returnerar snedheten för en fördelning

Funktionen SNEDHET.P
Excel 2013

Statistical:    Returnerar snedheten i en fördelning baserad på en population, det vill säga graden av asymmetri kring en fördelnings medelvärde

Funktionen SLN

Financial:    Returnerar den linjära avskrivningen för en tillgång under en period

Funktionen LUTNING

Statistical:    Returnerar lutningen på en linjär regressionslinje

Funktionen MINSTA

Statistical:    Returnerar det n:te minsta värdet i en mängd data

Funktionen SORTERA

Office 365-knapp

Lookup and reference:    Sorterar innehållet i ett intervall eller en matris

Funktionen SORTERAEFTER

Office 365-knapp

Lookup and reference:    Sorterar innehållet i ett intervall eller en matris baserat på värdena i ett motsvarande intervall eller en matris

Funktionen ROT

Math and trigonometry:    Returnerar den positiva kvadratroten

Funktionen ROTPI

Math and trigonometry:    Returnerar kvadratroten för (tal * pi)

Funktionen STANDARDISERA

Statistical:    Returnerar ett normaliserat värde

Funktionen AKTIEHISTORIK

Financial:    Hämtar historiska data om ett finansiellt instrument

Funktionen STDAV

Compatibility:    Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval

Funktionen STDEV.P
Excel 2010

Statistical:    Beräknar standardavvikelsen baserat på hela populationen

Funktionen STDEV.S
Excel 2010

Statistical:    Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval

Funktionen STDEVA

Statistical:    Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval, inklusive tal, text och logiska värden

Funktionen STDEVP

Compatibility:    Beräknar standardavvikelsen baserat på hela populationen

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen STDEVPA

Statistical:    Beräknar standardavvikelsen baserat på hela populationen, inklusive tal, text och logiska värden

Funktionen STDFELYX

Statistical:    Returnerar standardfelet för ett förutspått y-värde för varje x-värde i regressionen

Funktionen BYT.UT

Text:    Ersätter gammal text med ny text i en textsträng

Funktionen DELSUMMA

Math and trigonometry:    Returnerar en delsumma i en lista eller databas

Funktionen SUMMA

Math and trigonometry:    Summerar argumenten

Funktionen SUMMA.OM

Math and trigonometry:    Summerar celler enligt ett angivet villkor

Funktionen SUMMA.OMF

Math and trigonometry:    Lägger till cellerna i ett område som uppfyller flera kriterier

Funktionen PRODUKTSUMMA

Math and trigonometry:    Returnerar summan av produkterna i motsvarande matriskomponenter

Funktionen SUMSQ

Math and trigonometry:    Returnerar summan av argumentens kvadrater

Funktionen SUMMAX2MY2

Math and trigonometry:    Returnerar summan av differensen mellan kvadraterna för motsvarande värden i två matriser

Funktionen SUMMAX2PY2

Math and trigonometry:    Returnerar summan av summan av kvadraterna av motsvarande värden i två matriser

Funktionen SUMMAXMY2

Math and trigonometry:    Returnerar summan av kvadraten av skillnaden mellan motsvarande värden i två matriser

VÄXLA (Funktionen VÄXLA)
Office 365-knapp
2019

Logical:    Utvärderar ett uttryck mot en lista med värden och returnerar resultatet som motsvarar det första matchande värdet. Om det inte finns någon matchning kan ett valfritt standardvärde returneras.

Funktionen ÅRSAVSKR

Financial:    Returnerar den årliga avskrivningssumman för en tillgång under en angiven period

Funktionen T

Text:    Omvandlar argumenten till text

Funktionen TAN

Math and trigonometry:    Returnerar tangens för ett tal

Funktionen TANH

Math and trigonometry:    Returnerar hyperbolisk tangens för ett tal

Funktionen SSVXEKV

Financial:    Returnerar avkastningen motsvarande en obligation för en statsskuldväxel

Funktionen SSVXPRIS

Financial:    Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för en statsskuldväxel

Funktionen SSVXRÄNTA

Financial:    Returnerar avkastningen för en statsskuldväxel

Funktionen T.DIST
Excel 2010

Statistical:    Returnerar procentsatsen (sannolikheten) för Students t-fördelning.

Funktionen T.DIST.2T
Excel 2010

Statistical:    Returnerar procentsatsen (sannolikheten) för Students t-fördelning.

Funktionen T.DIST.RT
Excel 2010

Statistical:    Returnerar Students t-fördelning

Funktionen TDIST

Compatibility:    Returnerar Students t-fördelning

Funktionen TEXT

Text:    Formaterar ett tal och omvandlar det till text

Funktionen TEXTJOIN
2019

Text:    Kombinerar text från flera områden och/eller strängar och inkluderar en avgränsare som du anger mellan varje textvärde som ska kombineras. Om avgränsaren är en tom textsträng, sammanfogas i själva verket områdena med den här funktionen.

Funktionen TIME

Date and time:    Returnerar serienumret för en viss tid

Funktionen TIDVÄRDE

Date and time:    Konverterar en tid i textformat till ett serienummer

Funktionen T.INV
Excel 2010

Statistical:    Returnerar t-värdet till Students t-fördelning som en funktion av sannolikheten och frihetsgraderna.

Funktionen T.INV.2T
Excel 2010

Statistical:    Returnerar inversen till Students t-fördelning

Funktionen TINV

Compatibility:    Returnerar inversen till Students t-fördelning

Funktionen IDAG

Date and time:    Returnerar serienumret för dagens datum

Funktionen TRANSPONERA

Lookup and reference:    Transponerar en matris

Funktionen TREND

Statistical:    Returnerar värden längs en linjär trend

Funktionen TRIM

Text:    Tar bort blanksteg från text

Funktionen TRIMMEDEL

Statistical:    Returnerar medelvärdet av mittpunkterna i en datamängd

Funktionen TRUE

Logical:    Returnerar det logiska värdet SANT

Funktionen AVKORTA

Math and trigonometry:    Avkortar ett tal till ett heltal

Funktionen T.TEST
Excel 2010

Statistical:    Returnerar sannolikheten beräknad ur Students t-test

Funktionen TTEST

Compatibility:    Returnerar sannolikheten beräknad ur Students t-test

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen TYPE

Information:    Returnerar ett tal som anger värdets datatyp

Funktionen UNITECKENKOD
Excel 2013

Text:    Returnerar det Unicode-tecken som det givna numeriska värdet refererar till

Funktionen UNICODE
Excel 2013

Text:    Returnerar det tal (den kodpunkt) som motsvarar det första tecknet i texten

Funktionen UNIK

Office 365-knapp

Lookup and reference:    Returnerar en lista med unika värden i en lista eller ett intervall

Funktionen VERSALER

Text:    Omvandlar text till versaler

Funktionen TEXTNUM

Text:    Omvandlar ett textargument till ett tal

Funktionen VÄRDETILLTEXT
Office 365-knapp

Text:    Returnerar text från ett angivet värde

Funktionen VAR

Compatibility:    Uppskattar variansen baserat på ett urval

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen VAR.P
Excel 2010

Statistical:    Beräknar variansen baserat på hela populationen

Funktionen VAR.S
Excel 2010

Statistical:    Uppskattar variansen baserat på ett urval

Funktionen VARA

Statistical:    Uppskattar variansen baserat på ett urval, inklusive tal, text och logiska värden

Funktionen VARP

Compatibility:    Beräknar variansen baserat på hela populationen

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen VARPA

Statistical:    Beräknar variansen baserat på hela populationen, inklusive tal, text och logiska värden

Funktionen VDEGRAVSKR

Financial:    Returnerar avskrivningen för en tillgång under en angiven period (med degressiv avskrivning)

Funktionen LETARAD

Lookup and reference:    Letar i den första kolumnen i en matris och flyttar över raden för att returnera värdet för en cell

WEBBTJÄNST (Funktionen WEBBTJÄNST)
Excel 2013

Web:    Returnerar data från en webbtjänst.

Den här funktionen är inte tillgänglig i Excel på webben.

Funktionen VECKODAG

Date and time:    Konverterar ett serienummer till en dag i veckan

Funktionen VECKONR

Date and time:    Konverterar ett serienummer till ett veckonummer

Funktionen WEIBULL

Compatibility:    Beräknar variansen baserat på hela populationen, inklusive tal, text och logiska värden

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Funktionen WEIBULL.DIST
Excel 2010

Statistical:    Returnerar Weibull-fördelningen

Funktionen ARBETSDAGAR

Date and time:    Returnerar serienumret för ett datum ett visst antal arbetsdagar tidigare eller senare

Funktionen WORKDAY.INTL
Excel 2010

Date and time:    Returnerar serienumret för ett datum före eller efter ett visst antal arbetsdagar, med hjälp av parametrar som indikerar vilka och hur många dagar som är helgdagar

Funktionen XIRR

Financial:    Returnerar internräntan för en serie betalningar som inte nödvändigtvis är periodiska

Funktionen XLETAUPP

Office 365-knapp

Lookup and reference:    Söker i ett intervall eller en matris och returnerar ett objekt som motsvarar den första matchningen som hittas. Om det inte finns någon matchning kan XLETAUPP returnera närmaste (ungefärliga) matchning. 

Funktionen XMATCHNING

Office 365-knapp

Lookup and reference:    Returnerar den relativa positionen för ett objekt i en matris eller ett cellintervall. 

Funktionen XNUVÄRDE

Financial:    Returnerar det nuvarande nettovärdet för en serie betalningar som inte nödvändigtvis är periodiska

Funktionen XELLER
Excel 2013

Logical:    Returnerar ett logiskt uteslutande ELLER för alla argument

Funktionen ÅR

Date and time:    Konverterar ett serienummer till ett år

Funktionen ÅRDEL

Date and time:    Returnerar en del av ett år som representerar antalet hela dagar mellan start- och slutdatum

Funktionen NOMAVK

Financial:    Returnerar avkastningen för ett värdepapper som ger periodisk ränta

Funktionen NOMAVKDISK

Financial:    Returnerar den årliga avkastningen för diskonterade värdepapper, exempelvis en statsskuldväxel

Funktionen NOMAVKFÖRF

Financial:    Returnerar den årliga avkastningen för ett värdepapper som ger ränta på förfallodagen

Funktionen Z.TEST
Excel 2010

Statistical:    Returnerar det ensidiga sannolikhetsvärdet av ett z-test

Funktionen ZTEST

Compatibility:    Returnerar det ensidiga sannolikhetsvärdet av ett z-test

I Excel 2007 är detta en Statistik-funktion.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Närliggande avsnitt

Excel-funktioner (efter kategori)

Översikt över formler i Excel
Hur du undviker felaktiga formler
Upptäck fel i formler

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×