ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ฟังก์ชันเวิร์กชีตจะถูกจัดประเภทตามฟังก์ชันการทํางาน คลิกประเภทเพื่อเรียกดูฟังก์ชันของประเภทนั้นๆ หรือกด Ctrl+F เพื่อค้นหาฟังก์ชันโดยการพิมพ์ตัวอักษรสองสามตัวแรกหรือคําอธิบาย เมื่อต้องการรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชัน ให้คลิกชื่อของฟังก์ชันในคอลัมน์แรก

ต่อไปนี้คือ 10 ฟังก์ชันที่มีคนอ่านมากที่สุด

ฟังก์ชัน

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน SUM

ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อบวกค่าในเซลล์

ฟังก์ชัน IF

ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อส่งกลับค่าหนึ่งค่าถ้าเงื่อนไขเป็นจริง และอีกค่าหนึ่งถ้าเป็นเท็จ ต่อไปนี้เป็นวิดีโอเกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชัน IF

ฟังก์ชัน LOOKUP

ใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อคุณต้องการดูแถวหรือคอลัมน์เดียว และค้นหาค่าจากตำแหน่งเดียวกันในแถวหรือคอลัมน์ที่สอง

ฟังก์ชัน VLOOKUP

ใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อคุณต้องการค้นหาสิ่งต่างๆ ในตารางหรือช่วงตามแถว ตัวอย่างเช่น ค้นหานามสกุลของพนักงานตามหมายเลขโทรศัพท์ของพนักงาน หรือค้นหาหมายเลขโทรศัพท์โดยค้นหานามสกุลของพนักงานนั้น (เหมือนกับสมุดโทรศัพท์) ดูวิดีโอเกี่ยวกับการใช้ VLOOKUP

ฟังก์ชัน MATCH

ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อค้นหารายการในช่วงของเซลล์ แล้วส่งกลับตําแหน่งสัมพันธ์ของรายการนั้นในช่วง ตัวอย่างเช่น ถ้าช่วง A1:A3 มีค่า 5, 7 และ 38 สูตร =MATCH(7,A1:A3,0) จะส่งกลับตัวเลข 2 เนื่องจาก 7 เป็นรายการที่สองในช่วง

ฟังก์ชัน CHOOSE

ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเลือกค่าใดค่าหนึ่งจาก 254 ค่าตามหมายเลขดัชนี ตัวอย่างเช่น ถ้า value1 ถึง value7 เป็นวันในสัปดาห์ ฟังก์ชัน CHOOSE จะส่งกลับวันใดวันหนึ่งเมื่อมีการใช้ตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 7 เป็น index_num

ฟังก์ชัน DATE

ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อส่งกลับเลขลําดับต่อเนื่องที่แสดงถึงวันที่เฉพาะ ฟังก์ชันนี้มีประโยชน์มากที่สุดในสถานการณ์ที่ปี เดือน และวันถูกจัดเตรียมโดยสูตรหรือการอ้างอิงเซลล์ ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีเวิร์กชีตที่มีวันที่ในรูปแบบที่ Excel ไม่รู้จัก เช่น YYYYMMDD

ใช้ฟังก์ชัน DATEDIF เพื่อคำนวณจำนวนวัน เดือน หรือปี ระหว่างวันที่สองวัน

ฟังก์ชัน DAYS

ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อส่งกลับจำนวนวันระหว่างวันที่สองวัน

ฟังก์ชัน FIND, FINDB

FIND และ FINDB จะค้นหาสตริงข้อความหนึ่งภายในสตริงข้อความที่สอง โดยจะส่งกลับหมายเลขของตําแหน่งเริ่มต้นของสตริงข้อความแรกจากอักขระแรกของสตริงข้อความที่สอง

ฟังก์ชัน INDEX

ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อส่งกลับค่าหรือการอ้างอิงไปยังค่าจากภายในตารางหรือช่วง

ใน Excel เวอร์ชันที่ใหม่กว่า ฟังก์ชันเหล่านี้ถูกแทนที่ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ให้ความถูกต้องมากขึ้นและมีชื่อที่สะท้อนการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น คุณยังสามารถใช้ฟังก์ชันเหล่านี้เพื่อความเข้ากันได้กับ Excel เวอร์ชันก่อนหน้า ได้ แต่ถ้าไม่จําเป็นต้องมีความเข้ากันได้แบบย้อนหลัง คุณควรเริ่มใช้ฟังก์ชันใหม่แทน สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันใหม่ ให้ดูที่ ฟังก์ชันทางสถิติ (การอ้างอิง) และ ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ (การอ้างอิง)

ฟังก์ชัน

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน BETADIST

ส่งกลับฟังก์ชันการแจกแจงแบบเบต้าสะสม (Beta Cumulative Distribution Function)

ฟังก์ชัน BETAINV

ส่งกลับค่าผกผันของฟังก์ชันการแจกแจงสะสมสำหรับการแจกแจงแบบเบต้าที่ระบุ

ฟังก์ชัน BINOMDIST

ส่งกลับความน่าจะเป็นของการแจกแจงแบบทวินามสำหรับแต่ละชุด

ฟังก์ชัน CHIDIST

ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นด้านเดียวของการแจกแจงแบบไค-สแควร์ (Chi-squared Distribution)

ฟังก์ชัน CHIINV

ส่งกลับค่าผกผันของความน่าจะเป็นด้านเดียวของการแจกแจงแบบไค-สแควร์

ฟังก์ชัน CHITEST

ส่งกลับค่าการทดสอบความเป็นอิสระ

ฟังก์ชัน CONCATENATE

เชื่อมต่อสตริงข้อความตั้งแต่สองสตริงขึ้นไปเป็นสตริงเดียว

ฟังก์ชัน CONFIDENCE

ส่งกลับค่าช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยประชากร

ฟังก์ชัน COVAR

ส่งกลับค่าความแปรปรวนร่วมซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของผลคูณของค่าเบี่ยงเบนแบบคู่

ฟังก์ชัน CRITBINOM

ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดที่ทำให้การแจกแจงแบบทวินามสะสมมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเกณฑ์

ฟังก์ชัน EXPONDIST

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (Exponential Distribution)

ฟังก์ชัน FDIST

ส่งกลับการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F

ฟังก์ชัน FINV

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F

ฟังก์ชัน FLOOR

ปัดตัวเลขลงให้ค่าเข้าใกล้ศูนย์

ฟังก์ชัน FORECAST

คำนวณ หรือทำนายค่าในอนาคตโดยใช้ค่าที่มีอยู่

ฟังก์ชัน FTEST

ส่งกลับค่าผลลัพธ์ของ F-test

ฟังก์ชัน GAMMADIST

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบแกมมา (Gamma Distribution)

ฟังก์ชัน GAMMAINV

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบแกมมาสะสม (Gamma Cumulative Distribution)

ฟังก์ชัน HYPGEOMDIST

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบไฮเพอร์ยีออเมตริก (Hypergeometric Distribution)

ฟังก์ชัน LOGINV

ส่งกลับค่าผกผันของฟังก์ชันการแจกแจงสะสม lognormal

ฟังก์ชัน LOGNORMDIST

ส่งกลับค่าการแจกแจงสะสมแบบ Lognormal

ฟังก์ชัน MODE

ส่งกลับค่าสามัญที่สุดในชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน NEGBINOMDIST

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบทวินามที่เป็นลบ

ฟังก์ชัน NORMDIST

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบปกติสะสม (Normal Cumulative Distribution)

ฟังก์ชัน NORMINV

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบปกติสะสม

ฟังก์ชัน NORMSDIST

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานสะสม (Standard Normal Cumulative Distribution)

ฟังก์ชัน NORMSINV

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานสะสม

ฟังก์ชัน PERCENTILE

ส่งกลับค่าที่เท่ากับเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ k ของค่าในช่วง

ฟังก์ชัน PERCENTRANK

ส่งกลับลำดับเปอร์เซ็นต์ของค่าในชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน POISSON

ส่งกลับค่าการแจกแจงปัวซอง (Poisson Distribution)

ฟังก์ชัน QUARTILE

ส่งกลับค่าควอร์ไทล์ของชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน RANK

ส่งกลับลำดับของตัวเลขในชุดรายการตัวเลข

ฟังก์ชัน STDEV

ประเมินค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยยึดตามตัวอย่าง

ฟังก์ชัน STDEVP

คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากประชากรทั้งหมด

ฟังก์ชัน TDIST

ส่งกลับค่าการแจกแจงค่า t

ฟังก์ชัน TINV

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงค่า t

ฟังก์ชัน TTEST

ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นที่สัมพันธ์กับ t-test

ฟังก์ชัน VAR

ประเมินค่าความแปรปรวนโดยยึดตามตัวอย่าง

ฟังก์ชัน VARP

คำนวณหาค่าความแปรปรวนจากประชากรทั้งหมด

ฟังก์ชัน WEIBULL

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบ Weibull

ฟังก์ชัน ZTEST

ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นด้านเดียวของ z-test

ฟังก์ชัน

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน CUBEKPIMEMBER

ส่งกลับคุณสมบัติตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) และแสดงชื่อ KPI ในเซลล์ KPI คือการวัดเชิงปริมาณ เช่น กําไรขั้นต้นรายเดือน หรืออัตราการหมุนเวียนของพนักงานรายไตรมาส ที่ใช้ติดตามประสิทธิภาพการทํางานขององค์กร

ฟังก์ชัน CUBEMEMBER

ส่งกลับสมาชิกหรือทูเปิลจากคิวบ์ ใช้เพื่อตรวจสอบว่ามีสมาชิกหรือทูเปิลอยู่ในคิวบ์

ฟังก์ชัน CUBEMEMBERPROPERTY

ส่งกลับค่าของคุณสมบัติสมาชิกจากคิวบ์ ใช้เพื่อตรวจสอบว่ามีชื่อสมาชิกอยู่ภายในคิวบ์และเพื่อส่งกลับคุณสมบัติที่ระบุสําหรับสมาชิกนี้

ฟังก์ชัน CUBERANKEDMEMBER

ส่งกลับสมาชิกที่ n หรือถูกจัดอันดับในชุด ใช้เพื่อส่งคืนองค์ประกอบอย่างน้อยหนึ่งอย่างในชุด เช่น นักแสดงยอดขายสูงสุดหรือนักเรียน 10 คนแรก

ฟังก์ชัน CUBESET

กำหนดชุดของสมาชิกหรือทูเปิลที่ได้จากการคำนวณด้วยการส่งนิพจน์ชุดไปยังคิวบ์บนเซิร์ฟเวอร์ที่สร้างชุดนั้น แล้วส่งชุดนั้นกลับไปยัง Microsoft Excel

ฟังก์ชัน CUBESETCOUNT

ส่งกลับจำนวนของรายการในชุด

ฟังก์ชัน CUBEVALUE

ส่งกลับค่าการรวมจากคิวบ์

ฟังก์ชัน

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน DAVERAGE

ส่งกลับค่าเฉลี่ยของรายการฐานข้อมูลที่เลือก

ฟังก์ชัน DCOUNT

นับจำนวนเซลล์ที่มีตัวเลขในฐานข้อมูล

ฟังก์ชัน DCOUNTA

นับจำนวนเซลล์ที่ไม่ว่างในฐานข้อมูล

ฟังก์ชัน DGET

แยกระเบียนเดี่ยวที่ตรงกับเกณฑ์ที่ระบุออกจากฐานข้อมูล

ฟังก์ชัน DMAX

ส่งกลับค่ามากที่สุดจากรายการฐานข้อมูลที่เลือก

ฟังก์ชัน DMIN

ส่งกลับค่าน้อยที่สุดจากรายการฐานข้อมูลที่เลือก

ฟังก์ชัน DPRODUCT

คูณค่าในเขตข้อมูลของระเบียนที่เฉพาะเจาะจงที่ตรงกับเกณฑ์ในฐานข้อมูล

ฟังก์ชัน DSTDEV

ประเมินค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยยึดตามตัวอย่างของรายการฐานข้อมูลที่เลือก

ฟังก์ชัน DSTDEVP

คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากประชากรทั้งหมดของรายการฐานข้อมูลที่เลือก

ฟังก์ชัน DSUM

เพิ่มตัวเลขในคอลัมน์เขตข้อมูลของระเบียนในฐานข้อมูลที่ตรงกับเกณฑ์

ฟังก์ชัน DVAR

ประเมินค่าความแปรปรวนโดยยึดตามตัวอย่างของรายการฐานข้อมูลที่เลือก

ฟังก์ชัน DVARP

คำนวณค่าความแปรปรวนจากประชากรทั้งหมดของรายการฐานข้อมูลที่เลือก

ฟังก์ชัน

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน DATE

ส่งกลับเลขลำดับของวันที่ที่เฉพาะเจาะจง

ฟังก์ชัน DATEDIF

คํานวณจํานวนวัน เดือน หรือปีระหว่างวันที่สองวัน ฟังก์ชันนี้มีประโยชน์ในสูตรที่คุณต้องการคํานวณหาอายุ

ฟังก์ชัน DATEVALUE

แปลงวันที่ในรูปแบบข้อความเป็นเลขลำดับ

ฟังก์ชัน DAY

แปลงเลขลำดับเป็นวันในเดือน

ฟังก์ชัน DAYS
OneNote 2013

ส่งกลับจำนวนวันระหว่างวันที่สองวันที่

ฟังก์ชัน DAYS360

คำนวณจำนวนวันระหว่างวันที่สองวันโดยยึดตามปีที่มี 360 วัน

ฟังก์ชัน EDATE

ส่งกลับเลขลำดับของวันที่ที่เป็นจำนวนเดือนที่ระบุก่อนหรือหลังวันที่เริ่มต้น

ฟังก์ชัน EOMONTH

ส่งกลับเลขลำดับของวันสุดท้ายของเดือนก่อนหรือหลังจำนวนเดือนที่ระบุ

ฟังก์ชัน HOUR

แปลงเลขลำดับเป็นชั่วโมง

ฟังก์ชัน ISOWEEKNUM
OneNote 2013

ส่งกลับตัวเลขของหมายเลขสัปดาห์ของปีแบบ ISO สำหรับวันที่ที่ระบุ

ฟังก์ชัน MINUTE

แปลงเลขลำดับเป็นนาที

ฟังก์ชัน MONTH

แปลงเลขลำดับเป็นเดือน

ฟังก์ชัน NETWORKDAYS

ส่งกลับจำนวนวันทำงานทั้งหมดระหว่างวันที่สองวัน

ฟังก์ชัน NETWORKDAYS.INTL
Excel 2010

ส่งกลับค่าตัวเลขของจำนวนวันทำงานทั้งหมดระหว่างวันที่สองวันโดยใช้พารามิเตอร์เพื่อระบุวันและจำนวนวันที่เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์

ฟังก์ชัน NOW

ส่งกลับเลขลำดับของวันที่และเวลาปัจจุบัน

ฟังก์ชัน SECOND

แปลงเลขลำดับเป็นวินาที

ฟังก์ชัน TIME

ส่งกลับเลขลำดับของเวลาที่เฉพาะเจาะจง

ฟังก์ชัน TIMEVALUE

แปลงเวลาในรูปแบบข้อความเป็นเลขลำดับ

ฟังก์ชัน TODAY

ส่งกลับเลขลำดับของวันที่ปัจจุบัน

ฟังก์ชัน WEEKDAY

แปลงเลขลำดับเป็นวันในสัปดาห์

ฟังก์ชัน WEEKNUM

แปลงเลขลำดับเป็นตัวเลขที่แสดงแทนตำแหน่งสัปดาห์ในหนึ่งปี

ฟังก์ชัน WORKDAY

ส่งกลับเลขลำดับของวันที่ก่อนหรือหลังจำนวนวันทำงานที่ระบุ

ฟังก์ชัน WORKDAY.INTL
Excel 2010

ส่งกลับตัวเลขอนุกรมของวันที่ก่อนหรือหลังจำนวนวันทำงานที่ระบุโดยใช้พารามิเตอร์เพื่อระบุวันและจำนวนวันที่เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์

ฟังก์ชัน YEAR

แปลงเลขลำดับเป็นปี

ฟังก์ชัน YEARFRAC

ส่งกลับเลขเศษส่วนของปีที่แสดงแทนจำนวนวันทั้งหมดระหว่างวันที่เริ่มต้น (start_date) และวันที่สิ้นสุด (end_date)

ฟังก์ชัน

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน BESSELI

ส่งกลับฟังก์ชันโมดิฟายด์เบสเซล (Modified Bessel Function) In(x)

ฟังก์ชัน BESSELJ

ส่งกลับฟังก์ชันเบสเซล (Bessel Function) Jn(x)

ฟังก์ชัน BESSELK

ส่งกลับฟังก์ชันโมดิฟายด์เบสเซล (Modified Bessel Function) Kn(x)

ฟังก์ชัน BESSELY

ส่งกลับฟังก์ชันเบสเซล (Bessel Function) Yn(x)

ฟังก์ชัน BIN2DEC

แปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ

ฟังก์ชัน BIN2HEX

แปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบหก

ฟังก์ชัน BIN2OCT

แปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานแปด

ฟังก์ชัน BITAND
OneNote 2013

ส่งกลับ 'And แบบ Bitwise' ของสองตัวเลข

ฟังก์ชัน BITLSHIFT
OneNote 2013

ส่งกลับตัวเลขค่าที่เลื่อนไปทางซ้ายตามจำนวนบิต shift_amount

ฟังก์ชัน BITOR
OneNote 2013

ส่งกลับ OR ของสองตัวเลขในระดับบิต

ฟังก์ชัน BITRSHIFT
OneNote 2013

ส่งกลับตัวเลขค่าที่เลื่อนไปทางขวาตามจำนวนบิต shift_amount

ฟังก์ชัน BITXOR
OneNote 2013

ส่งกลับ 'Exclusive Or' แบบ bitwise ของสองตัวเลข

ฟังก์ชัน COMPLEX

แปลงสัมประสิทธิ์ของส่วนจริงและส่วนจินตภาพเป็นจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน CONVERT

แปลงจำนวนจากระบบการวัดหนึ่งเป็นอีกระบบหนึ่ง

ฟังก์ชัน DEC2BIN

แปลงเลขฐานสิบไปเป็นเลขฐานสอง

ฟังก์ชัน DEC2HEX

แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสิบหก

ฟังก์ชัน DEC2OCT

แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานแปด

ฟังก์ชัน DELTA

ทดสอบว่าค่าทั้งสองเท่ากันหรือไม่

ฟังก์ชัน ERF

ส่งกลับฟังก์ชันค่าผิดพลาด

ฟังก์ชัน ERF.PRECISE
Excel 2010

ส่งกลับฟังก์ชันค่าผิดพลาด

ฟังก์ชัน ERFC

ส่งกลับฟังก์ชันค่าผิดพลาดเติมเต็ม

ฟังก์ชัน ERFC.PRECISE
Excel 2010

ส่งกลับค่าฟังก์ชัน complementary ERF ที่หาปริพันธ์ระหว่างค่า x และค่าอนันต์

ฟังก์ชัน GESTEP

ทดสอบว่าจำนวนมากกว่าค่าเกณฑ์หรือไม่

ฟังก์ชัน HEX2BIN

แปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสอง

ฟังก์ชัน HEX2DEC

แปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสิบ

ฟังก์ชัน HEX2OCT

แปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานแปด

ฟังก์ชัน IMABS

ส่งกลับค่าสัมบูรณ์ (มอดูลัส) ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMAGINARY

ส่งกลับสัมประสิทธิ์ส่วนจินตภาพของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMARGUMENT

ส่งกลับ Theta อาร์กิวเมนต์ ซึ่งก็คือค่ามุมในเรเดียน

ฟังก์ชัน IMCONJUGATE

ส่งกลับสังยุคของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMCOS

ส่งกลับค่าโคไซน์ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMCOSH
OneNote 2013

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกโคไซน์ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMCOT
OneNote 2013

ส่งกลับโคแทนเจนต์ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMCSC
OneNote 2013

ส่งกลับค่าไซน์ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMCSCH
OneNote 2013

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกโคซีแคนต์ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMDIV

ส่งกลับผลหารระหว่างจำนวนเชิงซ้อนสองจำนวน

ฟังก์ชัน IMEXP

ส่งกลับค่าเอ็กซ์โพเนนเชียลของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMLN

ส่งกลับค่าลอการิทึมธรรมชาติของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMLOG10

ส่งกลับค่าลอการิทึมฐาน 10 ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMLOG2

ส่งกลับลอการิทึมฐานสองของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMPOWER

ส่งกลับจำนวนเชิงซ้อนยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม

ฟังก์ชัน IMPRODUCT

ส่งกลับผลคูณของจำนวนเชิงซ้อนตั้งแต่ 2 ถึง 255

ฟังก์ชัน IMREAL

ส่งกลับสัมประสิทธิ์ของส่วนจริงของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMSEC
OneNote 2013

ส่งกลับค่าซีแคนต์ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMSECH
OneNote 2013

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกซีแคนต์ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMSIN

ส่งกลับค่าไซน์ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMSINH
OneNote 2013

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกไซน์ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMSQRT

ส่งกลับค่ารากที่สองของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMSUB

ส่งกลับผลต่างระหว่างจำนวนเชิงซ้อนสองจำนวน

ฟังก์ชัน IMSUM

ส่งกลับผลรวมของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMTAN
OneNote 2013

ส่งกลับค่าแทนเจนต์ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน OCT2BIN

แปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสอง

ฟังก์ชัน OCT2DEC

แปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสิบ

ฟังก์ชัน OCT2HEX

แปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสิบหก

ฟังก์ชัน

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน ACCRINT

ส่งกลับดอกเบี้ยค้างรับสำหรับหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยเป็นงวด

ฟังก์ชัน ACCRINTM

ส่งกลับดอกเบี้ยค้างรับสำหรับหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยในวันครบกำหนดไถ่ถอน

ฟังก์ชัน AMORDEGRC

ส่งกลับค่าเสื่อมราคาสำหรับงวดทางบัญชีแต่ละงวดโดยใช้สัมประสิทธิ์ค่าเสื่อมราคา

ฟังก์ชัน AMORLINC

ส่งกลับค่าเสื่อมราคาสำหรับงวดทางบัญชีแต่ละงวด

ฟังก์ชัน COUPDAYBS

ส่งกลับจำนวนวันตั้งแต่วันที่เริ่มต้นงวดการชำระค่าดอกเบี้ยจนถึงวันที่ชำระค่าซื้อขาย

ฟังก์ชัน COUPDAYS

ส่งกลับจำนวนวันในงวดการชำระค่าดอกเบี้ยที่มีวันที่ชำระค่าซื้อขาย

ฟังก์ชัน COUPDAYSNC

ส่งกลับจำนวนวันตั้งแต่วันที่ชำระค่าซื้อขายจนถึงวันที่จ่ายดอกเบี้ยงวดถัดไป

ฟังก์ชัน COUPNCD

ส่งกลับวันที่จ่ายดอกเบี้ยงวดถัดไปหลังจากวันที่ชำระค่าซื้อขาย

ฟังก์ชัน COUPNUM

ส่งกลับจำนวนการจ่ายดอกเบี้ยระหว่างวันที่ชำระค่าซื้อขายและวันที่ครบกำหนดไถ่ถอน

ฟังก์ชัน COUPPCD

ส่งกลับวันที่จ่ายดอกเบี้ยงวดก่อนหน้าก่อนวันที่ชำระค่าซื้อขาย

ฟังก์ชัน CUMIPMT

ส่งกลับดอกเบี้ยสะสมที่ชำระในระหว่างสองงวด

ฟังก์ชัน CUMPRINC

ส่งกลับค่าเงินต้นสะสมที่ชำระให้กับเงินกู้ในระหว่างสองงวด

ฟังก์ชัน DB

ส่งกลับค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สำหรับงวดที่ระบุโดยใช้วิธีดุลที่ลดลงแน่นอน (Fixed-declining Balance)

ฟังก์ชัน DDB

ส่งกลับค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สำหรับงวดที่ระบุโดยใช้วิธีดุลที่ลดลงสองเท่า (Double-declining Balance) หรือวิธีอื่นที่คุณระบุ

ฟังก์ชัน DISC

ส่งกลับอัตราส่วนลดของหลักทรัพย์

ฟังก์ชัน DOLLARDE

แปลงราคาดอลลาร์ในรูปแบบเลขเศษส่วนเป็นราคาดอลลาร์ในรูปแบบเลขทศนิยม

ฟังก์ชัน DOLLARFR

แปลงราคาดอลลาร์ในรูปแบบเลขทศนิยมเป็นราคาดอลลาร์ในรูปแบบเลขเศษส่วน

ฟังก์ชัน DURATION

ส่งกลับระยะเวลาต่อปีของหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยเป็นงวด

ฟังก์ชัน EFFECT

ส่งกลับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี

ฟังก์ชัน FV

ส่งกลับมูลค่าในอนาคตของการลงทุน

ฟังก์ชัน FVSCHEDULE

ส่งกลับมูลค่าในอนาคตของเงินต้นหลังจากนำชุดข้อมูลของอัตราดอกเบี้ยทบต้นมาใช้

ฟังก์ชัน INTRATE

ส่งกลับอัตราดอกเบี้ยของหลักทรัพย์ที่ใช้สินทรัพย์ทั้งหมดลงทุน

ฟังก์ชัน IPMT

ส่งกลับค่าดอกเบี้ยที่ต้องชำระสำหรับงวดที่ระบุสำหรับการลงทุน

ฟังก์ชัน IRR

ส่งกลับอัตราผลตอบแทนภายในสำหรับชุดข้อมูลกระแสเงินสด

ฟังก์ชัน ISPMT

คำนวณดอกเบี้ยที่ชำระระหว่างงวดการลงทุนที่ระบุ

ฟังก์ชัน MDURATION

ส่งกลับระยะเวลาแมคคอลีย์แบบแปลง (Macauley Modified Duration) ของหลักทรัพย์ที่สมมติให้มูลค่าที่ตราไว้เป็น 100 ดอลลาร์

ฟังก์ชัน MIRR

ส่งกลับอัตราผลตอบแทนภายในที่กระแสเงินสดที่เป็นบวกและลบได้รับการชำระในอัตราที่ต่างกัน

ฟังก์ชัน NOMINAL

ส่งกลับอัตราดอกเบี้ยที่ระบุต่อปี

ฟังก์ชัน NPER

ส่งกลับจำนวนงวดสำหรับการลงทุน

ฟังก์ชัน NPV

ส่งกลับมูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุนโดยยึดตามชุดข้อมูลกระแสเงินสดเป็นงวดและอัตราส่วนลด

ฟังก์ชัน ODDFPRICE

ส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลลาร์ของหลักทรัพย์ที่มีงวดแรกสั้นหรือยาวกว่ามาตรฐาน

ฟังก์ชัน ODDFYIELD

ส่งกลับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่มีงวดแรกสั้นหรือยาวกว่ามาตรฐาน

ฟังก์ชัน ODDLPRICE

ส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลลาร์ของหลักทรัพย์ที่มีงวดสุดท้ายสั้นหรือยาวกว่ามาตรฐาน

ฟังก์ชัน ODDLYIELD

ส่งกลับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่มีงวดสุดท้ายสั้นหรือยาวกว่ามาตรฐาน

ฟังก์ชัน PDURATION
OneNote 2013

ส่งกลับจำนวนงวดที่จำเป็นสำหรับการลงทุนให้ขยายขีดความสามารถให้ถึงค่าที่ระบุ

ฟังก์ชัน PMT

ส่งกลับการชำระเงินเป็นงวดสำหรับเงินรายปี

ฟังก์ชัน PPMT

ส่งกลับค่าเงินต้นที่ต้องชำระของการลงทุนสำหรับงวดที่ระบุ

ฟังก์ชัน PRICE

ส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลลาร์ของหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยเป็นงวด

ฟังก์ชัน PRICEDISC

ส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลลาร์ของหลักทรัพย์ที่มีอัตราส่วนลด

ฟังก์ชัน PRICEMAT

ส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลลาร์ของหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยในวันครบกำหนดไถ่ถอน

ฟังก์ชัน NPV

ส่งกลับมูลค่าปัจจุบันของการลงทุน

ฟังก์ชัน RATE

ส่งกลับอัตราดอกเบี้ยต่องวดของเงินรายปี

ฟังก์ชัน RECEIVED

ส่งกลับจำนวนเงินที่ได้รับในวันครบกำหนดไถ่ถอนสำหรับหลักทรัพย์ที่ใช้สินทรัพย์ทั้งหมดลงทุน

ฟังก์ชัน RRI
OneNote 2013

ส่งกลับอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าสำหรับการเติบโตของการลงทุน

ฟังก์ชัน SLN

ส่งกลับค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงของสินทรัพย์สำหรับหนึ่งงวด

ฟังก์ชัน SYD

ส่งกลับค่าเสื่อมราคาแบบผลรวมจำนวนปี (Sum-of-Years' Digit) ของสินทรัพย์สำหรับงวดที่ระบุ

ฟังก์ชัน TBILLEQ

ส่งกลับผลตอบแทนเทียบเท่าพันธบัตรของตั๋วเงินคงคลัง

ฟังก์ชัน TBILLPRICE

ส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลลาร์ของตั๋วเงินคงคลัง

ฟังก์ชัน TBILLYIELD

ส่งกลับผลตอบแทนของตั๋วเงินคงคลัง

ฟังก์ชัน VDB

ส่งกลับค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สำหรับงวดที่ระบุหรือบางส่วนของงวดโดยใช้วิธีดุลที่ลดลง (Declining Balance)

ฟังก์ชัน XIRR

ส่งกลับอัตราผลตอบแทนภายในสำหรับกำหนดการช่วงหนึ่งของกระแสเงินสดที่ไม่จำเป็นต้องเป็นงวด

ฟังก์ชัน XNPV

ส่งกลับมูลค่าปัจจุบันสุทธิสำหรับกำหนดการช่วงหนึ่งของกระแสเงินสดที่ไม่จำเป็นต้องเป็นงวด

ฟังก์ชัน YIELD

ส่งกลับผลตอบแทนหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยเป็นงวด

ฟังก์ชัน YIELDDISC

ส่งกลับผลตอบแทนรายปีของหลักทรัพย์ที่มีอัตราส่วนลด เช่น ตั๋วเงินคงคลัง

ฟังก์ชัน YIELDMAT

ส่งกลับผลตอบแทนรายปีของหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยในวันครบกำหนดไถ่ถอน

ฟังก์ชัน

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน CELL

ส่งกลับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดรูปแบบ ตำแหน่งที่ตั้ง หรือเนื้อหาของเซลล์

ฟังก์ชัน ERROR.TYPE

ส่งกลับตัวเลขที่สัมพันธ์กับชนิดข้อผิดพลาด

ฟังก์ชัน INFO

ส่งกลับข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการดำเนินการปัจจุบัน

หมายเหตุ: ฟังก์ชันนี้ไม่พร้อมใช้งานใน Excel สำหรับเว็บ

ฟังก์ชัน ISBLANK

ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าว่าง

ฟังก์ชัน ISERR

ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นค่าความผิดพลาดใดๆ ยกเว้น #N/A

ฟังก์ชัน ISERROR

ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นค่าความผิดพลาดใดๆ

ฟังก์ชัน ISEVEN

ส่งกลับค่า TRUE ถ้าตัวเลขเป็นเลขคู่

ฟังก์ชัน ISFORMULA
OneNote 2013

ส่งกลับค่า TRUE ถ้ามีการอ้างอิงไปยังเซลล์ที่มีสูตร

ฟังก์ชัน ISLOGICAL

ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นค่าตรรกะ

ฟังก์ชัน ISNA

ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นค่าความผิดพลาด #N/A

ฟังก์ชัน ISNONTEXT

ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าไม่เป็นข้อความ

ฟังก์ชัน ISNUMBER

ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นตัวเลข

ฟังก์ชัน ISODD

ส่งกลับค่า TRUE ถ้าตัวเลขเป็นเลขคี่

ฟังก์ชัน
ISOMITTED ปุ่ม Office 365

ตรวจสอบว่าค่าใน LAMBDA หายไปหรือไม่ และส่งกลับค่า TRUE หรือ FALSE

ฟังก์ชัน ISREF

ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นการอ้างอิง

ฟังก์ชัน ISTEXT

ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นข้อความ

ฟังก์ชัน N

ส่งกลับค่าที่แปลงเป็นตัวเลข

ฟังก์ชัน NA

ส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A

ฟังก์ชัน SHEET
OneNote 2013

ส่งกลับจำนวนแผ่นงานของแผ่นงานที่อ้างอิงถึง

ฟังก์ชัน SHEETS
OneNote 2013

ส่งกลับจำนวนแผ่นงานในการอ้างอิง

ฟังก์ชัน TYPE

ส่งกลับตัวเลขที่แสดงชนิดข้อมูลของค่า

ฟังก์ชัน

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน AND

ส่งกลับค่า TRUE ถ้าอาร์กิวเมนต์ทั้งหมดเป็น TRUE

ฟังก์ชัน
BYCOL ปุ่ม Office 365

นํา LAMBDA ไปใช้กับแต่ละคอลัมน์และส่งกลับอาร์เรย์ของผลลัพธ์

ฟังก์ชัน
BYROW ปุ่ม Office 365

นํา LAMBDA ไปใช้กับแต่ละแถวและส่งกลับอาร์เรย์ของผลลัพธ์

ฟังก์ชัน FALSE

ส่งกลับค่าตรรกะ FALSE

ฟังก์ชัน IF

ระบุการทดสอบตรรกะที่จะดำเนินการ

ฟังก์ชัน IFERROR

ส่งกลับค่าที่คุณระบุถ้าสูตรประเมินเป็นข้อผิดพลาด มิฉะนั้นให้ส่งกลับผลลัพธ์ของสูตร

ฟังก์ชัน IFNA
OneNote 2013

ส่งกลับค่าที่คุณระบุถ้านิพจน์ได้ค่าเป็น #N/A มิฉะนั้นจะส่งกลับค่าผลลัพธ์ของนิพจน์

ฟังก์ชัน IFS
2019

ตรวจสอบว่าตรงตามเงื่อนไขตั้งแต่หนึ่งข้อขึ้นไป และส่งค่าที่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่เป็น TRUE เงื่อนไขแรก

ฟังก์ชัน
LAMBDA ปุ่ม Office 365

สร้างฟังก์ชันแบบกําหนดเองที่นํากลับมาใช้ใหม่ได้ และเรียกฟังก์ชันเหล่านั้นด้วยชื่อที่จําง่าย

ฟังก์ชัน LET
ปุ่ม Office 365

กําหนดชื่อให้กับผลลัพธ์การคํานวณ

ฟังก์ชัน
MAKEARRAY ปุ่ม Office 365

ส่งกลับอาร์เรย์จากการคํานวณของแถวที่ระบุและขนาดคอลัมน์ โดยใช้ LAMBDA

MAP (ฟังก์ชัน MAP)
ปุ่ม Office 365

ส่งกลับอาร์เรย์ที่สร้างโดยการแมปแต่ละค่าในอาร์เรย์กับค่าใหม่โดยใช้ LAMBDA เพื่อสร้างค่าใหม่

ฟังก์ชัน NOT

ย้อนกลับค่าตรรกะของอาร์กิวเมนต์

ฟังก์ชัน OR

ส่งกลับค่า TRUE ถ้ามีอาร์กิวเมนต์ใดๆ เป็น TRUE

ฟังก์ชัน
REDUCE ปุ่ม Office 365

ลดอาร์เรย์ให้เป็นค่าสะสมโดยใช้ LAMBDA กับแต่ละค่า และส่งกลับค่าผลรวมในตัวสะสม

ฟังก์ชัน
SCAN ปุ่ม Office 365

สแกนอาร์เรย์โดยใช้ LAMBDA กับแต่ละค่า และส่งกลับอาร์เรย์ที่มีค่ากลางแต่ละค่า

ฟังก์ชัน SWITCH
Excel 2016

ประเมินนิพจน์ตามรายการของค่า และส่งกลับผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับค่าที่ตรงกันค่าแรก ถ้าไม่ตรงกัน อาจส่งกลับค่าเริ่มต้นที่เป็นตัวเลือก

ฟังก์ชัน TRUE

ส่งกลับค่าตรรกะ TRUE

ฟังก์ชัน XOR
OneNote 2013

ส่งกลับ exclusive OR ทางตรรกะของอาร์กิวเมนต์ทั้งหมด

ฟังก์ชัน

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน ADDRESS

ส่งกลับการอ้างอิงที่เป็นข้อความไปยังเซลล์เดียวในแผ่นงาน

ฟังก์ชัน AREAS

ส่งกลับจำนวนพื้นที่ในการอ้างอิง

ฟังก์ชัน CHOOSE

เลือกค่าจากรายการค่า

ฟังก์ชัน
CHOOSECOLS ปุ่ม Office 365

ส่งกลับคอลัมน์ที่ระบุจากอาร์เรย์

ฟังก์ชัน
CHOOSEROWS ปุ่ม Office 365

ส่งกลับแถวที่ระบุจากอาร์เรย์

ฟังก์ชัน COLUMN

ส่งกลับหมายเลขคอลัมน์ของการอ้างอิง

ฟังก์ชัน COLUMNS

ส่งกลับจำนวนคอลัมน์ในการอ้างอิง

DROP (ฟังก์ชัน DROP)
ปุ่ม Office 365

ไม่รวมจํานวนแถวหรือคอลัมน์ที่ระบุจากจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของอาร์เรย์

ฟังก์ชัน
EXPAND ปุ่ม Office 365

ขยายหรือวางอาร์เรย์ตามขนาดของแถวและคอลัมน์ที่ระบุ

FILTER (ฟังก์ชัน FILTER)

ปุ่ม Office 365

กรองช่วงข้อมูลโดยอิงตามเกณฑ์ที่คุณกำหนด

ฟังก์ชัน FORMULATEXT
OneNote 2013

ส่งกลับสูตรที่การอ้างอิงที่ระบุเป็นข้อความ

ฟังก์ชัน GETPIVOTDATA

ส่งกลับข้อมูลที่เก็บอยู่ในรายงาน PivotTable

ฟังก์ชัน HLOOKUP

ค้นหาในแถวบนของอาร์เรย์และส่งกลับค่าของเซลล์ที่ระบุ

ฟังก์ชัน
HSTACK ปุ่ม Office 365

ผนวกอาร์เรย์ตามแนวนอนและตามลําดับเพื่อส่งกลับอาร์เรย์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

ฟังก์ชัน HYPERLINK

สร้างทางลัดหรือการข้ามที่เปิดเอกสารที่เก็บบนเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย อินทราเน็ต หรืออินเทอร์เน็ต

ฟังก์ชัน IMAGE

ส่งกลับรูปจากแหล่งข้อมูลที่ระบุ

ฟังก์ชัน INDEX

ใช้ดัชนีเพื่อเลือกค่าจากการอ้างอิงหรืออาร์เรย์

ฟังก์ชัน INDIRECT

ส่งกลับการอ้างอิงที่ระบุโดยค่าข้อความ

ฟังก์ชัน LOOKUP

ค้นหาค่าในเวกเตอร์หรืออาร์เรย์

ฟังก์ชัน MATCH

ค้นหาค่าในการอ้างอิงหรืออาร์เรย์

ฟังก์ชัน OFFSET

ส่งกลับออฟเซตการอ้างอิงจากการอ้างอิงที่ระบุ

ฟังก์ชัน ROW

ส่งกลับหมายเลขแถวของการอ้างอิง

ฟังก์ชัน ROWS

ส่งกลับจำนวนแถวในการอ้างอิง

ฟังก์ชัน RTD

รับข้อมูลแบบเวลาจริงจากโปรแกรมที่สนับสนุน COM Automation

ฟังก์ชัน SORT

ปุ่ม Office 365

เรียงลำดับเนื้อหาในช่วงหรืออาร์เรย์

ฟังก์ชัน SORTBY

ปุ่ม Office 365

จัดเรียงเนื้อหาของช่วงหรืออาร์เรย์โดยอิงจากค่าในช่วงหรืออาร์เรย์ที่เกี่ยวข้อง

ฟังก์ชัน
TAKE ปุ่ม Office 365

ส่งกลับจํานวนแถวหรือคอลัมน์ที่อยู่ติดกันที่ระบุจากจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของอาร์เรย์

ฟังก์ชัน
TOCOL ปุ่ม Office 365

ส่งกลับอาร์เรย์ในคอลัมน์เดียว

ฟังก์ชัน
TOROW ปุ่ม Office 365

ส่งกลับอาร์เรย์ในแถวเดียว

ฟังก์ชัน TRANSPOSE

ส่งกลับการสลับเปลี่ยนแถวกับคอลัมน์ของอาร์เรย์

ฟังก์ชัน UNIQUE

ปุ่ม Office 365

ส่งกลับรายการค่าที่ไม่ซ้ำกับในรายการหรือช่วง

ฟังก์ชัน VLOOKUP

ค้นหาในคอลัมน์แรกของอาร์เรย์และย้ายข้ามแถวเพื่อส่งกลับค่าในเซลล์

ฟังก์ชัน
VSTACK ปุ่ม Office 365

ผนวกอาร์เรย์ตามแนวตั้งและตามลําดับเพื่อส่งกลับอาร์เรย์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

ฟังก์ชัน
WRAPCOLS ปุ่ม Office 365

ตัดแถวหรือคอลัมน์ของค่าที่ระบุตามคอลัมน์หลังจากจํานวนองค์ประกอบที่ระบุ

ฟังก์ชัน
WRAPROWS ปุ่ม Office 365

ตัดแถวหรือคอลัมน์ของค่าที่ระบุตามแถวหลังจากจํานวนองค์ประกอบที่ระบุ

ฟังก์ชัน XLOOKUP

ปุ่ม Office 365

ค้นหาช่วงหรืออาร์เรย์ และส่งกลับรายการที่สอดคล้องกับค่าที่ตรงกันค่าแรกที่พบ ถ้าไม่มีค่าที่ตรงกัน XLOOKUP สามารถส่งกลับค่าที่ตรงกันที่ใกล้เคียงที่สุด (โดยประมาณ) 

ฟังก์ชัน XMATCH

ปุ่ม Office 365

ส่งกลับตําแหน่งสัมพันธ์ของรายการในอาร์เรย์หรือช่วงของเซลล์ 

ฟังก์ชัน

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน ABS

ส่งกลับค่าสัมบูรณ์ของจำนวน

ฟังก์ชัน ACOS

ส่งกลับค่าอาร์กโคไซน์ของจำนวน

ฟังก์ชัน ACOSH

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกโคไซน์แบบผกผันของจำนวน

ฟังก์ชัน ACOT
OneNote 2013

ส่งกลับค่าอาร์กโคแทนเจนต์ของจำนวน

ฟังก์ชัน ACOTH
OneNote 2013

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกอาร์กโคแทนเจนต์ของจำนวน

ฟังก์ชัน AGGREGATE

ส่งกลับการรวมในรายการหรือฐานข้อมูล

ฟังก์ชัน ARABIC

แปลงเลขโรมันเป็นตัวเลขอาระบิก

ฟังก์ชัน ASIN

ส่งกลับค่าอาร์กไซน์ของจำนวน

ฟังก์ชัน ASINH

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกไซน์แบบผกผันของจำนวน

ฟังก์ชัน ATAN

ส่งกลับค่าอาร์กแทนเจนต์ของจำนวน

ฟังก์ชัน ATAN2

ส่งกลับค่าอาร์กแทนเจนต์จากพิกัด x และ y

ฟังก์ชัน ATANH

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์แบบผกผันของจำนวน

ฟังก์ชัน BASE
OneNote 2013

แปลงตัวเลขเป็นข้อความที่ใช้แทนตัวเลขด้วย Radix (ฐาน) ที่ระบุ

ฟังก์ชัน CEILING

ปัดเศษตัวเลขเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดหรือเป็นจำนวนเท่าที่ใกล้ที่สุดของนัยสำคัญ

ฟังก์ชัน CEILING.MATH
OneNote 2013

ปัดตัวเลขขึ้นเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดหรือเป็นพหุคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของค่านัยสำคัญ

ฟังก์ชัน CEILING.PRECISE

ปัดตัวเลขเป็นจํานวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดหรือเป็นพหคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของค่านัยสําคัญ ตัวเลขจะถูกปัดขึ้นโดยไม่คํานึงถึงเครื่องหมายของตัวเลข

ฟังก์ชัน COMBIN

ส่งกลับจำนวนการรวมสำหรับจำนวนวัตถุที่ระบุ

ฟังก์ชัน COMBINA
OneNote 2013

ส่งกลับจำนวนการจัดหมู่ที่รวมการซ้ำของจำนวนรายการที่ระบุ

ฟังก์ชัน COS

ส่งกลับค่าโคไซน์ของจำนวน

ฟังก์ชัน COSH

ส่งกลับค่าโฮเพอร์โบลิกโคไซน์ของจำนวน

ฟังก์ชัน COT
OneNote 2013

ส่งกลับค่าโคแทนเจนต์ของมุม

ฟังก์ชัน COTH
OneNote 2013

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกโคแทนเจนต์ของจำนวน

ฟังก์ชัน CSC
OneNote 2013

ส่งกลับค่าโคซีแคนต์ของมุม

ฟังก์ชัน CSCH
OneNote 2013

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกโคซีแคนต์ของมุม

ฟังก์ชัน DECIMAL
OneNote 2013

แปลงข้อความที่ใช้แทนตัวเลขในฐานที่ระบุเป็นเลขฐานสิบ

ฟังก์ชัน DEGREES

แปลงมุมเรเดียนเป็นมุมองศา

ฟังก์ชัน EVEN

ปัดตัวเลขขึ้นเป็นจำนวนเต็มที่เป็นเลขคู่ที่ใกล้เคียงที่สุด

ฟังก์ชัน EXP

ส่งกลับค่า e ยกกำลังของจำนวนที่ระบุ

ฟังก์ชัน FACT

ส่งกลับค่าแฟกทอเรียลของจำนวน

ฟังก์ชัน FACTDOUBLE

ส่งกลับค่าดับเบิลแฟกทอเรียลของจำนวน

ฟังก์ชัน FLOOR

ปัดตัวเลขลงให้ค่าเข้าใกล้ศูนย์

ฟังก์ชัน FLOOR.MATH
OneNote 2013

ปัดตัวเลขลงเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดหรือเป็นพหุคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของค่านัยสำคัญ

ฟังก์ชัน FLOOR.PRECISE

ปัดตัวเลขลงเป็นจํานวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดหรือเป็นพหคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของค่านัยสําคัญ ตัวเลขจะถูกปัดลงโดยไม่คํานึงถึงเครื่องหมายของตัวเลข

ฟังก์ชัน GCD

ส่งกลับตัวหารร่วมมาก

ฟังก์ชัน INT

ปัดจำนวนลงเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุด

ฟังก์ชัน ISO.CEILING
OneNote 2013

ส่งกลับค่าตัวเลขที่ปัดเศษขึ้นเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุดหรือเป็นพหุคูณที่ใกล้ที่สุดของค่านัยสำคัญ

ฟังก์ชัน LCM

ส่งกลับตัวคูณร่วมน้อย

ฟังก์ชัน LET
ปุ่ม Office 365

กำหนดชื่อให้กับผลการคำนวณเพื่ออนุญาตให้จัดเก็บการคำนวณและค่าระดับกลาง หรือการกำหนดชื่อภายในสูตร

ฟังก์ชัน LN

ส่งกลับค่าลอการิทึมธรรมชาติของจำนวน

ฟังก์ชัน LOG

ส่งกลับค่าลอการิทึมของจำนวนตามฐานที่ระบุ

ฟังก์ชัน LOG10

ส่งกลับค่าลอการิทึมฐานสิบของจำนวน

ฟังก์ชัน MDETERM

ส่งกลับค่าเมทริกซ์ดีเทอร์มิแนนต์ (Matrix Determinant) ของอาร์เรย์

ฟังก์ชัน MINVERSE

ส่งกลับค่าผกผันเมทริกซ์ของอาร์เรย์

ฟังก์ชัน MMULT

ส่งกลับผลคูณเมทริกซ์ของสองอาร์เรย์

ฟังก์ชัน MOD

ส่งกลับค่าเศษที่เหลือจากการหาร

ฟังก์ชัน MROUND

ส่งกลับจำนวนที่ปัดเป็นจำนวนทวีคูณที่ต้องการ

ฟังก์ชัน MULTINOMIAL

ส่งกลับพหุนามของชุดตัวเลข

ฟังก์ชัน MUNIT
OneNote 2013

ส่งกลับเมทริกซ์หน่วยหรือมิติที่ระบุ

ฟังก์ชัน ODD

ปัดตัวเลขขึ้นเป็นจำนวนเต็มที่เป็นเลขคี่ที่ใกล้เคียงที่สุด

ฟังก์ชัน PI

ส่งกลับค่า pi

ฟังก์ชัน POWER

ส่งกลับค่าผลลัพธ์ของเลขยกกำลัง

ฟังก์ชัน PRODUCT

คูณอาร์กิวเมนต์ต่างๆ

ฟังก์ชัน QUOTIENT

ส่งกลับจำนวนเต็มของผลหาร

ฟังก์ชัน RADIANS

แปลงมุมองศาเป็นมุมเรเดียน

ฟังก์ชัน RAND

ส่งกลับตัวเลขสุ่มที่มีค่าระหว่าง 0 และ 1

ฟังก์ชัน RANDARRAY

ปุ่ม Office 365

ส่งกลับอาร์เรย์ตัวเลขแบบสุ่มระหว่าง 0 และ 1 อย่างไรก็ตาม คุณสามารถระบุจำนวนแถวและคอลัมน์ที่จะเติมค่าต่ำสุดและค่าสูงสุด และเลือกว่าจะส่งกลับจำนวนเต็มหรือค่าทศนิยม

ฟังก์ชัน RANDBETWEEN

ส่งกลับตัวเลขสุ่มที่มีค่าระหว่างจำนวนที่คุณระบุ

ฟังก์ชัน ROMAN

แปลงเลขอาระบิกเป็นเลขโรมันในรูปแบบข้อความ

ฟังก์ชัน ROUND

ปัดตัวเลขเป็นจำนวนหลักที่ระบุ

ฟังก์ชัน ROUNDDOWN

ปัดตัวเลขลงให้ค่าเข้าใกล้ศูนย์

ฟังก์ชัน ROUNDUP

ปัดตัวเลขขึ้น ให้ค่าห่างจากศูนย์

ฟังก์ชัน SEC
OneNote 2013

ส่งกลับค่าซีแคนต์ของมุม

ฟังก์ชัน SECH
OneNote 2013

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกซีแคนต์ของมุม

ฟังก์ชัน SERIESSUM

ส่งกลับผลรวมของอนุกรมค่าที่ยกกำลังตามที่ระบุในสูตร

ฟังก์ชัน SEQUENCE

ปุ่ม Office 365

สร้างรายการตัวเลขตามลำดับในอาร์เรย์ เช่น 1, 2, 3, 4

ฟังก์ชัน SIGN

ส่งกลับเครื่องหมายของจำนวน

ฟังก์ชัน SIN

ส่งกลับค่าไซน์ของมุมที่ระบุ

ฟังก์ชัน SINH

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกไซน์ของจำนวน

ฟังก์ชัน SQRT

ส่งกลับค่ารากที่สองที่เป็นบวก

ฟังก์ชัน SQRTPI

ส่งกลับค่ารากที่สองของ (จำนวน * pi)

ฟังก์ชัน SUBTOTAL

ส่งกลับผลรวมย่อยในรายการหรือฐานข้อมูล

ฟังก์ชัน SUM

รวมอาร์กิวเมนต์

ฟังก์ชัน SUMIF

รวมเซลล์ที่ระบุตามเกณฑ์ที่กำหนด

ฟังก์ชัน SUMIFS
2019

รวมเซลล์ในช่วงที่ตรงกับเกณฑ์หลายเกณฑ์

ฟังก์ชัน SUMPRODUCT

ส่งกลับผลรวมของผลคูณอาร์เรย์คอมโพเนนต์ที่สอดคล้องกัน

ฟังก์ชัน SUMSQ

ส่งกลับผลรวมของอาร์กิวเมนต์ยกกำลังสอง

ฟังก์ชัน SUMX2MY2

ส่งกลับผลรวมของผลต่างยกกำลังสองของค่าที่สอดคล้องกันในสองอาร์เรย์

ฟังก์ชัน SUMX2PY2

ส่งกลับผลรวมของผลรวมยกกำลังสองของค่าที่สอดคล้องกันในสองอาร์เรย์

ฟังก์ชัน SUMXMY2

ส่งกลับผลรวมของค่ายกกำลังสองของผลต่างค่าที่สอดคล้องกันในสองอาร์เรย์

ฟังก์ชัน TAN

ส่งกลับค่าแทนเจนต์ของจำนวน

ฟังก์ชัน TANH

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์ของจำนวน

ฟังก์ชัน TRUNC

ตัดทอนตัวเลขเป็นจำนวนเต็ม

ฟังก์ชัน

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน AVEDEV

ส่งกลับค่าเฉลี่ยของส่วนเบี่ยงเบนสัมบูรณ์ของจุดข้อมูลจากค่าเฉลี่ยทั้งหมด

ฟังก์ชัน AVERAGE

ส่งกลับค่าเฉลี่ยของอาร์กิวเมนต์

ฟังก์ชัน AVERAGEA

ส่งกลับค่าเฉลี่ยของอาร์กิวเมนต์ซึ่งรวมถึง จำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ

ฟังก์ชัน AVERAGEIF

ส่งกลับค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) ของเซลล์ทั้งหมดในช่วงที่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดให้

ฟังก์ชัน AVERAGEIFS
2019

ส่งกลับค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) ของเซลล์ทั้งหมดที่ตรงกับหลายเกณฑ์

ฟังก์ชัน BETA.DIST
Excel 2010

ส่งกลับฟังก์ชันการแจกแจงแบบเบต้าสะสม (Beta Cumulative Distribution Function)

ฟังก์ชัน BETA.INV
Excel 2010

ส่งกลับค่าผกผันของฟังก์ชันการแจกแจงสะสมสำหรับการแจกแจงแบบเบต้าที่ระบุ

ฟังก์ชัน BINOM.DIST
Excel 2010

ส่งกลับความน่าจะเป็นของการแจกแจงแบบทวินามสำหรับแต่ละชุด

ฟังก์ชัน BINOM.DIST.RANGE
OneNote 2013

ส่งกลับความน่าจะเป็นของผลการทดลองโดยใช้การแจกแจงแบบทวินาม

ฟังก์ชัน BINOM.INV
Excel 2010

ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดที่ทำให้การแจกแจงแบบทวินามสะสมมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเกณฑ์

ฟังก์ชัน CHISQ.DIST
Excel 2010

ส่งกลับฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นแบบเบต้าสะสม

ฟังก์ชัน CHISQ.DIST.RT
Excel 2010

ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นด้านเดียวของการแจกแจงแบบไค-สแควร์ (Chi-squared Distribution)

ฟังก์ชัน CHISQ.INV
Excel 2010

ส่งกลับฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นแบบเบต้าสะสม

ฟังก์ชัน CHISQ.INV.RT
Excel 2010

ส่งกลับค่าผกผันของความน่าจะเป็นด้านเดียวของการแจกแจงแบบไค-สแควร์

ฟังก์ชัน CHISQ.TEST
Excel 2010

ส่งกลับค่าการทดสอบความเป็นอิสระ

ฟังก์ชัน CONFIDENCE.NORM
Excel 2010

ส่งกลับค่าช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยประชากร

ฟังก์ชัน CONFIDENCE.T
Excel 2010

ส่งกลับค่าช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยประชากรโดยใช้การแจกแจงแบบ T

ฟังก์ชัน CORREL

ส่งกลับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างชุดข้อมูลสองชุด

ฟังก์ชัน COUNT

นับจำนวนตัวเลขในรายการอาร์กิวเมนต์

ฟังก์ชัน COUNTA

นับจำนวนค่าในรายการอาร์กิวเมนต์

ฟังก์ชัน COUNTBLANK

นับจำนวนเซลล์ว่างภายในช่วง

ฟังก์ชัน COUNTIF

นับจำนวนของเซลล์ภายในช่วงที่ตรงตามเกณฑ์ที่ระบุ

ฟังก์ชัน COUNTIFS
2019

นับจำนวนของเซลล์ภายในช่วงที่ตรงกับเกณฑ์หลายเกณฑ์

ฟังก์ชัน COVARIANCE.P
Excel 2010

ส่งกลับค่าความแปรปรวนร่วมซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของผลคูณของค่าเบี่ยงเบนแบบคู่

ฟังก์ชัน COVARIANCE.S
Excel 2010

ส่งกลับค่าความแปรปรวนร่วมของตัวอย่าง ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของผลคูณของส่วนเบี่ยงเบนสำหรับคู่จุดข้อมูลแต่ละคู่ในชุดข้อมูลสองชุด

ฟังก์ชัน DEVSQ

ส่งกลับผลรวมของค่าเบี่ยงเบนยกกำลังสอง

ฟังก์ชัน EXPON.DIST
Excel 2010

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (Exponential Distribution)

ฟังก์ชัน F.DIST
Excel 2010

ส่งกลับการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F

ฟังก์ชัน F.DIST.RT
Excel 2010

ส่งกลับการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F

ฟังก์ชัน F.INV
Excel 2010

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F

ฟังก์ชัน F.INV.RT
Excel 2010

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F

ฟังก์ชัน F.TEST
Excel 2010

ส่งกลับค่าผลลัพธ์ของ F-test

ฟังก์ชัน FISHER

ส่งกลับค่าการแปลง Fisher

ฟังก์ชัน FISHERINV

ส่งกลับค่าผกผันของการแปลง Fisher

ฟังก์ชัน FORECAST

ส่งกลับค่าตามแนวโน้มแบบเส้นตรง

หมายเหตุ: ใน Excel 2016 ฟังก์ชันนี้จะถูกแทนที่ด้วย FORECAST LINEAR เป็นส่วนหนึ่งของ ฟังก์ชันการพยากรณ์ใหม่ แต่ยังคงเข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้า

ฟังก์ชัน FORECAST.ETS
Excel 2016

ส่งกลับค่าในอนาคตตามค่าที่มีอยู่ (ในอดีต) โดยใช้เวอร์ชัน AAA ของอัลกอริทึม Exponential Smoothing (ETS)

ฟังก์ชัน FORECAST.ETS.CONFINT
Excel 2016

ส่งกลับช่วงความเชื่อมั่นสำหรับค่าการพยากรณ์ที่วันที่เป้าหมายที่ระบุไว้

ฟังก์ชัน FORECAST.ETS.SEASONALITY
Excel 2016

ส่งกลับความยาวของรูปแบบที่ซ้ำกันซึ่ง Excel ตรวจพบสำหรับชุดข้อมูลเวลาที่ระบุ

ฟังก์ชัน FORECAST.ETS.STAT
Excel 2016

ส่งกลับค่าทางสถิติเป็นผลลัพธ์ของการพยากรณ์ชุดเวลา

ฟังก์ชัน FORECAST.LINEAR
Excel 2016

ส่งกลับค่าในอนาคตโดยยึดตามค่าที่มีอยู่

ฟังก์ชัน FREQUENCY

ส่งกลับค่าการแจกแจงความถี่ที่เป็นอาร์เรย์แบบแนวตั้ง

ฟังก์ชัน GAMMA
OneNote 2013

ส่งกลับค่าของฟังก์ชันแกมมา

ฟังก์ชัน GAMMA.DIST
Excel 2010

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบแกมมา (Gamma Distribution)

ฟังก์ชัน GAMMA.INV
Excel 2010

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบแกมมาสะสม (Gamma Cumulative Distribution)

ฟังก์ชัน GAMMALN

ส่งกลับค่าลอการิทึมธรรมชาติของฟังก์ชันแกมมา, Γ(x)

ฟังก์ชัน GAMMALN.PRECISE
Excel 2010

ส่งกลับค่าลอการิทึมธรรมชาติของฟังก์ชันแกมมา, Γ(x)

ฟังก์ชัน GAUSS
OneNote 2013

ส่งกลับค่าน้อยกว่าการแจกแจงสะสมปกติมาตรฐาน 0.5

ฟังก์ชัน GEOMEAN

ส่งกลับค่าเฉลี่ยเรขาคณิต

ฟังก์ชัน GROWTH

ส่งกลับค่าตามแนวโน้มเอ็กซ์โพเนนเชียล

ฟังก์ชัน HARMEAN

ส่งกลับค่าเฉลี่ยฮาร์มอนิก

ฟังก์ชัน HYPGEOM.DIST

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบไฮเพอร์ยีออเมตริก (Hypergeometric Distribution)

ฟังก์ชัน INTERCEPT

ส่งกลับค่าจุดตัดแกนของการถดถอยเชิงเส้น

ฟังก์ชัน KURT

ส่งกลับค่าเคอร์โทซิส (Kurtosis) ของชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน LARGE

ส่งกลับค่าที่มากที่สุดเป็นลำดับที่ k ในชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน LINEST

ส่งกลับค่าพารามิเตอร์ของแนวโน้มแบบเส้นตรง

ฟังก์ชัน LOGEST

ส่งกลับค่าพารามิเตอร์ของแนวโน้มแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล

ฟังก์ชัน LOGNORM.DIST
Excel 2010

ส่งกลับค่าการแจกแจงสะสมแบบ Lognormal

ฟังก์ชัน LOGNORM.INV
Excel 2010

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบสะสม lognormal

ฟังก์ชัน MAX

ส่งกลับค่ามากที่สุดในรายการอาร์กิวเมนต์

ฟังก์ชัน MAXA

ส่งกลับค่ามากที่สุดในรายการอาร์กิวเมนต์ซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ

ฟังก์ชัน MAXIFS
2019

ส่งกลับค่าที่มากที่สุดระหว่างเซลล์ที่ระบุไว้ตามชุดเงื่อนไขหรือเกณฑ์ที่กำหนดให้

ฟังก์ชัน MEDIAN

ส่งกลับค่ามัธยฐานของจำนวนที่ระบุ

ฟังก์ชัน MIN

ส่งกลับค่าน้อยที่สุดในรายการอาร์กิวเมนต์

ฟังก์ชัน MINA

ส่งกลับค่าน้อยที่สุดในรายการอาร์กิวเมนต์ซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และ ค่าตรรกะ

ฟังก์ชัน MINIFS
2019

ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดระหว่างเซลล์ที่ระบุไว้ตามเงื่อนไขหรือเกณฑ์ที่กำหนดให้

ฟังก์ชัน MODE.MULT
Excel 2010

ส่งกลับอาร์เรย์ในแนวตั้งของค่าในอาร์เรย์หรือในช่วงของข้อมูล ที่พบบ่อยหรือซ้ำบ่อยที่สุด

ฟังก์ชัน MODE.SNGL
Excel 2010

ส่งกลับค่าสามัญที่สุดในชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน NEGBINOM.DIST
Excel 2010

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบทวินามที่เป็นลบ

ฟังก์ชัน NORM.DIST
Excel 2010

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบปกติสะสม (Normal Cumulative Distribution)

ฟังก์ชัน NORM.INV
Excel 2010

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบปกติสะสม

ฟังก์ชัน NORM.S.DIST
Excel 2010

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานสะสม (Standard Normal Cumulative Distribution)

ฟังก์ชัน NORM.S.INV
Excel 2010

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานสะสม

ฟังก์ชัน PEARSON

ส่งกลับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ชั่วขณะของผลิตภัณฑ์เพียร์สัน

ฟังก์ชัน PERCENTILE.EXC
Excel 2010

ส่งกลับค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์อันดับที่ k ของค่าในช่วง โดย k อยู่ในช่วงเปิด 0..1

ฟังก์ชัน PERCENTILE.INC
Excel 2010

ส่งกลับค่าที่เท่ากับเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ k ของค่าในช่วง

ฟังก์ชัน PERCENTRANK.EXC
Excel 2010

ส่งกลับอันดับของค่าในชุดข้อมูลโดยเป็นเปอร์เซ็นต์ (ช่วงเปิด 0..1) ของชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน PERCENTRANK.INC
Excel 2010

ส่งกลับลำดับเปอร์เซ็นต์ของค่าในชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน PERMUT

ส่งกลับจำนวนวิธีการเรียงสับเปลี่ยนที่เป็นไปได้ทั้งหมดสำหรับจำนวนวัตถุที่กำหนด

ฟังก์ชัน PERMUTATIONA
OneNote 2013

ส่งกลับจำนวนวิธีการเรียงสับเปลี่ยนตามจำนวนวัตถุที่กำหนด (รวมการซ้ำ) ซึ่งสามารถเลือกได้จากวัตถุทั้งหมด

ฟังก์ชัน PHI
OneNote 2013

ส่งกลับค่าของฟังก์ชันความหนาแน่นสำหรับการแจกแจงปกติมาตรฐาน

ฟังก์ชัน POISSON.DIST
Excel 2010

ส่งกลับค่าการแจกแจงปัวซอง (Poisson Distribution)

ฟังก์ชัน PROB

ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นที่ค่าในช่วงอยู่ระหว่างสองขีดจำกัด

ฟังก์ชัน QUARTILE.EXC
Excel 2010

ส่งกลับค่าควอร์ไทล์ของชุดข้อมูลโดยยึดตามค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ในช่วงเปิด 0..1

ฟังก์ชัน QUARTILE.INC
Excel 2010

ส่งกลับค่าควอร์ไทล์ของชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน RANK.AVG
Excel 2010

ส่งกลับลำดับของตัวเลขในชุดรายการตัวเลข

ฟังก์ชัน RANK.EQ
Excel 2010

ส่งกลับลำดับของตัวเลขในชุดรายการตัวเลข

ฟังก์ชัน RSQ

ส่งกลับค่ากำลังสองของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ชั่วขณะของผลิตภัณฑ์เพียร์สัน

ฟังก์ชัน SKEW

ส่งกลับค่าความเบ้ของการแจกแจง

ฟังก์ชัน SKEW.P
OneNote 2013

ส่งกลับค่าความเบ้ของการแจกแจงโดยยึดตามประชากร คือลักษณะระดับของความไม่สมมาตรของการแจกแจงรอบๆ ค่าเฉลี่ย

ฟังก์ชัน SLOPE

ส่งกลับค่าความชันของการถดถอยเชิงเส้น

ฟังก์ชัน SMALL

ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดในลำดับที่ k ในชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน STANDARDIZE

ส่งกลับค่านอร์มัลไลซ์

ฟังก์ชัน STDEV.P
Excel 2010

คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากประชากรทั้งหมด

ฟังก์ชัน STDEV.S
Excel 2010

ประเมินค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยยึดตามตัวอย่าง

ฟังก์ชัน STDEVA

ประเมินค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยยึดตามตัวอย่างซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ

ฟังก์ชัน STDEVPA

คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากประชากรทั้งหมดซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ

ฟังก์ชัน STEYX

ส่งกลับค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่า y ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับค่า x แต่ละค่าในการถดถอย

ฟังก์ชัน T.DIST
Excel 2010

ส่งกลับค่าในรูปเปอร์เซ็นต์ (ความน่าจะเป็น) สำหรับการแจกแจงแบบ T

ฟังก์ชัน T.DIST.2T
Excel 2010

ส่งกลับค่าในรูปเปอร์เซ็นต์ (ความน่าจะเป็น) สำหรับการแจกแจงแบบ T

ฟังก์ชัน T.DIST.RT
Excel 2010

ส่งกลับค่าการแจกแจงค่า t

ฟังก์ชัน T.INV
Excel 2010

ส่งกลับค่า T ของการแจกแจงแบบ T เป็นฟังก์ชันของความน่าจะเป็นและองศาความเป็นอิสระ

ฟังก์ชัน T.INV.2T
Excel 2010

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงค่า t

ฟังก์ชัน T.TEST
Excel 2010

ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นที่สัมพันธ์กับ t-test

ฟังก์ชัน TREND

ส่งกลับค่าตามแนวโน้มแบบเส้นตรง

ฟังก์ชัน TRIMMEAN

ส่งกลับค่าเฉลี่ยภายในชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน VAR.P
Excel 2010

คำนวณหาค่าความแปรปรวนจากประชากรทั้งหมด

ฟังก์ชัน VAR.S
Excel 2010

ประเมินค่าความแปรปรวนโดยยึดตามตัวอย่าง

ฟังก์ชัน VARA

ประเมินค่าความแปรปรวนโดยยึดตามตัวอย่างซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ

ฟังก์ชัน VARPA

คำนวณหาค่าความแปรปรวนจากประชากรทั้งหมดซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ

ฟังก์ชัน WEIBULL.DIST
Excel 2010

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบ Weibull

ฟังก์ชัน Z.TEST
Excel 2010

ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นด้านเดียวของ z-test

ฟังก์ชัน

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน ASC

เปลี่ยนแปลงอักษรภาษาอังกฤษหรือคะทะคะนะแบบเต็มความกว้าง (ไบต์คู่) ภายในสตริงอักขระเป็นอักษรแบบครึ่งความกว้าง (ไบต์เดี่ยว)

ฟังก์ชัน ARRAYTOTEXT
ปุ่ม Office 365

ส่งกลับอาร์เรย์ของค่าข้อความจากช่วงใดก็ได้ที่ระบุ

ฟังก์ชัน BAHTTEXT

แปลงตัวเลขเป็นข้อความ โดยใช้รูปแบบเครื่องหมายสกุลเงิน ß (บาท)

ฟังก์ชัน CHAR

ส่งกลับอักขระที่ระบุโดยหมายเลขโค้ด

ฟังก์ชัน CLEAN

เอาอักขระที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ทั้งหมดออกจากข้อความ

ฟังก์ชัน CODE

ส่งกลับค่าโค้ดตัวเลขสำหรับอักขระแรกในสตริงข้อความ

ฟังก์ชัน CONCAT
2019

รวมข้อความจากช่วงและ/หรือสตริงหลายๆ ส่วน แต่จะไม่มีตัวคั่นหรืออาร์กิวเมนต์ IgnoreEmpty

ฟังก์ชัน CONCATENATE

รวมรายการข้อความหลายๆ รายการลงในหนึ่งรายการข้อความ

ฟังก์ชัน DBCS
OneNote 2013

เปลี่ยนแปลงอักษรภาษาอังกฤษหรือคะทะคะนะแบบครึ่งความกว้าง (ไบต์เดี่ยว) ภายในสตริงอักขระเป็นอักษรแบบเต็มความกว้าง (ไบต์คู่)

ฟังก์ชัน DOLLAR

แปลงตัวเลขเป็นข้อความ โดยใช้รูปแบบเครื่องหมายสกุลเงิน $ (ดอลลาร์)

ฟังก์ชัน EXACT

ตรวจสอบว่าค่าข้อความสองค่าเหมือนกันหรือไม่

ฟังก์ชัน FIND, FINDB

ค้นหาค่าข้อความหนึ่งค่าภายในค่าข้อความอื่น (ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก)

ฟังก์ชัน FIXED

จัดรูปแบบตัวเลขเป็นข้อความด้วยจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่แน่นอน

ฟังก์ชัน LEFT, LEFTB

ส่งกลับอักขระที่อยู่ซ้ายสุดจากค่าข้อความ

ฟังก์ชัน LEN, LENB

ส่งกลับจำนวนอักขระในสตริงข้อความ

ฟังก์ชัน LOWER

แปลงข้อความเป็นตัวพิมพ์เล็ก

ฟังก์ชัน MID, MIDB

ส่งกลับอักขระตามจำนวนที่ระบุจากสตริงข้อความโดยเริ่มต้นจากตำแหน่งที่คุณระบุ

ฟังก์ชัน NUMBERVALUE
OneNote 2013

แปลงข้อความเป็นตัวเลขในลักษณะที่ไม่ขึ้นกับระบบภาษา

ฟังก์ชัน PHONETIC

แยกอักขระการออกเสียง (furigana) ออกจากสตริงข้อความ

ฟังก์ชัน PROPER

เปลี่ยนตัวอักษรตัวแรกในแต่ละคำของค่าข้อความให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่

ฟังก์ชัน REPLACE, REPLACEB

แทนที่อักขระภายในข้อความ

ฟังก์ชัน REPT

ทำซ้ำข้อความตามจำนวนครั้งที่ระบุ

ฟังก์ชัน RIGHT, RIGHTB

ส่งกลับอักขระที่อยู่ขวาสุดจากค่าข้อความ

ฟังก์ชัน SEARCH, SEARCHB

ค้นหาค่าข้อความหนึ่งค่าภายในค่าข้อความอื่น (ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก)

ฟังก์ชัน SUBSTITUTE

แทนที่ข้อความเดิมด้วยข้อความใหม่ในสตริงข้อความ

ฟังก์ชัน T

แปลงอาร์กิวเมนต์เป็นข้อความ

ฟังก์ชัน TEXT

จัดรูปแบบตัวเลขและแปลงตัวเลขเป็นข้อความ

ฟังก์ชัน
TEXTAFTER ปุ่ม Office 365

ส่งกลับข้อความที่เกิดขึ้นหลังจากอักขระหรือสตริงที่ระบุ

ฟังก์ชัน
TEXTBEFORE ปุ่ม Office 365

ส่งกลับข้อความที่เกิดขึ้นก่อนอักขระหรือสตริงที่ระบุ

ฟังก์ชัน
TEXTJOIN ปุ่ม Office 365

ข้อความ:    รวมข้อความจากหลายช่วงและ/หรือสตริง

ฟังก์ชัน
TEXTSPLIT ปุ่ม Office 365

แยกสตริงข้อความโดยใช้ตัวคั่นคอลัมน์และแถว

ฟังก์ชัน TRIM

เอาช่องว่างออกจากข้อความ

ฟังก์ชัน UNICHAR
OneNote 2013

ส่งกลับอักขระ Unicode ที่อ้างอิงโดยค่าตัวเลขที่ระบุ

ฟังก์ชัน UNICODE
OneNote 2013

ส่งกลับจำนวน (code point) ที่สอดคล้องกับอักขระแรกของข้อความ

ฟังก์ชัน UPPER

แปลงข้อความเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

ฟังก์ชัน VALUE

แปลงอาร์กิวเมนต์ข้อความเป็นตัวเลข

ฟังก์ชัน VALUETOTEXT
ปุ่ม Office 365

ส่งกลับข้อความจากค่าที่ระบุ

หาก Add-In ที่คุณติดตั้งมีฟังก์ชันต่างๆ Add-in หรือฟังก์ชันที่ทำงานแบบอัตโนมัติเหล่านี้จะใช้งานได้ในประเภท ผู้ใช้กำหนดเอง ในกล่องโต้ตอบ แทรกฟังก์ชัน

ฟังก์ชันที่ผู้ใช้กําหนดเอง (UDF) ไม่พร้อมใช้งานใน Excel สำหรับเว็บ

ฟังก์ชัน

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน CALL

เรียกกระบวนงานใน Dynamic Link Library หรือ Code Resource

ฟังก์ชัน EUROCONVERT

แปลงจำนวนเป็นสกุลเงินยูโร แปลงจำนวนจากสกุลเงินยูโรเป็นสกุลเงินหนึ่งของสมาชิกยูโร หรือแปลงจำนวนจากสกุลเงินหนึ่งของสมาชิกยูโรเป็นอีกสกุลเงินหนึ่งโดยใช้สกุลเงินยูโรเป็นตัวกลาง (ระบบสามสกุลเงิน)

ฟังก์ชัน REGISTER.ID

ส่งกลับ Register ID ของ Dynamic Link Library (DLL) หรือ Code Resource ที่ระบุที่ได้ถูกลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้

ฟังก์ชันเว็บไม่พร้อมใช้งานใน Excel สำหรับเว็บ

ฟังก์ชัน

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน ENCODEURL
OneNote 2013

ส่งกลับสตริงที่เข้ารหัส URL

ฟังก์ชัน FILTERXML
OneNote 2013

ส่งกลับข้อมูลเฉพาะจากเนื้อหา XML โดยใช้ XPath ที่ระบุ

ฟังก์ชัน WEBSERVICE
OneNote 2013

ส่งกลับข้อมูลจากบริการเว็บ

ตัวทําเครื่องหมายเวอร์ชันจะระบุเวอร์ชันของ Excel ที่ฟังก์ชันถูกนํามาใช้ ฟังก์ชันเหล่านี้ไม่พร้อมใช้งานในเวอร์ชันก่อนหน้า

สิ่งสำคัญ: ผลลัพธ์จากการคํานวณของสูตรและฟังก์ชันเวิร์กชีต Excel บางอย่างอาจแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างพีซี Windows ที่ใช้สถาปัตยกรรม x86 หรือ x86-64 และพีซี Windows RT ที่ใช้สถาปัตยกรรม ARM เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่าง

ด้านบนของเพจ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community หรือรับการสนับสนุนใน ชุมชน

ดูเพิ่มเติม

ฟังก์ชันของ Excel (เรียงลำดับตามตัวอักษร)

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้

ตรวจหาข้อผิดพลาดในสูตร

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×