Funkce aplikace Excel (podle abecedy)

Funkce aplikace Excel (podle abecedy)

Kliknutím na písmeno přejdete na funkce, které tímto písmenem začínají. Nebo stiskněte Ctrl+F pro vyhledání funkce po zadání prvních pár písmen nebo popisného slova. Podrobné informace o funkci získáte kliknutím na její název v prvním sloupci.

A   B   C   D   E    F   G   H   I   J    K   L    M   

N O P Q R S T U V W X Y Z

Poznámka: Značky verzí označují verzi Excelu, ve které byla funkce zavedená. Tyto funkce nejsou dostupné v dřívějších verzích.

Důležité informace: Počítané výsledky vzorců a některé funkce listu Excelu se mezi počítači s Windows s procesory s architekturou x86 nebo x86-64 a počítači s Windows RT s procesory architektury ARM můžou mírně lišit. Další informace o rozdílech

Název funkce

Typ a popis

ABS

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí absolutní hodnotu čísla.

ACCRINT

Finanční funkce:    Vrátí nahromaděný úrok z cenného papíru, ze kterého se úrok platí v pravidelných termínech.

ACCRINTM

Finanční funkce:    Vrátí nahromaděný úrok z cenného papíru, ze kterého se úrok platí k datu splatnosti.

ARCCOS

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí arkuskosinus čísla.

ARCCOSH

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí hyperbolický arkuskosinus čísla.

ACOT
Excel 2013

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí arkuskotangens čísla.

ACOTH
Excel 2013

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí hyperbolický arkuskotangens čísla.

AGGREGATE

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí agregaci dat v seznamu nebo v databázi.

ODKAZ

Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy:    Vrátí textový odkaz na jednu buňku listu.

AMORDEGRC

Finanční funkce:    Vrátí odpis za každé účetní období pomocí koeficientu odpisu.

AMORLINC

Finanční funkce:    Vrátí odpis za každé účetní období.

A

Logické funkce:    Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud mají všechny argumenty hodnotu PRAVDA.

ARABIC
Excel 2013

Matematické a trigonometrické funkce:    Převede římské číslo na arabské.

POČET.BLOKŮ

Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy:    Vrátí počet oblastí v odkazu.

ASC

Textové funkce:    Změní znaky s plnou šířkou (dvoubajtové) v řetězci znaků na znaky s poloviční šířkou (jednobajtové).

ARCSIN

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí arkussinus čísla.

ARCSINH

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí hyperbolický arkussinus čísla.

ARCTG

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí arkustangens čísla.

ARCTG2

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí arkustangens x-ové a y-ové souřadnice.

ARCTGH

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí hyperbolický arkustangens čísla.

PRŮMODCHYLKA

Statistické funkce:    Vrátí průměrnou hodnotu absolutních odchylek datových bodů od jejich střední hodnoty.

PRŮMĚR

Statistické funkce:    Vrátí průměrnou hodnotu argumentů.

AVERAGEA

Statistické funkce:    Vrátí průměrnou hodnotu argumentů včetně čísel, textu a logických hodnot.

AVERAGEIF

Statistické funkce:    Vrátí průměrnou hodnotu (aritmetický průměr) všech buněk v oblasti, které vyhovují příslušné podmínce.

funkce AVERAGEIFS

Statistické funkce:    Vrátí průměrnou hodnotu (aritmetický průměr) všech buněk vyhovujících několika podmínkám.

BAHTTEXT

Textové funkce:    Převede číslo na text ve formátu měny ß (baht).

BASE

Matematické a trigonometrické funkce:    Převede číslo na text v číselné soustavě o určeném základu.

BESSELI

Inženýrské funkce:    Vrátí modifikovanou Besselovu funkci In(x).

BESSELJ

Inženýrské funkce:    Vrátí modifikovanou Besselovu funkci Jn(x).

BESSELK

Inženýrské funkce:    Vrátí modifikovanou Besselovu funkci Kn(x).

BESSELY

Inženýrské funkce:    Vrátí Besselovu funkci Yn(x).

BETADIST

Funkce pro kompatibilitu:    Vrátí kumulativní distribuční funkci beta rozdělení.

V aplikaci Excel 2007 to je statistická funkce.

BETA.DIST
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí kumulativní distribuční funkci beta rozdělení.

BETAINV

Funkce pro kompatibilitu:    Vrátí inverzní funkci ke kumulativní distribuční funkci pro zadané beta rozdělení.

V aplikaci Excel 2007 to je statistická funkce.

BETA.INV
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí inverzní funkci ke kumulativní distribuční funkci pro zadané beta rozdělení.

BIN2DEC

Inženýrské funkce:    Převede binární číslo na desítkové.

BIN2HEX

Inženýrské funkce:    Převede binární číslo na šestnáctkové.

BIN2OCT

Inženýrské funkce:    Převede binární číslo na osmičkové.

BINOMDIST

Funkce pro kompatibilitu:    Vrátí hodnotu binomického rozdělení pravděpodobnosti jednotlivých veličin.

V aplikaci Excel 2007 to je statistická funkce.

BINOM.DIST
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu binomického rozdělení pravděpodobnosti jednotlivých veličin.

BINOM.DIST.RANGE
Excel 2013

Statistické funkce:    Vrátí pravděpodobnost zkušebního výsledku pomocí binomického rozdělení.

BINOM.INV
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí nejmenší hodnotu, pro kterou má kumulativní binomické rozdělení hodnotu větší nebo rovnu hodnotě kritéria.

BITAND
Excel 2013

Inženýrské funkce:    Vrátí hodnotu bitové operace AND pro dvě čísla.

BITLSHIFT
Excel 2013

Inženýrské funkce:    Vrátí hodnotu čísla posunutou doleva o počet bitů zadaný v operátoru velikost_posunu.

BITOR
Excel 2013

Inženýrské funkce:    Vrátí hodnotu bitové operace OR pro dvě čísla.

BITRSHIFT
Excel 2013

Inženýrské funkce:    Vrátí hodnotu čísla posunutou doprava o počet bitů zadaný v operátoru velikost_posunu.

BITXOR
Excel 2013

Inženýrské funkce:    Vrátí hodnotu bitové operace Exkluzivní OR pro dvě čísla.

VOLAT

Funkce doplňků a automatizace:    Zavolá proceduru uloženou v knihovně DLL nebo souboru prostředků.

ZAOKR.NAHORU

Matematické a trigonometrické funkce:    Zaokrouhlí číslo na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty.

CEILING.MATH
Excel 2013

Matematické a trigonometrické funkce:    Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty.

CEILING.PRECISE

Matematické a trigonometrické funkce:    Zaokrouhlí číslo na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty. Číslo bude zaokrouhleno nahoru bez ohledu na jeho znaménko.

POLÍČKO

Informační funkce:    Vrátí informace o formátování, umístění nebo obsahu buňky.

Tato funkce není k dispozici v Excel pro web.

ZNAK

Textové funkce:    Vrátí znak určený číslem kódu.

CHIDIST

Funkce pro kompatibilitu:    Vrátí jednostrannou pravděpodobnost rozdělení chí-kvadrát.

Poznámka: V aplikaci Excel 2007 to je statistická funkce.

CHIINV

Funkce pro kompatibilitu:    Vrátí hodnotu funkce inverzní k distribuční funkci jednostranné pravděpodobnosti rozdělení chí-kvadrát.

Poznámka: V aplikaci Excel 2007 to je statistická funkce.

CHITEST

Funkce pro kompatibilitu:    Vrátí test nezávislosti.

Poznámka: V aplikaci Excel 2007 to je statistická funkce.

CHISQ.DIST
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu kumulativní funkce hustoty pravděpodobnosti beta rozdělení.

CHISQ.DIST.RT
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí jednostrannou pravděpodobnost rozdělení chí-kvadrát.

CHISQ.INV
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu kumulativní funkce hustoty pravděpodobnosti beta rozdělení.

CHISQ.INV.RT
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu funkce inverzní k distribuční funkci jednostranné pravděpodobnosti rozdělení chí-kvadrát.

CHISQ.TEST
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí test nezávislosti.

ZVOLIT

Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy:    Zvolí hodnotu ze seznamu hodnot.

VYČISTIT

Textové funkce:    Odebere z textu všechny netisknutelné znaky.

KÓD

Textové funkce:    Vrátí číselný kód prvního znaku daného textového řetězce.

SLOUPEC

Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy:    Vrátí číslo sloupce odkazu.

SLOUPCE

Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy:    Vrátí počet sloupců v odkazu.

KOMBINACE

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí počet kombinací pro daný počet položek.

COMBINA
Excel 2013

Matematické a trigonometrické funkce:   
Vrátí počet kombinací (s opakováním) pro daný počet položek.

COMPLEX

Inženýrské funkce:    Převede reálnou a imaginární část na komplexní číslo.

funkce Concat

Textové funkce:    Spojí texty z několika oblastí nebo řetězců. Nenabízí ale argumenty Oddělovač a Ignorovat_prázdné.

CONCATENATE

Textové funkce:    Spojí několik textových položek do jedné.

CONFIDENCE

Funkce pro kompatibilitu:    Vrátí interval spolehlivosti pro střední hodnotu základního souboru.

V aplikaci Excel 2007 to je statistická funkce.

CONFIDENCE.NORM
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí interval spolehlivosti pro střední hodnotu základního souboru.

CONFIDENCE.T
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí interval spolehlivosti pro střední hodnotu základního souboru pomocí Studentova t-rozdělení.

CONVERT

Inženýrské funkce:    Převede číslo z jednoho měrného systému do jiného.

CORREL

Statistické funkce:    Vrátí korelační koeficient mezi dvěma množinami dat.

COS

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí kosinus čísla.

COSH

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí hyperbolický kosinus čísla.

COT
Excel 2013

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí hyperbolický kosinus čísla.

COTH
Excel 2013

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí kotangens úhlu.

POČET

Statistické funkce:    Vrátí počet čísel v seznamu argumentů.

POČET2

Statistické funkce:    Vrátí počet hodnot v seznamu argumentů.

COUNTBLANK

Statistické funkce:    Spočítá počet prázdných buněk v oblasti.

COUNTIF

Statistické funkce:    Spočítá buňky v oblasti, které odpovídají zadaným kritériím.

Funkce COUNTIFS

Statistické funkce:    Spočítá buňky v oblasti, které odpovídají více kritériím.

COUPDAYBS

Finanční funkce:    Vrátí počet dnů od začátku období placení kupónů do data splatnosti.

COUPDAYS

Finanční funkce:    Vrátí počet dnů v období placení kupónů, které obsahuje den zúčtování.

COUPDAYSNC

Finanční funkce:    Vrátí počet dnů od data zúčtování do následujícího data placení kupónu.

COUPNCD

Finanční funkce:    Vrátí následující datum placení kupónu po datu zúčtování.

COUPNUM

Finanční funkce:    Vrátí počet kupónů splatných mezi datem zúčtování a datem splatnosti.

COUPPCD

Finanční funkce:    Vrátí předchozí datum placení kupónu před datem zúčtování.

COVAR

Funkce pro kompatibilitu:    Vrátí hodnotu kovariance, průměrnou hodnotu součinů párových odchylek.

V aplikaci Excel 2007 to je statistická funkce.

COVARIANCE.P
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu kovariance, průměrnou hodnotu součinů párových odchylek.

COVARIANCE.S
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu kovariance výběru, tedy průměr součinů odchylek pro každou dvojici datových bodů ve dvou množinách dat.

CRITBINOM

Funkce pro kompatibilitu:    Vrátí nejmenší hodnotu, pro kterou má kumulativní binomické rozdělení hodnotu větší nebo rovnu hodnotě kritéria.

V aplikaci Excel 2007 to je statistická funkce.

CSC
Excel 2013

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí kosekans úhlu.

CSCH
Excel 2013

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí hyperbolický kosekans úhlu.

CUBEKPIMEMBER

Datová krychle:    Vrátí název, vlastnost a velikost klíčového indikátoru výkonu a zobrazí v buňce název a vlastnost. Klíčový indikátor výkonu je kvantifikovatelná veličina, například hrubý měsíční zisk nebo čtvrtletní obrat na zaměstnance, která se používá pro sledování výkonnosti organizace.

CUBEMEMBER

Datová krychle:    Vrátí člena nebo n-tici v hierarchii datové krychle. Slouží k ověření, jestli v datové krychli existuje člen nebo n-tice.

CUBEMEMBERPROPERTY

Datová krychle:    Vrátí hodnotu vlastnosti člena v datové krychli. Slouží k ověření, zda v datové krychli existuje člen s daným názvem, a k vrácení konkrétní vlastnosti tohoto člena.

CUBERANKEDMEMBER

Datová krychle:    Vrátí n-tý nebo pořadový člen sady. Použijte ji pro vrácení jednoho nebo více prvků sady, například obchodníka s nejvyšším obratem nebo deseti nejlepších studentů.

CUBESET

Datová krychle:    Definuje počítanou sadu členů nebo n-tic tím, že odešle výraz pro sadu datové krychli na serveru, která danou sadu vytvoří a vrátí ji aplikaci Microsoft Office Excel.

CUBESETCOUNT

Datová krychle:    Vrátí počet položek sady.

CUBEVALUE

Datová krychle:    Vrátí agregovanou hodnotu z datové krychle.

CUMIPMT

Finanční funkce:    Vrátí kumulativní úrok splacený mezi dvěma obdobími.

CUMPRINC

Finanční funkce:    Vrátí kumulativní jistinu splacenou mezi dvěma obdobími půjčky.

DATUM

Funkce data a času:    Vrátí pořadové číslo určitého data.

DATEDIF

Datum a čas:    Vypočítá počet dnů, měsíců nebo let mezi dvěma daty. Funkce je užitečná ve vzorcích, ve kterých potřebujete vypočítat věk.

DATUMHODN

Funkce data a času:    Převede datum ve formě textu na pořadové číslo.

DPRŮMĚR

Databáze:    Vrátí průměr vybraných položek databáze.

DEN

Funkce data a času:    Převede pořadové číslo na den v měsíci.

DAYS
Excel 2013

Funkce data a času:    Vrátí počet dní mezi dvěma daty.

ROK360

Funkce data a času:    Vrátí počet dnů mezi dvěma daty na základě roku s 360 dny.

ODPIS.ZRYCH

Finanční funkce:    Vrátí odpis aktiva za určité období pomocí degresivní metody odpisu s pevným zůstatkem.

DBCS
Excel 2013

Textové funkce:    Změní znaky s poloviční šířkou (jednobajtové) v řetězci znaků na znaky s plnou šířkou (dvoubajtové).

DPOČET

Databáze:    Spočítá buňky databáze obsahující čísla.

DPOČET2

Databáze:    Spočítá buňky databáze, které nejsou prázdné.

ODPIS.ZRYCH2

Finanční funkce:    Vrátí odpis aktiva za určité období pomocí dvojité degresivní metody odpisu nebo jiné metody, kterou zadáte.

DEC2BIN

Inženýrské funkce:    Převede desítkové číslo na binární.

DEC2HEX

Inženýrské funkce:    Převede desítkové číslo na šestnáctkové.

DEC2OCT

Inženýrské funkce:    Převede desítkové číslo na osmičkové.

DECIMAL
Excel 2013

Matematické a trigonometrické funkce:    Převede textový zápis čísla o určitém základu na číslo v desítkové soustavě.

DEGREES

Matematické a trigonometrické funkce:    Převede radiány na stupně.

DELTA

Inženýrské funkce:    Testuje rovnost dvou hodnot.

DEVSQ

Statistické funkce:    Vrátí součet druhých mocnin odchylek.

DZÍSKAT

Databáze:    Extrahuje z databáze jeden záznam splňující zadaná kritéria.

DISC

Finanční funkce:    Vrátí diskontní sazbu cenného papíru.

DMAX

Databáze:    Vrátí maximální hodnotu z vybraných položek databáze.

DMIN

Databáze:    Vrátí minimální hodnotu z vybraných položek databáze.

Textové funkce:    Převede číslo na text ve formátu měny Kč (česká koruna).

DOLLARDE

Finanční funkce:    Převede částku v korunách vyjádřenou zlomkem na částku v korunách vyjádřenou desetinným číslem.

DOLLARFR

Finanční funkce:    Převede částku v korunách vyjádřenou desetinným číslem na částku v korunách vyjádřenou zlomkem.

DSOUČIN

Databáze:    Vynásobí hodnoty určitého pole záznamů v databázi, které splňují daná kritéria.

DSMDOCH.VÝBĚR

Databáze:    Odhadne směrodatnou odchylku výběru vybraných položek databáze.

DSMODCH

Databáze:    Vypočte směrodatnou odchylku základního souboru vybraných položek databáze.

DSUMA

Databáze:    Sečte čísla v poli (sloupci) záznamů databáze, které splňují zadaná kritéria.

DURATION

Finanční funkce:    Vrátí roční dobu cenného papíru s pravidelnými úrokovými sazbami.

DVAR.VÝBĚR

Databáze:    Odhadne rozptyl výběru vybraných položek databáze.

DVAR

Databáze:    Vypočte rozptyl základního souboru vybraných položek databáze.

EDATE

Funkce data a času:    Vrátí pořadové číslo data, které označuje určený počet měsíců před nebo po počátečním datu.

EFFECT

Finanční funkce:    Vrátí efektivní roční úrokovou sazbu.

ENCODEURL
Excel 2013

Webové funkce:    Vrátí řetězec kódovaný jako adresa URL.

Tato funkce není k dispozici v Excel pro web.

EOMONTH

Funkce data a času:    Vrátí pořadové číslo posledního dne měsíce před nebo po zadaném počtu měsíců.

ERF

Inženýrské funkce:    Vrátí chybovou funkci.

ERF.PRECISE
Excel 2010

Inženýrské funkce:    Vrátí chybovou funkci.

ERFC

Inženýrské funkce:    Vrátí doplňkovou chybovou funkci.

ERFC.PRECISE
Excel 2010

Inženýrské funkce:    Vrátí doplňkovou funkci ERF integrovanou mezi hodnotou x a nekonečnem.

CHYBA.TYP

Informační funkce:    Vrátí číslo odpovídající typu chyby.

EUROCONVERT

Funkce doplňků a automatizace:    Převede číslo na hodnotu v eurech, hodnotu v eurech na měnu členské země měnové unie nebo hodnotu v jedné měně členské země měnové unie na jinou pomocí eura jako pomocné měny.

ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ

Matematické a trigonometrické funkce:    Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé sudé číslo.

STEJNÉ

Textové funkce:    Zkontroluje, jestli jsou dvě textové hodnoty shodné.

EXP

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí základ přirozeného logaritmu e umocněný na zadané číslo.

EXPON.DIST
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu exponenciálního rozdělení.

EXPONDIST

Funkce pro kompatibilitu:    Vrátí hodnotu exponenciálního rozdělení.

V aplikaci Excel 2007 to je statistická funkce.

FAKTORIÁL

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí faktoriál čísla.

FACTDOUBLE

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí dvojitý faktoriál čísla.

NEPRAVDA

Logické funkce:    Vrátí logickou hodnotu NEPRAVDA.

F.DIST
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu rozdělení pravděpodobnosti F.

FDIST

Funkce pro kompatibilitu:    Vrátí hodnotu rozdělení pravděpodobnosti F.

V aplikaci Excel 2007 to je statistická funkce.

F.DIST.RT
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu rozdělení pravděpodobnosti F.

Funkce FILTER

Tlačítko Office 365

Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy:    Filtruje oblast dat na základě zadaných kritérií.

FILTERXML
Excel 2013

Webové funkce:    Vrátí specifická data z obsahu XML pomocí zadaného výrazu XPath.

Tato funkce není k dispozici v Excel pro web.

NAJÍT, FINDB

Textové funkce:    Najde textovou hodnotu uvnitř jiné (rozlišuje malá a velká písmena).

F.INV
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci rozdělení F.

F.INV.RT
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci rozdělení F.

FINV

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci rozdělení F.

Funkce FISHER

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu Fisherovy transformace.

FISHERINV

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu inverzní funkce k Fisherově transformaci.

ZAOKROUHLIT.NA.TEXT

Textové funkce:    Zformátuje číslo jako text s pevným počtem desetinných míst.

ZAOKR.DOLŮ

Kompatibilita    Zaokrouhlí číslo dolů, směrem k nule.

V Excel 2007 a Excel 2010 se jedná o matematicky a trigonometrické funkce.

FLOOR.MATH
Excel 2013

Matematické a trigonometrické funkce:    Zaokrouhlí číslo směrem dolů na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty.

FLOOR.PRECISE

Matematické a trigonometrické funkce:    Zaokrouhlí číslo na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty. Číslo bude zaokrouhleno nahoru bez ohledu na jeho znaménko.

FORECAST

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu lineárního trendu.

V aplikaci Excel 2016 je tato funkce nahrazená funkcí FORECAST.LINEAR, která patří k novým prognostickým funkcím, ale je pořád dostupná kvůli kompatibilitě s předchozími verzemi.

FORECAST.ETS
Excel 2016

Statistické funkce:    Vrátí budoucí hodnotu na základě existujících (historických) hodnot pomocí verze AAA algoritmu Exponenciální vyrovnání (ETS).

FORECAST.ETS.CONFINT
Excel 2016

Statistické funkce:    Vrátí interval spolehlivosti pro předpovídanou hodnotu v zadaném cílovém datu.

FORECAST.ETS.SEASONALITY
Excel 2016

Statistické funkce:    Vrátí délku opakujícího se vzorku, který Excel zjistí pro zadanou časovou řadu.

FORECAST.ETS.STAT
Excel 2016

Statistické funkce:    Vrátí statistickou hodnotu jako výsledek předpovídání časové řady.

FORECAST.LINEAR
Excel 2016

Statistické funkce:    Vrátí budoucí hodnotu na základě existujících hodnot.

FORMULATEXT
Excel 2013

Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy:    Vrátí funkci ze zadaného odkazu, zformátovanou jako text.

ČETNOSTI

Statistické funkce:    Vrátí četnost rozdělení jako svislou matici.

F.TEST
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí výsledek F-testu.

FTEST

Kompatibilita    Vrátí výsledek F-testu.

V Excel 2007 je to Statistická funkce.

BUDHODNOTA

Finanční funkce:    Vrátí budoucí hodnotu investice.

FVSCHEDULE

Finanční funkce:    Vrátí budoucí hodnotu počáteční jistiny po použití série sazeb složitého úroku.

GAMMA
Excel 2013

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu funkce gama.

GAMMA.DIST
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu rozdělení gama.

GAMMADIST

Kompatibilita    Vrátí hodnotu rozdělení gama.

V Excel 2007 je to Statistická funkce.

GAMMA.INV
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci součtového rozdělení gama.

GAMMAINV

Kompatibilita    Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci součtového rozdělení gama.

V Excel 2007 je to Statistická funkce.

GAMMALN

Statistické funkce:    Vrátí přirozený logaritmus funkce gama Γ(x).

GAMMALN.PRECISE
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí přirozený logaritmus funkce gama Γ(x).

GAUSS
Excel 2013

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu standardního normálního kumulativního rozdělení sníženou o 0,5.

GCD

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí největšího společného dělitele.

GEOMEAN

Statistické funkce:    Vrátí geometrický průměr.

GESTEP

Inženýrské funkce:    Testuje, zda je číslo větší než mezní hodnota.

ZÍSKATKONTDATA (funkce)

Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy:    Vrátí data uložená v sestavě kontingenční tabulky.

LOGLINTREND

Statistické funkce:    Vrátí hodnoty exponenciálního trendu.

HARMEAN

Statistické funkce:    Vrátí harmonický průměr.

HEX2BIN

Inženýrské funkce:    Převede šestnáctkové číslo na binární.

HEX2DEC

Inženýrské funkce:    Převede šestnáctkové číslo na desítkové.

HEX2OCT

Inženýrské funkce:    Převede šestnáctkové číslo na osmičkové.

VVYHLEDAT

Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy:    Prohledá horní řádek matice a vrátí hodnotu určené buňky.

HODINA

Funkce data a času:    Převede pořadové číslo na hodinu.

HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ

Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy:    Vytvoří zástupce nebo odkaz, který otevře dokument uložený na síťovém serveru, v síti intranet nebo Internet.

HYPGEOM.DIST

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu hypergeometrického rozdělení.

HYPGEOMDIST

Kompatibilita    Vrátí hodnotu hypergeometrického rozdělení.

V Excel 2007 je to Statistická funkce.

KDYŽ

Logické funkce:    Určí, který logický test má proběhnout.

IFERROR

Logické funkce:    Pokud je vzorec vyhodnocen jako chyba, vrátí zadanou hodnotu. V opačném případě vrátí výsledek vzorce.

IFNA
Excel 2013

Logické funkce:    Pokud je výsledkem vzorce chybová hodnota #NENÍ_K_DISPOZICI, vrátí tato funkce hodnotu, která jí byla zadána. V opačném případě vrátí výsledek vzorce.

IFS
2019

Logické funkce:    Zkontroluje splnění jedné nebo více podmínek a vrátí hodnotu odpovídající první podmínce, která nabývá hodnoty PRAVDA.

IMABS

Inženýrské funkce:    Vrátí absolutní hodnotu (modul) komplexního čísla.

IMAGINARY

Inženýrské funkce:    Vrátí imaginární část komplexního čísla.

IMARGUMENT

Inženýrské funkce:    Vrátí argument théta, úhel vyjádřený v radiánech.

IMCONJUGATE

Inženýrské funkce:    Vrátí komplexně sdružené číslo ke komplexnímu číslu.

IMCOS

Inženýrské funkce:    Vrátí kosinus komplexního čísla.

IMCOSH
Excel 2013

Inženýrské funkce:    Vrátí hyperbolický kosinus komplexního čísla.

IMCOT
Excel 2013

Inženýrské funkce:    Vrátí kotangens komplexního čísla.

IMCSC
Excel 2013

Inženýrské funkce:    Vrátí kosekans komplexního čísla.

IMCSCH
Excel 2013

Inženýrské funkce:    Vrátí hyperbolický kosekans komplexního čísla.

IMDIV

Inženýrské funkce:    Vrátí podíl dvou komplexních čísel.

IMEXP

Inženýrské funkce:    Vrátí exponenciální tvar komplexního čísla.

IMLN

Inženýrské funkce:    Vrátí přirozený logaritmus komplexního čísla.

IMLOG10

Inženýrské funkce:    Vrátí dekadický logaritmus komplexního čísla.

IMLOG2

Inženýrské funkce:    Vrátí logaritmus komplexního čísla při základu 2.

IMPOWER

Inženýrské funkce:    Vrátí komplexní číslo umocněné na celé číslo.

IMPRODUCT

Inženýrské funkce:    Vrátí součin komplexních čísel.

IMREAL

Inženýrské funkce:    Vrátí reálnou část komplexního čísla.

IMSEC
Excel 2013

Inženýrské funkce:    Vrátí sekans komplexního čísla.

IMSECH
Excel 2013

Inženýrské funkce:    Vrátí hyperbolický sekans komplexního čísla.

IMSIN

Inženýrské funkce:    Vrátí sinus komplexního čísla.

IMSINH
Excel 2013

Inženýrské funkce:    Vrátí hyperbolický sinus komplexního čísla.

IMSQRT

Inženýrské funkce:    Vrátí druhou odmocninu komplexního čísla.

IMSUB

Inženýrské funkce:    Vrátí rozdíl mezi dvěma komplexními čísly.

IMSUM

Inženýrské funkce:    Vrátí součet dvou komplexních čísel.

IMTAN
Excel 2013

Inženýrské funkce:    Vrátí tangens komplexního čísla.

INDEX

Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy:    Pomocí rejstříku zvolí hodnotu z odkazu nebo matice.

NEPŘÍMÝ.ODKAZ

Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy:    Vrátí odkaz určený textovou hodnotou.

O.PROSTŘEDÍ

Informační funkce:    Vrátí informace o aktuálním pracovním prostředí.

Tato funkce není k dispozici v Excel pro web.

CELÁ.ČÁST (funkce)

Matematické a trigonometrické funkce:    Zaokrouhlí číslo dolů na nejbližší celé číslo.

INTERCEPT

Statistické funkce:    Vrátí úsek lineární regresní čáry.

INTRATE

Finanční funkce:    Vrátí úrokovou sazbu plně investovaného cenného papíru.

PLATBA.ÚROK

Finanční funkce:    Vrátí výšku úroku investice za dané období.

MÍRA.VÝNOSNOSTI

Finanční funkce:    Vrátí vnitřní výnosové procento série peněžních toků.

JE.PRÁZDNÉ

Informační funkce:    Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud argument hodnota odkazuje na prázdnou buňku.

JE.CHYBA

Informační funkce:    Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota libovolná chybová hodnota (kromě #NENÍ_K_DISPOZICI).

JE.CHYBHODN

Informační funkce:    Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota libovolná chybová hodnota.

ISEVEN

Informační funkce:    Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je číslo sudé.

ISFORMULA
Excel 2013

Informační funkce:    Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud odkaz vede na buňku, která obsahuje vzorec.

JE.LOGHODN

Informační funkce:    Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota logická hodnota.

JE.NEDEF

Informační funkce:    Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota chybová hodnota #NENÍ_K_DISPOZICI.

JE.NETEXT

Informační funkce:    Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud argument hodnota není text.

JE.ČISLO

Informační funkce:    Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota číslo.

JE.LICHÉ

Informační funkce:    Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je číslo liché.

JE.ODKAZ

Informační funkce:    Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota odkaz.

JE.TEXT

Informační funkce:    Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota text.

ISO.CEILING
Excel 2013

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí číslo zaokrouhlené nahoru na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty.

ISOWEEKNUM
Excel 2013

Funkce data a času:    Pro dané datum vrátí číslo týdne v roce podle standardu ISO.

ISPMT

Finanční funkce:    Vypočte výši úroku z investice zaplaceného během určitého období.

JIS (funkce)

Textové funkce:   Změní znaky s poloviční šířkou (jednobajtové) v řetězci na znaky s plnou šířkou (dvoubajtové).

KURT

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu excesu množiny dat.

LARGE

Statistické funkce:    Vrátí k-tou největší hodnotu množiny dat.

LCM

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí nejmenší společný násobek.

ZLEVA a LEFTB

Textové funkce:    Vrátí první znaky textové hodnoty umístěné nejvíce vlevo.

DÉLKA a LENB

Textové funkce:    Vrátí počet znaků textového řetězce.

LINREGRESE

Statistické funkce:    Vrátí parametry lineárního trendu.

LN

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí přirozený logaritmus čísla.

LOGZ

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí logaritmus čísla při zadaném základu.

LOG

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí dekadický logaritmus čísla.

LOGLINREGRESE

Statistické funkce:    Vrátí parametry exponenciálního trendu.

LOGINV (funkce)

Kompatibilita    Vrátí inverzní funkci ke kumulativnímu logaritmicko-normálnímu rozdělení.

LOGNORM.DIST
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu součtového logaritmicko-normálního rozdělení.

LOGNORMDIST

Kompatibilita    Vrátí hodnotu součtového logaritmicko-normálního rozdělení.

LOGNORM.INV
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí inverzní funkci ke kumulativnímu logaritmicko-normálnímu rozdělení.

VYHLEDAT

Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy:    Vyhledá hodnoty ve vektoru nebo matici.

MALÁ

Textové funkce:    Převede text na malá písmena.

POZVYHLEDAT

Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy:    Vyhledá hodnoty v odkazu nebo matici.

MAX

Statistické funkce:    Vrátí maximální hodnotu seznamu argumentů.

MAXA

Statistické funkce:    Vrátí maximální hodnotu seznamu argumentů včetně čísel, textu a logických hodnot.

funkce MAXIFS

Statistické funkce:    Vrátí maximální hodnotu z buněk určených zadanou sadou podmínek nebo kritérií.

DETERMINANT (funkce)

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí determinant matice.

MDURATION

Finanční funkce:    Vrátí Macauleyho modifikovanou dobu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč.

MEDIAN

Statistické funkce:    Vrátí střední hodnotu zadaných čísel.

ČÁST a MIDB

Textové funkce:    Vrátí určitý počet znaků textového řetězce počínaje zadaným místem.

MIN

Statistické funkce:    Vrátí minimální hodnotu seznamu argumentů.

funkce MINIFS

Statistické funkce:    Vrátí minimální hodnotu z buněk určených zadanou sadou podmínek nebo kritérií.

MINA

Statistické funkce:    Vrátí nejmenší hodnotu v seznamu argumentů včetně čísel, textu a logických hodnot.

MINUTA

Funkce data a času:    Převede pořadové číslo na minutu.

INVERZE (funkce)

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí inverzní matici.

MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI (funkce)

Finanční funkce:    Vrátí vnitřní sazbu výnosu, přičemž kladné a záporné hodnoty peněžních prostředků jsou financovány podle různých sazeb.

SOUČIN.MATIC

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí součin dvou matic.

MOD

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí zbytek po dělení.

MODE (funkce)

Kompatibilita    Vrátí hodnotu, která se v množině dat vyskytuje nejčastěji.

V Excel 2007 je to Statistická funkce.

MODE.MULT
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí svislou matici nejčastěji se vyskytujících nebo opakujících hodnot v matici nebo oblasti dat.

MODE.SNGL
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu, která se v množině dat vyskytuje nejčastěji.

MĚSÍC

Funkce data a času:    Převede pořadové číslo na měsíc.

MROUND

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí číslo zaokrouhlené na požadovaný násobek.

MULTINOMIAL

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí mnohočlen z množiny čísel.

MUNIT
Excel 2013

Matematické a trigonometrické funkce:    Pro zadanou dimenzi vrátí jednotkovou matici.

N

Informační funkce:    Vrátí hodnotu převedenou na číslo.

NA

Informační funkce:    Vrátí chybovou hodnotu #N/A (hodnota nedostupná).

NEGBINOM.DIST
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu negativního binomického rozdělení.

NEGBINOMDIST

Kompatibilita    Vrátí hodnotu negativního binomického rozdělení.

V Excel 2007 je to Statistická funkce.

NETWORKDAYS

Funkce data a času:    Vrátí počet celých pracovních dnů mezi dvěma daty.

NETWORKDAYS.INTL
Excel 2010

Funkce data a času:    Vrátí počet celých pracovních dnů mezi dvěma kalendářními daty pomocí parametrů určujících, které dny náleží víkendům a kolik jich je.

NOMINAL

Finanční funkce:    Vrátí nominální roční úrokovou sazbu.

NORM.DIST
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu normálního součtového rozdělení.

NORMDIST (funkce)

Kompatibilita    Vrátí hodnotu normálního součtového rozdělení.

V Excel 2007 je to Statistická funkce.

NORMINV

Statistické funkce:    Vrátí inverzní funkci k funkci normálního součtového rozdělení.

NORM.INV
Excel 2010

Kompatibilita    Vrátí inverzní funkci k funkci normálního součtového rozdělení.

Poznámka: V Excel 2007 je to Statistická funkce.

NORM.S.DIST
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu standardního normálního součtového rozdělení.

NORMSDIST

Kompatibilita    Vrátí hodnotu standardního normálního součtového rozdělení.

V Excel 2007 je to Statistická funkce.

NORM.S.INV
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí inverzní funkci k funkci standardního normálního součtového rozdělení.

NORMSINV

Kompatibilita    Vrátí inverzní funkci k funkci standardního normálního součtového rozdělení.

V Excel 2007 je to Statistická funkce.

NE

Logické funkce:    Provede logickou negaci argumentu funkce.

NYNÍ

Funkce data a času:    Vrátí pořadové číslo aktuálního data a času.

POČET.OBDOBÍ

Finanční funkce:    Vrátí počet období pro investici.

ČISTÁ.SOUČHODNOTA

Finanční funkce:    Vrátí čistou současnou hodnotu investice vypočítanou na základě série pravidelných peněžních toků a diskontní sazby.

NUMBERVALUE
Excel 2013

Textové funkce:    Převede text na číslo způsobem nezávislým na národním prostředí.

OCT2BIN

Inženýrské funkce:    Převede osmičkové číslo na binární.

OCT2DEC

Inženýrské funkce:    Převede osmičkové číslo na desítkové.

OCT2HEX

Inženýrské funkce:    Převede osmičkové číslo na šestnáctkové.

ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ

Matematické a trigonometrické funkce:    Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé liché číslo.

ODDFPRICE

Finanční funkce:    Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč s odlišným prvním obdobím.

ODDFYIELD

Finanční funkce:    Vrátí výnos cenného papíru s odlišným prvním obdobím.

ODDLPRICE

Finanční funkce:    Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč s odlišným posledním obdobím.

ODDLYIELD

Finanční funkce:    Vrátí výnos cenného papíru s odlišným posledním obdobím.

POSUN

Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy:    Vrátí posun odkazu od zadaného odkazu.

Funkce NEBO

Logické funkce:    Vrátí hodnotu PRAVDA, je-li alespoň jeden argument roven hodnotě PRAVDA.

PDURATION
Excel 2013

Finanční funkce:    Vrátí počet období potřebných k tomu, aby investice dosáhla určité hodnoty.

PEARSON

Statistické funkce:    Vrátí Pearsonův výsledný momentový korelační koeficient.

PERCENTILE.EXC
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu k-tého percentilu hodnot v oblasti, kde k je hodnota ležící mezi 0 a 1.

PERCENTILE.INC
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu k-tého percentilu hodnot v oblasti.

PERCENTIL

Kompatibilita    Vrátí hodnotu k-tého percentilu hodnot v oblasti.

V Excel 2007 je to Statistická funkce.

PERCENTRANK.EXC
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí pořadí hodnoty v množině dat vyjádřené procentuální částí (mezi 0 a 1) množiny dat.

PERCENTRANK.INC
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí pořadí hodnoty v množině dat vyjádřené procentuální částí množiny dat.

PERCENTRANK

Kompatibilita    Vrátí pořadí hodnoty v množině dat vyjádřené procentuální částí množiny dat.

V Excel 2007 je to Statistická funkce.

PERMUTACE

Statistické funkce:    Vrátí počet permutací pro zadaný počet objektů.

PERMUTACE.A
Excel 2013

Statistické funkce:    Vrátí počet permutací pro daný počet objektů (s opakováním), které můžou být vybrané z celkového počtu objektů.

PHI
Excel 2013

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu funkce hustoty pro standardní směrodatnou odchylku.

ZVUKOVÉ (funkce)

Textové funkce:    Extrahuje fonetické znaky (furigana) z textového řetězce.

PI

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí hodnotu čísla pí.

PLATBA

Finanční funkce:    Vrátí hodnotu pravidelné splátky anuity.

POISSON.DIST
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu distribuční funkce Poissonova rozdělení.

POISSON

Kompatibilita    Vrátí hodnotu distribuční funkce Poissonova rozdělení.

V Excel 2007 je to Statistická funkce.

POWER

Matematické a trigonometrické funkce:    Umocní číslo na zadanou mocninu.

PLATBA.ZÁKLAD

Finanční funkce:    Vrátí hodnotu splátky jistiny pro zadanou investici za dané období.

PRICE

Finanční funkce:    Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč, ze kterého je úrok placen v pravidelných termínech.

PRICEDISC

Finanční funkce:    Vrátí cenu diskontního cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč.

PRICEMAT

Finanční funkce:    Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč, ze kterého je úrok placen k datu splatnosti.

PROB

Statistické funkce:    Vrátí pravděpodobnost výskytu hodnot v oblasti mezi dvěma mezními hodnotami.

SOUČIN (funkce)

Matematické a trigonometrické funkce:    Vynásobí argumenty funkce.

VELKÁ2

Textové funkce:    Převede první písmeno každého slova textové hodnoty na velké.

SOUČHODNOTA

Finanční funkce:    Vrátí současnou hodnotu investice.

QUARTIL

Kompatibilita    Vrátí hodnotu kvartilu množiny dat.

V Excel 2007 je to Statistická funkce.

QUARTIL.EXC
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu kvartilu množiny dat na základě hodnot percentilu z oblasti 0..1 (s vyloučením hodnot 0 a 1).

QUARTIL.INC
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu kvartilu množiny dat.

QUOTIENT

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí celou část dělení.

RADIANS

Matematické a trigonometrické funkce:    Převede stupně na radiány.

NÁHČÍSLO

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí náhodné číslo mezi 0 a 1.

Funkce RANDARRAY

Tlačítko Office 365

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí matici náhodných čísel mezi 0 a 1. Můžete však určit počet řádků a sloupců, které mají být vyplněny, minimální a maximální hodnotu a zda mají být vrácena celá čísla nebo desetinná čísla.

RANDBETWEEN

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí náhodné číslo mezi zadanými čísly.

RANK.AVG
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí pořadí čísla v seznamu čísel.

RANK.EQ
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí pořadí čísla v seznamu čísel.

RANK

Kompatibilita    Vrátí pořadí čísla v seznamu čísel.

V Excel 2007 je to Statistická funkce.

ÚROKOVÁ.MÍRA

Finanční funkce:    Vrátí úrokovou sazbu vztaženou na období anuity.

RECEIVED

Finanční funkce:    Vrátí částku obdrženou k datu splatnosti plně investovaného cenného papíru.

ID.REGISTRU

Doplněk a automatizace:    Vrátí ID registru dříve registrované zadané dynamické knihovny (DLL) nebo zdroje kódu.

NAHRADIT a NAHRADITB

Textové funkce:    Nahradí znaky uvnitř textu.

OPAKOVAT

Textové funkce:    Zopakuje text podle zadaného počtu opakování.

ZPRAVA a RIGHTB

Textové funkce:    Vrátí první znaky textové hodnoty umístěné nejvíce vpravo.

ROMAN (funkce)

Matematické a trigonometrické funkce:    Převede číslo vyjádřené pomocí arabských číslic na římské číslice ve formátu textu.

ZAOKROUHLIT

Matematické a trigonometrické funkce:    Zaokrouhlí číslo na zadaný počet číslic.

ROUNDDOWN

Matematické a trigonometrické funkce:    Zaokrouhlí číslo dolů, směrem k nule.

ROUNDUP

Matematické a trigonometrické funkce:    Zaokrouhlí číslo nahoru, směrem od nuly.

ŘÁDEK

Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy:    Vrátí číslo řádku odkazu.

ŘÁDKY

Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy:    Vrátí počet řádků v odkazu.

RRI
Excel 2013

Finanční funkce:    Vrátí ekvivalentní úrokovou sazbu pro daný růst investic.

RKQ

Statistické funkce:    Vrátí druhou mocninu Pearsonova výsledného momentového korelačního koeficientu.

RTD

Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy:    Načte data v reálném čase z aplikace, která podporuje automatizaci COM.

HLEDAT a SEARCHB

Textové funkce:    Najde textovou hodnotu uvnitř jiné (a nerozlišují se malá a velká písmena).

SEC
Excel 2013

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí sekans úhlu.

SECH
Excel 2013

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí hyperbolický sekans úhlu.

SEKUNDA

Funkce data a času:    Převede pořadové číslo na sekundu.

Funkce SEQUENCE

Tlačítko Office 365

Matematické a trigonometrické funkce:    Vygeneruje seznam sekvenčních čísel v poli, například 1, 2, 3, 4.

SERIESSUM (funkce)

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí součet mocninné řady určené podle vzorce.

SHEET
Excel 2013

Informační funkce:    Vrátí číslo odkazovaného listu.

SHEETS
Excel 2013

Informační funkce:    Vrátí počet listů v odkazu.

SIGN

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí znaménko čísla.

SIN

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí sinus daného úhlu.

SINH

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí hyperbolický sinus čísla.

SKEW

Statistické funkce:    Vrátí zešikmení rozdělení.

SKEW.P
Excel 2013

Statistické funkce:    Vrátí koeficient šikmosti rozdělení na základě souboru hodnot: charakteristika stupně asymetričnosti rozdělení kolem střední hodnoty.

ODPIS.LIN

Finanční funkce:    Vrátí lineární odpis aktiva pro jedno období.

SLOPE

Statistické funkce:    Vrátí směrnici lineární regresní čáry.

SMALL

Statistické funkce:    Vrátí k-tou nejmenší hodnotu množiny dat.

Funkce SORT

Tlačítko Office 365

Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy:    Seřazení obsahu oblasti nebo matice

Funkce SORTBY

Tlačítko Office 365

Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy:    Seřazení obsahu oblasti nebo matice na základě hodnot v odpovídající oblasti nebo matici

ODMOCNINA

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí kladnou druhou odmocninu.

SQRTPI

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí druhou odmocninu výrazu (číslo * pí).

STANDARDIZE

Statistické funkce:    Vrátí normalizovanou hodnotu.

SMODCH.VÝBĚR

Kompatibilita    Vypočte směrodatnou odchylku výběru.

SMODCH.P
Excel 2010

Statistické funkce:    Vypočte směrodatnou odchylku základního souboru.

SMODCH.VÝBĚR.S
Excel 2010

Statistické funkce:    Vypočte směrodatnou odchylku výběru.

STDEVA

Statistické funkce:    Vypočte směrodatnou odchylku výběru včetně čísel, textu a logických hodnot.

SMODCH

Kompatibilita    Vypočte směrodatnou odchylku základního souboru.

V Excel 2007 je to Statistická funkce.

STDEVPA

Statistické funkce:    Vypočte směrodatnou odchylku základního souboru včetně čísel, textu a logických hodnot.

STEYX

Statistické funkce:    Vrátí standardní chybu předpovězené hodnoty y pro každou hodnotu x v regresi.

DOSADIT

Textové funkce:    V textovém řetězci nahradí starý text novým.

SUBTOTAL

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí souhrn v seznamu nebo databázi.

SUMA

Matematické a trigonometrické funkce:    Sečte argumenty funkce.

SUMIF

Matematické a trigonometrické funkce:    Sečte buňky vybrané podle zadaných kritérií.

funkce SUMIFS

Matematické a trigonometrické funkce:    Sečte buňky určené více zadanými podmínkami.

SOUČIN.SKALÁRNÍ

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí součet součinů odpovídajících prvků matic.

SUMA.ČTVERCŮ

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí součet druhých mocnin argumentů.

SUMX2MY2

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí součet rozdílu druhých mocnin odpovídajících hodnot ve dvou maticích.

SUMX2PY2

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí součet součtu druhých mocnin odpovídajících hodnot ve dvou maticích.

SUMXMY2

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí součet druhých mocnin rozdílů odpovídajících hodnot ve dvou maticích.

SWITCH
Excel 2016

Logické funkce:    Porovná hodnotu výrazu se seznamem hodnot a jako výsledek vrátí první shodnou hodnotu. Pokud nenajde žádnou shodu, může vrátit volitelnou výchozí hodnotu.

ODPIS.NELIN

Finanční funkce:    Vrátí směrné číslo ročních odpisů aktiva pro zadané období.

T

Textové funkce:    Převede argumenty na text.

TG

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí tangens čísla.

TGH

Matematické a trigonometrické funkce:    Vrátí hyperbolický tangens čísla.

TBILLEQ

Finanční funkce:    Vrátí výnos směnky státní pokladny ekvivalentní výnosu obligace.

TBILLPRICE

Finanční funkce:    Vrátí cenu směnky státní pokladny o nominální hodnotě 100 Kč.

TBILLYIELD

Finanční funkce:    Vrátí výnos směnky státní pokladny.

T.DIST
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí procentuální body (pravděpodobnost) pro distribuční funkci Studentova t-rozdělení.

T.DIST.2T
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí procentuální body (pravděpodobnost) pro distribuční funkci Studentova t-rozdělení.

T.DIST.RT
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu Studentova t-rozdělení.

Funkce TDIST

Kompatibilita    Vrátí hodnotu Studentova t-rozdělení.

HODNOTA.NA.TEXT

Textové funkce:    Zformátuje číslo a převede ho na text.

funkce TEXTJOIN

Textové funkce:    Zkombinuje text z více oblastí a/nebo řetězců a zahrnuje oddělovač, který zadáte mezi každou textovou hodnotu, která se bude spojovat. Pokud je oddělovač prázdný textový řetězec, pak tato funkce jednotlivé oblasti přímo zřetězí.

ČAS (funkce)

Funkce data a času:    Vrátí pořadové číslo určitého času.

ČASHODN

Funkce data a času:    Převede čas ve formě textu na pořadové číslo.

T.INV
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu t distribuční funkce Studentova t-rozdělení jako funkci pravděpodobnosti a stupňů volnosti.

T.INV.2T
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí inverzní funkci k distribuční funkci Studentova t-rozdělení.

TINV

Kompatibilita    Vrátí inverzní funkci k distribuční funkci Studentova t-rozdělení.

DNES

Funkce data a času:    Vrátí pořadové číslo dnešního data.

TRANSPOZICE

Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy:    Vrátí transponovanou matici.

LINTREND

Statistické funkce:    Vrátí hodnoty lineárního trendu.

PROČISTIT

Textové funkce:    Odstraní z textu mezery.

TRIMMEAN

Statistické funkce:    Vrátí střední hodnotu vnitřní části množiny dat.

PRAVDA

Logické funkce:    Vrátí logickou hodnotu PRAVDA.

USEKNOUT

Matematické a trigonometrické funkce:    Zkrátí číslo na celé číslo.

T.TEST
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí pravděpodobnost spojenou se Studentovým t-testem.

TTEST

Funkce pro kompatibilitu:    Vrátí pravděpodobnost spojenou se Studentovým t-testem.

V aplikaci Excel 2007 to je statistická funkce.

TYP

Informační funkce:    Vrátí číslo označující datový typ hodnoty.

UNICHAR
Excel 2013

Textové funkce:    Vrátí znak unicode, na který odkazuje daná číselná hodnota.

UNICODE
Excel 2013

Textové funkce:    Vrátí číslo (bod kódu), které odpovídá prvnímu znaku textu.

Funkce UNIQUE

Tlačítko Office 365

Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy:    Vrátí seznam jedinečných hodnot v seznamu nebo oblasti.

VELKÁ

Textové funkce:    Převede text na velká písmena.

HODNOTA

Textové funkce:    Převede textový argument na číslo.

VAR.VÝBĚR

Kompatibilita    Vypočte rozptyl výběru.

V Excel 2007 je to Statistická funkce.

VAR.P
Excel 2010

Statistické funkce:    Vypočte rozptyl základního souboru.

VAR.S
Excel 2010

Statistické funkce:    Vypočte rozptyl výběru.

VARA

Statistické funkce:    Vypočte rozptyl výběru včetně čísel, textu a logických hodnot.

VAR

Funkce pro kompatibilitu:    Vypočte rozptyl základního souboru.

V aplikaci Excel 2007 to je statistická funkce.

VARPA

Statistické funkce:    Vypočte rozptyl základního souboru včetně čísel, textu a logických hodnot.

ODPIS.ZA.INT

Finanční funkce:    Vrátí odpis aktiva pro určité období nebo část období pomocí degresivní metody odpisu.

SVYHLEDAT

Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy:    Hledá v prvním sloupci matice a dále ve směru řádku, až vrátí hodnotu buňky.

WEBSERVICE
Excel 2013

Webové funkce:    Vrátí data z webové služby.

Tato funkce není k dispozici v Excel pro web.

DENTÝDNE

Funkce data a času:    Převede pořadové číslo na den v týdnu.

WEEKNUM

Funkce data a času:    Převede pořadové číslo na číslo představující číselnou pozici týdne v roce.

WEIBULL

Kompatibilita    Vypočte rozptyl základního souboru včetně čísel, textu a logických hodnot.

V Excel 2007 je to Statistická funkce.

WEIBULL.DIST
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí hodnotu Weibullova rozdělení.

WORKDAY

Funkce data a času:    Vrátí pořadové číslo data před nebo po zadaném počtu pracovních dnů.

WORKDAY.INTL
Excel 2010

Funkce data a času:    Vrátí pořadové číslo data před nebo po zadaném počtu pracovních dnů pomocí parametrů určujících, které dny náleží víkendům a kolik jich je.

XIRR

Finanční funkce:    Vrátí vnitřní výnosnost pro harmonogram peněžních toků, který nemusí být nutně periodický.

Funkce XLOOKUP

Tlačítko Office 365

Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy:    Prohledá oblast nebo matici a vrátí položku odpovídající první nalezené shodě. Pokud shoda neexistuje, pak XLOOKUP může vrátit nejpodobnější (přibližnou) shodu. 

XMATCH (funkce)

Tlačítko Office 365

Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy:    Vrátí relativní pozici položky v matici nebo oblasti buněk. 

XNPV

Finanční funkce:    Vrátí čistou současnou hodnotu pro harmonogram peněžních toků, který nemusí být nutně periodický.

XOR
Excel 2013

Logické funkce:    Vrátí hodnotu logické operace XOR pro všechny argumenty.

Funkce ROK

Funkce data a času:    Převede pořadové číslo na rok.

YEARFRAC

Funkce data a času:    Vrátí část roku vyjádřenou zlomkem a představující počet celých dní mezi počátečním a koncovým datem.

YIELD

Finanční funkce:    Vrátí výnos cenného papíru, ze kterého je úrok placen v pravidelných termínech.

YIELDDISC

Finanční funkce:    Vrátí roční výnos diskontního cenného papíru, například směnky státní pokladny.

YIELDMAT

Finanční funkce:    Vrátí roční výnos cenného papíru, ze kterého je úrok placen k datu splatnosti.

Z.TEST
Excel 2010

Statistické funkce:    Vrátí jednostrannou hodnotu pravděpodobnosti z-testu.

ZTEST

Kompatibilita    Vrátí jednostrannou hodnotu pravděpodobnosti z-testu.

V Excel 2007 je to Statistická funkce.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení na fóru Excel User Voice.

Související témata

Funkce Excelu (podle kategorie)

Základní informace o vzorcích v Excelu

zjištění chyb ve vzorcích

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×